|

återvinningsstationer Umeå Kommun

– Med den här nya stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Umeå att på ett enklare sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Cecilia Möller, FTI.För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.– Efter ett gott samarbete med Stora Coop och kommunen har vi nu lyckats hitta yta för ännu en återvinningsstation i Umeå. Vi är glada att kunna tillgodose de behov som finns, säger Cecilia Möller, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI. Den 21 september ställs en ny återvinningsstation ut på Mineralvägen vid Stora Coop i Tomtebo, Umeå. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Stora Coop, Umeå kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. När du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar.Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter. Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer.P\u00e5 den h\u00e4r webbplatsen anv\u00e4nder vi cookies (kakor) f\u00f6r att webbplatsen ska fungera p\u00e5 ett bra s\u00e4tt f\u00f6r dig. Genom att klicka vidare godk\u00e4nner du att vi anv\u00e4nder cookies.

Vi använder vi oss av kakor (cookies) för webbplatsens grundfunktioner och för att förbättra webbplatsen. Vi vill också kunna erbjuda dig nyttiga funktioner som till exempel uppläsning av text. Vi hoppas att det känns okej och att du godkänner alla kakor. Du kan ändra vilka kakor som får användas genom att klicka på inställningar.
Bygglov krävs för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar, men det finns vissa undantag från bygglovsplikten. Oavsett om upplaget eller materialgården kräver bygglov eller inte, ska kraven i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen som gäller för åtgärden uppfyllas. Åtgärden får inte heller strida mot den detaljplan eller områdesbestämmelse som gäller för området.När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader och dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan till exempel gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.
En återvinningsstation som består av en samling containrar med syfte att lagra avfall är att betrakta som ett upplag som därmed är en lovpliktig åtgärd.

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du kan inte komplettera en redan inskickad ansökan, mejla i stället kompletterande uppgifter till [email protected] och ange diarienumret.
Återvinningsstationer är bara till för hushållens förpackningar. Företag kan lämna en begränsad mängd förpackningar på kommunens återvinningscentraler eller beställa hämtning via en entreprenör.Att etablera nya återvinningsstationer kräver att vi samarbetar med kommun eller annan markägare. Först måste en lämplig plats identifieras. Därefter behöver vi få tillstånd att stå på platsen samt även få godkänt bygglov. Kontakta gärna din kommun med ditt önskemål!

På återvinningsstationen (ÅVS) lämnar du endast förpackningar. Förpackningarna kan vara av plast, papper, glas eller metall. I de flesta kommuner kan du även lämna tidningar här. Återvinningsstationen är till för privatpersoner och drivs av FTI. På kommunens bemannade återvinningscentral (ÅVC) lämnar du bland annat grovavfall som trädgårdsavfall, vitvaror, möbler, elektronik och liknande.
Har behållaren redan tömts finns det tyvärr ingen möjlighet att få tillbaka det du tappat. Ring FTI:s Servicecenter på 08-566 144 00. Efter kontorstid ringer du 0200-88 03 11. Det är viktigt att du uppger stations-ID samt vilket materialslag det var i behållaren du tappade saken i. Det behövs för att vi ska kunna koppla ihop dig med rätt tömmare.

Ja. I vårt uppdrag ingår att städa runt behållarna och även på intilliggande område, om skräpet kan härledas till återvinningsstationen. Har material eller felaktigt avfall dumpats utanför behållare räcker inte vanlig städning till och det kan vara svårt för städarna att få det med sig. Då måste vi beställa en extra åtgärd av entreprenör som kommer och forslar bort det. Undrar du när vi städar eller tömmer en återvinningsstation? Sök upp stationen så får du information om när den senast städades och tömdes samt nästa städ- och tömningstillfälle. Hitta återvinningsstation Är det skräpigt vid en återvinningsstation? FelanmälanPå Gimonäs återvinningscentral kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall, en service som ingår i renhållningsavgiften. Det kommunala bolaget Vakin äger och driver sju återvinningscentraler i Umeå kommun och en i Vindelns kommun, varav Gimonäs är den mest besökta med ca 200 000 besökare per år.

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform som stödjer affärsutvecklingen av bolag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar.
Det insamlade materialet transporteras för återanvändning, återvinning, energiutvinning via förbränning eller till deponi på Dåva Deponi och Avfallscenter. Gimonäs och de andra sju återvinningscentralerna har även sorteringsstationer för kartong och papper.

Om du som privatperson byter till exempel ditt kök, alltså en åtgärd som inte är lovpliktig eller anmälningspliktig, behövs inte en kontrollplan. Däremot behöver du fortfarande sortera ditt avfall enligt de nya reglerna.Restavfall kallades tidigare brännbart avfall. Ordet restavfall beskriver bättre vilken sorts avfall det handlar om. Det är helt enkelt de rester som blir kvar när vi sorterat ut allt som ska återvinnas. Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall, både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. De nya reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Exempel på byggnadsåtgärder där krav på sortering gäller är byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten. Det finns något som heter avfallshierarki, eller Avfallstrappa som vi kallar den i Sverige. Den anger i vilken ordning avfall ska tas omhand. Avfallshierarkin är beslutad av EU.Deponirest är avfall som inte går att återvinna, återanvända eller förbränna och inte är farligt avfall. En del av materialet används som byggnads- och fyllnadsmaterial på Degermyrans deponi.

