50 50 Lotter

50/50 lotterna är ett populärt inslag under våra hemmamatcher och summor mellan 25 000- 30 000 kr har delats ut under våra matcher. Konceptet är enkelt,lotten kostar 20:-/st (eller 6 lotter för 100 kr) och halva summan går tillbaka till en vinnare och den andra halvan tillfaller IFK Kristianstads verksamhet. Säljs till exempel 500 lotter blir det 5 000 kronor till en vinnare och 5 000 kronor till föreningen.

En vinst som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i sin helhet. Det innebär att om man vinner något värt 2000 kr ska man skatta för hela värdet och inte bara för den del som är över gränsbeloppet.En tävling där man kan vinna pengar är undantaget från gränsbeloppet. Där gäller vinstbeskattning redan från första kronan. Presentkort som kan lösas in mot kontanter, och andra värdepapper räknas också hit. Däremot inkluderas inte presentkort som ej går att lösa in mot kontanter.

Skatteverket gör tydlig skillnad på lotterier och tävlingar och det som avgör om ett arrangemang är det ena eller det andra är huruvida slumpen spelar in. Man kan kort säga att om slumpen fäller avgörandet om vem som vinner är det ett lotteri.
En anordnare av tävling kan be om ditt personnummer för att redovisa tävlingsvinstens värde till Skatteverket. Det kommer då att hamna förtryckt på din deklaration som inkomst av tjänst. Eftersom det är en tävling anses det att du utfört ett arbete och en prestation för att vinna.Utifrån vad Skatteverket skriver om skattefria tävlingsvinster kan man sammanfatta det som att man inte behöver skatta om den har ett värde som är under 1600 kr. Det beloppet är satt till 3% av prisbasbeloppet och ändras alltså från år till år. Du kan räkna ut aktuellt gränsvärde genom att ta gällande prisbasbelopp x 0,03 och sen avrunda till närmsta hundratal. Värdet på den tävlingsvinst du vunnit ska tas upp under avsnitt 1. Inkomst av tjänst, på din inkomstdeklaration. Det innebär att vinstskatten blir din kommunalskatt. Du kan räkna ut din vinstskatt genom att multiplicera vinstvärdet med kommunskatten i procent och sen dela med 100 för att få den i kronor och ören. För att det inte ska bli allt för mycket administration finns det ett minimibelopp på vinstens värde. Många tävlingsvinster har ett lågt värde och det blir ju onödigt mycket pappersarbete om man ska behöva skatta för att man vunnit en lott värd 20 kr.

Hur många lotter är det på en Lottring?
Numrerade lottringar med olika serier. Lottringarna kommer i blandade färger; blå, grön och röd.
Tänk på att gränsbeloppet gäller per vinst. Har du vunnit flera småvinster under året som gått och de var och en är värd under 1600 kr men tillsammans är värda över gränsbeloppet behöver du inte deklarera småvinsterna.Ett registreringslotteri får endast tillhandahållas inom den kommun som den juridiska personen är verksam. Kan den registrerade visa att den geografiska begränsningen efterlevs med hjälp av tekniska lösningar föreligger inga hinder för kommunen att registrera lotteriet. Om detta inte kan säkerställas måste lotten betalas på plats. Att endast betala sin lott över nätet anses inte som lotteri online.

Vad krävs för att ha ett lotteri?
Du som vill ordna lotteri för allmänheten måste ha tillstånd. Tillstånd till lotteri lämnas enligt huvudregeln enbart till ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet. Det är kommunen eller Spelinspektionen som hanterar lotteritillstånd beroende på vilket geografiskt område ansökan gäller.
Av spellagen (2018:1138) framgår att en licenshavare ska ha regler som anger vilka anställda och uppdragstagare som inte får delta i licenshavarens spel och säkerställa att dessa inte deltar i spelen.

