Excel Villkorsstyrd Formatering Hel Rad

Vi har hittills talat om markering av celler med hjälp av musen. Det går dock även att navigera mellan cellerna med hjälp av piltangenterna. Om vi kommit till en cell och vill markera en intilliggande cell kan vi trycka ned [Ctrl] och med piltangenten gå till den intilliggande cellen. På det viset kan vi med [Ctrl] och piltangenterna markera hela områden. För att markera skilda områden måste vi dock flytta oss med hjälp av musen.Markering kan även ske genom att vi använder oss av piltangenterna. På skärmen ser vi vilken cell som för tillfället är markerad. Med hjälp av piltangenterna kan vi flytta oss på arket upp och ned samt till höger och vänster.

För att kunna bearbeta cellerna måste vi kunna navigera mellan dem och markera de celler som vi vill bearbeta. I detta kapitel skall vi se på hur vi markerar celler, områden, kolumner, rader och kalkylblad.

För att markera ett område så klickar vi på den översta vänstra cellen i området vi vill markera. Därefter drar vi musen med vänster musknapp nedtryckt till nedre högra hörnet. Vi markerar då ett helt sammanhängande område. I figur 3 i kap. 1.3.4 har cellerna F2, G2, H2, F3. G3 och H3 markerats. Mer om hur hur områden fungerar beskrivs i kap. 1.5.2, där vi skall summera samtliga tal i ett område med hjälp av en funktion.
För att göra detta markerar vi först ett område på vanligt vis. Därefter trycker vi ned [Ctrl] på tangentbordet och markerar sedan valfritt antal andra områden, alltjämnt med [Ctrl] nedtryckt. Detta är användbart om man till exempel vill att flera olika celler och områden skall få samma format.I kap. 1.3.3 och kap. 1.3.4 gick vi igenom hur enskilda celler markeras genom att vi klickar på dem och hur områden markeras. Markering på detta vis innebär att en eller flera intilliggande celler blir markerade. Området utgår alltid från översta vänstra och avslutas med nedersta högra hörnet, vilket innebär att området alltid blir rektangulärt.

Vad innebär rensa formatering?
Du tar enkelt bort all formatering (t. ex. fet stil, understrykningar, kursiv stil, färg, upphöjd text och nedsänkt text) och återställer texten till dess standardformatering.
Ibland är det effektivare att markera via tangentbordet och ibland är det effektivare via musen. Det blir snart en vanesak att välja det mest praktiska sättet.Om vi vill bearbeta flera kalkylblad samtidigt, till exempel ändra deras flikfärg (Se kap. 1.7.2) så markerar vi det första bladet med musen och håller [Ctrl] nedtryckt. Därefter klickar vi på önskat antal ytterligare kalkylblad.

Hela kalkylbladet markerar vi med musen genom att klicka på den lilla triangeln till vänster om kolumnbeteckning A. Det vill säga precis ovanför radbeteckningen för rad 1. Hela arket kan även markeras med tangentbordet genom att vi klickar [Ctrl] + [A].
Vi kan navigera i arket med hjälp av musen eller tangentbordet. Om vi navigerar med musen kan vi använda den lodräta rullisten till höger för att rulla nedåt eller uppåt i arket. Det finns även en vågrät rullista nere till höger i arbetsbladet. Med dess hjälp kan vi rulla mellan kolumnerna. När vi kommit till den cell vi vill markera så klickar vi på den med musen.

Ibland vill vi dock markera på olika platser i bladet som inte hänger samman. Kanske vill vi ge flera olika platser samma format. Att markera ett område i taget och göra inställningar indviduellt område efter område är tidsödande. Skall vi göra samma sak med flera från varandra skilda områden kan vi faktiskt markera dem på en och samma gång och behandla dem i grupp.
Notera att när vi markerat flera kalkylblad så bearbetar vi dem på en och samma gång. Skriver vi något i A1 i ett av de markerade bladen så förändrar vi A1 även i de andra markerade bladen. För att komma ur markeringen av flera celler klickar vi på något av de icke markerade arken.Ett område kan även markeras med hjälp av tangentbordet. Med hjälp av piltangenterna letar vi upp översta vänstra cellen i det område vi vill markera. Därefter trycker vi ned [Ctrl] och med [Ctrl] nedtryckt använder vi piltangenterna för att markera övriga delar av området. En rad markeras genom att vi klickar på dess radnummer. Om vi har vänster musknapp nedtryckt när vi markerar en rad kan vi även dra markören nedåt för att markera flera rader samtidigt. Kolumner markeras på samma sätt genom att vi klickar på kolumnbeteckningen. Att lägga till en färg på varannan rad eller kolumn (kallas ofta färgränder) kan göra data i kalkylbladet lättare att söka i. För att formatera varannan rad eller kolumn kan du snabbt lägga till ett förinställt tabellformat. Med den här metoden används skuggning av varannan rad eller kolumn automatiskt när du lägger till rader och kolumner.