En anmälan krävs när avfall ska användas för anläggningsändamål som kan förorena mark, vattenområde, eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. Om föroreningsrisken är större än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen. Vid frågor gällande användning av avfall i anläggningsändamål kan ni kontakta Samhällsbyggnad miljö via Kundtjänst på telefon 0910 – 73 50 00 (knappval 5).
För mer detaljerad information kan du ta del av det som skrivs om t.ex. matavfall, restavfall, trädgårdsavfall och grovsopor under dess respektive länk. Det kan vara lök eller morotsskal eller rester som inte går att äta upp. Har du använt lite hushållspapper för att t.ex. torka ur stekpannan från fett eller utspilld mjölk och dylikt så går det också bra att lägga ner bland matavfallet. Men i övrigt ska hushållspapper lämnas som restavfalll. TMR är ett företag som samlar in förpackningar som ligger under producentansvaret. TMR har tagit fram ett nytt koncept där de hämtar upp papper, plast och metall förpackningar hemma vid dörren, en gång i månaden. Du anmäler dig som kund hos TMR. Tjänsten är kostnadsfri för dig som privatperson. Kommunen är skyldig att informera om tjänsten men är dock inte ansvarig så alla frågor hänvisas till TMR.I Skellefteå kommun har vi en miljöstyrande taxa för att främja utsorteringen av matavfall. Det innebär att om du väljer det abonnemang där du ska sortera ut ditt matavfall betalar du mindre än om du det väljer abonnemang där du blandar restavfall och matavfall i samma kärl.

För att få använda schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål är det en förutsättning att det är så rent att det inte finns någon risk för att förorena miljön. Naturvårdsverket har gett ut riktlinjer om vilka föroreningsnivåer som är anmälnings- eller tillståndspliktiga i en handbok, se länk nedan.
Många föremål som finns i våra hushåll innehåller ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Dessa föremål räknas som farligt avfall och bryts ner långsamt eller inte alls. Se till att du lämnar det på en återvinningscentral så att det kan tas om hand på rätt sätt.

Förpackningar lämnar du på återvinningsstationer. För dom ansvarar FTIAB, (förpacknings- och tidningsindustrin) Här lämnar du även returpapper och tidningar.

I din vanliga soppåse som du slänger i ditt gröna sopkärl lägger du restavfall, det vill säga det som blir över då du sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar samt elskrot och miljöfarligt avfall. Har du sorterat bort allt som kan återvinnas på annat sätt blir det inte mycket kvar som ska ligga i den vanliga soppåsen – och det är precis så det ska vara.
Det enklaste när du ska sortera ut är att du helt enkelt tänker matavfall och livsmedel. Inget annat ska läggas i det bruna kärlet. Ditt utsorterade matavfall transporteras till Tuvans Biogasanläggning där det rötas till biogas. Ett av världens nu renaste drivmedel. Sopbilen hämtar endast det restavfall som ryms i ditt gröna kärl, men du kan köpa speciella betalsäckar för det restavfall som inte ryms. Du ska placera säcken bredvid sopkärlet kvällen innan sophämtningen. Hushållsavfall, eller hushållssopor som det i folkmun kallas, är primärt det avfall som kommer från privata hushåll. I begreppet avfall från hushåll ryms avfall som typiskt kan uppkomma vid användning av mark och byggnad för bostadsändamål. Det är till exempel matrester, städsopor, blöjor, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar samt skrymmande avfall som exempelvis trasiga möbler, cyklar och liknande föremål. Utanför detaljplanerat område krävs rivningsanmälan för rivning av bostadshus och verksamhetsbyggnader. Däremot behövs ingen anmälan för att riva ekonomibyggnader för jord och skogsbruk, garage eller annan komplementbyggnad till bostadshus. Om det bedrivs någon verksamhet i bostaden, kan avfall därifrån ibland också utgöra annat avfall än hushållsavfall. Det beror då på avfallets karaktär. Om en person har en tandläkarverksamhet i sin villa, är avfallet från tandläkarbehandlingen inte hushållsavfall, medan däremot det avfall som uppkommer vid personalens kafferaster och luncher räknas som hushållsavfall.

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, batterier, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Kraven gäller oavsett hur stor eller liten mängd farligt avfall som hanteras eller hur stor verksamheten är.
Som hushållsavfall räknas även oljerester, färgrester, rester av bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår som beståndsdel i avfall som kommer från hushåll samt el-avfall, inklusive kyl och frys. Också trädgårdsavfall som kvistar, löv och klippt gräs är hushållsavfall medan däremot nedfallna träd utgör annat avfall. Nedfallna träd kan inte anses ha koppling till normalt nyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål. Det sista steget är nedskräpning. Även om äppelskruttet bryts ner i skogen utan problem så kan det finnas annat som vi inte vill ha i naturens kretslopp. Säkrast är därför alltid att ta med skräpet, även det organiska, hem till det bruna sopkärlet. Många flerbostadshus har fastighetsnära insamling av returpapper. Det avser kommunen att fortsätta med, och i framtiden utveckla och utvidga, och har därför avtal med de två större aktörerna på marknaden, Stena Recycling AB och Ragnsells AB. Förhoppningen är att alla som i dagsläget har fastighetsnära insamling av returpapper och tidningar ska kunna ha kvar detta och att fler ska kunna ansluta.Deponirest består ofta av produkter sammansatta av flera olika material. Du lämnar deponirest på Degermyran eller på någon av övriga återvinningscentraler. På återvinningscentralerna lämnar du olika typer av deponiavfall på olika platser. Det finns en plats för betong och tegel och en för övriga deponirester. En del av deponiresterna deponeras på Degermyran och en del används som byggnads- eller fyllnadsmaterial.Ända sedan 1994 har Sverige haft producentansvar på returpapper samt förpackningar, nu upphör det för returpapper, det vill säga tidningar och reklamblad, och ansvaret för insamling och återvinning läggs på kommunerna. Producentansvaret på förpackningar kvarstår.

