Bk Seniorerna Luleå

Alla samlade Swish-123-nummer kommer från ett litet projekt på Github. Alla nummer har samlats av individer eftersom Swish själva inte tillhandahåller möjligheten att söka eller ta reda på vem/vilka dessa nummer tillhör.1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande1 Fritidsnämnden 2010-01-27 Behandlade ärenden 1 Kommitté elitutmärkelse och ledarstipendium. 2 Hässleholms Freeflow Football Club: Ansökan om bidrag. 3 Budgetbokslut per 2009-12-31. 4 Uppföljning av verksamhetsmål 37 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (65) 106 Avans SK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Avans SK planerar att bygga ut sin anläggning med en tillbyggnad för att skapa möjlighet till föreningens medlemmar att styrketräna på orten. Totala kostnaden är beräknad till kronor och lokalerna kommer att handikappanpassas. Avans SK ser ett stort upptagningsområde med kringliggande byar och en möjlighet för åringar att styrketräna i lokal området. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 33 fritidsnämnden besluta att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Avans SK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 33 Beslutet skickas till Avans SK Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

34 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (65) 104 (forts) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 31 Beslutet skickas till Alviks IK
Fritidsnämnden 2008 02 20 18 40 bygdemedelp02 Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Från länsstyrelsen har översänts för yttrande ansökningar om bidrag ur fonden bygdemedel. Kommunens beredningsgruppSAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

39 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (65) 108 Ersnäs IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Ersnäs IF har hand om skötseln av hockeyrinken i byn. Föreningen ansöker om kronor i investeringsbidrag för nytt virke, två armaturer, elkabel och målning. Hockeyrinken är en naturlig samlingsplats i byn och uppskattad som spontanyta. Då hockeyrinken är kommunens ska underhåll göras av fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden beslut att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Arbetsutskottet föreslår , 35 fritidsnämnden besluta att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Ersnäs IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 35 Beslutet skickas till Ersnäs IF
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 VerksamhetsmålKommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

46 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (65) 112 (forts) Ansökan från Lira BK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 39 Beslutet skickas till Lira BK
1 (8) Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 15.00 16.00 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M) Urban Nilsson (C) Lars Park (FP) Tommy Stensson (S) Susanne Josefsson (S) EsadKulturnämnden 2019-01-30 1(13) Plats och tid Hotel Skansen Båstad, 30 januari 2019 kl 13:15-14:45 ande Ledamöter Anna Ginstmark (C), Ordförande Eva-Marie Paulsson (S), 1:e vice ordförande Bengt Kjellgren17 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (65) 94 Handlingsplan för Livet vid vattnet Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet. Luleå kommun antog i maj 2013 en ny översiktsplan. Översiktsplanen består av sex olika program, varav Kuststaden Luleå är ett. Översiktsplanen ska ligga till grund för planering och utveckling av kommunen de kommande 20 åren. Inom vart och ett av programmen finns 26 strategiområden och fritidsnämnden har samordningsansvar för tre, varav Livet vid vattnet är ett. Kopplat till varje strategiområde finns områden att arbeta med fram till Fritidsnämnden har i sitt styrkort för 2014 som mål att ta fram en handlingsplan för strategiområdet Livet vid vattnet. I denna första version belyses de frågor/områden som fritidsnämnden har genomförandeansvar för, och/eller är viktig intressent i. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet. Arbetsutskottet föreslår , 50 fritidsnämnden besluta att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet Förvaltningschefen föredrar ärendet Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslut , 129, antagande av program till Vision Luleå 2050, Luleå kommuns översiktsplan 2013 (Program C) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Handlingsplan Livet vid vattnet (bilaga)

1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 7 februari kl. 15.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C), jäv 4 Anette Eriksson

1 (16) Plats och tid TR:S Western Adventures, 17.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (L) Mårten Karlsson (S)

