Del Av Ny

Tack för att du hjälper till att göra ett bättre korsord. När du har skickat in ditt förslag kommer förslaget att granskas av redaktionen innan det publiceras och syns i ordboken.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.Uppfattningen inom FAR är att det främst är de större internationella koncernerna som känner ett ökande tryck från investerare och konsumenter att öppet redovisa skattepolicyer och synen på skatter och agerande på olika regionala marknader. Nya lagkrav finns i flertalet länder i form av land-för-land-rapportering av skatter. I Sverige förbereds nu införandet av en offentlig redovisning av större bolags betalda skatter. Denna kommer sannolikt att i viss mån avvika från den rapport som i dag ska lämnas till Skatteverket, vilken ju inte är publik, för att företag inte ska behöva röja affärsmässiga konkurrensförhållanden kring investeringar. FAR har varit representerat i utredningen och även lämnat synpunkter i remissvar på förslaget. Men åter till den skattepolitik som nu påverkar hela revisions- och rådgivningsbranschen och dess kunder. En vidare och större fråga än landrapporteringen som diskuteras mer inom EU än i Sverige är hur EU ska främja och bygga upp ett hållbart skattesystem. Hållbarhet är en term som samlar allt och alla, så även inom skatt. Just nu syresätts frågan av diskussionen kring FN:s klimatmål, som länder förbundit sig till. Får Sverige en ny debatt, och kanske en utredning, om en ny skattereform kommer frågan om ett hållbart skattesystem att komma upp även här. Därför är dialogen inom EU viktig att följa.Hur kan krav på en mer hållbar beskattning komma att se ut i en ny skattereform? Om regeringen går vidare och tillgodoser önskemålen om en sådan, hel eller i delar.En tolkning av begreppet som inte nämndes var att med hållbarhet kan avses hållbara och stabila skattebaser som främjar grön ekonomisk tillväxt och ökad produktivitet/effektivitet i verksamheter. Närmast kom en företrädare för de finländska teknikföretagen med ett förslag i den riktningen. Inte heller ägnades mycket uppmärksamhet åt de internationella konkurrensfrågorna gentemot USA och övriga världen, något som EU och OECD annars har tydligt fokus på när dessa frågor diskuteras.

Kan då diskussionen och förslagen i ett projekt som detta avfärdas för att de är för spretiga, oprecisa och alltför politiska? Nej, men de behöver mogna och trattas ner, och så kommer sannolikt att ske inom EU.
Hållbarhet och ESG är på allas läppar i dessa dagar, även inom skatt. Särskilt i Bryssel. Skatter ses som ”powerfull tools to save the planet”, som Accountancy Europes generalsekreterare uttryckte sig när han introducerade ämnet.Ska tankarna om ett skattesystem som främjar hållbarhet kunna tas vidare måste frågan definieras och sedan rensas från vad som är vänster/höger-politik. Vi måste också inse att beskattning har vissa begränsningar när det gäller att styra människors beteenden. Lyckas man för väl måste nya källor tappas för att finansiera offentliga åtaganden, vilket gör regler svårare att förutse och tillämpa. I Sverige har, som exempel, den ambition om en skatteväxling på 15 miljarder som presenterades för några år sedan varit svår att genomföra och fullfölja.Revisions- och rådgivningsbranschen startade mot den bakgrunden ett skatteprojekt för att visa civilsamhälle, politiken och NGO:s att branschen på allvar adresserar frågan, vill ligga i framkant och vara relevant. Även FAR har bidragit i det arbetet. En första fråga är vad som avses med ett hållbart skattesystem. Arbetet i EU börjar oftast med en öppen fråga som sedan trattas ner efter inkomna synpunkter från olika intressenter. En liten föraning gavs på en konferens som nyligen arrangerades av Accountancy Europe, med deltagande på högsta nivå i Bryssel, Sustainable tax system: towards a green future. Bland deltagarna fanns bland andra ordföranden i EU-parlamentets skattegrupp holländaren Paul Tang och chefen för EU-kommissionens skatteavdelning, fransmannen Benjamin Angel. Det är låten Candy Necklace, där Del Rey får sällskap av kollegorna Jon Batiste, som nu har filmatiserats, som kan ses nedan. I augusti uppträder Lana Del Rey på Englands Glastonbury Festival och på en stor utomhuskonsert i Hyde Park, London, den 9 juli. Det blir hennes första europeiska konserter på fyra år.

Tidigare i år släppte Lana Del Rey – aka Elizabeth Woolridge Grant – sitt senaste femstjärniga studioalbum, med titeln Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Innan albumet fick vi den första singeln och videon A&W – och nu är Rey redo med ännu en video till albumet.

