Begagnade Polar Husvagnar

Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord. Det gäller exempelvis om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt värdefull bebyggelse.

Vem köper in begagnade husvagnar?
Vi på fordonsköparna.se köper husvagnar, husbilar och andra fordon för resa och transport. Vi utför en besiktning av ditt fordon som vi gör kostnadsfritt sen lämnar vi en marknadsmässig värdering och ett bud som du har att ta ställning till.
MÖD har konstaterat att en bygglovsbefriad åtgärd måste utföras på en färdigställd byggnad, som har godkänts med ett slutbesked, för att åtgärden ska vara undantagen från bygglovsplikt. Boverket anser att detta bör gälla även för bygglovsbefriad uppställning av fritidsbåtar, husvagnar och husbilar. Det innebär att ett en- eller tvåbostadshus som är uppfört med stöd av plan- och bygglagen, PBL, måste ha fått ett interimistiskt slutbesked eller ett slutbesked för att det ska anses vara ett en- eller tvåbostadshus. Innan ett intermistiskt slutbesked eller ett slutbesked har meddelats är byggnaden inte ett befintligt bostadshus och någon bygglovsbefriad uppställning får därmed inte ske. (MÖD 2019-11-25 mål nr P 7395-18/2019:28 och MÖD 2021-05-18 mål nr P 5554-20/2021:16)För bostadshus som är uppförda med stöd av äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, eller tidigare lagstiftning anser Boverket att det är tillräckligt att bostadshuset är färdigbyggt och att det används som bostadshus. Detta eftersom slutbesked inte fanns i ÄPBL och att slutbevis eller motsvarande enligt ÄPBL inte var ett krav för att få använda bostadshuset. Detta gäller under förutsättning att bostadshuset inte är olovligt.Att medgivande inte kan ges borde gälla för alla sorters allmän plats såsom exempelvis natur, park, torg och återvinning. Detta borde även gälla oavsett om det är enskilt eller kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsen.

Hur många husvagnar får man ha på tomten?
Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar.
Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335) .Uppställningen måste göras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Det framgår inte uttryckligen av plan- och bygglagstiftningen eller dess förarbeten hur begreppet ”omedelbar närhet” ska tolkas. Uppställningen får bara ske på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte ställa upp båt, husvagn eller husbil utan bygglov där. Boverket anser att ägare av en enskild väg som inte är tillgänglig för allmänheten borde kunna lämna ett grannemedgivande. Exempel på vägar som inte är tillgängliga för allmänheten kan vara vägar som är privata och inte får statsbidrag.Det framgår inte av plan- och bygglagen, PBL, eller av dess förarbeten vilka gränser som avses när uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns. De vanligaste gränserna är fastighetsgräns och tomtgräns. Ibland sammanfaller dessa gränser och ibland inte. Mark- och miljödomstolen, MÖD, har i en dom konstaterat att begreppet gräns i PBL inte enbart omfattar tomtgräns mot en annan bebyggd tomt, utan även gräns mot väg eller gata. Det finns även andra sorters gränser som kan vara aktuella till exempel servitutsgräns eller arrendegräns. För uppställning som görs på arrenderad mark borde avståndet på 4,5 meter räknas från gränsen för den tomtplats som arrenderas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 697 och MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13) exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur, Inom vissa områden får båtar, husvagnar och husbilar inte ställas upp utan bygglov. Det gäller dels i särskilt värdefulla områden dels om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. Det bör innebära att de får ställas upp på tomten under den säsong de inte används. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt.Det är inte alltid möjligt att ställa upp sin båt, husvagn eller husbil närmare gränsen än 4,5 meter eftersom vissa grannar inte kan lämna ett grannemedgivande. Avgörande för om det finns möjlighet att lämna ett medgivande är syftet med grannens mark. Det är alltså inte ägandeformen eller huvudmannaskapet för marken som avgör.