1 (7) Plats och tid Håns Byalags lokal, 15.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Robin Olsson (M) Mårten Karlsson (S) Anette Eriksson 48 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (65) 114 Luleå Motorsällskap med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Motorsällskap 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan, Luleå Motorsällskap ansöker om bidrag till fyra åtgärder på Näverbergets motorstadion. Deras ansökan omfattar ritningar och underlag för kronor, nytt tak till klubbstugan kronor, nytt tak kartingbyggnaden kronor och färdigställande av belysningen kring crossbanan kronor. Den totala ansökningssumman uppgår till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Motorsällskap: 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan, Arbetsutskottet föreslår , 41 fritidsnämnden bevilja Luleå Motorsällskap: 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan, 1 (12) Plats och tid Hämnäs Bygdegård,, kl. 15.00 16.25 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C) Urban Johansson (L), ersättare14 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (65) 92 BK Seniorerna med ansökan om hyresbidrag säsongen Dnr Fritidsnämnden beslutar att bevilja BK Seniorerna 1. hyresbidrag med kronor för säsongen , i enlighet med verksamhetsåret ,. 2. medel anvisas från konto Bowlingklubben Seniorerna ansöker om kronor i bidrag för klubbens planhyror som totalt är beräknade till kronor. Verksamhetsåret beviljade fritidsnämnden en höjning av hyresbidraget med 30 procent från kronor till kronor. Idag har föreningen 82 aktiva medlemmar, vilket är fler än tidigare. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja BK Seniorerna 1. hyresbidrag med kronor för säsongen , i enlighet med verksamhetsåret medel anvisas från konto Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordförande (S) föreslår att hyresbidraget utökas till kronor för verksamhetsåret Peter Lindbäck (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och eget förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller ordförandes förslag att BK Seniorernas hyresbidrag fastställs till kronor för verksamhetsåret9 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (65) 88 Meddelanden Fritidsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna. Beskrivning av ärendet Följande meddelanden redovisas. Avsändare Tekniska förvaltningen , 143 Kommunfullmäktige , 166 Kommunfullmäktige , 171 Kommunfullmäktige , 172 Kommunfullmäktige , 173, 174 Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunstyrelsen , 219 Kommunstyrelsen , 228 Ämne Dnr 2014/ Antagen Cykelplan för Luleå kommun. Delårsrapport per 31 augusti Dnr 2014/ Återremiss Huvudreglemente för Luleå kommun. Dnr 2014/ Återremiss Kommunstyrelsens reglemente. Dnr 2014/ Återremiss Stadsbyggnadsnämndens och Miljö- och byggnadsnämndens reglemente. Dnr 2014/ Avslag på bygdemedelsansökan från Prästholms Samfällighetsförening avseende utveckling av förrådsbyggnad. Dnr 2014/ Avslag på medborgarförslag om att bygga en ishall på Hertsön. Dnr 2014/ Reviderad sammanträdesordning år 2015 för kommunstyrelsens budgetberedning och arbetsutskott. Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby 47 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (65) 113 Luleå Brukshundklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Åsa Nordström deltog ej i beslutet på grund av jäv. Luleå Brukshundsklubb ansöker om investeringsbidrag till en gräsklippartraktor för kronor. Föreningen har sin verksamhet förlagd till sitt klubbhus intill Måttsunds skidanläggning. Sommartid genomförs ett stort antal kurser i dressyr och lydnad på gräsytorna kring klubbhuset. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 40 fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Brukshundklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 40 Beslutet skickas till Luleå Brukshundklubb

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[6] Plats och tid Kommunhuset, plan 2, Munkhättevägen 45, Tumba, kl 19:00 ande Robert Aslan (S), ordförande, deltog ej i 33 pga jäv Yusuf Aydin (KD), andre vice ordförande, deltog

54 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54 (65) 117 (forts) Ansökan från Luleå Tennisklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 44 Beslutet skickas till Luleå Tennisklubb
PROTOKOLL 1 (7) 2018-10-04 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Guldrummet. Klockan 10.00 12.00 Beslutande Tomas Teglund (S), ordförande Hans Brettschneider (MP), viceFritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer
1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)19 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (65) 95 Fritidsnämndens internkontrollplan 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan 2015 enligt bilaga. Intern kontroll syftar till att säkerställa att fritidsnämndens mål uppnås inom följande områden: Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. Det nya i kommunens arbetsordning och reglemente för intern kontroll är att den utgår från nämnderna utan krav på obligatoriska generella kontrollområden. Kommunstyrelsen kan vid behov anvisa nämnderna att ha särskilt kontrollmoment i sin plan. Den interna kontrollen ska utgå från styrmodellens fyra perspektiv och ett antal vägledande kontrollområden inom respektive perspektiv. Fritidsnämnden har en rutin för intern kontroll där det framgår hur arbetet ska bedrivas. Fritidsnämnden ska fastställa plan för uppföljning av den interna kontrollen senast under december månad. Kommunstyrelsen har , 200 fastställt två kontrollmoment under 2015 för samtliga verksamheter, Försenade betalningar och Rökfri arbetstid. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden fastställa internkontrollplan Arbetsutskottet föreslår , 22 fritidsnämnden fastställa internkontrollplan Förvaltningschefen föredrar ärendet Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Kommunfullmäktiges beslut , 160 50 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50 (65) 115 Luleå Ridklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Ridklubb 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Föreningen ansöker om kronor i bidrag jämt fördelat mellan Norrbottens Idrottsförbund och Luleå kommuns fritidsnämnd. Förutom Luleå Ridklubb använder också Hertsö Stalldrängar och Luleå Ryttarförening uteridbanan. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Ridklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Arbetsutskottet föreslår , 42 fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Ridklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 49 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 50 Renovering av bro vid vandringsled, Mullsjö 2018/1253 5 kommun (Noabron) 51 Inköp av utrustning,