Enligt LNU:s representant, professorn Jonas Svensson, är det viktigt med forskning inom islamologi eftersom det är världens näst största religion med ett stort politiskt och socialt genomslag. Linnéuniversitetet ska koordinera en ny forskarskola i islamologi. Det är ett initiativ mellan sju lärosäten runt om i landet med plats för tolv doktorander inom religionsvetenskap och islamologi. P4 Kronoberg är länets största radiokanal med nyheter, aktualiteter och kultur. Vi ger dig angelägna program där du bor och senaste nytt från hela världen.

Rapporten undersöker hur väl läromedel, metoder och tekniker, både digitala och analoga fungerar för punktskriftsanvändare och ger flera förslag på förbättringsområden.
Att ta fram en detaljplan är en demokratisk process i flera olika steg för att säkra att berörda får information och insyn, att beslutsunderlaget ska bli så bra som möjligt och för att förankra förslaget.

Fyra detaljplaner har tagits fram inom projektet som rör Vårvik och Hjulkvarnelund. Tre av planerna var under hösten 2019 ute på samråd där vi fått in synpunkter från medborgare som blir berörda av planändringarna. Därefter har planerna arbetats om för att tillmötesgå synpunkter så långt det är möjligt.
Tack vare engagemang och idéer från invånare kopplat till detaljplanen för Hjulkvarnelund har vi lyckats arbeta fram en ännu bättre plan till granskningsskedet.

Detaljplaner bestämmer hur mark kan och får användas inom ett visst område. Stadens planarkitekter tar fram förslag på detaljplan i tätt samarbete med andra funktioner både inom stadens organisation och utanför för att se till alla perspektiv som berörs inom planområdet.
Detaljplanerna för Vårvik och Hjulkvarnelund var under hösten ute på samråd. Nu har vi tagit till oss av de synpunkter som vi fick till oss, arbetat om planerna och nu är uppdaterade förslag ute på granskning till 20 april.En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.Sture Bergman, vd för VK Media där bland annat tidningarna Västerbottens-kuriren och Västerbottens Folkblad ingår, säger att han inte tror att samarbetet med Norran kommer att påverkas nämnvärt.– Jag har varit vd sedan 2002 och har i stort sett skickat hem en person varannan månad. Vi var 170 då, vi är idag 65. Vi kan inte parera med att sänka kostnader utan att göra någon form av samarbete, säger han till SVT.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.
Koncernen kommer att heta Norr Media AB. Förutom Norran ingår Norrbottens Media, som äger Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten, och Piteå-Tidningen. Övergången ska ske vid årsskiftet.Följ gärna arbetet med ny järnväg mellan Hässleholm och Lund här på projektets webbplats. Vi uppdaterar med nyheter om projektet, och lägger till fler frågor och svar här kontinuerligt. Lunds kommun har i rapport ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan 2020-04-14” utrett järnvägen genom och utanför Lund. Lunds kommun har två förslag där förslag 1A innebär att järnvägen genom Lund förläggs i tunnel och förslag 18 innebär att persontrafiken förläggs i tunnel och godstrafiken förläggs på ett nytt spår utanför Lund. Lunds kommun har i sitt yttrande till Lokaliseringsutredningen för Ny stambana Hässleholm-Lund i samråd 2 ifrågasatt varför Trafikverket inte utreder alternativ att förlägga fler spår än den Nya Stambanan i tunnel genom Lund. 28 miljarder enligt 2021 års prisnivå. Eftersom projektet är i så tidigt skede finns fortfarande mycket som är osäkert kring vad den slutliga kostnaden blir. En mer noggrann kostnadsbild kommer att tas fram. Planläggningsprocessen, dvs lokaliseringsutredning, järnvägsplan och byggstart, är finansierade med omkring 3 miljarder kronor i nuvarande Nationell plan.

Inom projekt Hässleholm-Lund är energieffektivisering och reducering av växthusgasutsläpp viktiga perspektiv. Verktyget klimatkalkyl används kontinuerligt för att arbeta för minskade växthusgasutsläpp vid planering, byggande och drift av anläggningen. För att beräkna effekten av den förändring som sker när tåget ersätter andra typer av resor, den så kallade överflyttningseffekten, så används andra verktyg. Även framtida utmaningar kopplade till klimatförändringar såsom översvämningar tas i beaktande vid planering av den nya järnvägen. Vi har kontinuerligt i vår utredning byggt upp vår kunskap om känsliga miljöer i utredningsområdet, både genom egna inventeringar och genom samråd. Detta hjälper oss när vi ska välja den korridor, det område, som järnvägen ska byggas inom. Vi kommer sedan att fortsätta att fördjupa vår kunskap inom vald korridor för att anpassa och begränsa påverkan när vi ska utreda exakt var järnvägen ska gå. Vid inlösen av en fastighet ska ersättningen motsvara fastighetens marknadsvärde plus 25 procent. Om det gäller en del av en fastighet får du ersättning för minskningen av marknadsvärdet plus 25 procent. Du kan också få ersättning för vissa andra ekonomiska skador, till exempel flyttkostnader eller vissa ökade kostnader i din verksamhet.