Hur beskattas lotteri?
1 § Skatt betalas enligt denna lag till staten för vinst i svenskt lotteri. Skatten utgör trettio procent av vinstens värde. För andra vinster än vinst vid vinstdragning i vinstsparande anordnat av bank eller sparkassa skall skatt dock inte betalas med högre belopp än att av vinsten återstår etthundra kronor.
Spelmyndigheten får medge undantag från kreditförbudet för så kallade prenumerationslotterier om dessa säljs till förmån för ett allmännyttigt ändamål. Krediten avser köp av sådana lotter och det sammanlagda kreditbeloppet får uppgå till högst 1/40 prisbasbelopp.Till lotterier räknas även pyramidspel och liknande men i de fall dessa i någon form är beroende av insats är dessa olagliga i Sverige och kan inte få licens.Licens får ges också till en annan juridisk person än en sådan som anges i första stycket eller till en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utomlands, om det finns särskilda skäl för det.

Här kan du läsa om ansökningar om lotterier och om skillnaden mellan ett registreringslotteri (som kommunen kan bevilja) mot ett lotteri som kräver licens utfärdat av Spelinspektionen.
En del föreningar har licens från Spelinspektionen då kan det vara andra regler och villkor som gäller för dem. Bland annat att licenspliktigt spel inte får tillhandahållas någon som är under 18 år. Om lotterna ska betalas via Swish utan att ett fysiskt möte sker måste licenshavaren kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt.Enligt spellagen gäller att vinsten som en spelare får måste ha ett värde i pengar. Det betyder att vinsten måste ha ett visst ekonomiskt värde i den verkliga världen och inte bara i dataspelet. Om du i ett dataspel vinner något med slumpens hjälp (exempelvis i en så kallad lootlåda) som kan köpas eller säljas för pengar/pengars värde utanför dataspelets virtuella miljö kan det betraktas som spel om pengar.

Den registrerade kan i normalfallet säkerställa att tillhandahållandet sker på rätt sätt genom att sälja lotterna till en spelare som befinner sig på samma fysiska plats som den registrerade. Denna plats ska vara inom den eller de kommuner där den registrerade får tillhandahålla spel. Kan den registrerade visa att den geografiska begränsningen efterlevs med hjälp av tekniska lösningar föreligger inga hinder för kommunen att registrera lotteriet.Det är ni som anordnare av lotteriet som ska säkerställa att kraven för registreringslotteri är uppfyllda och kommunen kommer att utöva tillsyn att detta efterlevs.

Vad gäller vid försäljning av spel och lotter?
Vinster i lotterier, kombinationsspel och vid vadhållning är skattefria för spelaren om det avser sådant spel där anordnaren har licens och ska betala spelskatt enligt lagen (2018:1139) om skatt på spel. Detsamma gäller vinster på premieobligationer som ställts ut i en stat inom EES.
Spellagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige. Det betyder att spelet inte behöver vara anordnat här, det räcker med att det tillhandahålls i Sverige.

Vad är 50 50 lotter?
50/50 lotten är ett riktigt enkelt lotteri som ofta används på olika idrottsevenemang såsom fotbollsmatcher, handbollsmatcher mm. 50/50-lotten är en lottsedel med efterhandsdragning.
För den som har licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. spellagen gäller i vissa fall andra tekniska krav. Här hittar du mer information om vilka tekniska krav som gäller för allmännyttiga ändamål.Spelinspektionen ger licens till alla lotterier men kommunen kan ge tillstånd till så kallade registreringslotterier kommunala lotterier. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst åldersgräns för deltagande i lotteri, värdet av vinster, den totala omsättningen samt att registreringslotterier endast får tillhandahållas inom kommunen där föreningen är verksam.

I Sverige är det endast ideella föreningar eller registrerade trossamfund som kan få en registrering eller licens för att anordna lotteri. Se spellagen (2018:1138) 6 kap. nedan
Ett lotteri är en aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen. Exempel på lotterier är traditionella papperslotter, digitala lotter och bingospel m.m.Av 14 kap.2 § spellagen framgår att ”Licenspliktigt spel får inte tillhandahållas någon som är under 18 år”. Om lotterna ska betalas via Swish utan att ett fysiskt möte sker måste licenshavaren kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt.

Vissa lotterier kräver varken licens från Spelinspektionen eller registrering hos kommunen. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).