Vem äger Polar husvagnar?
Under de senaste 18 åren har bolaget till största delen ägts av finska investerare som under namnet SoliferPolar AB också ägt Finlands stolthet Solifer. Nu blir hela bolaget uppköpt av företagets vd Mikael Engström tillsammans med entreprenören Mikael Colebring och ekonomen Kajsa Cederflod Engström.
Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt. Det behövs alltså inget utpekande i förväg men för att underlätta för såväl enskilda som byggnadsnämndens handläggare är det dock lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar vilka byggnader och bebyggelseområden som kommunen bedömer är särskilt värdefulla. Detta material är dock inte juridiskt bindande. Byggnadsnämnden måste därför i varje enskilt fall ta ställning till om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt.I en dom avseende attefallshus har MÖD konstaterat att det är tillräckligt att det är fastslaget att en lovbefriad åtgärd ska utföras i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt för att åtgärden inte ska omfattas av undantaget från lovplikten. Enligt domstolen krävs det alltså inte att åtgärden medför att området förvanskas. Det innebär att vid byggnader och inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla får inte en fritidsbåt, husvagn eller husbil placeras även om åtgärden inte förvanskar byggnaden eller bebyggelseområdet. (MÖD 2017-05-29 mål nr P 1588-17) Även om det inte krävs bygglov eller anmälan för att ställa upp en fritidsbåt, husvagn eller husbil måste uppställningen uppfylla de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden. Utformnings- och egenskapskraven får dock anpassas och avsteg får göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Lag (2019:949) .Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta borde även innebära att ett en- eller tvåbostadshus som uppförts olovligt inte har rätt till lovbefriade åtgärder. För att man utan bygglov ska kunna ställa upp en fritidsbåt, husvagn eller husbil måste bygglov för bostadshuset ges i efterhand. Om lov inte kan ges i efterhand för bostadshuset får en bygglovsbefriad uppställning av någon fritidsbåt, husvagn eller husbil inte ske. Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.I domen som gällde väg konstaterade MÖD att ingen kan representera alla som har ett berättigat intresse av att använda en väg. Det finns därmed ingen som kan lämna ett medgivande nära en väg utanför detaljplanerat område. Domstolen konstaterade att detta gäller oavsett vem som äger marken. Enligt Boverkets uppfattning borde det främst gälla vägar som är tillgängliga för allmänheten. Exempel på vägar som ska vara tillgängliga för allmänheten är sådana vägar som får statsbidrag. (MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13)

Fritidsbåten, husvagnen eller husbilen får inte placeras vid en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
I en dom hade en redskapsbod börjat användas som en fritidsbostad. Domstolen konstaterade att byggnadsnämnden inte kunde ingripa mot den olovliga användningen i efterhand. Domstolen kom dessutom fram till att trots att ändringen av användningen, från redskapsbod till bostad, hade preskriberats fanns det ingen rätt att uppföra bygglovsbefriade åtgärder. Domstolen ansåg att det inte var rimligt att preskriptionen skulle innebära att lovbefriade åtgärder fick uppföras. (RÅ 1995 ref. 42)Uppställning av fritidsbåt, husvagn eller husbil får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Upplag är ett byggnadsverk vilket innebär att de planbestämmelser som gäller för byggnadsverk ska följas.Om uppställningen ska göras närmare gränsen än 4,5 meter och berörda grannar inte ger sitt medgivande är det inte en bygglovsbefriad åtgärd. I det fallet måste bygglov sökas för ett bygglovspliktigt upplag.MÖD har i en annan dom konstaterat att nära en väg eller en gata som är allmän plats i detaljplan kan ingen lämna medgivande. Det beror på att det enligt domstolen inte finns någon som kan representera alla som har ett berättigat intresse av att använda en väg eller en gata. Detta gäller oberoende av vem som äger marken och oberoende av om marken är planlagd eller inte. Detta borde gälla oavsett om det är enskilt eller kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsen. (MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13)

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i en dom slagit fast att kolonistugor inte är en- eller tvåbostadshus. Enligt Boverkets uppfattning är inte heller stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning en- eller tvåbostadshus. (MÖD 2015-06-23 mål nr P 3554-15)
Det är möjligt för en granne att lämna medgivande för placering nära gränsen mot mark som är inte tillgänglig för allmänheten. Den vanligaste situationen är när det är någons tomt. Tomten kan exempelvis vara till ett enbostadshus, ett flerbostadshus eller en verksamhet. Det kan även vara obebyggd mark, till exempel mark som används till ett upplag eller mark som ännu inte bebyggts. Grannen som kan ge medgivande kan vara en privatperson, en juridisk person, en kommun, ett landsting eller staten. Det här gäller oavsett om platsen ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Det framgår inte av PBL eller av dess förarbeten vilka som är grannar och får lämna medgivande om placering närmare än 4,5 meter från gräns. En granne kan exempelvis vara en privatperson eller en juridisk person i form av en samfällighet, ett företag eller en förening. Även kommunen kan vara granne om kommunen är fastighetsägare till exempelvis skola, kontor eller äldreboende. Med granne avses inte enbart någon som är ägare utan även andra som har av rättsordningen accepterade intressen gällande markanvändningen. (MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13 och MÖD 2015-06-08 mål nr P 10150-14)
Eftersom ett upplag är en förvaring av något får båten, husvagnen eller husbilen inte användas som bostad, gäststuga eller liknande under den tid den är uppställd på tomten.