Vi presenterade våren 2021 i samråd 3 tre alternativa stationslägen i Lund. Vid planering av järnväg utgör en markförlagd stationslösning grundutförande. En icke markförlagd stationslösning i tunnel kan motsvara Trafikverkets grundutförande om förutsättningarna gör att detta är den bästa trafikala lösningen utifrån vår sammanvägda bedömning. Trafikverkets bedömning är att en total ombyggnad/flytt av hela Lund C inte är nödvändig för att klara kapaciteten i framtiden. Trafikverket anser att en placering av hela järnvägen i tunnel genom Lund inte är ett konkurrenskraftigt alternativ till de förslag som presenterades i samråd 3.När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Nej, järnvägen byggs endast för persontrafik. Med den nya järnvägen på plats kan en del av persontrafiken (fjärr- och regionaltåg) flyttas från Södra stambanan vilket gör det möjligt att köra mer gods på andra banor i Skåne.Mellan Hässleholm och Lund planerar vi för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg. Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. Avlastningen ger mer tid för förebyggande underhåll vilket leder till ett tåligare och mer robust järnvägssystem med bättre punktlighet samtidigt som antalet Pågatåg kan öka på Södra stambanan. När hela stambanan är färdigbyggd, kommer du kunna resa mellan Stockholm–Malmö på cirka 2 timmar och 30 minuter, jämfört med dagens 4 timmar och 25 minuter.

Är du fastighetsägare, spekulant på ett hus inom utredningsområdet eller mäklare som har frågor om den nya järnvägen – ta gärna kontakt med vår markförhandlare genom vårt kontaktcenter.
Miljö- och hållbarhetsfrågor går som en röd tråd genom Hässleholm-Lund. Det innebär att vi tänker långsiktigt och gör hållbara val när vi planerar den nya järnvägen. Södra stambanan och Västra stambanan är en nationell pulsåder för person- och godstrafik. I dag är det trångt i spåren och banorna är störningskänsliga. Nya stambanor med nya sträckningar ger plats för fjärr- och regionaltåg. Samtidigt frigörs kapacitet för fler godståg och pendeltåg på de befintliga banorna, och tid för underhåll. Inom projekt Hässleholm-Lund handlar ekonomisk hållbarhet bland annat om att bedöma de olika lokaliseringsalternativen utifrån dess samhällsekonomiska nytta och kostnad, samt bidrag till regional och lokal utveckling.När vi har en beslutad korridor så är nästa steg att utreda exakt var järnvägen ska gå inom korridoren och hur den ska utformas mer i detalj. Då kommer vi veta mer om vilka fastigheter som påverkas av den nya järnvägen. Skulle du som enskild fastighetsägare bli påverkad kommer Trafikverket att ta kontakt med dig i god tid.De nya stambanorna i Sverige, där järnvägen mellan Hässleholm och Lund är en delsträcka, ska främja hållbara resor och transporter mellan landets tre största städer; Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljö- och hållbarhetsfrågorna går som en röd tråd genom projekt Hässleholm–Lund. Det innebär att vi tänker långsiktigt och gör hållbara val när vi planerar den nya järnvägen. Järnvägen kommer att förändra landskapet, därför är det viktigt att vi har en långsiktig syn på hur vi utformar, bygger och förvaltar den. Den nya järnvägen mellan Hässleholm och Lund kommer att påverka landskapsbilden, boendemiljön, naturmiljön och kulturmiljön. Inom projekt Hässleholm-Lund är det viktigt att ta hänsyn till och om möjligt förhöja befintliga värden, skapa nya och minska den negativa påverkan som en ny järnväg kan ha på värden genom hela processen.

Projektet utreder en cirka sju mil lång sträcka mellan Hässleholm och Lund. Hela utbyggnaden av nya stambanor mellan Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg omfattar cirka 66 mil helt ny järnväg.
Naturresurser är allt i naturen som efterfrågas och nyttjas av människan. Detta rör sig om bland annat jord- och skogsbruk, djurhållning, jakt och fiske, ämnen och material samt energiproduktion i form av vindbruk. Vi människor är beroende av naturens resurser i vårt dagliga liv för att kunna framställa bland annat livsmedel, kläder, möbler, elektronik, byggnader och drivmedel.Sammanfattningsvis ger förslaget att förlägga hela Lund C i tunnel en låg/negativ nytta med försämrad kapacitet och ökad störningskänslighet till en orimligt hög kostnad i förhållande till de förslag som vi presenterar.

Trafikverket har som långsiktigt mål att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045. På vägen till en klimatneutral infrastruktur finns flera delmål som succesivt omsätts i upphandlingskrav på konsulter, entreprenörer och materialleverantörer. Vi jobbar aktivt med att minska klimatpåverkan från byggtiden. Det pågår också ett arbete för att se om vi tillsammans med konsulter, entreprenörer och materialleverantörer kan hitta möjligheter att sätta ännu hårdare och skarpare krav.
Regeringen fattade på torsdagen den 22 december 2022 beslut rörande de planerade nya stambanorna mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Besluten innebär att:Den Södra och Västra stambanan är nationellt viktiga för person-och godstrafik. Banorna är idag hårt belastade och Trafikverket har i uppdrag att bygga ut med nya stambanor för att avlasta och skapa plats för fler tåg. Utbyggnaden sker etappvis och startar med deletapperna Ostlänken, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund.