Om du vill ändra skuggning från rader till kolumner markerar du tabellen, klickar på Design och avmarkerar sedan kryssrutan Radränder och markerar rutan Kolumnränder.Tips: Om du vill behålla ett randigt tabellformat utan tabellfunktionen kan du konvertera tabellen till ett dataområde. Färgränderna fortsätter inte automatiskt när du lägger till fler rader eller kolumner men du kan kopiera formatet med olika färg till nya rader genom att använda Hämta format.Jag har ett flertal rader (börjar på rad 5) med information från kolumn A-N. Jag skulle vilja att om ett värde skrivs in i kolumn N så ska denna rad bli markerad med exempelvis grönt. Det bästa hade varit om det blev svart färg då cellen blir tom igen. Det är inget måste men hade varit bra.

Tricket med villkorsstyrd formatering via formler är att hitta en formel som ger SANT/FALSKT och oftast är det lättare att testa fram formeln direkt på bladet först.
Du kan ta bort ett fördefinierat eller anpassat cellformat om du vill ta bort det från listan med tillgängliga cellformat. När du tar bort ett cellformat tas det också bort från alla celler som är formaterade med det.Markera eller avmarkera kryssrutorna för formatering som du vill använda eller inte vill ta med i cellformatet under Formatmall omfattar i dialogrutan Formatmall.

Obs!: Ett duplicerat cellformat och ett namnändrat cellformat läggs till i listan med anpassade cellformat. Om du inte byter namn på ett inbyggt cellformat uppdateras det inbyggda cellformatet med de ändringar du gör.
Om du vill använda flera format i ett steg, och för att säkerställa att cellerna har konsekvent formatering, kan du använda ett cellformat. Ett cellformat är en definierad uppsättning formateringsegenskaper, till exempel teckensnitt och teckenstorlekar, talformat, cellkantlinjer och cellsk skuggning. Du kan förhindra att någon gör ändringar i specifika celler genom att använda ett cellformat som låser celler.I dialogrutan Formatmall under Formatmall inkluderar (efter exempel)avmarkerar du kryssrutorna för formatering som du inte vill ska ingå i cellformatet.Markera de celler som är formaterade med det cellformat du vill ta bort. Mer information finns i Markera celler, områden, rader eller kolumner i ett kalkylblad.Microsoft Office Excel finns flera inbyggda cellformat som du kan använda eller ändra. Du kan också ändra eller duplicera ett cellformat om du vill skapa ett eget, anpassat cellformat.

Viktigt!: Cellformat baseras på det dokumenttema som används i hela arbetsboken. När du växlar till ett annat dokumenttema uppdateras cellformaten så att de matchar det nya dokumenttemat.
Om du vill ta bort ett fördefinierat eller anpassat cellformat och ta bort det från alla celler som är formaterade med det högerklickar du på cellformatet och klickar sedan på Ta bort.

I dialogrutan Formatmall under Formatmall inkluderar (Efter exempel)avmarkerar du kryssrutorna för formatering som du inte vill ska ingå i cellformatet.
När man är flera som arbetar tillsammans i en delad Excelfil i Microsoft 365, så vill man se sina kollegors ändringar direkt. Men man vill kanske också kunna sortera och Här har vi listat användbara kortkommandon i Excel. Genom att använda kortkommandon kan du jobba snabbare och effektivare i dina Exceldokument. Se även vår sammanställning av kortkommandon för att markera Är du en av dom som svurit över att du inte kan ställa in så att du automatiskt får röd teckenfärg om dina procenttal är negativa? Detta inga problem vad gällerOm du har behov att snabbt få fram vilket datum det är ett antal HELA månader framåt eller bakåt i tiden, lyckas du enkelt med hjälp av funktionen EDATUM.

Hur klistrar man in utan formatering?
Så här inaktiverar du det här beteendet:Gå till Arkiv > Alternativ och välj Avancerat.Avmarkera Behåll punkter och nummer när du klistrar in text med alternativet Behåll endast text.Välj OK.
Här hittar du massvis av användbara tips i Excel och kan även ta del av våra Excelmallar som är helt gratis att ladda ned och använda. Inte nog med det, vi tycker att det är viktigt att man enkelt kan komma i kontakt med andra som gillar Excel, därför driver vi excelforum.se, Sveriges största forum för Excel.