I en dom ansåg domstolen att en friggebod som var placerad 75 meter från bostadshuset inte var i omedelbar närhet av bostadshuset. I en annan dom ansågs en friggebod som var placerad 31,2 meter från bostadshuset inte heller var i omedelbar närhet. En bedömning om uppställningen är i ”omedelbar närhet” ska göras i varje enskilt fall. Uppställningen måste ske på tomten och inom hemfridszonen. (KR Göteborg 2008-06-04 mål nr 7595-06 och MMD Vänersborg 2013-07-02 mål nr P 605-13 samt prop. 1989/90:37 sid. 48-49)

Det är den som ställer upp en båt, husvagn eller husbil som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Alla grannar som berörs ska lämna medgivande. Det innebär till exempel att om en grannfastighet ägs av flera, behövs medgivande från samtliga fastighetsägare. Det är inte tillräckligt att byggherren ger grannarna tillfälle att yttra sig över placeringen. De berörda grannarna måste i ett grannemedgivande godkänna en placering närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet måste gälla exakt den åtgärd som ska utföras. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i ett fall som rörde ett en komplementbyggnad i form av garage och förråd i två våningar konstaterat att grannemedgivande saknades. Det fanns visserligen ett äldre grannemedgivande men det gällde enbart för garage. Domstolen ansåg inte att det grannemedgivandet gällde för den byggnad som skulle uppföras (MÖD 2018-06-04 mål nr P 8142-17)

Om uppställningen bryter mot något krav i plan- och bygglagstiftningen kan byggnadsnämnden ingripa. Det kan exempelvis vara om något av kraven för lovbefrielse inte uppfylls till exempel om den inte placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Det kan även vara om ett krav på utformning eller en teknisk egenskap inte uppfylls. Byggnadsnämnden kan i vissa fall förelägga byggherren att rätta till det som är fel eller, om detta inte är möjligt, att återställa.
Om det sker en uppställning av fritidsbåt, husvagn eller husbil som inte uppfyller villkoren för lovbefrielse är den en olovlig uppställning, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga byggherren att söka bygglov i efterhand eller om bygglov inte kan ges i efterhand att återställa.

Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera båten, husvagnen eller husbilen närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Vilken gräns som avses kan vara olika, det kan till exempel vara tomtgräns eller fastighetsgräns.
Fritidshus är en- eller tvåbostadshus. En bygglovsbefriad uppställning av fritidsbåtar, husvagnar och husbilar får därmed ske till ett befintligt fritidshus.Kommunen får i vissa fall, i detaljplan eller i områdesbestämmelser, bestämma att bygglov krävs för uppställning av fritidsbåtar, husvagnar och husbilar. Om en sådan planbestämmelse finns får uppställningen inte ske utan bygglov. Det innebär att undantaget från lovplikt för uppställning av fritidsbåtar, husvagnar och husbilar inte gäller för det område som planbestämmelsen omfattar. Det krävs då bygglov för att göra en sådan uppställning trots att den uppfyller förutsättningarna för lovbefrielse.

