F Gas Förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 om fluorerade växthusgaser, f-gasförordningen Länk till annan webbplats.

Den 1 januari 2015 trädde en ny, omarbetad EU-förordning om fluorerade växthusgaser i kraft, f-gasförordningen. Det primära syftet med förordningen är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå EU:s mål när det gäller utsläpp av växthusgaser inom EU.
En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör enligt 4 § f-gasförordningen.

Du som är operatör ska inkomma med årlig rapport till miljö- och hälsoskydd om det någon gång under ett kalenderår finns 14 ton eller mer koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning, i en anläggning på fartyg eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll.
Miljö- och hälsoskydd ska underrättas före installation eller konvertering av utrustning (aggregat) som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Det är den enskilda utrustningens (aggregatets) köldmediemängd som styr kravet på underrättelse.Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (till exempel R404A), får inte användas vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.De verksamheter som har någon köldmedia installerad ska varje år lämna en rapport över utförda kontroller till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd. Rapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars varje år.Om ni som operatör har anlitat annat företag att hantera era årsrapporter och önskar att det företaget ska företräda er, behöver ni skicka med en fullmakt. Inom en anläggning kan det finnas flera operatörer. Varje operatör ansvarar då för de utrustningar som man har rådighet över. Om exempelvis en produktleverantör har en tillfällig kylutrustning i en affär så bör parterna komma överens om vem som är operatör. Den svenska f-gasförordningen 15 § anger vad som ska rapporteras, förutom vissa uppgifter som gäller för Sverige ska även uppgifter från artikel 6, EU-förordningen ingå i rapporten. Det är sammantaget dessa uppgifter:Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post [email protected] eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Är F-gas farligt?
Fluor har kemiskt beteckning F, alltså f-gas! Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser eller HFC. De har goda fysikaliska egenskaper, är inte brännbara eller giftiga (vid hög temperatur kan de dock sönderfalla och bilda vätefluorid som är en mycket farlig gas).
Vid överträdelser av betämmelserna kan du behöva betala miljösanktionsavgift. Det gäller till exempel om läckagekontroller inte utförts eller gjorts för sent, om årsrapporten lämnas in för sent eller om du inte har underrättat miljö- och hälsoskydd före nyinstallation.

Hur ofta fylla på köldmedium?
Köldmediet byts normalt aldrig ut eller fylls på, det skall vara ett slutet system. Om ett läckage uppstår p.g.a. att det går hål någonstans på detta slutna system så behövs en läcksökning och sedan en reparation där läckan är, eventuellt utbyte av en komponent om det är en sådan som läcker.
För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, F-gaser.Det är normalt sett den som är ägare som är operatör. Om ägaren inte har rådighet över utrustningen så är operatören den fysiska eller juridiska person som har det faktiska tekniska ansvaret för de produkter och den utrustning som omfattas av 2.8 i EU-förordningen om f-gaser.

Varje utrustning ska vara märkt med köldmediemängd och köldmedietyp. Utrustningen ska dessutom vara försedd med noggranna och lättförståerliga drifts- och skötselinstruktioner på svenska.Med en global uppvärmningspotential på inte mer än 613 är R-513A ytterst klimatvänligt och därmed tillgängligt under lång tid framöver. Omställningen får inga relevanta följder för nuvarande prestanda för de aktuella R-134a-modellerna från KAESER. På så vis förblir den välkända belastningsförmågan för torkarna vid krävande driftförhållanden – såsom exempelvis höga temperaturer eller föroreningar på kondensorerna – bibehållen.

När ska köldmedia rapporteras?
Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljöförvaltningen.
Förordningen om fluorerade växthusgaser nämner inga förbud för drift med kylmedel som fyllts på från fabrik. Vid reguljär drift uppstår inga läckage från KAESER-kyltorkar. Därför är inte någon regelbunden påfyllning nödvändig. För att upprätthålla detta tillstånd så länge som möjligt bör regelbundna inspektioner utföras. Upptäckt av läckor och påbörjande av lämpliga åtgärder i rätt tid ger användaren fördelen att kunna undvika dyra driftstopp eller reparationer. På så sätt leder exempelvis ett litet läckage av kylmedel på grund av bristande smörjning ofta till skador på kompressorn. Dessutom måste obligatoriska provtryckningar genomföras av berörda anläggningar.