15 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (65) 92 (forts) Ansökan från BK Seniorerna (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till BK Seniorerna
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets12 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (65) 90 Ekonomisk redovisning per november 2014 Dnr 2014/13-04 Fritidsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska redovisningen per november Förvaltningens resultat för perioden fram till ger ett överskott på 814 tkr. Fördelningen av resultat per verksamhet visar inga större avvikelser gentemot budgeten för perioden. Fritidförvaltningen föreslår fritidsnämnden godkänna den ekonomiska redovisningen per november Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Ekonomisk redovisning per november 2014 (bilaga) 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, Plats och tid Tibro kommun Bonaren, tisdagen den 7 februari 2017 kl 14:00-15:45. ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre Rydén (S) Britt-Marie SjöbergNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Kultur- och fritidsnämnden 2014-11-12 1(11) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Femlingen, Kommunhuset Älmhult. Onsdagen den 12 november 2014 kl 14.30-16.30 Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson43 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (65) 111 Klöverträsk IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Klöverträsk IF 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Klöverträsk IF har för avsikt att byta ut sina armaturer vid skidspåret. I nuläget finns 75 armaturer men föreningen har ett antagande om att med nya ledlampor täcker 40 armaturer behovet. Kostnaden för dessa är beräknad till kronor. Klöverträsk IF sköter sitt spår och står för arbetskostnaden. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Klöverträsk IF: 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Arbetsutskottet föreslår , 38 fritidsnämnden besluta att bevilja Klöverträsk IF: 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

42 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (65) 110 (forts) Ansökan från IK Örnen (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetutskottets förslag till beslut , 37 Beslutet skickas till IK Örnen
1(9) Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 13 september 2018 kl 18:30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-09-17 1(36) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl.14.00-16.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga
Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 41 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 42 Månadsuppföljning januari – april 2018 2018/1165 5 43 Ansökan om investeringsbidrag 2018 2018/1117SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Torsdag 26 januari 2017, klockan 13.15 17.30, paus 14.55-15.25 Plats Svansjörummet, kommunhuset Beslutande C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) 1-2,LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-05-14 1(18) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern kl.14.00-15.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga 45 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (65) 112 Lira BK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Lira BK 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Föreningen ansöker om kronor i bidrag för justering av befintliga parkeringsytor samt skyddsnät bakom 11-mannaplanen. Lira BK har kommunens största ungdomsverksamhet och har en egen fotbollsanläggning i Björsbyn. Fritidsnämnden beslutar fritidsnämnden besluta att bevilja Lira BK 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Arbetsutskottet föreslår , 39 fritidsnämnden besluta att bevilja Lira BK: 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Plats Lomma kommunhus, Fjelie Tid 2018-03-19, kl. 15:00-17:04 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Carin Hansson (M) Emma Köster (M) JaninaKultur- och fritidsnämnden 2019-02-14 1 (13) Plats och tid Adelborgmuseet Gagnef, kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Anette Kotilainen (C), ordförande Mathias Bengtsson (KD) Ingegerd Kull Hanses (KOSA)

1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) SvenKultur- och fritidsnämnden 2019-06-19 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 15.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf Owe Nilsson