Boverkets uppfattning är att ett grannemedgivande bör vara en typ av avtal och det kan därmed inte brytas ensidigt av den ena parten. MÖD har i ett avgörande konstaterat att nuvarande fastighetsägare är bunden av ett medgivande som tidigare fastighetsägare har lämnat. (MÖD 2018-06-04 mål nr P 8142-17)
MÖD har i en dom konstaterat att allmänheten har ett berättigat intresse av användandet av markområden som är allmän plats i detaljplan. Domstolen konstaterade även att kommunen som markägare inte kan representera samtliga dessa intressenter. Detta innebär att kommunen inte kan lämna medgivande för placering nära gränsen mot en allmän plats.(MÖD 2015-06-08 mål nr P 10150-14)Uppställning av båtar, husvagnar och husbilar kan kräva bygglov eftersom det kan betraktas som ett upplag. Det krävs dock inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 685) Även om en uppställning av fritidsbåt, husvagn eller husbil inte kräver bygglov kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd för åtgärder inom vägområde eller för att vidta åtgärder nära allmän väg. Allmän platsmark finns bara inom detaljplanerat område. Däremot finns mark utanför detaljplanerat område där marken är tillgänglig för allmänheten. Det kan exempelvis vara nationalparker, naturreservat, skog- och ängsmark eller andra områden som är allemansrättsligt tillgängliga. Enligt Boverkets uppfattning bör sådan mark inte betraktas på samma sätt som allmän plats när det gäller grannemedgivande. Det borde vara möjligt för en ägare till ett sådant markområde att som granne lämna ett medgivande för placering nära gränsen.Om ett en- eller tvåbostadshus har uppförts eller tagits i anspråk som bostadshus olovligt utan att det finns något bygglov får man inte ställa upp någon fritidsbåt, husvagn eller husbil i omedelbar närhet av byggnaden.

Om någon, till exempel en granne, är missnöjd med uppställningen av en båt, husvagn eller husbil finns det inget beslut att överklaga. I stället får en tillsynsanmälan göras till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ska då inleda ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen. Byggnadsnämnden kan exempelvis behöva göra en bedömning om uppställningen innebär en betydande olägenhet eller om uppställningen har gjorts på ett sätt som är trafikfarligt. Byggnadsnämnden ska ta ett beslut i tillsynsärendet där det avgörs om den strider eller inte strider mot någon bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen. Detta beslut kan överklagas.(jfr prop. 2013/14:127 sid. 58-60 och HFD 2011 not. 93)
Uppställningen får bara göras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus får man alltså inte ställa upp båt, husvagn eller husbil utan bygglov. Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek för att det ska räknas som ett en-eller tvåbostadshus. Uppställning kan alltså göras även vid ett litet bostadshus.När en sådan planbestämmelse inte finns kan kommun som underlag för sin bedömning använda olika typer av material som till exempel kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i översiktsplanen. Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är ett särskilt värdefullt område. En bedömning om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt måste dock göras i varje enskilt fall.

Vilken begagnad husvagn är bäst?
Skall vi vara krassa och låter andrahandsvärdet avgöra köpet skall man välja en vagn från Kabe, Cabby, Solifer och Polar eller från alternativmärkena Knaus, Adria, eller Hobby. De är alla säkra köp när det gäller framtida värde och reservdelsförsörjning och servicemöjligheter.
Made in Norrland är Polars signatur och det är något man alltid marknadsfört som en garant för goda vinteregenskaper. Husvagnarna byggs där klimatet är som tuffast och vägarna som längst säger de själva och i Dorotea finns förutom fabriken, utvecklingsavdelningen också en klimatkammare där alla vagnar testas. Polarvagnen har tillverkats sedan 1964 när företaget grundades i Junsele för att några år senare flytta till Dorotea. En intressant detalj i sammanhanget är att 80 procent av alla vagnar som tillverkats sedan starten fortfarande rullar på vägarna. Husvagnarna byggs på beställning och fabriken har inget löpande band utan det är strikt handjobb som gäller. Polar har också byggt husbilar och campers men koncentrerar sig nu på husvagnar till hundra procent. Riklig standardutrustning och goda vinteregenskaper är kända egenskaper för Polars husvagnar.

Det är mycket du ska ta ställning till när du ska köpa en begagnad husvagn. Men gör du rätt får du mycket tillbaka. Läs hur du gör det smarta valet och får ut mer av din husvagn, också längre fram när det är dags att byta.Alla husvagnar har svagheter, det kan se lite olika ut från märke till märke och från modell till modell men man skall alltid göra en fuktkontroll. Dessutom bör man kolla däckens ålder och kondition, trafikbelysningen, handbroms och färdbroms, och trafikbelysning. På vagnens insida skall man leta efter missfärgningar, känna efter om golv, väggar och tak är hårda och fina eller mjuka och eftergivliga. Det första du skall tänka på när du letar efter en vagn är att den skall passa för familjen behov. Den skall ha minst lika många eller fler bäddar än familjen har medlemmar. En extrabädd eller sittgrupp som inte behöver utnyttjas och bäddas om till natten är inte bara bekvämt, det ger också enklare handhavande och bättre trivsel. Självklart skall vagnen också passa för bilen och körkortsbehörigheterna. Bilens tjänstevikt är helt avgörande, den bestämmer hur tung vagnen får vara, vagnens totalvikt. Har man BE-körkort är det däremot bilens registreringsbevis som avgör hur tung husvagnen får vara. Utöver att de nyss nämnda tekniska kraven skall vara uppfyllda skall bilen och vagnen ”passa” varandra. Vagnen bör inte vara så bred och eller tung att motorn inte orkar eller växellådan så beskaffad att 80 km/tim blir en ”omöjlig” hastighet. Dieselmotor och automatlåda är i regel att föredra, ju tyngre vagn man har.