Om lotteriet ska säljas online, utanför en specifik kommuns gränser, måste licens sökas hos Spelinspektionen. Den tekniska programvaran måste uppfylla kraven i Spelinspektionens föreskrift SIFS 2022:3.
Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.Om lotterna ska säljas via till exempel Facebook eller Instagram och därmed erbjudas till personer utanför kommunen där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet och betalning sker via Swish så behöver ni ansöka om en licens.

Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Spelinspektionen har tillsyn över att spellagen och de föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen följs. Spellagen gäller spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar. Med spel avses i spellagen lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel. En tävling som helt baseras på skicklighet faller utanför spellagens tillämpningsområde.
Från den 1 januari 2019 gäller en ny spellag, där spel om pengar kräver licens. Licens krävs dock inte om deltagare inte behöver betala en insats. Det innebär till exempel att det inte krävs någon licens om man har en utlottning där deltagarna bara ”gillar och delar” för att delta i lotteriet på sociala medier.

Om en tävling kan tillhandahållas beror på hur det specifika erbjudandet är utformat och hur villkoren för att delta är och hur dessa förhåller sig till spellagens definition av bland annat lotteri och bonuserbjudande. Det krävs inte licens enligt spellagen för att bedriva tävlingar där vinnaren utses genom ett prestationsmoment, det vill säga utan inslag av lottning eller slump.Nej. Folkspel har licens och säljer med den bakgrunden. Föreningar som vill sälja Folkspels produkter bör ha ett avtal med Folkspel. Ytterligare tillstånd behövs inte.För alla lotterier som bedrivs genom att föreningen har erhållit en registrering från kommunen gäller en geografisk begränsning. Vilket innebär att lotteriet bara får tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen (den registrerade) är verksam. Den registrerade ska säkerställa att denne efterlever samtliga de krav som följer av till exempel spellagstiftningen och eventuella villkor i beslutet. Det ankommer således på den registrerade att säkerställa att även kravet på geografisk begränsning efterlevs.Vi använder cookies på vår webbplats. Väljer du ”Jag accepterar” samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies och vår behandling av personuppgifter.

En privatperson eller ett företag får i princip aldrig anordna ett lotteri, då det för licens eller registrering hos en kommun krävs att det är fråga om en svensk juridisk person, som är en ideell förening och som enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet.
Ni kan köpa lotter innan matchen och fram till andra halvleks start av våra lottförsäljare som rör sig runt och inne i Friends Arena. Om du inte vinner så finns det en värdekupong på baksidan. En lott kostar endast 25 kr och betalas med swish. Vinnaren tar kontakt med AIK Fotboll Sportkontoret nedan första vardag efter dragningen.Kalle spelar poker online hos ett spelföretag på Malta och spelet riktar sig till den svenska spelmarknaden. Företaget saknar dock en spellicens enligt spellagen och vinsten är därmed skattepliktig.

Om du har gjort spelvinster på spel som inte är skattefri inkomst ska du deklarera nettovinsten under inkomst av kapital om vinsten överstiger 100 kr. Vinsten beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda vinsterna och insatserna under ett beskattningsår hos samma spelanordnare. Skatten är 30 procent av nettovinsten. När du deklarerar tar du upp årets nettovinst under Inkomst av kapital (punkt 7.2).
Klara spelar poker på ett kasino i USA. Spelet tillhandahålls utanför EES och vinsten är därmed skattepliktig. Om spelet istället hade skett i Paris är vinsten skattefri, eftersom spelet tillhandahålls inom EES och det inte kräver en licens i Sverige.Vinst i lotteri, kombinationsspel och vid vadslagning är skattefri om spelet tillhandahålls i Sverige av någon som har en svensk spellicens. Vissa spel med mindre insatser och vinster behöver ingen licens och vinst i sådana spel är också skattefri.

Hur mycket skatt betalar man på lottovinst?
1 § Skatt betalas enligt denna lag till staten för vinst i svenskt lotteri. Skatten utgör trettio procent av vinstens värde. För andra vinster än vinst vid vinstdragning i vinstsparande anordnat av bank eller sparkassa skall skatt dock inte betalas med högre belopp än att av vinsten återstår etthundra kronor.
Onlinespel via Internet anses tillhandahållet i Sverige om spelet riktar sig till den svenska spelmarknaden genom att webbplatsen till exempel har svensk text och erbjuder insättningar och uttag från spelkontot i svenska kronor.