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00-19.20 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se
PROTOKOLL 1 (9) 2012-12-17 Tekniska nämnden Plats och tid Tekniska kontoret, Odenrummet, kl. 13:15 15:30 Beslutande Ola Burström (S), ordförande Lasse Johansson (MP) Christer Granström (S) Mikael Bystedt57 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57 (65) 119 Smedsby IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Smedsby IF ansöker om bidrag för att komplettera utrustningen i sin styrketräningslokal med nya hantlar och ett hantelställ. Kostnaden är beräknad till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 46 fritidsnämnden besluta att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Smedsby IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 46 Beslutet skickas till Smedsby IF

36 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (65) 105 (forts) Ansökan från Antnäs BK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 32 Beslutet skickas till Antnäs BK
23 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (65) 97 (forts) Ansökan från Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 24 Beslutet skickas till Alvik-Långnäs BygdegårdsföreningSAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Stora Orren, vån 7, Folkets Hus Ludvika, kl. 14.00-16.35 Beslutande ledamöter Åsa Wikberg (MP) Sören Grandelius (S) Jesper Gustavsson (M) Tjänstgörande ersättare Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström 27 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (65) 100 Hindersöns Hembygdsförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Hindersöns Hembygdsförening 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Hindersöns Hembygdsförening ansöker om bidrag till att renovera köket i föreningens hus. Åtgärderna är kostnadsberäknade till totalt kronor och avser såväl golv som inredning. Uthyrningsverksamheten har slitit på den sedan tidigare gamla köksutrustningen i f.d. lärarbostaden. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Hindersöns Hembygdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Arbetsutskottet föreslår , 27 fritidsnämnden besluta att bevilja Hindersöns Hembygdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

49 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (65) 114 (forts) Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Motorsällskap (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 41 Beslutet skickas till Luleå Motorsällskap
7 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (65) 86 Information om ny organisation – fritidskontoret 2014/12-80 Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om ny organisation fritidskontoret. Fritidsförvaltningens ledningsgrupp har med anledning av att vi rekryterar ny ekonom också diskuterat förvaltningens organisation. Förslaget till förändring påverkar personal på fritidskontoret, övrig personal inom förvaltningen berörs inte. Förslaget är förankrat bland berörd personal och de har samstämmigt uttalat sig positivt till förslaget. MBL 19 och 11 har genomförts i samband med FÖS (förvaltningsövergripande samverkansgruppen) där representanter för Vision, SKTF och SACO-gruppen ingår. Förändringen innebär att nuvarande administrativa enheten slås ihop med utvecklingsenheten och bildar enheten för verksamhetsstöd. Syftet med sammanslagningen är att tydliggöra uppdraget som de båda tidigare enheterna haft var för sig, att ge stöd av olika slag till verksamheten. Ett annat syfte är att den personal som är i majoritet på fritidskontoret också har samma chef. I samband med denna förändring revideras dokumentet Roller & Ansvar, där respektive befattnings roller och ansvar i organisationen beskrivs. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse53 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 (65) 117 Luleå Tennisklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Tennisklubb 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Föreningen ansöker om investeringsbidrag till tre åtgärder i tennishallen. Det är en städmaskin för renhållning av banorna ( kronor) samt skynken och nät som beräknas kosta kronor. Den gamla städmaskinen är runt 15 år gammal. Nät och platsskynken är lagade och provisoriskt underhållna. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Tennisklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Arbetsutskottet föreslår , 44 fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Tennisklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. 20 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (65) 95 (forts Rutin för intern kontroll inom fritidsnämnden, Kommunstyrelsens beslut , 200 Internkontrollplan (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 22 Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