4. Gör en ordentlig koll av gasolsystemet. Öppna kranen på flaskan, öppna kranarna inne i vagnen mot kyl, panna och brännare. Kolla igenom systemet via läcktestaren i detta läge. Bubblar det i siktglaset eller uppstår problem du inte begriper dig på, blunda inte för det, fördjupa dig i stället i problematiken och passa samtidigt på att få se det senaste gasolprotokollet. Finns inget kan det vara klokt att be att ett sådant utförs före eventuell affär, precis som ett fuktmätningsprotokoll.Även andra märken som Dethleffs, LMC, Fendt, och Bürstner kan vara attraktiva men de står lite lägre i värde. En uddavagn från ett märke som inte längre finns, till exempel Sävsjö, Fjällvagnen och Home Car (finns under namnet Home Star i Belgien), bör inte vara förstavalet, även om den ser bra ut och kan verka prisvärd. Orsakerna är bland annat att det kan vara svårt med reservdelar och att vagnen längre fram kommer att vara än mer udda och därmed svårsåld.

Man bör också bestämma sig om man skall ha en åretruntvagn eller en vagn mer lämpad för sommarbruk. En vinterutrustad vagn med frostsäkert vattensystem och luftspalter i lådor och skåp kostar normalt mer än en ”sommarvagn” med luftburen värme och enklare vattensystem. Men den har också ett mervärde, dels går den alltså att använda året runt, dels går den lättare att sälja vidare i andra och tredje hand.

2. Kontrollera skicket på förtält, eller i förekommande fall markisen. Känn efter att dynor inte är nedsuttna och öppna stäng och lås alla lådor och skåp för att se över lås och gångjärn.Skick, form och funktion är viktigare än varumärke och årtal, åtminstone om vagnen kommer från en välkänd fabrik. Exempel på alternativ till de nordiskproducerade vagnarna från Kabe, Cabby, Solifer och Polar är Knaus, Adria, och Hobby. Dessa märken bör i motsvarande modell och utrustningsnivå vara mellan 20 000 och 40 000 kronor billigare. Med enklare utföranden och luftburen värme kan det skilja närmare 100 000 kronor till importmärkenas favör.

Vilka husvagnar är vinterbonade?
Bra värme, isolering och ventilation brukar finnas på svenska husbilar och husvagnar. Med andra ord: om du är ute efter bästa möjliga vinterkomfort är märken som Kabe, Polar, Nordic, Cabby och S-Karosser utmärkta val.
Om du har vanligt B-körkort får bilens totalvikt + husvagnens totalvikt inte överstiga 3 500 kg. Om totalvikten överstiger 3 500 kg krävs utökad B-behörighet (kod 96) eller BE-behörighet.För att beräkna om du kan dra den här husvagnen med din bil behöver du husvagnens registreringsnummer KZD177. Kopiera det innan du går till släpvagnskalkylatorn.

En husvagn eller husbil som är vinterbonad ska klara testerna i faktarutan ovan, men även hålla värmen kvar i fordonet så länge som möjligt. Bra isolering är viktigt – annars behöver du lägga mer energi och pengar på att hålla fordonet varmt. Ett fordon som är vinterbonat på ett bra sätt har också isolerade avloppsrör och avloppstank. Vattenburen eller elektrisk golvvärme är också uppskattat bland vintercampare.
Vi vill även slå ett slag för ett intressant test som gjordes 2011 – då tog vi en Adria Alpina 743 UK och åkte till Sveriges högst belägna fjällväg Flatruet, 975 meter över havet. Där fick den bekänna färg i minusgrader, halka och snö. Läs här hur det gick!Håll utkik efter DIN-märkningen EN1645-1 för husvagnar och EN1646-1 för husbilar. Bra värme, isolering och ventilation brukar finnas på svenska husbilar och husvagnar. Med andra ord: om du är ute efter bästa möjliga vinterkomfort är märken som Kabe, Polar, Nordic, Cabby och S-Karosser utmärkta val.Alla campingfordon är inte vinterbonade. De flesta använder bara sitt fordon på sommaren och kanske en bit in på våren eller hösten. Men vintercamping kan vara fantastiskt mysigt och är en trend som blir allt populärare. Dessutom kan det ibland vara praktiskt att kunna använda sitt fordon även på vintern – dels slår du ut kostnaden över fler månader och ”priset per resa” blir därmed lägre, och dels är det uppskattat bland till exempel vintersportare.