Med landskap menas ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer (Europeiska landskapskonventionen, Europarådet 2000). Inom Hässleholm-Lund arbetar vi med landskapet genom att ta fram en landskapskaraktärsanalys och mer specialinriktade dokument som beskriver exempelvis naturmiljön. ­Arbetet ska ge en samlad förståelse för natur- och kulturgivna förutsättningar och vilken funktion och betydelse landskapet har för människor, djur och växter. Likt andra processer, exempelvis de geologiska och biologiska, formar och förändrar infrastrukturen landskapet. För att skapa goda helhetslösningar krävs en gemensam kunskap om landskapet och en samlad förståelse om förutsättningar och den pågående utvecklingen i landskapet. Landskapskaraktärsanalysens viktigaste uppgift i projektet är att bidra till en lokalisering och utformning av den nya stambanan med kunskap om och hänsyn tagen till landskapet. På så sätt underlättas arbetet för att nå långsiktigt hållbara lösningar.Den nya järnvägen planeras så att framtida trafik ska ge så lite påverkan på omgivningen som möjligt. Både när vi bygger och när tågen börjat rulla på den nya järnvägen är det ofrånkomligt att buller och andra störningar uppstår. Det finns riktvärden som ska följas vid byggskede och drift för att säkerställa människors boende- och vistelsemiljöer.

När vi bygger en väg tar vi marken i anspråk med så kallad vägrätt. Det innebär att vi har rätt att använda marken inom vägområdet. Vägrätten innebär dessutom att vi till exempel får avverka skog och ta ut jord- och bergmassor inom vägområdet. Vi får också ge någon annan rätt att till exempel lägga ned ledningar inom vägområdet.Reglerna om ersättning finns i väglagen respektive lagen om byggande av järnväg. Båda lagarna hänvisar till expropriationslagens ersättningsregler, vilket innebär att ersättningsreglerna för väg och järnväg motsvarar varandra. Samma regler tillämpas vid frivilliga överenskommelser.

När en vägplan eller järnvägsplan vinner laga kraft får Trafikverket rätt att genomföra det som har beslutats i planen. Där framgår hur mycket mark vi behöver använda. Vi måste bygga vägen eller järnvägen på det sätt som visas i planen.
I planläggningsbeskrivningen som finns under ”dokument/arkiv/samråd 3” här. Det finns även en film om planläggningsprocessen, ”från planering till byggande”.Trafikverkets markförhandlare är länken mellan projektet och de fastighetsägare som berörs av järnvägsbygget. De ansvarar för att ha kontakt med fastighetsägare som berörs av bygget och att upprätthålla kontakten tills dess att den nya järnvägen är klar. Markförhandlarnas roll är också att se till att Trafikverket har tillgång till den mark vi behöver, tillfälligt under byggtiden och permanent för själva anläggningen. De är Trafikverkets representant i förhandlingar med enskilda fastighetsägare, kommuner och andra myndigheter.

Planerad byggstart är någon gång under åren 2027–2029. Exakt när järnvägen är färdig är osäkert i dagsläget och beror på när byggstart kan ske. En grov uppskattning är crika tio års byggtid. Även om inte hela sträckan upp till Stockholm är utbyggd då kommer Hässleholm–Lund ändå att kunna trafikeras med snabba regionaltåg.
Grunden för detta är oftast att vi har kommit överens med fastighetsägaren. Lantmäterimyndigheten har dessutom möjlighet att besluta om att vi får överta mark och rättigheter enligt järnvägsplanen även om det inte finns någon överenskommelse. Lantmäterimyndighetens beslut kan överklagas till domstol.

När vi tar fram en vägplan eller järnvägsplan är utgångspunkten att vi ska göra så lite intrång på andras mark och ställa till med så lite problem för de boende som möjligt. Vi ska göra det som behövs för att minska skador, så länge kostnaderna för det är rimliga. Det går dock inte att undvika intrång och olägenheter helt, hur omsorgsfullt vi än planerar. Samrådet och synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse. Det kommer alltså inget enskilt svar till dig som lämnat en synpunkt. Samrådsredogörelsen kommer vara klar till nästa samråd. En grundförutsättning för att du ska ha rätt till ersättning är att du har drabbats av en ekonomisk skada. Vi kan inte betala någon ersättning för affektionsvärden. Vi beräknar att hela utbyggnaden av nya stambanor mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg skulle kosta 325 miljarder kr +/- 55 miljarder, enligt 2021 års prisnivå. Det är främst inom två områden som vi ser att nya stambanor kommer att bidra positivt till att klara av klimatutmaningarna. Den nya stambanan möjliggör ett energieffektivt och klimatsmart resande. Vi förväntar oss dels en överflyttning av resande från flyg till tåg, dels att frigjord kapacitet på den befintliga järnvägen möjliggör en flytt av godstransporter från väg till järnväg. Hur mycket järnvägen kommer att bidra till att klara Sveriges klimatutmaningar beror framförallt på när hela det nya stambanesystemet kan vara färdigbyggt.Trafikverket har som myndighet ett ansvar att göra det som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön kopplat till våra statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås, vilket bland annat innebär att bidra till en hållbar samhällsplanering.