Det är företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar som ansvarar för att förpackningar samlas in och återvinns. Systemet kallas producentansvar. Förpackningsproducenterna har bildat fem materialbolag som samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.Exempel på avfall som deponeras är bilrutor och fönsterglas, spegelglas, gipsskivor, glasull, kristall, mineralull, optik, paraplyer, resårmadrasser med mera.Inom detaljplanerat område krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Rivningslov behövs normalt inte för sådant som får utföras utan bygglov, till exempel friggebodar.

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.
Förpackningar, returpapper, batterier, el-avfall och läkemedel omfattas av producentansvar och är undantagna från den kommunala renhållningsskyldigheten, såvitt avfallet inte hamnar i kommunens insamlingssystem.

I dispensansökan ska följande ingå; namn, organisationsnummer eller personnummer, adress, telefonnummer /mobilnummer, e-postadress, kontaktperson och kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning (för platsen där rivningsavfall ska uppkomma), beskriv åtgärden som planeras – typ av arbete, ange tidsperiod för arbetet, beskriv vika avfallsslag som kommer att uppstå samt förväntade mängder, ange vilken avfallsmottagare ni avser använda er av och motivera varför dispens från krav på utsortering behövs. Bifoga eventuella materialrapporter och rivningslovVi använder cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt, anpassa innehåll och annonser samt för att analysera hur den används. Genom att lämna ditt godkännande accepterar du att cookies används. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke från vår Cookiepolicysida.Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka skada. I våra trakter är det framförallt de invasiva växterna som allmänheten kan hjälpa till med, av de EU-klassade är det jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka samt lupin, vresros, parkslide som inte är klassade än. Alla sex sprider sig lätt med frön, växtdelar och rotdelar om de hamnar i en lämplig växtmiljö. Alla arterna är därför olämpliga att odla och att lägga på komposten eftersom de kan börja gro i kompostmaterialet och därför rekommenderas förbränning av dessa arter.För dig som privatperson lämnar du hushållens grovavfall kostnadsfritt på någon av kommunens återvinningscentraler. Är det något du inte kan lyfta själv behöver du ta med bärhjälp när du lämnar det. Tänk på att lämna det som är helt och användningsbart till återbruk. Det finns container för det på varje ÅVC. Du kan även beställa hämtning mot en avgift.

Vad kan man lämna på återvinningsstation?
På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Saker som kan användas igen lämnas till återbruk.
Du kan mot avgift beställa hämtning av större mängder trädgårdsavfall. Ett annat alternativ är att bygga en kompost eller lämna trädgårdsavfallet på en återvinningscentral.Exempel på det är det avfall som uppstår vid mer omfattande bygg- och rivningsarbeten, större reparation, renovering, ombyggnad, rivning etc. Det vill säga när avfall i den egna bostaden uppstår främst på grund av byggverksamheten och inte av boende. Detta avfall räknas inte som hushållsavfall. Om ett arbete är omfattande eller ej behöver bedömas i varje enskilt fall.

Hushållsavfall är allt avfall som uppkommer av och omkring människor och som inte går under producentansvar. Detta avfall har kommunen insamlingsansvar för enligt miljöbalkens 15 kap.
Impregnerat trä räknas som farligt avfall och ska sorteras för sig. Det skickas för förbränning där speciell rökgasrening för det farliga avfallet används. Det får därför inte läggas bland det vanliga träavfallet.Här hittar du affischer och broschyrer som kan skrivas ut och användas av dig som inom exempelvis en bostadsförening eller ett bostadsföretag har behov av att affischera i soprum och liknande.

Bygg- och miljönämnden kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Kontakta samhällsbyggnad miljö för rådgivning gällande dispens för ditt avfall. Samhällsbyggnad tar ut en avgift, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan.
Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet. Kontakta Samhällsbyggnad miljö för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Chansa aldrig med farligt avfall. Det kan ställa till stor skada för miljö och människor om det hamnar fel. På förpackningar kan du hitta text om hur det sorteras. Är det avfall till återvinningscentralen, fråga personalen om du är osäker. Felsortering är tidsödande och kostsamt.