Funktionen LAMBDA tillåter dig att skapa dina egna Excelfunktioner utan att behöva programmera. Med LAMBDA kan du spara och återanvända beräkningar. Förutom att det sparar tid så ger det också
Utsnitt är en enkel och smidig filtreringsfunktion i Excel, som kom i samband med Excel 2010. Utsnitt (”Slicers” på engelska) är grafiska listor som man kan klicka på och som gör

Ett väldigt bra hjälpmedel, som allt för få känner till och använder, är verktygsfältet ”snabbåtkomst” (Quick Access Toolbar) som finns längst upp till vänster i Excel. Syftet är att du
Man väljer ibland att skydda sina kalkylblad, och man gör det kanske för att hjälpa användaren att redigera rätt celler eller för att säkerställa att celler som innehåller formler förblir intakta.Om du snabbt vill skapa en kalender eller lista med datum och veckodagar så kan du använda dig av autofyllning. Vill du att listan enbart ska visa vardagar så ärVill du slippa frågan om du skall uppdatera länkar när du öppnar en arbetsbok? Inställningen för detta hittar du via följande val: Excel 2010-2013-2016: Arkiv – Alternativ – Säkerhetscenter – InställningarI detta Exceltips går vi igenom de nya textfunktionerna TEXTFÖRE, TEXTEFTER och DELATEXT som finns i din Excel 365 om du har automatiska uppdateringar påslaget. TEXTFÖRE/TEXTEFTER TEXTFÖRE och TEXTEFTER är

Sortera utan att förändra din grunddata I tidigare versioner av Excel har du kunnat sortera din data på olika sätt och när du gjort det har din grunddata sorterats omAtt öppna många arbetsböcker i separata fönster, i tidigare versioner än Excel 2013, har för många varit onödigt komplicerat. Från och med Excel 2013 öppnas varje ny arbetsbok i ett egetLär dig att snabbt markera och navigera i listor och kalkylblad i Excel. Här är några snabbkommandon som du inte får missa! Markera celler Navigera i kalkylbladNär vi arbetar i Excel måste programmet hålla reda på en hel del information om cellerna, inte bara deras innehåll utan även dess färg, typsnitt och liknande format. Om cellerna

Visste du att du kan använda s.k. wildcard-tecken i Excelformler? Wildcard-tecknen består av “*” som innebär ett obestämt antal tecken, och “?” som innebär enstaka tecken. Vill du exempelvis räkna antalet förekomster av text
Filtrera information utan att ändra din grunddata. I tidigare versioner av Excel har du kunnat filtrera din data på olika sätt, och när du har gjort det har din grunddataVill du förhindra att användare flyttar, ändrar eller tar bort viktiga data från ett kalkylblad eller en arbetsbok i Excel? När du delar en arbetsbok i Excel med andra användare,

Detta Exceltips handlar om funktionen Ta bort dubbletter. Har du Office 365 har du troligtvis tillgång till funktionen UNIK som lanserades i början av 2020. Med UNIK kan du filtreraBevakningsfönstret hjälper dig att hålla koll på värden i en beräkning/formel när dina parametrar (indata) finns på en annan plats i arbetsboken än resultatet av din beräkning. Om du har lagt till

Vad betyder grönt hörn i Excel?
Om felkontroll är aktiverat i Excel får du se en liten grön triangel om du anger ett tal i en cell som är formaterad för text. Om du inte vill se dessa felindikatorer kan du stänga av dem. Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Alternativ under Hjälp.
Har du en lista med dubbletter kan du använda Excelfunktionen UNIK (UNIQUE) för att filtrera fram unika värden. Om dina värden finns i området B3:B16 använder du dig av formeln:

Vill du veta vad en Excelfunktion heter på engelska eller kan du det engelska namnet men har glömt det svenska? Här har vi samlat översättningen på de vanligaste funktionsnamnen i
Du känner säkert till att du kan komma åt dialogrutan ”Klistra in special” genom att trycka ned tangenterna Ctrl + Alt + V Ett litet snabbare och smidigare kortkommando, som