Om du har vunnit pengar fram till och med 31 december 2018 på pokerspel anordnat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska vinsten beskattas som vinst i ett utländskt lotteri i inkomstslaget kapital. Pokerspel är ett lotteri i lotterilagens mening. Det innebär att pokerspel som anordnas inom EES inte inkomstbeskattas.På Spelinspektionens webbplats ser du vilka spelbolag som har beviljats licens, vilken typ av spel de har licens för samt vilka webbadresser för spel bolaget har.

Får man sälja lotter?
Får jag sälja en lott eller ett vad som jag själv köpt vidare till någon annan? Det är förbjudet att i vinstsyfte sälja lotter, ta emot insatser eller förmedla vinster utan arrangörens tillåtelse.
Allt pokerspel under ett år hos en och samma spelanordnare ska räknas ihop oavsett om spelet skett via internet eller vid ett livespel. Den beskattningsbara vinsten motsvarar årets positiva totalresultat (nettovinsten). När du deklarerar tar du upp årets nettovinst under Inkomst av kapital (punkt 7.2). Om du deltar i pokerspel som arrangeras av olika anordnare anses det vara olika lotterier. Det innebär att du inte kan räkna av en förlust vid spel hos en viss spelanordnare mot en beskattningsbar nettoinkomst hos en annan anordnare. Anordnaren av spelet ska vanligtvis ha en licens för spel som tillhandahålls i Sverige. Vinst i ett sådant spel är en skattefri inkomst. Om du har gjort spelvinster på spel som inte är skattefri inkomst ska du deklarera nettovinsten under inkomst av kapital om vinsten överstiger 100 kronor. Karim spelar på olika sorters onlinespel hos ett spelföretag hemmahörande i Dubai. Spelet riktar sig inte specifikt till någon spelmarknad inom EES. Vinsten är därmed skattepliktig.Karin spelar kasinospel online hos ett spelföretag som i första hand tillhandahålls i Tyskland. Spelet riktar sig alltså till den tyska spelmarknaden, men inte alls till den svenska spelmarknaden. Vinsten är skattefri eftersom spelet tillhandahålls i en stat inom EES och spelet inte kräver en licens i Sverige.Om spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och spelet inte är riktat till den svenska spelmarknaden så krävs ingen licens i Sverige och vinsten är skattefri för spelaren.

För spel över internet ska webbplatsen vara utformad för den svenska marknaden för att spelet ska anses vara tillhandahållet i Sverige. Vid en sådan bedömning har omständigheter som att det finns svensk text på webbplatsen och att man kan göra insättningar och ta ut vinster i svensk valuta stor betydelse. Man måste dock göra en samlad bedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall (prop. 2017/18:220 s. 290).
Tävlingsvinster i form av bruksföremål, presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter) eller resa etc. är skattefria upp till angivet belopp. Beloppsgränsen ska bedömas vid varje vinsttillfälle för sig och inte med hänsyn till sammanlagda värdet under året (1989/90:SkU30 s. 78). Beloppet är ett gränsbelopp, vilket innebär att vinster med ett värde som överstiger 1 600 kr blir beskattade i sin helhet.Inkomster i annan form än kontanta medel ska värderas till marknadsvärdet. Detta innebär att tävlingsvinstens värde ska beräknas till det pris som mottagaren normalt får betala på orten om hen själv gjort inköpet (61 kap. 2 § IL).

Är vinster skattefria?
Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål, resa eller presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter) upp till en beloppsgräns. Beloppsgränsen ska bedömas vid varje vinsttillfälle för sig och inte utifrån det sammanlagda värdet under året. Beloppsgräns: 1 400 kronor inkomståret 2022 (deklarationen 2023)
Med tävlingsvinst i detta sammanhang menas t.ex. vinst i idrottstävlingar och andra typer av priser som avser någon form av prestation, men inte tävlingar som anordnas av den egna arbetsgivaren.

Similar Posts