Coc Dokument Opel

När du har CE-märkt din produkt kan det hända att du – på den behöriga nationella myndighetens begäran – måste tillhandahålla all information och kompletterande dokumentation om märkningen.

Om du är tvungen att vända dig till ett anmält organ måste CE-märkningen kompletteras med organets identifikationsnummer. CE-märket och identifikationsnumret kan anbringas separat, men kopplingen dem emellan måste tydligt framgå.
Många produkter måste vara CE-märkta för att få säljas i EU. CE-märkningen visar att produkten enligt tillverkarens bedömning uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd. Märkningen krävs för produkter från hela världen som ska säljas i EU.

Om du vill ha en mindre eller större CE-märkning på din produkt måste du behålla de båda bokstävernas proportioner. Du kan utforma CE-märkningen på olika sätt, bara initialerna är synliga (du kan t.ex. välja olika färger eller göra märkningen solid eller ihålig).

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Vad som krävs för att få ett typgodkännande?
Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en ETA, europeisk teknisk bedömning, utfärdad för produkten.
Om du som tillverkare gör bedömningen av överensstämmelse själv behöver du givetvis inte betala några avgifter. Men om du väljer att anlita ett anmält organ, eller om EU-specifikationerna för din produkt kräver att ett anmält organ gör bedömningen, måste du betala för organets tjänster. Kostnaden beror bland annat på vilket certifieringsförfarande som ska användas och hur komplicerad din produkt är.

Som tillverkare är du själv ansvarig för att göra en försäkran om överensstämmelse med alla krav. Du behöver inget tillstånd för att sätta CE-märket på din produkt, men innan du gör det måste du

Hur får man ett CoC intyg?
En innehavare av ett EG-typgodkännande för ett fordon, det vill säga tillverkaren, utfärdar för varje fordon ett intyg över överensstämmelsen (CoC-dokument eller ”Certificate of Conformity”). Intyget specificerar det unika fordonet och utgör en garanti för att just detta exemplar motsvarar den typgodkända typen.
Du måste ta reda på om din produkt måste testas av ett anmält organ. Vad som gäller för din produkt framgår av den tillämpliga lagstiftningen: kolla reglerna för din produktkategori en .CE-märkningen ska bestå av initialerna ”CE”: båda bokstäverna ska ha samma vertikala mått och får inte vara mindre än 5 mm (om inget annat anges i de relevanta produktkraven).Om din produkt inte behöver kontrolleras av ett oberoende organ är det upp till dig att kontrollera att den uppfyller de tekniska kraven. Det innebär också att du ska bedöma och dokumentera eventuella risker med att använda produkten.Om CE-märket inte kan sättas på själva produkten kan du i stället sätta det på förpackningen eller den tillhörande dokumentationen. Om din produkt omfattas av flera EU-direktiv/EU-förordningar som kräver CE-märkning måste det av den tillhörande dokumentationen framgå att produkten uppfyller alla tillämpliga EU-direktiv/EU-förordningar.

Varför CE märkning?
Många produkter måste vara CE-märkta för att få säljas i EU. CE-märkningen visar att produkten enligt tillverkarens bedömning uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd. Märkningen krävs för produkter från hela världen som ska säljas i EU.
En del produkter omfattas av flera EU-krav samtidigt. Du måste se till att din produkt uppfyller alla relevanta krav innan du sätter på CE-märket. Det är förbjudet att CE-märka produkter som det inte finns några EU-specifikationer för och som inte omfattas av krav på CE-märkning.Transportstyrelsen bekräftade per mail, 2006-06-21 att skylten med ett rött fält till höger med svarta siffror, är godkänd för att köra hem husbilen med.Ohne Garantie: Betyder att säljaren friskriver sig från ansvar för fel i varan, vilket han enligt lag inte får göra. Detta ger därför en uppfattning om säljarens seriositet.

Händlergeschäft: Betyder att du inte är konsument utan bilhandlare. Säljaren kan frånskriva sig allt ansvar för fel i varan. Du måste bevisa att du inte har agerat som bilhandlare.
Bilprovningens Gasolkontroll är en oberoende kontroll av gasolinstallationen. Kontrollen kan vi göra i samband med kontrollbesiktningen eller vid annat tillfälle.Bilprovningens Gasolkontroll bygger på tidigare lagstadgade regelverk*.