Hur gör man en kryssruta i Excel?
Kalkylark: Lägga till eller ta bort kryssrutor:Öppna ett kalkylark i Kalkylark och markera de celler där du vill ha kryssrutor.Klicka på Infoga. Kryssruta. Obs! … (Valfritt) Om du vill ta bort kryssrutor markerar du kryssrutorna du vill ta bort och trycker på Radera.
Om man vill konvertera en tabell till ett normalt cellområde, gör man det genom att markera en cell i tabellen, gå till menyfliken Tabellverktyg/Design, och klicka på knappen Konvertera till område. Efter att manOm du snabbt och enkelt vill infoga dagens datum i en cell med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, använder du dig av kortkommandot Ctrl + Skift + ; Om du istället vill infoga Att lägga till enheten kr i en cell är enkelt, men hur får vi Excel att visa tal i kkr eller Mkr? I detta Exceltips går vi igenom hur man kan formatera ett Ett vanligt dataområde eller tabell har normalt kolumnrubriker och/eller radetiketter. Ibland har du kanske behovet att skapa namngivna områden från dessa. Detta gör du lättast genom att markera din dataSkapa en mängd testdata snabbt och enkelt I tidigare versioner av Excel har du kunnat skapa testdata med till exempel funktionerna SLUMP eller SLUMP.MELLAN i en cell, och sedan behövt

Detta är användbart om du har en lista med nummer i Excel och du behöver konvertera dem så att alla har samma längd genom att fylla ut med nollor framför.
Ibland kan det vara svårt att förstå hur en komplex nästlad Excelformel beräknar det slutgiltiga resultatet eftersom det finns flera beräkningssteg och logiska tester. Du kan då markera den del

En mycket användbar och tidsbesparande funktion är ”Snabbfyllning” (Flash Fill). Snabbfyllning använder mönsterigenkänning för att komplettera din data, så att du själv slipper upprepa samma handgrepp flera gånger eller skriva
En frågeställning som vi ofta ser på vårt Excel-forum och även ofta får frågor om på våra utbildningar, är hur man med hjälp av en OM-formel kan styra vilket resultatHar du en Excelfil som innehåller många och/eller stora bilder kan detta göra att filen blir väldigt stor och klumpig att hantera. Lösningen kan vara att komprimera bilderna när du

Vad kan man visa med hjälp av villkorsstyrd formatering?
Villkorsstyrd formatering markerar snabbt viktig information i ett kalkylblad. Men ibland räcker de inbyggda formateringsreglerna inte hela vägen.
Med funktionen Text till kolumner, som du hittar på menyfliken Data, kan du snabbt och enkelt dela upp en text till flera kolumner. Du kan själv bestämma var kolumnbrytningarna ska Om man arbetar i en Excelfil med många rader data, och har scrollat ner en bit, kan det hända att man inte kommer ihåg vilken rubrik en viss kolumn har. En lista med unika poster kan du enkelt få fram med hjälp av en pivottabell. Det kan tyckas omständligt att använda en pivottabell för ett så pass elementärt behov, menÖvergången från Excel 2003 till Excel 2007 var besvärlig till följd av det nya utseendet och att man i samband med det hade svårt att hitta den funktionalitet man sökte.

Ett dynamiskt namngivet område, är ett område som ändrar storlek beroende kalkylbladets innehåll. Om du behöver skapa dynamiska namngivna områden kan du göra detta med hjälp av Excelfunktionen FÖRSKJUTNING (OFFSET). Några
Slipp krångliga nästlade OM-formler, med hjälp av funktionen IFS Vill du kunna utvärdera flera olika villkor i samma formel i Excel? Historisk har vi t.ex. löst detta med funktionen OM, Att använda funktionen Dataverifiering för att definiera vilka värden som är tillåtna i specifika celler är kanske ingen nyhet för den vana Excelanvändaren. Men att göra cellområdet man refererar till Ibland behöver man räkna ut antal dagar i månaden eller hitta sista dagen i en månad. För att göra detta måste man till att börja med veta lite grann omOm du har ett tal, i något av Excels talformat och fyller genom att kopiera cellen med handtaget i cellens nedre högra hörn, tror Excel att du vill fylla en sifferserie.

Vad är villkorsstyrd formatering?
Villkorsstyrd formatering kan göra mönster och trender i dina data tydligare. Om du vill använda det kan du skapa regler som bestämmer formatet på celler baserat på deras värden, till exempel följande månatliga temperaturdata med cellfärger kopplade till cellvärden. Cachad
I Excel finns en mycket användbar funktion som kallas Tabell / Tabeller. Fördelarna med använda tabeller, är att Excel då behandlar dataområden som en tabell vilket ger mycket funktionalitet för att hantera

Ett vanligt problem vid utskrifter, är att alla kolumner inte får plats på papperet. I det läget är det många som börjar arbeta med att göra kolumnerna smalare, ändra på textens
Tillhör du dem som skapar så komplexa formler, att de nästan är omöjliga att förstå veckan efter när du vill uppdatera dem? Underlätta då för dig själv genom att skriva På fliken Data hittar vi funktionen Dataverifiering där vi bland annat kan lägga in dropdowns i celler. Vi får ofta frågan hur man kan filtrera en dropdown baserat på val Många gånger vill man kontrollera hur arbetet man håller på med blir när man skriver ut det. Det är då vanligt att det blir ett antal utskrifter innan man är nöjd.