Samhällsbyggnad miljö är ansvarig för tillsyn enligt de nya reglerna. Miljöinspektörerna kommer göra slumpvisa kontroller för att se att de nya kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall följs. Om du får ett kontrollbesök kommer en avgift tas ut för nedlagt arbete.Du kan också kompostera. En varmkompost kan fungera hur bra som helst om den sköts på rätt sätt. Skellefteå kommuns taxa tillåter kompostering efter anmälan till bygg- och miljönämnden. Tänk på att använda den näringsrika jorden som skapas vid kompostering. Kanske odlar du egna grönsaker vars blast sen återförs till komposten eller blommor som främjar de vilda bina.

Vid lättillgängliga platser i anslutning till återvinningsstationer och återvinningscentraler kommer insamling fortsättningsvis finnas och kommunen har anlitat en entreprenör att hämta detta.
När du söker skriver du in de första bokstäverna i ordet. Förslag kommer sedan upp under sökrutan. Klicka på det som stämmer (tryck inte enter). Dyker inte det du sökt upp, så testa med ett annat ord eller stavning på det du letar. Hör gärna av dig via kontaktformuläret nedan om något saknas så kan vi lägga till det.

Du kan kompostera själv eller lämna ditt trädgårdsavfall på återvinningscentral. Säckarna ska då tömmas ur, annars blir det problem när avfallet ska flisas.
Metallskrot levereras till Kuusakoski AB för återvinning. Där sorteras och bearbetas metallhaltiga material. Produkterna utgör viktiga råvaror för smältverk och gjuterier.Ditt kärl töms mellan 6:00-22:00. Bor du i villa kan du söka i vår tömningskalender. Där får du en tömningskalender för hela året. Du kan även hitta dina nästkommande tömningsdagar på Mina sidor ( gäller företag och privatpersoner). Det enklaste sättet att komma ihåg när det är dags att ställa ut kärlet, är att du ansluter dig till vår gratistjänst SMS-påminnelse. Då får du ett SMS dagen innan det är dags för tömning. SMS tjänsten gäller enbart privatpersoner. Du kan anmäla dig till SMS påminnelse genom att mail till ku[email protected] eller ringa kundservice på 042-400 13 40. Ett nytt inpasseringssystem har införts på återvinningscentralerna Bromma, Lövsta, Östberga, Sätra och Vantör. Det här är ett första steg till att utforma ett mer rättvist system där alla som använder återvinningscentralerna är med och betalar. För dig som lämnar verksamhetsavfall innebär det här nya rutiner för betalning.

Företag, verksamheter, fastighetsägare av flerfamiljshus betalar för att lämna grovavfall på våra återvinningscentraler. För privatpersoner är det kostnadsfritt.

Var slänger man trasigt porslin?
Trasigt fönsterglas, porslin, speglar, glasfigurer och liknande ska du också slänga (väl förpackat) i restavfallet.
Vakin förser medborgarna i Umeå, Nordmalings och Vindelns kommuner med dricksvatten, hanterar hushållens avfallsprodukter och arbetar för en långsiktigt hållbar livsmiljö. Förutom de samhällsnyttiga tjänster vi levererar lokalt, strävar vi efter att sprida miljöteknikkompetens både regionalt, nationellt och internationellt.Vakins uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om hushållens avfallsresurser och samverka för en hållbar utveckling i regionen.

När har jag tömning?
Med fritidshusabonnemang sommar hämtas hushållsavfall vid ditt fritidshus under vecka 22-39. Beroende på om du har hämtning jämn eller udda vecka sker första hämtning antingen vecka 22 eller 23 och sista hämtning antingen vecka 38 eller 39.
På återvinningscentralerna och våra återbruk kan du lämna grovavfall, elektronik, möbler och miljöfarligt avfall. Saker som kan användas igen lämnas in i återbruksdelen som finns på varje återvinningscentral.

Hur många gånger får man åka till återvinning?
Invånare som har både villa och fritidshus eller lägenhet i kommunen får 24 + 12 fria besök per år, alternativt 12 + 12 fria besök för lägenhet och fritidshus.
Observera att om du som privatperson ska lämna avfall från ditt eget hushåll med en lätt lastbil, skåpbil eller pickup behöver du meddela personalen när du kommer till återvinningscentralen. Detta för att undvika faktura.Om du har en funktionsnedsättning rekommenderar vi dig att välja Bromma återvinningscentral som är den mest tillgänglighetsanpassade centralen i Stockholms stad.

Till skillnad från paraffinljus är stearinljus tillverkade av förnybar råvara. Dock är en av de vanligaste förnybara råvarorna palmolja som inte är bra ur miljösynpunkt. Välj gärna Svanen-märkta stearinljus för så liten miljöpåverkan som möjligt.
Tepåsar gjorda av papper går utmärkt att slänga i matavfallet, medan tepåsar av nylon (blank påse) ska läggas i restavfallet eftersom nylon inte bryts ner. En del tepåsar är styckförpackade – är kuvertet av papper sorteras det som pappersförpackning, är det av plast sorterar du det som plastförpackning. Papperskartongen du köper tepåsarna i sorteras som pappersförpackning.