Här berättar vi vad projektets markförhandlare kan hjälpa till med och lotsar vidare till informationsmaterial om planering av järnväg och ersättningsfrågor.
Inom projekt Hässleholm-Lund handlar den ekologiska dimensionen om att förstå hur ekosystemen i utredningsområdet bidrar till ett långsiktigt upprätthållande av livsnödvändiga funktioner för nu levande och kommande generationer.Sedan 2014 har Trafikverket underhållit och investerat cirka 1,5 miljarder kronor i Södra stambanan mellan Hässleholm och Lund. Ett stort arbete har varit en total kontaktledningsupprustning. Många pendlare och resenärer minns nog de många helgavstängningarna för några år sedan och hur många tåg som ställdes in och ersattes. Trafikverket har också byggt flera förbigångsspår, där tåg kan stanna till så att ett annat tåg kan köra om, och rustat upp stationen i Hässleholm. Dessa åtgärder tillsammans med nya arbetssätt har gjort att förseningarna på grund av infrastrukturfel kraftigt minskat. Ur ett regionalt perspektiv ger en ny stambana snabbare resor i Skåne och bidrar till att människor och arbetsplatser kommer närmare varandra. Den bidrar också till att den hårt trafikerade Södra stambanan kan avlastas vilket gör järnvägen i Skåne mer pålitlig och tålig för störningar. I samband med att fjärrtågstrafiken flyttas till den nya järnvägen kan tågavgångarna dessutom bli fler och tätare på den befintliga stambanan. Det gör det lättare att pendla i framtiden och gör att fler kan välja tåget framför bilen för regionala resor. Trafikverket tittar aktivt på möjligheterna att bygga delar av spåret på så kallande landbroar. Det är inget som är förkastat men valet av anläggningstyp, så som tunnel, bro, bank, väljs till stor del i järnvägsplaneskedet som är nästa steg. Så i dagsläget varken förkastar vi eller säger att vi ska bygga landbroar. Det finns för och nackdelar med landbroar och projektet vill självklart jobba för att bygga en så bra anläggning som möjligtUtbyggnaden av nya stambanor sker etappvis. De färgade linjerna visar de tre första deletapperna för nya stambanor; Ostlänken, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund.

En fastställd plan ger också Trafikverket rätt att förvärva mark som behövs för vägen eller järnvägen. För en väg sker det genom så kallad vägrätt. För en järnväg förvärvar vi normalt marken med äganderätt. Fastighetsägaren har också rätt att få mark förvärvad när planen har blivit fastställd. Det gäller både väg och järnväg (för väg – enbart för vägplaner som har fastställts efter 1 jan 2013).
Informationen på den här sidan är baserad på planeringen innan besluten fattades. Arbetet med att genomföra besluten har påbörjats och vi kommer att förtydliga den fortsatta processen i takt med att arbetet går framåt.

Det kan vi inte svara på nu, men är något som vi kommer att studera vidare i lokaliseringsutredningen. Generellt kan man dock säga att en järnvägs utformning i olika landsbygds- och tätortsmiljöer beror på en mängd faktorer så som till exempel topografiska, tekniska, miljömässiga och kostnadsmässiga förutsättningar. Olika kombinationer av förutsättningar kräver olika lösningar i form av broar, tunnlar, bank eller skärningar. Det kommer alltså inte bli renodlat det ena eller det andra, utan en blandad lösning som är så sammantaget optimerad som möjligt. Det är dock en fördel både ur ett kostnads- och underhållsperspektiv att inte ha allt för många eller täta övergångar mellan olika anläggningstyper på samma sträcka.
Var själva järnvägen kommer ligga mellan stationsorterna går inte att svara på i nuläget. Placeringen kommer att studeras i en lokaliseringsutredning, som pågår 2019–2023. Under samråd 3 (vintern 2020/2021) visades förslag på korridorer inom vilka järnvägen kommer ligga.