Hur formaterar man celler i Excel?
Skapa ett anpassat cellformatKlicka på Cellformat i gruppen Format på fliken Start. … Klicka på Nytt cellformat.Skriv ett namn för det nya cellformatet i rutan Formatnamn.Klicka på Format.På de olika flikarna i dialogrutan Formatera celler väljer du den formatering du vill använda och klickar sedan på OK.
Funktionen Skriv ut rubriker är kan du använda för att upprepa rubriker på alla sidor på en utskrift från Excel, utan att behöva lägga in rubrikerna på flera ställen iIbland vill man säkerställa att en arbetsboken inte ändras och därför öppna en kopia av den. Gå till Arkiv – Öppna och högerklicka i listan på filen du vill öppna, och

Är du kanske en av oss som irriterar dig på att du inte kan förbereda dina kalkyler fullt ut, med formler, utan att få diverse felkoder om du saknar en

I Excel 2016 kom den nya textfunktionen TEXTJOIN, som är en riktigt bra vidareutveckling av funktionen Sammanfoga. Förutom att du som tidigare kan ange vilka texter du vill slå samman,Många gånger är det vissa värden som vi är särskilt intresserade av, till exempel summor över eller under ett visst belopp. Det finns mycket starkt stöd för detta i Excel. MarkeraSom bekant är det inte alltid det räcker att via Formatera celler ändra från text till tal, då man har en lista med TEXT-formaterade tal och vill att Excel ska I tidigare versioner av Excel har det bara funnits ett sätt att kommentera en cell, men numera kan man även jobba med ”trådade” kommentarer/konversationer. Samtidigt byter kommentarer namn och kallas Arbetar du alltid i samma Excelfiler? Spara då en s.k. Arbetsyta. När du sparar arbetsytan kommer samtliga filer som är öppna att sparas som en grupp som öppnas nästa gångOm du vill att negativa tal i ett dataområde automatiskt ska visas med röd teckensnittsfärg, kan du enkelt lösa det med hjälp av dialogrutan Formatera celler. Börja med att markera de

Skapa en lista med löpande numrering Att skapa en lista med löpande numrering har givetvis gått utmärkt i tidigare versioner av Excel, men aldrig tidigare har det varit så enkeltOm du vill avrunda dina värden till närmaste 10-, 100- eller 1000-tal, kan du enkelt göra det med funktionen ”AVRUNDA” (ROUND i engelsk version av Excel). Om du t.ex. har

Datan som vi skall jobba med är en dynamisk tabell och visas i bilden nedan. Tabellen visar ett litet medlemsregister och vilken typ av medlemskap de har. Antingen Guld, Silver eller Brons. Vi skall skapa en villkorstyrd formatering som gör att de med medlemskap ”Guld” får hela raden formaterad med ljusgrön bakgrund. Se bilden längst ner för slutresultat.
Du får nu upp dialogrutan Ny formateringsregel som i bilden nedan. Under Välj en regeltyp – Markera Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel. Fyll i formeln: =$C2=”Guld” som i bilden nedan. Notera dollartecknet, läs mer här om absoluta och relativa referenser.

När all data i tabellen är markerad skall vi skapa en regel för villkorstyrd formatering för det området. Under fliken Start – Villkorstyrd formatering – klicka på Ny regel… som i bilden nedan.

Vad är villkorsstyrd formatering Excel?
Tanken är att man med hjälp av villkorsstyrd formatering ska framhäva eller visualisera viktig, intressant eller utstickande celler i Excel. Nyttan är även att kunna dra slutsatser när man analyserar datan genom att det kan bli lättare att skönja mönster eller kritiska problem.
När man har en tabell så är ofta ett visst fält väldigt viktigt. Det kan då vara intressant att belysa vilka rader, dvs observationer i tabellen som har ett visst värde i det fältet. Vi skall nu visa hur man med villkorstyrd formatering kan belysa en rad som lever upp till ett visst villkor för ett fält.Tips! Detta gör du enklast genom att markera en cell i tabellen (ej rubrikrad). Tryck sedan Ctrl + A så markeras all data i tabellen utom rubrikerna. Om du skulle vilja markera även rubrikerna så trycker du Ctrl + A en gång till.