Vad är det för skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral?
Återvinningscentraler är bemannade och du kan lämna till exempel metall, vitvaror, trädgårdsavfall, brännbart avfall och även farligt avfall. Besök på återvinningscentralerna ingår i avfallstaxan. På en återvinningsstation lämnar man bara tidningar och förpackningar.
Du kan lämna elavfall på din återvinningscentral eller miljöstation, i Samlaren eller i det kärl för småelektronik som finns i många flerfamiljshus. Du kan även lämna elavfall hos butiker som säljer elektronik.Presentsnören slänger du i restavfallet. Presentsnören (sånt som man kan krylla) innehåller plast och förstör återvinningsprocessen om det hamnar bland pappersförpackningar eller tidningar. Presentsnören innehåller även klister, som förstör återvinningsprocessen, och ska därför inte sorteras som plast.

Skippa också butikernas småplastpåsar och satsa på papperspåsar alternativt återanvändningsbara tyg- eller nätkassar för frukt och grönt. Många matbutiker erbjuder fruktpåsar av förnybar råvara, som majs eller sockerrör. De är bättre för miljön eftersom de släpper ut mindre koldioxid vid förbränning än vanliga plastpåsar. Även påsar av förnybar råvara ska sorteras som mjukplast.
När du tröttnat på dina kläder – ge eller sälj dem vidare. Är kläderna utslitna eller sönder lämnar du dem till textilåtervinning – inte i restavfallet. Du kan lämna textilier för både återbruk och återvinning i hjälporganisationernas insamlingscontainrar eller på din återvinningscentral.Grundregel 2: om en förpackning består av flera material sorteras den efter den del som väger mest. Materialen separeras sedan i återvinningsprocessen. Vissa chipspåsar har en film av metall, eller som ser ut som metall, på insidan. Påsen ska ändå sorteras som mjukplast eftersom den till största del består av plast. Eventuell metall separeras sedan ut. Du kan lämna uttjänta lampor på din återvinningscentral eller miljöstation, i Samlaren eller i det kärl för småelektronik som finns i många flerfamiljshus. Du kan även lämna elavfall hos butiker som säljer elektronik. Alla typer av lysrör och smålampor (glödlampor, lågenergilampor och LED) räknas som elektronikavfall. Lampor innehåller farligt avfall (bly, kvicksilver) och får inte slängas i hushållssoporna. Uttjänta lampor måste tas om hand så att gifterna inte sprids och metallerna kan återvinnas.När du källsorterar ditt avfall kan vi ta hand om resurserna på bästa sätt och det mesta kan återvinnas. Det är bra för både människor och miljö. Men ibland är det inte självklart hur saker ska sorteras och vissa sopor kan vara lite extra svåra att sortera.

Köper du chips i rör så brukar locket vara av plast, och det ska då sorteras som hård plastförpackning, medan själva röret ska sorteras som pappersförpackning. Röret kan ha metallbotten, men eftersom röret till största del består av papper så ska det sorteras som papper.Undvik bränder i sopkärlet genom att låta askan svalna minst en vecka innan den placeras i kärlet, annars kan det finnas glöd kvar som kan antända avfallet, kärlet eller sopbilen.Tänk på att ta loss den lilla vekhållaren i mitten innan du slänger både den och koppen som metallskrot. Varför? Jo, vekhållaren är gjord av stål (järn) medan koppen är av aluminium. I sorteringsanläggningen för metallskrot separeras stål från aluminium med en magnet. Om vekhållaren sitter fast i koppen så följer koppen med och aluminiumet brinner då upp i stålbadet. Du kan samla dina metallkoppar hemma under en period, sedan du tar med dem nästa gång du ändå ska till återvinningscentralen.

Parfym, nagellack, hårspray, deo, läppstift och liknande kosmetiska produkter innehåller farliga ämnen. Om det finns innehåll kvar i burken/flaskan ska du inte slänga den i hushållssoporna, utan lämna den som farligt avfall på närmaste miljöbod eller återvinningscentral.
Aska från spis och kamin ska du slänga som restavfall. Du får inte lägga lös aska i ditt sopkärl, utan paketera askan i en försluten påse så att den inte kan fastna i kärlet eller blåsa iväg vid tömning. Detta gäller även annat lättflyktigt material som damm och sågspån.Stumpen som blir kvar när levande ljus brunnit ner ska du slänga i restavfallet. I vintermörka Sverige använder vi hela 45 000 ton ljus om året. De flesta är paraffinljus som tillverkas av fossilt material och släpper ut stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Även stearinljus släpper ut koldioxid när de brinner, men betydligt mindre. Om krukan är fin och går att återanvända kan du lämna den på Återbruket. Är den trasig kan du slänga den som restavfall hemma. Större mängder uttjänta krukor kan du lämna på återvinningscentralen i containern för fyllnadsmassor. Om din växt dör kan du återanvända innerkrukan av plast. Är krukan trasig ska du slänga den som restavfall eftersom plastkrukan inte är en förpackning. Har du flera eller stora uttjänta plastkrukor kan du lämna dem på återvinningscentralen i containern för plastmöbler.Detta gäller alla kläder och hemtextilier. Textilier är en värdefull resurs, men vår konsumtion är inte hållbar. Därför ska du inte slänga kläder i restavfallet – många plagg går att återanvända och söndriga, slitna kläder kan vi återvinna till bland annat möbelstoppning.