Dagens barn och unga är de som under längst tid kommer kunna dra nytta av den nya järnvägen mellan Hässleholm och Lund. Det är därför viktigt att ta barn och unga i beaktande tidigt vid planeringen av den nya järnvägen. Möjligheten att resa både snabbt och hållbart mellan städerna kommer bli en självklar del av barn och ungas liv. Samtidigt kan barn och unga också påverkas negativt när en ny järnväg byggs. Exempelvis genom att deras rörelsefrihet begränsas eller genom att miljöer som barn och unga vistas i till vardags påverkas negativt. I den sociala konsekvensanalysen läggs särskilt fokus på att utreda konsekvenser för just barn och unga.
En masshantering som utmärks av god planering och hushållning med massor är en viktig förutsättning för att bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom projektet. Målsättningen är att en stor andel av massorna ska kunna användas inom eller i nära anslutning till den nya stambanan.

All typ av infrastrukturbyggande orsakar utsläpp av växthusgaser. Det gäller såväl vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar som byggnader. Transporterna står idag för cirka 30 % av Sveriges växthusgasutsläpp. Mängden växthusgasutsläpp från transportsektorn beror i hög grad på vilket transportslag som används. Järnväg och sjöfart är ofta bättre ur klimatsynpunkt än exempelvis väg- och flygtransporter eftersom de är mer energieffektiva och mindre klimatbelastande. Att fler transporter sker med järnväg är därför en del av lösningen för att uppnå en fossilfri och energieffektiv transportsektor.
Det finns flera olika typer av naturresurser inom utredningsområdet för Hässleholm-Lund. Den norra delen av utredningsområdet utgörs av
ett småbrutet landskap med djurhållande gårdar och skog. Längre söderut breder ett åkermarkslandskap ut sig. Täkter och materialförekomster finns i huvudsak i området norr om Ringsjöarna. Påverkan från den nya järnvägen blir främst i form av fysiska intrång som påverkar resursers omfattning och brukbarhet.Med beaktande av ovanstående faktorer har Trafikverket valt att inte studera alternativ med fler spår än den nya stambanan i tunnel i pågående lokaliseringsutredning.När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt ska den som bygger ta hänsyn både till människors hälsa och till miljön. En ny väg eller järnväg påverkar omgivningen och byggandet väcker självklart många frågor. Ofta måste vi ta ny mark i anspråk för utbyggnaden.

Fastighetsägaren har rätt till ersättning för mark som vi tar i anspråk vid ett väg- eller järnvägsbygge och för de flesta skador som uppstår i samband med byggandet. Även den som har nyttjanderätt eller någon annan särskild rätt till en fastighet kan ha rätt till ersättning.
När vi planerar för en ny järnväg följer vi en planläggningsprocess enligt lagen om byggande av järnväg och väglagen. Planläggningsprocessen syftar till att utreda och definiera var järnvägen ska lokaliseras och hur den ska utformas. Samrådet i denna lagreglerade process handlar om att inhämta kunskap från allmänheten, statliga myndigheter, kommuner, organisationer med flera. Järnvägens sträckning och utformning klarläggs och läggs slutligen fast i en järnvägsplan. Processen innehåller löpande samrådsaktiviteter och samråd kan vara såväl muntligt som skriftligt. Det är en demokratisk process som är viktig och måste få ta tid.När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Här finns en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

I lokaliseringsutredningen görs integrerade hållbarhetsbedömningar under skedet med att ta fram möjliga alternativ för lokaliseringen av en ny järnväg. Bedömningarna ger kunskap om hur olika lokaliseringsalternativ står sig mot varandra ur hållbarhetssynpunkt. Kunskapsunderlaget används när alternativen utvärderas och avgränsas och utgör en del av beslutsunderlaget gällande den nya järnvägen mellan Hässleholm och Lund. Resultatet av hållbarhetsbedömningarna för alternativen kan ses i lokaliseringsutredningen. Bedömningsmetoden som används säkerställer att alla tre dimensioner av hållbarhet; ekologisk (alt. miljömässig), social och ekonomisk, synliggörs och beaktas vid bedömningar under lokaliseringsutredningen.
En fastighetsägare kan i undantagsfall få sin fastighet inlöst även innan en plan har fastställts. Det gäller om fastighetsägaren har en mycket besvärlig situation (till exempel är tvungen att sälja fastigheten under just den här perioden på grund av dödsfall eller skilsmässa) och det är sannolikt att fastigheten kommer att behövas för en väg eller järnväg.Vi köper normalt den mark som behövs för en järnväg och får därmed äganderätt. Köpet avslutas genom att vi ansöker om lagfart eller genom att lantmäterimyndigheten gör en fastighetsreglering vid en lantmäteriförrättning.

Vi kommer utreda olika stationslägen i lokaliseringsutredningen eftersom vi enligt lagen om byggande av järnväg och miljöbalken ska titta på olika alternativa lösningar. Vi kan därför i detta skede inte svara på om det i framtiden blir centrala eller externa stationslägen i Lund och Hässleholm.