1 LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (65) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Enligt närvarolista Justerare Jakob Szögi (S) , Inez Thomasson Olofsson (S) Tid och plats för justering Fritidsförvaltningen , kl Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Carina Anehagen Inger B Larsson Jakob Szögi Inez Thomassson Olofsson BEVIS/ANSLAG Fritidsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Fritidsförvaltningen Underskrift
Carina Anehagen
52 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52 (65) 116 Luleå Sörbyars Ridklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/131, Fritidsnämnden beslutar att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Luleå Sörbyars Ridklubb ansöker om bidrag till inköp av dressyrstaket för kronor och ljudanläggning för tävlingsverksamheten till en kostnad av kronor. Luleå Sörbyars Ridklubb har i dagsläget runt 120 medlemmar i olika ålder. I planerna finns en utökad tävlingsverksamhet som kräver såväl dressyrstaket som ljudanläggning. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 43 fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Sörbyars Ridklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 43 Beslutet skickas till Luleå Sörbyars Ridklubb1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarandeSAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,59 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59 (65) 121 Lokal för oktagon i Luleå Energi Arena Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att 1. uppdra till fritidsförvaltningen att erbjuda föreningen Nordic Fighters hyra lokalen F3 i Luleå Energi Arena, 2. uppdra till fritidschefen att teckna vederbörligt hyresavtal enligt ovan, 3. lokalen F3 är den enda lokal i Luleå Energi Arena som är aktuell för uthyrning för detta ändamål, 4. förutsättning för tecknande av hyresavtal är att föreningen inte har några förfallna skulder till Luleå kommun. Alexander Hagman som representerar föreningen Nordic Fighters önskar att fritidsnämnden ska ta ställning till deras förfrågan om att få placera en oktagon i Luleå Energi Arena. På samma sätt som Luleå Atletklubb hyr lokal för uppställning av sin ägda utrustning, som nyttjas för träning av deras medlemmar, föreslår fritidsförvaltningen att förhållningssättet också ska vara till den här förfrågan. Förslaget är att erbjuda Nordic Fighters att hyra lokalen F 3 i Luleå Energi Arena och därmed också själva ansvara för vilka som har tillträde till träningslokalen samt städningen i densamma. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att 1. uppdra till fritidsförvaltningen att erbjuda föreningen Nordic Fighters hyra lokalen F3 i Luleå Energi Arena, 2. uppdra till fritidschefen att teckna vederbörligt hyresavtal enligt ovan 3. lokalen F3 är den enda lokal i Luleå Energi Arena som är aktuell för uthyrning för detta ändamål, 4. förutsättning för tecknande av hyresavtal är att föreningen inte har några förfallna skulder till Luleå kommun.28 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (65) 100 (forts) Ansökan från Hindersöns Hembygdsförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 27 Beslutet skickas till Hindersöns Hembygdsförening

1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e
LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga22 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (65) 97 Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening 3. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, 4. redovisning av kostnader och utförda arbeten sker senast 30 september 2015, 5. medel anvisas ur verksamhetskonto Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening ansöker om investeringsbidrag för att byta del av fasaden och måla huset såväl utvändigt som invändigt till en beräknad kostnad av kronor. Stora delar av arbetet kommer att utföras av föreningens ideella medlemmar. Bygdegården är en av de mer nyttjade gårdarna i kommunen. Rötskador i fasaden är tecken på behovet. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Alviks Långnäs Bygdegårdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, Arbetsutskottet föreslår , 24 fritidsnämnden besluta att bevilja Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

1(10) Plats och tid Hagavallen, Töcksfors, den 3 december kl 17.00-18.45 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, Fp, ordförande Bert Sahlin, Fp Erik Ulriksson, C Robin Olsson, M Mårten Karlsson, S Chriztian6 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (65) 85 Information Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer Dnr Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer. Bakgrunden är en motion där vänsterpartiet föreslog att en utredning skulle tillsättas för att kartlägga barnfattigdomen i Luleå samt att utredningen ska resultera i konkreta förslag på hur kommunen kan förenkla vardagen för berörda barn och deras familjer. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , gavs uppdraget att utreda detta till socialförvaltningen. En arbetsgrupp med deltagare från arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och socialförvaltningen har genomfört en generell kartläggning av situationen för dessa barn och har i en rapport utarbetat förslag till generella utvecklingsområden. Syftet med dessa förslag är att Luleå kommun tar ett samlat grepp för att minska de negativa effekterna för ekonomiskt utsatta barn och ungdomar. I rapporten föreslås också att kommunens nämnder och kommunala bolag får i uppdrag att inom sina verksamhetsområden, tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag, realisera dessa utvecklingstankar. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2018-10-01, kl. 09.00 11.00 Beslutande Jan Larsson, S Anna Kumpula Kostet, V Anita Sköld, M Övriga deltagande Per Skalk, kommunchef
NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se Fritidsnämnden 2012-04-18 36 76 Norrbg./Hertsön.p04 Dnr 12.89-81 Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Ärendebeskrivning Ridföreningarna verksamma på Hertsön/Kalvholmen; Luleå Ridklubb, Luleå Ryttarförening