Svenska rökare slänger ca 2,7 miljoner fimpar på marken – varje dag! Och snusarna är inte mycket bättre. Släng aldrig snus och fimpar på marken. Och inte heller i dagbrunnar, toalett eller vask. Nikotin är ett gift och produkterna innehåller även plast och kadmium – dessa ämnen ska absolut inte hamna i naturen eller havet! Just fimpar är faktiskt en av de största källorna till plastförorening av våra vattendrag.
Kuvert ska sorteras som restavfall. Kuvert räknas varken som förpackning eller tidning enligt lagen om producentansvar och det är enbart förpackningar och tidningar som samlas in vid din fastighet för återvinning. Men det stora problemet med kuvert är att klistret förstör återvinningen. Kuvert, både fönsterkuvert och de utan fönster, ska alltså slängas i restavfallet. Det gäller även svanen-märkta kuvert.

Men tyvärr blir lexikon, uppslagsverk och kartböcker snabbt inaktuella och kan inte lämnas till Återbruket, eftersom det inte finns någon andrahandsmarknad för dem. Dessa samt böcker med hård pärm i dåligt skick sorteras i containern som heter just ”Böcker” på återvinningscentralen (eller som restavfall hemma).
Själva krukväxten kan du slänga som trädgårdsavfall. Vissna eller avklippta blommor och blad från inomhusväxter kan du även slänga i matavfallet, men inte jorden. Jord slänger du som restavfall, större mängder kan du lämna på återvinningscentralen där den ska sorteras som matjord och sand.Sortering av farligt avfall är den viktigaste källsorteringen du kan göra som privatperson, eftersom farligt avfall kan orsaka stor skada för människor och miljö om det hamnar fel.Dricksglas slängs i restavfallet (väl förpackat!) eftersom det inte är en förpackning och därför inte ska slängas som förpackning av glas. Dessutom är dricksglas av en annan kvalitet än förpackningsglas, tillverkaren tillsätter ofta material för att göra dricksglas tåligare, och om de blandas förstörs återvinningsprocessen. Kristallglas kan innehålla tungmetaller (t ex bly) som är miljöfarliga och som absolut inte ska in i kretsloppet.

En del frukt och grönt säljs i nät, till exempel apelsiner, avokado och lök. Dessa nät ska sorteras som förpackning av mjukplast. Men skippa gärna nätet och köp varorna i lösvikt istället.

Den vanligaste förpackningen för mejeriprodukter är en tetra pak-förpackning av papper och plast. När förpackningen är tom sorterar du den som pappersförpackning eftersom den till största del består av papper. Plasten som finns på insidan och på toppen av förpackningen separeras ut i återvinningsprocessen. Men ta gärna av plastkorken och släng den som förpackning av hårdplast!Allt avfall som har sladd eller batteri räknas om elektronikavfall. Därför ska din uttjänta ljusslinga eller adventsljusstake slängas som elavfall. Elektroniska produkter innehåller både ovanliga metaller och ämnen som kan vara farliga för människor och miljö. Därför ska du enligt lag alltid lämna trasig elektronik, som inte går att laga, till ett godkänt insamlingsställe. Tablettkartor (blister) för läkemedel har höga säkerhetskrav på sig och består därför oftast av flera material. Grundregeln är att du ska sortera enligt det material som en förpackning består av till största del. De flesta tablettkartor består till största del av plast och en mindre del metall = släng den som mjukplast. Materialen separeras i återvinningsprocessen. Din tandborste är förmodligen av plast, men när den börjar spreta ska du slänga den i restavfallet. Tandborsten är ingen förpackning och ska därför inte slängas som förpackning av plast. Även en bambutandborste ska kastas i restavfallet eftersom den inte är en förpackning. Bambutandborsten är ändå ett klimatsmart val eftersom den bidrar till mindre koldioxidutsläpp vid förbränning.Vanligt presentpapper slänger du hemma som förpackning av papper. Det gäller även presentpapper med tejp och etikett på. En del väljer att slå in sina klappar i tidningspapper och då sorterar du såklart pappret som tidningar.

Frigolit ska sorteras som mjukplast, och det gäller även köttråg av frigolit. Större mängder eller block av cellplast kan du lämna på din återvinningscentral.

När töms återvinningsstation Umeå?
ÖppettiderMåndag – fredag07.00-16.00Lunchstängt11.30-12.15
Pappersbärkassen som du köper i exempelvis matbutiken är en förpackning av papper. Släng den inte bland tidningarna, påsen förstör återvinningsprocessen eftersom pappret då blir brunt och inte kan användas till tidningspapper igen.