För den som ska campa på vintern är det förstås viktigt att fordonet är förberett för kallt väder. En vinterbonad husvagn eller husbil gör resan betydligt bekvämare och mer njutbar.

Hur mycket sjunker en ny husvagn i värde?
Den är naturligtvis ungefärlig, men hjälper dig att beräkna din husvagns värde utifrån nypriset: Efter ett års normal användning minskar värdet med cirka 10-25 % av nypriset. Efter två år har värdet minskat med cirka 5 % mot året innan. Efter tre år har värdet minskat med 2-5 % mot året innan.
Men det finns en seglivad myt om att det bara är isoleringen och värmen som är viktig i vinterbonade campingfordon. Det stämmer inte – minst lika viktig är faktiskt ventilation och luftcirkulation för att varm luft ska kunna spridas i bodelen. Ventilation är alltså viktig, inte bara mot luftfuktighet, utan även mot kyla. En bra utformad och vinterbonad husbil eller husvagn har alltså bra luftcirkulation och möjlighet för varmluft att passera bakom exempelvis överskåp och garderober.Men det ska dock sägas att tillverkare från andra länder närmar sig svenskarna med sina vinteranpassade modeller där efternamn som ”Scandinavian” eller ”Nordic” ger vinterlöften.

I vårt testarkiv kan du läsa mängder med tester. Gå gärna in och leta fram de märken du är intresserad av – vi fyller ständigt på med nya tester. Ett bra ställe att börja på kan till exempel vara tester av Kabe, Polar, Nordic eller Cabby.

Det finns olika ”nivåer” av hur pass bra husbilen eller husvagnen klarar vintern och kallt klimat. Några av de utmaningar som ett året runt-förberett fordon behöver kunna hantera är kondens, iskyla och tung snö, men det är stora skillnader mellan hur vinterbonade fordonen är.Vilket system som är bäst beror på vad du värdesätter och hur dina behov ser ut. Läs gärna vår guide för att se vilka plus och minus de olika lösningarna har, och vilka viktiga punkter du måste kolla för att värmen ska bli så effektiv som möjligt.Kort filmklipp där vi visar hur enkelt man monterar vinterskyddet och vinterventilationen till husbilens kylskåpsventilation. Dessa vinterskydd kan se lite olika ut men principen är densamma och gör att absorptionskylskåp fungerar bättre i kyligare klimat. Vintergaller gör att kylskåpet fungerar bättre när det är kallare än ca +8 °C. Det finns också extra isolerade vinterskydd att köpa för dig som campar i riktigt kyligt klimat.

Polarvagnarna är kända för att vara slitstarka och ha lång livslängd. Och det är förstås ingen tillfällighet. Varje enskild vagn genomgår ett täthetstest i fabrikens klimatkammare. Där utsätts den för 36 000 liter vatten och stormvindar under en timmes tid. Under tiden gör en kontrollant fuktmätningar inne i vagnen och säkerställer att alla kvalitetskrav uppfylls. Så när du får din polarvagn vet du att den klarar alla slags väderutmaningar som kommer i dess väg.
Här kan du anpassa inredningen för att passa just dina behov och önskemål. Tillsammans med våra konstruktörer tar vi fram din unika vagn. Customized har en egen design med svarta dekaler.

Här finns allt du behöver och mer därtill. Jämfört med andra husvagnar är redan vår grundmodell topputrustad. Mycket räknas som tillval hos andra. Du kan givetvis anpassa vagnen genom att välja planlösningar och olika tillval. Specialutrustning som ingår i Selected och Customized går inte att välja till.
Med Polar Edition får du en komplett utrustad och färdiginredd Polarvagn, till ett fast pris, Genom att vi redan har gjort alla val, får du en vagn av högsta kvalitet till ett mycket förmånligt pris. Polar Edition finns nu i 5st olika storlekar i utvalda planlösningar: 560, 590, 620,680 samt 730!