Vi kan börja bygga på marken när vi har gjort en överenskommelse med fastighetsägaren, upprättat köpehandling eller när Lantmäteriet fattat ett beslut. Ibland har Lantmäteriet möjlighet att fatta beslut om förtida tillträde till marken, även om inte alla beslut i förrättningen är tagna.
Även om underhållet av den befintliga järnvägen är ett av de områden som Trafikverket satsar allra mest på, räcker det inte att bara rusta upp den järnväg vi har idag. Järnvägstrafiken har ökat väldigt mycket de senaste decennierna och vi har idag nått en övre gräns för hur många tåg som kan köra på Södra stambanan. För att klä det i siffror: på bara 15 år har kollektivtrafikresandet ökat med över 70 % i Skåne, där järnvägstrafiken står för den absolut största ökningen. I takt med att befolkningen växer (bara i Skåne ökar befolkningen med cirka 20 000 personer per år) kommer behovet av smidiga, hållbara och pålitliga transporter bara att öka. För att kunna möta det, och samtidigt säkerställa att järnvägen i Skåne fungerar på ett säkert, pålitligt och tillförlitligt sätt, har Trafikverket fått i uppdrag att planera för nya stambanor mellan Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg. Projekt Hässleholm–Lund är en första sydlig del i den framtida stambanan mellan Stockholm-Malmö.När en väg eller järnväg byggs över en fastighet kan det i en del fall få så stora konsekvenser att hela fastigheten eller en del av den blir mer eller mindre värdelös, så kallat synnerligt men. I sådana fall kan vi bli skyldiga att lösa in fastigheten eller en del av den.

Varje bygge av en väg eller järnväg innebär konflikter mellan olika intressen då det vid infrastrukturplanering är viktigt att ta hänsyn till natur- och kulturvärden och klimataspekter, samt att främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror, liksom goda miljöförhållanden i övrigt. Att planera omsorgsfullt, att anpassa infrastrukturen till natur– och kulturmiljö och att dessutom minimera riskerna för negativ miljöpåverkan under bygget är utmaningar för alla som arbetar med samhällsplanering.
Vägrätten uppkommer när vi märker ut vägens sträckning över fastigheten och påbörjar vägarbetet. Vi har rätt att börja bygga även om vi inte är överens med markägaren om ersättningen.Huvudorsaken till uppvärmningen av jordens klimat är den förändring av luftens kemiska sammansättning som människan orsakar genom växthusgasutsläpp, främst koldioxid men även exempelvis metan och lustgas.

Ur ett nationellt och internationellt perspektiv ger en ny stambana avsevärt mycket snabbare resor mellan Skåne och Stockholm samt mellan Skåne och kontinenten. De förkortade restiderna gör det lättare att i framtiden resa fram och tillbaka med tåg över dagen mellan till exempel Malmö–Stockholm eller Hässleholm–Hamburg. På så sätt blir tåget ett hållbart alternativ till flyget.
Vägrätten innebär inte att fastighetsgränserna ändras. Om vägen inte längre behövs som allmän väg kan vi besluta att dra in vägen från allmänt underhåll. Då upphör också vägrätten och fastighetsägaren får disponera marken.Vi behöver hjälp att hitta en lösning för del av ny. Vet du vad det kan vara? Gör oss och alla andra som letar en tjänst och skriv in lösningen nedanför, stort tack!

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.
Femininform av det nordiska namnet Dag. Även en kortform av det fornnordiska namnet Dagny, ny dag, och Dagmar, som är en nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredssäll.

Softwerk är ett bolag som utvecklar mjukvara och har ena benet i den akademiska världen och det andra i den kommersiella världen. Företaget, som vuxit explosionsartat sedan starten 2008, utsågs till Årets Gasell av Dagens Industri 2017, 2018 och 2019 och utsågs 2019 även till Superföretag av Bisnode. Genom att vara vetenskapligt och tekniskt i framkant kan Softwerk erbjuda de mest värdefulla produkterna till sina kunder.Företagsfabrikens alumni Softwerk har köpts upp av nya bolagsgruppen Soft Cap från Växjö. Tidigare i veckan offentliggjorde bolaget att man storsatsar på att skapa en Växjöbaserad IT-jätte. Soft Cap investerar 70 miljoner kronor, där investmentbolaget Spiltan AB står för 50 miljoner kronor. I ett pressmeddelande skriver Soft Cap att man avser förvärva mindre till medelstora företag och lönsamma produktbolag inom IT-sektorn.

På företagsfabriken är vi stolta över att ha fått vara en del i Softwerks resa och i filmen nedan, inspelad i Softwerks kontor i Växjö tidigare i år, berättar Softwerks grundare och CTO Rüdiger Lincke om resan mot framgång och om det lyckade samarbetet med Företagsfabriken.
Soft Caps två första köp är Företagsfabrikens alumniföretag Softwerk och Infotrader, med bas i Karlskrona. Ett tredje företag väntas offentliggöras inom kort.Syftet har varit att utveckla digitala säkra lösningar för informationsutbyte som är baserad på en ny standard som heter SWIM (System Wide Information Management). Projektet SWIM har tagits fram inom ramen för EU projektet SESAR JU, ett koncept som nu blivit ett regulatoriska krav som ska införas i den civila flygfarten i många delar av världen.