När töms mitt kärl?
Du kan även hitta dina nästkommande tömningsdagar på Mina sidor ( gäller företag och privatpersoner). Det enklaste sättet att komma ihåg när det är dags att ställa ut kärlet, är att du ansluter dig till vår gratistjänst SMS-påminnelse. Då får du ett SMS dagen innan det är dags för tömning.
Värmeljusets metallkopp klassas inte som förpackning enligt lagen om producentansvar. Därför ska du inte slänga den som metallförpackning hemma. Men naturligtvis ska metallen återvinnas, så istället tar du med koppen till återvinningscentralen där du slänger den som metallskrot. Detsamma gäller marschallens metallkopp.Sopsortera – ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Vem äger återvinningsstationerna?
Återvinningscentralen (ÅVC) är bemannad och drivs av kommunen. Cachad
Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.Sida 1 av 6 BRF RIKSDALERN Fr om 2014-01-01 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B Bakgrund SRV återvinning AB har tillsammans med kommunen beslutat att avsluta insamlingen av icke

1 Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här får du reda på hur du ska sortera avfallet. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tidningar och broschyrer… 5 Glasförpackningar… 6 Plastförpackningar
Dina sopor en resurs i Norra Djurgårdsstaden The Capital of Scandinavia stockholm.se/norradjurgardsstaden Norra Djurgårdsstaden en miljöstadsdel i världsklass Norra Djurgårdsstaden är en del i StockholmsBatterier Batterier i olika storlekar. Batterier kan innehålla farliga ämnen. Det är därför extra viktigt att de lämnas till återvinning Brännbart Blöja, binda, tampong, dammsugarpåse, kattsand, hundbajspåse,12 Frigolit, tråg, livsmedelsförpackning… Plastförpackning ÅVS Frigolit, stora förpackningar… Brännbart ÅVC Fyrverkerier… Återförsäljare Färgburk, med färgrester… Farligt avfall ÅVC Färgburk, metall, tom… Metallförpackning ÅVS Färgburk, plast, tom… Hushållsavfall eller ÅVC Brännbart Fönsterglas… Ej återvinning ÅVC Förskärare, väl paketerat… Metall ÅVC eller Hushållsavfall G Gifter… Farligt avfall ÅVC Glimtändare… Elavfall ÅVC Glykol, i eget emballage… Farligt avfall ÅVC Glödlampa… Elavfall ÅVC Gravljus… Plast alt Metall ÅVS Gräsklippare, tömd på olja och bensin… Metall ÅVC Grästrimmer, tömd på olja och bensin… Metall ÅVC H Halogenlampor… Elavfall ÅVC Hink, plast, för livsmedel… Plastförpackning ÅVS Hushållsmaskiner, el… Elavfall ÅVC Husvagn… Privat avfallsentreprenör Hårspray, flaska… Se Sprayburk J Juiceförpackning, papper… Pappersförpackning ÅVS Julgran… Ris ÅVC Järnskrot… Metall ÅVC K Kakel och klinker… Sten och betong ÅVC Kamera… Elavfall ÅVC Kanyl, väl förpackat… Hushållsavfall, väl förpackat Kapsyl, metall… Metallförpackning ÅVS Kapsyl, plast… Plastförpackning ÅVS Kartong, t ex makaroner, ris och flingor… Pappersförpackning ÅVS Kassettband inklusive plastfodral… Hushållsavfall Kastrull, stekpanna o dyl… Second hand, loppis eller ÅVC Metall Katalog… Tidning ÅVS Kattsand, väl paketerad… Hushållsavfall Kaviartub med korken kvar… Metallförpackning ÅVS Keramik, t ex mugg, kruka och prydnadssaker… Sten och betong ÅVC Klocka, elektrisk… Elavfall ÅVC Kläder… Secondhand, loppis eller ÅVC Brännbart Kniv, förskärare, Morakniv, väl paketerad… Metall ÅVC eller Hushållsavfall 12

Alla sopor är inte skräp Alla sopor är inte skräp Returmaterial och restavfall Inom de flesta av LKFs bostadsområden finns källsorteringsutrymmen. Där kan du sortera returpapper, förpackningar av kartong,
DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart avfall Använd papperspåsen så här: Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet Vik ut påsen, platta till

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra
Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människorBRF Hängboken 2011-10-06 Soprummets är en av de viktigaste funktionerna för de boende men också ett klassiskt ämne för diskussion och irritation. Hur det än informerats och beslutats kommer det alltid