R-513A är varken giftigt eller brännbart. Därför ställs inga ytterligare krav på användare och tjänsteleverantörer. Omställningen till R-513A sker först nu då kylmedlet och godkännandena för de nödvändiga komponenterna endast nyligen har blivit tillgängliga på hela marknaden.
Den här webbplatsen använder Google Maps för att bädda in kartmaterial. Observera att dina personuppgifter kan registreras och samlas in. För att se kartan i Google Maps måste du godkänna att den läses in från Googles server. Ersättningskylmedel med liknande egenskaper är visserligen tillgängliga, men är hittills utan undantag alla brännbara. Aktuella kyltorkar är inte lämpliga för användning av brännbara kylmedel. En anpassning i efterhand är i regel oekonomisk. Därför hotar på medellång sikt risken att de inte går att reparera. Om inte annat drabbas användaren i fall av läckor av enorma reparationskostnader. Anläggningarna måste då eventuellt till och med tas ur drift. Det gäller även för påbyggnadstorkar på kompressorer. Därför avråder vi från köp av nya R-407C- och R-410A-torkar. KAESER erbjuder alternativ. R-407C och R-410A används mycket i kyltorkar. Dessa kylmedel som är billiga för tillverkaren döljer dock nackdelar för användaren. Till exempel är förmågan till kontinuerlig drift begränsad vid högre temperaturer. Dessutom har R-407C och R-410A väsentligt större global uppvärmningspotential, GWP, än R-134a. Därför kommer dessa kylmedel förmodligen att drabbas hårdare av minskad tillgång och prisökningar.

Förordningen om fluorerade växthusgaser begränsar användningen av kylmedel med en global uppvärmningspotential (GWP) från 2500. Detta drabbar även kylmedlet R-404A i kyltorkar. Från och med den 1 januari 2020 får inte man inte fylla på nytt sådant kylmedel i underhållssyfte i kyltorkar med påfyllningsvolymer över 10,2 kg. Från och med första januari 2030 är användningen helt förbjuden.
Men observera: Ingen kylservice utan certifierad behörig fackman och omfattande dokumentation. Förordningen om fluorerade växthusgaser innehåller betydande sanktioner för servicepersonal, underhållsdrift och användare som bryter mot den. De tillgängliga fackmännen har emellertid en stor arbetsbörda på grund av de ökade kraven från förordningen om fluorerade växthusgaser. Därför bör leverantörer av kyltorkar erbjuda lösningar för en effektiv tillgång till certifierade fackmän för att kunna garantera en rättssäker service i rätt tid. KAESERs serviceavdelning är en tillförlitlig och certifierad partner.

Vilka köldmedier är förbjudna?
Köldmedier – Påfyllnadsförbud Exempel på två vanliga köldmedier som ingår i påfyllnadsförbudet är R404A samt R507A. Från och med 2020 får vissa nyproducerade F-gaser inte användas till påfyllnad av utrustning.
Stora kylmedelstillverkare har redan reagerat och erbjuder inte längre något nytillverkat sådant kylmedel. Därmed är tillgängligheten vid reparationer inte garanterad även för mindre kyltorkar. För R-404A finns det visserligen ersättningskylmedel, men deras globala uppvärmningspotential är också relativt stor. Därför utgör dessa inte något långsiktigt alternativ. Dessutom kan användning av dem kräva byggnadsåtgärder.På grund av den höga globala uppvärmningspotentialen för dagens kylmedel ger förordningen om fluorerade växthusgaser för en tilltagande minskning och därmed till en drastisk kostnadsökning för dessa. Därför använder KAESER från och med nu det nya klimatvänligare kylmedlet R-513A. Omställningen sker under 2019 för alla separata och integrerade kyltorkar.