Som du ser består LETAUPP av tre parametrar, som vi här ”befolkat” med tre olika cellområden (även en enstaka cell kan man kalla cellområde om man vill).
Hejsan, jag håller på och gör en vikt kalkyl som räknar ut allt jag behöver veta, bara jag fyller i veckans vikt. Jag har gjort en test där jag fyllt i siffror för att ni ska förstå hur kalkylen är uppbyggd. Kika på bilden jag bifogat!#30: Varför måste du använda punkt som decimalseparator? Det beror väl på vilka språkinställningar du har i ditt operativsystem, eller? Rättar sig inte Excel efter det? Tredje parametern innehåller ett cellområde i vilket svaret finns på vår ”fråga”: S11:S17. Det är ju kolumnen med texterna. Så det som händer nu, är att sökningen stannar på 35,0 i området U11:U17, vilket är områdets femte rad. Funktionen LETAUPP kollar då vad som finns i cellområdet S11:S17 på dess femte rad, och det är ju texten ”Fettma grad 2”, alltså precis det svar vi var ute efter. För att ladda upp en fil på iFokus så pröva med att zippa filen för detta format gpår bra att ladda upp. Om du har win 7 så kan du högerklicka på filen och välja sänd till komprimerad mapp. Tror även det funkar under Win XP SP3

Hur kopiera villkorsstyrd formatering?
Klicka på en cell med den villkorsstyrda formatering som du vill kopiera. Klicka på > hämta format. Pekaren ändras till en pensel. Dubbelklicka på Hämta format om du vill kopiera formateringen till flera markeringar.
#14 Det går inte att ladda upp exceldokument direkt i forumet. Så du får skriva din e-postadress i ett PM, så skickar jag dokumentet via mail istället 🙂

Och menar du på fullt allvar att du inte kan välja hur sådant som decimaler och annat ska skrivas bara för att du kör engelskspråkig Windows? Det låter inte vettigt… Nog har jag för mig att man i tidigare Windowsversioner ändå kunde välja sin egen valuta, decimalseparator, datumformat och så vidare, oavsett vilket språk operativsystemet har.
Då får nog någon annan tipsa. Själv använder jag Ubuntu One, vilket jag tror man kan använda även om man inte har Ubuntu, men det blir nog inte lika smidigt med andra operativsystem. Till exempel att det i cell L3 står att jag har ett BMI på 37,9. Går det då att göra så att excel själv slänger upp texten ”Fetma grad 2” i cell N3 ? 🙂 Det finns en funktion som heter ”LETAUPP” som går att använda och som är särskilt lämplig i detta fall, där det vi letar efter ligger till höger om det vi vill få fram. En annan funktion heter ”LETARAD”, men den förutsätter att vi söker i en kolumn som ligger till vänster om den kolumn där vårt svar ligger, och så är ju inte fallet i detta fallet, om vi inte gör om stödmallen förstås.

#34 Det har jag inget vettigt svar på. Hur som kör jag i alla fall engelska Windows 7 med svenskt språkpaket, och måste använda punkter som decimalseparator i kalkylen.
Hur som – jag har skumläst de långa inlägget du skrev, men inte hunnit ta tag i kalkylen igen, för jag har så mycket annat. Innan du hann skriva de långa inlägget hann jag dock till viss del lösa problemet själv. Jag använde mig av villkorsstyrd-formatering-med-två-L som en enklare lösning. Dock bara temporärt. Jag SKA faktiskt läsa allt du skrev 😉 Snart…. Jag lägger i alla fall upp min temporära lösning i bildform där jag autofyllt för skoj skull så att de färgade villkorsikonerna syns. Den blev helt OK tycker jag.Om du vill att det ändå ska se ut som innan, så fixar du det med formateringen istället. Vet inte hur man gör det i Excel, men förr kunde man högerklicka på cellen (eller cellområdet) och välja ”Formatera cell” och sedan välja ett talformat. I ditt fall kan du ju först se till att U är högerjusterad och att V är vänsterjusterad. Markera sedan cellerna U11:U17, högerkicka på dem ? Formatera celler ? Talformat (eller vad det nu heter i Excel). Där finns säkert ett fält med lite tecken i eller om det står ”Standard” eller liknande. Byt ut vad som nu står där mot: 0,0″ -” eller 0,0″ –” om du vill ha ett lite bredare streck (så kallad ”en dash”, ännu bredare kallas ”em dash” och ska alltså vara lika bred som ett ”m”: ”—”).