Vem säljer Polar husvagnar?
ÅterförsäljareSverige.Backamo Husvagnscenter AB. Bastebacka 105, 459 91, Ljungskile. … Birsta Husbil AB. Birstavägen 21, 863 33, Sundsbruk. … Bollnäs Bilaffär AB. Renshammarvägen 14, 821 50, Bollnäs. … Forsbergs Fritidscenter AB. … Forsbergs Fritidscenter AB. … Forsbergs Fritidscenter AB. … Forsbergs Fritidscenter AB.
Vi som jobbar på Polar tillbringar själva mycket tid i husvagn och klurar hela tiden på vad som kan bli bättre. Tillsammans med våra kunder ser vi om något kan förbättras, förenklas eller slipas till. Några exempel på innovationer genom åren är nya planlösningar med barnkammare och infällningsbara våningssängar, Polars egenutvecklade bygg- och isoleringsteknik samt integrerade myggnät i alla fönster.Specialutrustad med ett noga utvalt lyxpaket som bl a innehåller: extra sköna bäddmadrasser, större kyl, bättre ljudanläggning och effektfull belysning. Självklart kan du välja bland alla våra planlösningar och tillval – även specialutrustning!

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats här. Läs mer i vår sekretesspolicy om vilka vi är, hur du kontaktar oss och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter.
NIBO startades 1964 i Bollnäs och är Norrlands största husvagns- och husbilshandlare. Vi säljer både nya och begagnade husvagnar & husbilar. I våra verkstäder servar och reparerar vi alla märken. Vi har en stor inomhushall där vi visar husbilar och husvagnar. I vår stora butik kan du strosa omkring bland tillbehör och fritid. Välkommen in!Holmgrens bil är en av Sveriges största privata bilhandlare och vi fokuserar på ditt liv med bilen. På våra anläggningar hittar du ett stort sortiment av både nya och begagnade bilar och vi hjälper dig att hitta din nya bil som passar dina behov. Idag finns Holmgrens bil på 13 orter och vi säljer BMW, Ford, Hyundai, Nissan, MG och MINI.

Alla personuppgifter som skickas in till Holmgrens Bil kommer att behandlas enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vi finns här för dig genom hela ditt liv med bilen och tycker att ägandet ska vara enkelt och bekymmersfritt. Hos oss kan du tryggt lämna in din bil för all typ av service, byte av vindruta, lagning av stenskott eller däckbyte. I vår däckshop finns allt för däck, dessutom har vi däckhotell där du kan förvara dina hjul tryggt och säkert. Vi har även ett brett urval av både nya och begagnade vinterdäck och sommardäck.Tyvärr måste vi hindra dig från att skicka fler intresseanmälningar just nu. Vi måste bara verifiera att du inte är en robot. Hör av dig till oss på 08-23 30 00 om du vill att vi hjälper dig att skicka fler.

För att beräkna om du kan dra den här husvagnen med din bil behöver du husvagnens registreringsnummer XWS716. Kopiera det innan du går till släpvagnskalkylatorn.

Är det dags att köpa er första husbil eller husvagn? Är ni osäkra på hur man ska tänka? Ingen fara! Vi listar de fem viktigaste sakerna att ha koll på!
Plåtis husbil är ett populärt val för de som gillar camping och utomhusaktiviteter. Vi har listat de bästa tillverkarna av plåtisar – för att förenkla ert val!Södermanland lockar med allt ifrån naturupplevelser till stadslivets. Vi har tagit en titt på tio campingplatser i Sörmland som är väl värda ett besök.Vår ambition på Vincents är att vara Sveriges ledande förmedlare av husbilar och husvagnar och det självklara valet för varje person som vill sälja eller köpa en begagnad husbil/husvagn.

Nu har Vincents tecknat exklusivt återförsäljaravtal med den danska tillverkaren och de svenska kunderna får därför en stabil leverantör med ambition att växa till flera orter.
Här listar vi de fem bästa tipsen för dig som lyckats pricka in en regnig dag att semestra med husbilen eller husvagnen. Ta del och låt dig inspireras!