Uppdraget innefattar också att tillgodose den förväntade ökningen av flygplan och flygplansrörelser på flygplatsen i Doha, Hamad International Airport.
SWIM är ett nytt sätt att arbeta med luftfartssäkerhet. Det representerar ett paradigmskifte för hur information kommer att hanteras och utbytas i ATM- (Air Traffic Management) system i framtiden. Syftet med SWIM-konceptet är att tillhandahålla rätt ATM-information till rätt användare vid rätt tidpunkt med hjälp av säkra digitala tjänster. Detta gör det möjligt för flygplan, flygplatser, flygledare, flödeschefer, vädertjänster med flera att få en bättre bild av situationen, att samarbeta bättre och fatta välgrundade beslut. Qatars civila luftfartsmyndighet tecknade den 9 april 2020 ett kontrakt med det ledande svenska företaget Independent Business Group (IBG). IBG ska tillsammans med ett tiotal svenska företag – däribland Synkzone – leverera ledningstjänstjänster för att öka kapaciteten i Qatars luftrum. Synkzones unika molntjänst vilar på en teknisk grund som svarar upp mot högt ställda säkerhetskrav i kombination med en vass användarupplevelse, smarta samarbetsmiljöer och hög tillänglighet.Qatar investerar i den nya standarden SWIM för att uppfylla kraven för att vara värd för fotbolls-VM i Qatar 2022. Det kommer bli en stor publiktillströmning till Qatar i samband med mästerskapet. Därför är nödvändigt att utveckla den bakomliggande infrastrukturen i luftrummet och på flygplatsen i Doha för att hantera denna tillströmning.

Om du bor nära Soho så har du även nära till Williamsburg bridge. Ta på dig sköna skor och promenera, spring eller cykla över över bron för att sedan upptäcka Williamsburg. Här händer alltid något nytt, och det är mysigt och gulligt! Njut av underbara restauranger och shopping. Brooklynbridge är ju ett måste att se och behöver du värma dig och äta så besök Time out Market. Men även Grimaldis goda pizzor och Shake Shak goda hamburgare. Härifrån kan du även ta färjan över till Wallstreet. Är du sugen på en Lobsterrolls så hittar du Lukes på väg till färjan.

Bergdorf Goodman Inc. är ett lyxvaruhus baserat på Fifth Avenue i Midtown Manhattan, New York. Företaget grundades 1899 av Herman Bergdorf och ägdes och leddes senare av Edwin Goodman, och senare hans son, Andrew Goodman.
For over 25 years The Peninsula New York has been a landmark on New York’s Fifth Avenue. The US Peninsula flagship hotel has been in operation since 1988 and is housed in a 1905 Beaux-Arts Landmark building. The Peninsula New York strives to follow in the footsteps of the hotel group’s Grande Dame, The Peninsula Hong Kong, by providing luxurious comfort combined with exceptional, personalised service. Overlooking Fifth Avenue with views of Central Park, The Peninsula New York marries Hong Kong service with Midtown style.I Meetpack har flera butiker stängt efter pandemin men fortfarande finns härliga restauranger att besöka. Våra favoriter är Pastis och The standard grill. Iconic culinary destination Chelsea Market has become an internationally-renowned brand and is considered one of the greatest indoor food and retail marketplaces in the world today. Located in the heart of New York City’s Meatpacking District, the market’s collection of distinctive and diverse merchants adds up to more than just your average food hall, rather a lively marketplace where one can shop the region’s finest fishmonger, take home prime cuts of meat from one of the area’s best whole-animal butchers, load up on artisanal cheeses, fresh produce, and imported Italian dry goods. It’s the savory meals enjoyed at Chelsea Market, just as much as the fresh ingredients purchased there that make it a beloved destination for locals and travelers alike. GENTLE MONSTER is a Korean eyewear brand founded by Hankook Kim in Seoul, Republic of Korea in 2011. When founding GENTLE MONSTER, Kim’s research enlightened him to a gap in the eyewear industry, when he discovered that eyewear had been engineered to accommodate a Western facial structure. Vi fotar alltid skyltfönster sent på kvällen och Bergdorf-Goodman är vår favorit . Under dagtid besöker vi varuhuset och tar gärna en lunch med lite bubbel och njuter av utsikten. Ta hissen längst upp i varuhuset, där hittar ni restaurangen . The Peninsula hotel – Älskar deras juldekorationer. Bra tips om du behöver vila ömmande fötter. Är du i närheten av 5th så är det verkligen superjulmysigt!Founded in 1992 in Wayne, Pennsylvania, Anthropologie has grown into a one-of-a-kind destination for those seeking a curated mix of clothing, accessories, gifts and home décor to reflect their personal style and fuel their lives’ passions. Taking inspiration from the worlds of fashion, art and entertaining, we are committed to offering our customers signature products and unmatched service; both online and in our stores throughout the UK and North America.

Similar Posts