38 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (65) 107 Brändöns IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Brändöns IF har planer på att bygga om sin anläggning och ge plats åt en styrketräningslokal. Totala kostnaden är beräknad till kronor och fördelas genom byggkostnader om kronor samt utrustning och redskap för kronor. Brändöns IF har för avsikt att bredda sin verksamhet med möjlighet till styrketräning. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 34 fritidsnämnden besluta att Avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriterats Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Brändöns IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 34 Beslutet skickas till Brändöns IF
Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-ÅstrandTJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2015-11-04 KFN 2015/0009 50608 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 Förslag till beslut Kultur- Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) LarsSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 27 april 2017 kl. 13.30 16.20 Beslutande S Urban Jernberg, ordförande M Anders Lindal tjänstgör för1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

21 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (65) 96 Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Allmänna samlingslokaler som godkänts av fritidsnämnden har varje år möjlighet att ansöka om investeringsbidrag för upprustning. För år 2015 finns kronor anslagna och sedan tidigare har nämnden antagit en inriktning där energisparåtgärder som syftar till minskade driftkostnader ska främjas. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Arbetsutskottet föreslår , 23 fritidsnämnden besluta att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förteckning över investeringsbidrag 2015 till allmänna samlingslokaler (bilaga) Arbetsutskottets förslag till beslut , 23 Beslutet skickas till Berörda föreningar
Servicenämnden 2014-09-17 1(9) Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum kl. 13.00-15.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Marianne Carlsson (KD) Birgitta Kahn (MP) Thomas

LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-11-12 1 (18) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)
1 Plats och tid: Sammanträdesrum tekniska förvaltningen, kl 08:00 12:30 ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gottlieb Granberg (M) Stefan Widerberg (C) Pär A J Persson (S) Camilla Rinaldo Miller

NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschefKommunstyrelsen 2010 12 06 239 587 Plan och tillväxtutskottet 2010 11 22 113 239 Dnr 10.591 806 decks16 Riktlinjer för bidrag ur bygdemedel Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har i skrivelse 2010 03 03 anfört

8 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (65) 87 Information om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag Dnr 2014/12-80 Fritidsnämnden godkänner informationen om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag Fritidsnämnden har vid två tillfällen under året tagit preliminärt beslut och beslut om äskande av lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag för planperioden Då sammanställningen för hela kommunen har gjorts konstaterar ekonomikontoret att äskningarna klart överstiger den tänkta ramen för kommunen i sin helhet. Dialoger har förts och samtliga nämnder har fått i uppdrag att se över vilka investeringar som kan strykas, alternativt senareläggas. När det gäller utökning av budget (högre kommunbidrag) har den tydliga signalen varit att utgå ifrån samma driftbudget som innevarande år. Beslut om budgetramar inklusive investeringar tas av kommunfullmäktige Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelseKultur- och fritidsnämnden 2018-02-08 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ann Målare (S) Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert

PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2017-05-30, kl 0900-1140 Beslutande Evgeny Krakov, S, 33-41, 43 Linda Jonsson, V Björn Sohlberg, M Övriga deltagande
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.30-16.30 Beslutande Lotta Johnsson Fornarve (V) Ingemar Urborn (M) Alice Nordlander (M) Regina Fröberg (FP) Pär Mathiasson1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Kristina Kristiansson, Ordförande (S) Bernt Christoffersson, V. ordförande (C) Mårten Karlsson (S) Payman Garmiani (S)

3 LULEÅ KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(65) 101 Möröns Bya- och bygdegårdsförening Prästholms Byaförening Förteckning över Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar Alviks IK Antnäs BK Avans SK Brändöns IF Ersnäs IF IFK Råneå IK Örnen Klöverträsk IF Lira BK Luleå Brukshundklubb Luleå Motorsällskap Luleå Ridklubb Luleå Sörbyars Ridklubb Luleå Tennisklubb Råneälvdalens Skidallians Smedsby IF Vitå Bollklubb Lokal för oktagon i Luleå Energi Arena Medborgarförslag om rullskidor på Ormberget 61-62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012… 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet… 12 10 Bidrag
25 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (65) 99 Gäddviks Intresseförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Gäddviks Intresseförening 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Gäddviks Intresseförening ansöker om bidrag till takrenovering. Taket har ett antal vattenläckage varför behovet är stort för att bevara huset för framtiden. Renoveringen kostnadsberäknas till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Gäddviks Intresseförening: 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Arbetstutskottet föreslår , 26 fritidsnämnden besluta att bevilja Gäddviks Intresseförening: 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Gäddviks Intresseförening (bilaga)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)
Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen58 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58 (65) 120 Vitå Bollklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vitå Bollklubb 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Vitå Bollklubb ansöker om två gräsklippare för skötsel av föreningens fotbollsplaner, en åkgräsklippare för kronor och en handgräsklippare för kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden beslutat att bevilja Vitå Bollklubb: 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Arbetsutskottet föreslår , 47 fritidsnämnden besluta att bevilja Vitå Bollklubb: 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Vitå Bollklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 47