Vad är CoC nummer?
Om fordonet är nytt men inte är registrerat i ursprungslandet, krävs ett så kallat CoC (Certificate of Conformity). Det är en handling där tillverkaren intygar att fordonet omfattas av ett EG-typgodkännande. Ett fordon med CoC ska även ha en tillverkarskylt som anger att fordonet omfattas av ett EG-typgodkännande. Cachad
En viss teknisk kontroll görs ändå, förutom identifiering av fordonet och dokumenten. Det här gäller både för privatpersoner och yrkesmässiga importörer.Om ett giltigt CoC saknas, men ett typgodkännande framgår av en registreringshandling och tillverkarskylten på fordonet, godkänns fordonet utan att du behöver utnyttja eget bruk som importorsak.

Vad menas med CoC?
På denna sida hittar du exempel på CoC-dokument (Certificate of Conformity, EG-intyg om överensstämmelse) fordonsvis. Cachad
Om fordonet är nytt görs inte någon teknisk kontroll av fordonet vid registreringsbesiktningen. Däremot görs en identifiering av fordonet och dokumenten.

Det är numera tillräckligt att genom ett registreringsbevis från det tidigare landet visa att fordonet uppfyller de svenska säkerhetskraven. Registreringsbeviset eller motsvarande ska vara utfärdat i ett EES-land.
Är fordonet begagnat och det finns ett CoC (Certificate of Conformity), så kan du använda det för att styrka att de tekniska och miljömässiga kraven är uppfyllda vid registreringsbesiktningen.Ett fordon med CoC ska även ha en tillverkarskylt som anger att fordonet omfattas av ett EG-typgodkännande. Den skylten sitter i normala fall under motorhuven och där finns fordonstypens godkännandenummer samt fordonets identifieringsnummer (chassinummer).

Är fordonet nytillverkat men saknar typgodkännande ska fordonet istället genomgå en så kallad provning för enskilt godkännande för att få registreras i Sverige.

Om fordonet är nytt men inte är registrerat i ursprungslandet, krävs ett så kallat CoC (Certificate of Conformity). Det är en handling där tillverkaren intygar att fordonet omfattas av ett EG-typgodkännande.Detsamma gäller om det finns ett giltigt CoC – oberoende av om fordonet tidigare varit registrerat i något EU-land eller om fordonet är nytt eller begagnat.Någon begränsning av antalet fordon som får föras in finns inte. Fordonet måste vara i sitt ursprungliga utförande och överensstämma med de dokument som du lämnar in.

När kom CoC dokument?
Tidigare kunde detta hanteras som ett elektroniskt dokument men från den 1 september 2020 ska direktivet följas utan avvikelse, vilket medför att det ska vara ett utskrivet CoC-dokument.
Med tillverkare menar vi den person eller den organisation som gentemot godkännandemyndigheten ansvarar för typgodkännandet, alla faktorer i hur typgodkännandet hanteras samt att produktionen sker i enlighet med typgodkännandet. Denna person eller organisation är inte nödvändigtvis direkt delaktig i alla skeden i tillverkningen av det fordon eller den komponent som ska godkännas.Ett typgodkännande styrker att ett fordon eller en produkt uppfyller vissa krav. Kraven finns i lagstiftningen antingen i hemlandet eller på den exportmarknad där man tänker sälja fordonet eller produkten. Det är inte säkert att lagstiftningen alltid kräver typgodkännande, ibland räcker det med att kunna uppvisa en provrapport, som styrker kraven. En ansökan om typgodkännande ska lämnas in till en godkännandemyndighet. I Sverige är Transportstyrelsen godkännandemyndighet på fordonsområdet. EG- och ECE-typgodkännanden kan även sökas i annat land och fortfarande vara giltiga i Sverige. Den som vill ändra fordonet eller produkten ansöker om utökning av godkännandet. Transportstyrelsen genomför regelbundet uppföljningar av godkända fordon eller produkter.För att få godkännande ska kraven som anges i direktiv respektive reglementen styrkas. Det sker oftast genom olika tester. Om inte annat anges i reglerna, ska tester för typgodkännande utföras av teknisk tjänst. I Sverige är det Transportstyrelsen som utser och anmäler tekniska tjänster. En teknisk tjänst etablerad i Sverige ska vara ackrediterad av SWEDAC och ska dessutom ha genomgått ett bedömningsförfarande av SWEDAC.

När kom CoC-dokument?
Tidigare kunde detta hanteras som ett elektroniskt dokument men från den 1 september 2020 ska direktivet följas utan avvikelse, vilket medför att det ska vara ett utskrivet CoC-dokument.
En separat teknisk enhet är en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon. Anordningen hänför sig till en viss fordonstyp och kan typgodkännas enskilt eller som en del av den fordonstypen. Ett exempel är underkörningsskydd.

Similar Posts