Utfasningen handlar om en stegvis minskning av de delvis fluorerade växthusgaser som tagits i cirkulation med målet att minska användningen av dessa. För att införa utfasningen tilldelar EU varje kylmedelstillverkare respektive importör en motsvarande årlig andel som individuell kvot. Denna kvot uttrycks i CO2-ekvivalenter (uppvärmningspotential, GWP x massa). Grunden utgörs av året 2015 – med medelvärdet från 2009 till 2012 – som 100 %. Till år 2030 sänker EU kvoten stegvis till 21 %.

Det är tillrådligt att man inte konverterar äldre anläggningar till ersättningskylmedel utan snarare byter dessa så snart som möjligt. Vi avråder bestämt från köp av nya R-404A-kyltorkar. KAESER ger er gärna utförliga råd och har redan passande lösningar färdiga.
Användning: utnyttjande av fluorerade växthusgaser vid framställning, underhåll eller service, inbegripet återfyllning av produkter och utrustning, eller i andra processer som avses i denna förordning.

Med anledning av Storbritanniens utträde ur den Europeiska gemenskapen så påverkas de kvoter för f-gaser som har fördelats inom EU. Mer information finns i denna skrivelse från EU-kommissionen. GWP-faktorn (Global Warming Potential) för ett köldmedium anger hur stor växthuseffekt utsläpp av ett kg av köldmediet har i jämförelse med utsläpp av ett kg koldioxid (CO2). Vet man köldmediets GWP-faktor kan man enkelt beräkna hur många kg CO2 detta motsvarar vid ett läckage. Det får man fram genom att multiplicera mängden utsläppt köldmedium i kg med köldmediets GWP-faktor. I Anläggningskollen kan du få hjälp med beräkningen. Ton koldioxidekvivalenter: en mängd växthusgaser, uttryckt som produkten av växthusgasernas vikt i ton och deras faktor för global uppvärmningspotential.

EU-kommissionen har fått uppgift om att det förekommer falsk e-post från HFC-registret, så kallad ”phishing”. Den falska e-posten ser ut att komma från F-gas registret och innehåller ett meddelande om en överföring av kvota och en länk. Länken går till en falsk inloggningssida. Den som har klickat på falska länken uppmanas att byta sitt lösenord. Den som fått en falsk e-post uppmanas att skicka information om den falska e-posten till CLIMA-HFC-REGISTRY.
Nedan finns länkar till aktuella lagstiftningar, samt till det underlag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen i samband med EU:s nya f-gasförordning.Utsläppande på marknaden: när fluorerade växthusgaser mot betalning eller gratis tillhandahålls eller görs tillgängliga för en annan part i unionen för första gången, eller används för egen räkning om det gäller en producent, inbegripet frisläppande i tullhänseende för fri omsättning i unionen.Det är operatören som är ansvarig för att rapporteringen görs. Rapportering ska göras i de fall då en eller flera utrustningar i en anläggning totalt når upp till 14 ton koldioxidekvivalent f-gaser eller mer. I den totala mängden f-gaser är det endast utrustningar som omfattas av krav på läckagekontroll som räknas med. Har anläggningen under någon del av året innehållit en total köldmediemängd på 14 ton koldioxidekvivalent eller mer, ska man skicka in resultaten av läckagekontrollerna som gjorts i en årlig rapport till tillsynsmyndigheten. Rapporten ska skickas in senast den 31 mars året efter det att läckagekontrollen gjorts.