Jag har inte sagt att det inte är möjligt att välja decimalseparator i mitt OS. Det går säkert, men jag har inte tänkt på att justera det. – Och hade ingen aning om att det skulle göra någon skillnad i Excel.
Ett tips också, är att du kan göra på samma sätt med flera av de kolumner som du tidigare delat upp på två, exempelvis F och G. Det finns ingen anledning att dela upp dem på två. Jag gjorde själv så en gång i tiden innan jag kom på att det är bättre att använda formateringen istället. Ta bort G-kolumnen, skriv siffrorna i F-kolumnen och formatera dem som 0,0″ kg”. Då kommer det att stå exempelvis 117,5 kg direkt i samma cell och du slipper fippla med onödiga kolumner.

Ett annat trick är även att helt enkelt byta filändelse på filen från xlsx till zip och sedan ladda upp den på iFokus. Be sedan användare som laddar ner den byta tillbaka från zip till xlsx igen.
Jag hoppas att jag lyckats förklara så bra nu, så att du själv kan göra de modifieringar som behövs för att det hela ska fungera mer exakt som du har tänkt dig, annars är det bara att fråga igen.#11 Exceldokumentet är inte fullständigt ännu. Har tagit en paus ifrån det för jag blev så trött på det, och sen kom annat i vägen. Men jag skulle kunna försöka göra klart det ikväll. 🙂

Likadant kan du göra med H:I samt J:K. Du kan även bli av med M-kolumnen genom att i formlerna vi snart ska skriva för N-kolumnen alltid infoga ett ”=” i början av texten, återkommer till det.
Som vanligt har jag sett till att cellen förblir tom om det inte finns något i en viss cell, i detta fall L3, så om L3=”” (=tom) så kommer N3 att få värdet ”” (=tom), i annat fall blir N3 resultatet av funktionen LETAUPP med bihang…2. Ett annat önskemål är att cellerna ska ha ”färgkoder”, dvs. att en viss grad ska ha en viss bakgrundsfärg (eller textfärg). Exempel: Normal vikt = Ljusgrön, Övervikt = Gul (Är det ens möjligt att skapa önskemål nummer 2?)

För det första lär du separera respektive rads max- respektive min-värde så att de hamnar i olika kolumner. S11 kommer så att innehålla texten ”Undervikt”, precis som nu. U11 kommer att vara 14,3 och V11 18,4. Gör om alla raderna på samma sätt.

#14 Haha, en beta version ska bli 😉 Jag har antecknat ”felen” (de som måste skötas manuellt) på första bladet/fliken i dokumentet. Så den som är excelhändig får gärna rätta till ”felen” och skicka tillbaka dokumentet till mig. 🙂 Jag är klar om 5 minuter, så då postar jag dokumentet! – För det går väl att posta exceldokument direkt i forumet?Cellens värde kommer nu att vara 1,76, men cellen kommer att visa texten ”Nuvarande vikt”. Nackdelen med detta är väl att det blir lite bökigare om du vill ändra texten (högerklick ? ”Formatera celler…”), men hur ofta vill man det?

Det första du kan göra är att ta bort särskrivningen så att ”Stöd mall” blir ”Stödmall”… he he he… ursäkta, kunde inte låta bli… Är lite känslig mot särskrivning… Jag har alltså själv löst själva uträkningen av BMI genom följande formel i cell L3: =SUMMA(F3/(B3*B3) … fast nu ser jag att din formel är smartare, för då slipper man en massa onödig text om det ändå inte finns någon vikt inskriven. Så det tackar vi och bugar för! 🙂 OBS! för att se filändelser måste du först slå på detta i utforskaren. Gå till utforksaren och tryck på Alt tangenten så att verktygsmenyn syns. Gå till Verktyg och välj Mapp alternativ. Klicka på fliken visning och välj att bocka ur Dölj filnamnstilläg för kända filtyper.Vill bara först förtydliga att du måste använda $-tecknet vid B3 i formeln, annars kommer det att bli fel när du kopierar formeln nedåt, så $B$3 måste det stå överallt där du nu skrivit B3.