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,
DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL KomposterbartObs! Förpackningarna skall vara rengjorda och torra. SORTERINGSGUIDE A-Ö Material Aceton Aluminiumburk, svenska Aluminiumburk, utländska Aluminiumfolie Aluminiumform Aluminiumoblat (t ex på keso, leverpastej, Sorteringsguiden Avfall Sorteras som Lämnas till A Aluminiumfolie Metallförpackning ÅVS Aluminiumform Metallförpackning ÅVS Apelsinskal Matavfall Bruna kärlet Aska Restavfall Gröna kärlet B Bananskal Matavfall 14 Omslagspapper… Pappersförpackning ÅVS P Papperspåse, t ex mjöl och socker… Pappersförpackning ÅVS Parfym… Farligt avfall ÅVC PET-flaska, märkt pant… Butik för returpant Plast, runt t ex korv, ost och kött… Plastförpackning ÅVS Plastburk, t ex yoghurt… Plastförpackning ÅVS Plastfolie… Plastförpackning ÅVS Plasthink, förpackning… Plastförpackning ÅVS Plasthink, inte förpackning… Hushållsavfall eller ÅVC, Brännbart Plastlock från förpackning… Plastförpackning ÅVS Plastprodukt, inte förpackning… Hushållsavfall eller ÅVC, Brännbart Plastpåse… Plastförpackning ÅVS Plaströr, för t ex vitaminer och medicin utan lock… Plastförpackning ÅVS Plåtburk, lock… Metallförpackning ÅVS Plåtprodukt, inte förpackning… Metall ÅVC eller Hushållsavfall Porslin, t ex handfat, toalettstol och muggar… Sten och betong ÅVC Post-it lapp och liknande, med klister på… Hushållsavfall Presentpapper… Pappersförpackning ÅVS Proppar, el… Ej återvinning ÅVC eller Hushållsavfall Pärm… Hushållsavfall R Radioapparat, stereo… Elavfall ÅVC Rakblad, väl förpackat… Hushållsavfall Reklambroschyr… Tidning ÅVS Rengöringsmedel… Farligt avfall ÅVC Råttgift… Farligt avfall ÅVC S Sax, väl paketerad… Metall ÅVC eller Hushållsavfall Servett, papper… Hushållsavfall Silkespapper… Pappersförpackning ÅVS SIM-kort… Hushållsavfall Skor… Hushållsavfall, Second hand eller loppis Skumgummi, t ex sulor… Hushållsavfall Skumgummi, t ex madrasser… Brännbart ÅVC Slang, plast eller gummi, t ex trädgårdsslang… Brännbart ÅVC eller Hushållsavfall Smörask, pappersdel… Pappersförpackning ÅVS Smörask, plast, rengjord… Plastförpackning ÅVS Snusdosa, papper… Pappersförpackning ÅVS Snusdosa, plast… Plastförpackning ÅVS Snöre… Hushållsavfall Solarierör… Elavfall ÅVC Spegelglas… Second hand, loppis eller ÅVC. Ej återvinning 14Kretsloppsanpassad avfallshantering Verksamheter Utgiven maj 2016 Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och

Hur många gånger får man slänga på återvinningscentral?
Glöm inte att uppge dina personuppgifter. Vid årsskiftet får du automatiskt 12 nya besök att utnyttja. Om du inte har utnyttjat alla dina besök under ett kalenderår nollställs dessa i samband med att du får 12 nya besök den 1 januari.
Det är viktigt att ni sorterar matavfall i dessa bruna påsar. Där får endast läggas matavfall och man måste använda dessa bruna påsar. Tomma påsar finns i postrummet i varje hus. När ni skall kasta era

Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära ossLåt hushållssopor bli en resurs. Biogas Jord Metaller Plast Glas Papper Matavfall till bruna påsen anläggning BIOGAS- ANLÄGGNING Biogas- JORD Jord 70 kilo matavfall per person och år ger biogas motsvarande

Vad kostar det att slänga på återvinningscentral?
Avgift för företag och verksamheter som lämnar grovavfall och trädgårdsavfall på återvinningscentral: 600 kronor (exklusive moms) per besök.
Sorteringsguide ÅVC = återvinningscentral, finns i Brånan, Side och Ljundalen Återvinningsstation = producenternas insamlingsplatser för förpackningar och tidningar Avfall kategori lämnas till A AcetonMiljömarkören Hushållsavfall I första hand ska hushållsavfall och andra restprodukter lämnas för återvinning. Tidningar samt förpackningar av glas, papper, wellpapp, metall och plast ska lämnas i avsedda7 På ÅVC kan du lämna: Elektriska och elektroniska produkter Dammsugare, tv, dator, lysrör, fax, spis, tvättmaskin, kylskåp, lampor, eldrivna leksaker, mobiltelefoner osv. Vad händer sedan? Elkretsen ansvarar för transport till olika upparbetningsanläggningar för sortering och förbehandling innan återvinning. I de flesta elapparater finns någon typ av farlig komponent men också metaller som kan återvinnas, såsom guld och koppar. Mindre mängd* trädgårdsavfall Avfall som samlats in på villa- eller fritidshustomt, t ex gräsklipp, kvistar och löv. Riset flisas till biobränsle och löven komposteras. Du kan INTE lämna: Mat- och hushållsavfall Blöjor, trasiga kläder, matrester, smutsiga förpackningar, hundbajs, kattsand m m. Bildäck Verksamhetsavfall och industriavfall Återvinningscentralerna är till för hushållen, pengar till anläggningarna tas ut via renhållningsavgiften. Större mängder byggavfall Vi tar endast emot en mindre mängd* bygg- och rivningsavfall t ex vid mindre reparation inomhus. Asbest, över 5 kg (väl förpackat) Brandsläckare, gastuber, kolsyrepatroner, fyrverkerier och ammunition Vad gör jag då? Stoppa det i den gröna kärlet för hushållsavfall. Matavfall i det bruna kärlet. Lämna till däckåterförsäljare. Se umeva.se och klicka vidare på Företag och verksamheter. Vid större ombyggnationer och renoveringar i fastigheter hänvisar vi till aktörerna Allmiljö eller Ragn-Sells kretsloppsanläggning. Lämnas på Dåva deponi mot avgift. Lämnas till återförsäljare. * Max tre släpvagnslass för personbil per år. 7

Sorteringsguide A-Ö ÅVC = Återvinningscentralen på Bredemad, ÅVS = FTI:s återvinningsstationer A B Avfall Sorteras som Lämnas till Aceton Farligt avfall ÅVC/miljöbox Adventsljusstake Elektronikavfall ÅVC
Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 16 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektiveEnkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Similar Posts