51 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 (65) 115 (forts) Ansökan från Luleå Ridklubb Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 42 Beslutet skickas till Luleå Ridklubb
10 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (65) 89 Redovisning av delegationsbeslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut. Beskrivning av ärendet Beslut fattade på delegation ska anmälas till fritidsnämnden på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning. Delegat Beslutsdatum Fritidsnämndens ordförande Inger B Larsson Helén Wiklund Wårell deltar i konferens Management and Leadership i Stockholm, november Fritidschef Helén Wiklund Wårell Dnr 2014/46-83 Brändöns Byggservice har antagits som entreprenör avseende ombyggnation av bastubyggnad, Junkön Luleå skärgård. Lena Harila deltar i studieresa inom södra hamnprojektet till Sundsvall Visitor Center samt Höga Kusten Visitor Center, november Ungdomssamordnare Anette Berglund Dnr 2014/17-81 Projektstöd med 3000 kronor från PeKA till anordnande av en fotbollsturnering på Örnäset, 15 november Projektstöd med 3225 kronor från PeKA till anordnande av bowlingtävling på O Learys, 7 novemberKultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

31 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (65) 102 (forts) Ansökan från Prästholms Byaförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 29 Beslutet skickas till Prästholms Byaförening
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd2016-03-22 Fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 13:15-16:30 Plats: Kommunfullmäktigesalen. Rådhusesplanaden 6 ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Ari Leinonen (S), ordförande Lennart

1(10) Plats och tid Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 10 januari 2019 kl 13:00 16.00 Beslutande Ledamöter Britt-Inger Nordström, ordförande (S) Hanna Johnselius, vice ordförande (S) Håkan Nyman
35 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (65) 105 Antnäs BK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Antnäs BK 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Antnäs BK har gamla armaturer av kvicksilvertyp vid föreningen löpar- och skidspår. Den totala kostnaden är beräknad till kronor och föreningen ansöker om kronor i kommunalt bidrag. Armaturer av kvicksilvertyp är förbjudna from år 2015 och dagens typ av belysning ger dessutom betydligt lägre driftkostnader. Spåret nyttjas av såväl motionärer som den organiserade föreningsverksamheten. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Antnäs BK: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Arbetsutskottet föreslår , 32 fritidsnämnden besluta att bevilja Antnäs BK: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.55 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55 (65) 118 Råneälvdalens Skidallians med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Råneälvdalens Skidallians 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Råneälvdalens Skidallians är ett samarbete mellan föreningarna i Råneå, Niemisel, Sörbyn och Gunnarsbyn där en av målsättningarna är att utveckla det årliga Råneälvdalsloppet. Alliansen ansöker om kronor från Bodens kommun och kronor från Luleå kommun. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Råneälvdalens Skidallians: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Arbetsutskottet föreslår , 45 fritidsnämnden besluta bevilja Råneälvdalens Skidallians: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson 40 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (65) 109 I
FK Råneå med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. IFK Råneå vill anpassa sin lokal för funktionsnedsatta med en anpassning av tillgängligheten genom ombyggnationen av hiss, våtrumsanpassning, rasskydd och ny entré. Den totala kostnaden är beräknad till kronor där material avser kronor och arbetskostnaden uppgår till kronor. IFK Råneå vill utveckla lokalerna såväl tillgänglighetsmässigt som breddmässigt där andra föreningar ges möjlighet att tillfälligt hyra in sig. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 36 fritidsnämnden besluta att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från IFK Råneå (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 36 Beslutet skickas till IFK RåneåSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.40. Paus klockan 15.10 15.25. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S PeterPAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-16 13 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-04-16, kl 13.15-17.30 Beslutande Birgitta Borg (FP), ordförande Titti Hansson (C) ers Kenneth Eriksson (C) Gunilla 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson, 2015-12-22 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-22 kl. 9:00-10:10 Ajournering kl. 9:05-9:20, 9:45-9:50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättareSALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Similar Posts