Om jag kopierar formeln rakt av (och byter ut A1 till B3), dvs. följande: =OM(F3=””;””;F3/$B$3^2) och klistrar in den i cell L3 så får jag ju bara fram resultatet av mitt nuvarande BMI. – Du kanske tolkade frågan fel, eller rättare sagt, det kanske var jag som uttryckte mig lite tokigt.
Glöm dock inte att du givetvis måste ändra alla $B$3 i i alla formler till $F$1, om du inte var förutseende nog att helt enkelt dra B3 till F1 istället för att bara skriva in värdet direkt i F1. Drar man cellen dit tror jag att alla formler som berörs ändras automatiskt, förmodligen även om $-tecknen används (prova gärna – man lär sig mycket genom att experimentera). Om inte får du ändå ändra manuellt eller med hjälp av ”sök och ersätt”. Sedan kopierar du ner ett antal hundra rader, exempelvis med Ctrl+c och Ctrl+v eller genom att klicka och dra i den lilla fyrkantiga ”pluppen”, om nu den finns kvar i Excel nu för tiden. I alla fall, när du gjort din stödmall snygg och fin, börjar själva formelskrivandet. Dina min-värden ligger nu i U11:U17 och dina maxvärden i V11:V17. Egenligen behöver vi inte max-värdena alls, såvida vi inte vill ha ett felmeddelande om vi hamnar över ”Fettma grad 4”, men även det går att komma runt utan maxvärden.2. Vet ej hur man gör detta i Excel, men i OpenOffice.org Calc är det busenkelt med i stort sett hur många färger som helst, men den metoden funkar nog inte i Excel ändå, så det är nog ingen idé att jag går in på det. Är i alla fall säker på att det går. Kolla om du kan hitta något som heter ”Villkorlig formatering” eller liknande. Om du hittar något, ta dig lite tid att läsa i hjälpen om det du hittar.Om du vill gömma ett cellvärde utan att dölja en hel rad eller kolumn och utan att blanda in de olika skydd som finns, kan du dölja det i en cell som visar något annat än ditt värde. Ta längden i ovanstående exempel: 1,76. Den kan vi gömma under en av rubrikerna, exempelvis ”Nuvarande vikt”. Gör då så här:

Andra parametern är det cellområde i vilket vi letar efter värdet: U11:U17. Alltså kolumnen för min-värdena. Värdet 37,9 kommer ju inte att hittas där, men tack vare att kolumnen är sorterad åt rätt håll kommer sökningen att avslutas vid sista värdet som är lägre än det vi söker efter, i detta fall vid 35,0.
#5 Värst vad du var petig med stavningen då guraknuger 😛 Du skulle ätit upp din hatt och ryckt av dig allt hår om du agerat svenska lärare åt mig som barn, med de grava dyslektiska stavfel jag lyckades forma. 1. Jag brukar göra så (vare sig det rä rätt eller fel…), att jag låter varje cell kolla om en viss cell är tom och i så fall också vara tom och i annat fall räkna ut cellen värde, exempelvis kan formeln i L3 vara: #37 Jag hade en mer avancerad kalkyl förut. Inte mer avancerad på formel fronten, utan mer avancerad som i att kalkylen innehöll fler ting, som bla lite som hör till viktväktar points och steg som tillhör ett träningsprogram m.m. Men jag kände att det blev för mycket. Det skapade bara press faktiskt, så jag har valt att göra denna kalkyl så enkel som möjligt. Men du kan alltid komplitera med en kolumn för kroppsfett själv, om du vill det. :)Är bara för att visa hur man kan göra genom att blanda flera olika villkor i samma celler. För många kan bli rörigt men efter lite experimenterande hittar du nog ett utseende som du tycker passar dig

#38 Ja det kan jag ju anta att det stämmer, i och med att du är den som säger det. Jag hade inte skrivit obeservationen i inlägg #27, om jag inte hade trott att det funkade så.

Varför Radbryter inte Excel?
Om all radbruten text inte syns i cellen kan det bero på att raden är inställd på en viss höjd, eller på att texten ligger i ett område med sammanfogade celler.
I min enkla lösning kommer ”Fettma grad 4” att visas även för BMI-värden över 48,0. Om BMI blir mindre än 14,3, vad vill du ska visas då? Med min lösning kommer ”#Saknas” att visas. Dessa båda ”problem” löser man nog enklast genom att utöka stödmallen så att den börjar på ”0-14,3” och slutar på ”48,1-8” och sedan kallar dessa intervaller för något. Glöm inte att formeln i min lösning måste ändras då, så att cellreferenserna stämmer.Om all radbruten text inte syns i cellen kan det bero på att raden är inställd på en viss höjd, eller på att texten ligger i ett område med sammanfogade celler.

Similar Posts