Vad kostar en ny Polar husvagn?
Polar 730 BFDC är stor, rymlig och dyr Men smakar det så kostar det – kärran kostar en bra bit över 900 000 kronor.
Campinglivet är fantastiskt roligt! Men det är inte alltid lätt att veta vad man ska hitta på. Här listar vi våra fem bästa aktiviteter för husbilssemstern!

Vårt svensktillverkade märke Polar är välkända för sin kvalité och komfort. Här har du ett märke som kan brukas under sommarsäsong såväl som vintersäsong. Redan i grundutförande är detta ett märke med en utrustningsnivå som ofta är tillval hos andra. Detta hantverk är byggt i Norrländska Dorotea med eget snickeri, ingenting lämnas åt slumpen – Polar har full koll på tillverkningen och kan därför garantera en av marknadens bästa vagnar.
Funderar du på att sälja din husbil eller husvagn? Att sälja privat är inte en dans på rosor och alla tycker inte det känns tryggt att köpa av en privatperson då det innebär flera risker.Att campa på Västkusten skapar minnen för livet. Njut av magiska soluppgångar och solnedgångar i landskapet som är omslutet av klippor, sandstränder och hav.

Innan ni ska sälja er husvagn eller husbil är det viktigt att ni vet värdet på husvagnen. Detta för att säkerställa att ni får ett rättvist pris och inte lägger er för högt eller för lågt.
Från den norrländska urskogen till er uppfart – Polar är ett självklart val för er som söker ett begagnat fordon. Vincents erbjuder begagnade husvagnar från Polar året om. Varmt välkommen att bläddra bland våra annonser och upptäck er norrländska dröm!

Att välja mellan husbil eller husvagn är inte lätt. Det finns många faktorer som spelar in. I denna artikel hjälper vi hitta det som passar bäst för er!
Upptäck Varberg med husbil eller husvagn! Vi listar de bästa sevärdheterna för dig som vill utforska Varberg. Från mysiga caféer till levande historia!

Hyra husbil eller husvagn kan vara en komplicerad och inte helt riskfri process, inte minst vid privat uthyrning. Här listar vi de viktigaste punkterna!Ska du sälja din husbil eller husvagn men inte riktigt vet hur man går till väga eller hur man ska tänka? Här listar vi viktiga råd som du bör ta del av!

Hos oss hittar du ett stort utbud med bra priser. Surfa enkelt in och lägg din beställning på din mobil, dator eller surfplatta. Vi erbjuder flera olika betalningsalternativ, som gör det enkelt att betala, till exempel med Swish.
Här kan du hitta begagnade Polar husvagndelar till bra pris. Att köpa återvunna husvagndelar online är både enkelt och smidigt för dig som husvagnsägare och innebär ofta en betydligt lägre kostnad. Genom att välja en återvunnen reservdel så hjälper du även till att minska ditt miljöavtryck.

Var tillverkas Polar husvagn?
Vagnarna byggs till största delen för hand i norrländska Dorotea där fabriken finns med eget snickeri. Genom att även inredningen byggs på plats har Polar full kontroll över tillverkningen och kan garantera marknadens bästa husvagnar. Materialen är noga utvalda och helst så lokala som möjligt.
Polar är en svensk husvagnstillverkare som funnits sen 1964. Fabrik och huvudkontor ligger i Dorotea och återförsäljare finns i flera europeiska länder. Polar ingår i koncernen SoliferPolar AB.Polar har tillverkat husvagnar sen 1964 och den breda och djupa erfarenheten kan du se i varje detalj. Ingenting är lämnat åt slumpen. Allt är noga genomtänkt. Vagnarna byggs till största delen för hand i norrländska Dorotea där fabriken finns med eget snickeri. Genom att även inredningen byggs på plats har Polar full kontroll över tillverkningen och kan garantera marknadens bästa husvagnar.

Vilken husvagn har minst fuktskador?
En husvagn är i regel inte uppvärmd hela året med fukt och oxidationer på elutrustningar som följd. De jag anser fungerade bra var just Cabby och Kabe med Aldes pannor med Elpatron och varmvattenberedare. Som fungerade i regel klanderfritt om de fick en tillsyn lite då och då.
Att ligga steget före är en stark drivkraft för oss på Polar. Det handlar om en kultur som genomsyrar företaget. Genom åren har Polar ofta varit först ut med branschnyheter och förhöjd standard som:

Similar Posts