Installation: sammanfogande av två eller fler delar eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla F-gaser, för att sätta samman ett system på den plats där det ska användas, som innebär sammanfogandet av gasförande ledare i ett system för att utgöra ett fullbordat kretslopp, utan hänsyn till att systemet kan behöva fyllas på efter sammanfogning.
Det fortlöpande arbete som certifierade kyltekniker, operatörer och tillsynsmyndigheter utför kan påverkas av utbrottet av coronaviruset. Det kan bland annat handla om sjukfrånvaro, reserestriktioner och inställda certifieringsprov.Operatör: varje fysisk eller juridisk person som har det faktiska tekniska ansvaret för de produkter och den utrustning som omfattas av förordning 517/2014

Hermetiskt sluten utrustning: utrustning i vilken alla enheter som innehåller fluorerad växthusgas tätats genom svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning, vilket kan inbegripa förslutna ventiler eller förslutna serviceportar som möjliggör reparationer eller bortskaffande, och som har ett fastställt läckage som är mindre än tre gram per år under ett tryck som uppgår till minst en fjärdedel av det tillåtna maximitrycket.

HCFC (till exempel R22) med fyllnadsmängd över tre kilo får inte användas efter den 1 januari 2015. För utrustning som innehåller mindre än tre kilo, får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium. Den som har för avsikt att släppa ut HFC i bulk på marknaden i EU under 2023 har nu möjlighet att söka kvoter. Ansökan sker till EU-kommissionen. Ansökan görs mellan 14 mars och 13 april. För att kunna ansöka måste företaget vara registrerat i kommissionens F-gasportal senast 28 februari. Ja. Privatpersoner omfattas av EU:s f-gasförordning om utrustningen innehåller de mängder F-gaser som gör att man omfattas. Även att föra register gäller för privatpersoner. Det görs ingen skillnad mellan verksamhetsutövare och privatpersoner.Frågan gäller vad som är yrkesmässigt bruk. Kriterier enligt förarbetena för annan lagstiftning där yrkesmässig förekommer är varaktighet, självständighet och (dock ej nödvändigt) ekonomisk vinst. Naturvårdsverkets tidigare vägledning innebär att oäkta bostadsrättsföreningar uppfyller kriterierna för yrkesmässigt bruk. När det gäller stora bostadsrättsföreningar får det göras en bedömning i det enskilda fallet och det är mycket möjligt att vissa större föreningar som har mer eller mindre en professionell styrelse uppfyller dessa kriterier. Viktigt i sådant fall är att de i god tid blir informerade om tillsynsmyndighetens uppfattning så att de vet att de omfattas av reglerna och får möjlighet att uppfylla sina skyldigheter.

Vad är f Gasförordningen?
EU:s förordning om fluorerade växthusgaser, f-gasförordningen, innehåller regler om läckagekontroll, läckagevarningssystem, registrering av utrustningar, utsläpp, återvinning, utbildning och certifiering samt kvoter. Vägledning om dessa regler ansvarar Naturvårdsverket för. Cachad
Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft den 1 januari 2015, upphävdes den tidigare förordningen 842/2006.Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att fordonen är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är inget som tillsynsmyndigheten kan eller ska ta hänsyn till. Det är dock så att många stora transportföretag har dotterbolag runt om i landet. Det är även många större transportbolag som hyr in fordon och transporttjänster från lokala fordonsägare.

Det primära syftet med EU:s f-gasförordning är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå EU:s mål avseende utsläpp av växthusgaser. Genom att säkerställa att fluorerade växthusgaser ersätts med säkra alternativ med lägre eller ingen klimatpåverkan beräknas de årliga utsläppen uttryckta i koldioxidekvivalenter kunna minska med två tredjedelar fram till 2030.
Nej, ett kategori II certifikat räcker inte för arbete med luftkonditionering i fordon. Det krävs färdigheter och kunskaper motsvarande kategori I och II som är relevanta för arbetet. De kunskapskrav som finns i kategori I omfattar även kunskapskraven i kategori II, men kraven i kategori II är lägre än kategori I. Ett anpassat certifikat för luftkonditionering i fordon kallas kategori V.Det går att kontakta ackrediterat certifieringsorgan. De har förteckningar över företag eller personer som är certifierade. Där kan du bland annat få reda på när certifikat togs och för vilken kategori. Swedac har uppgifter om ackrediterade certifieringsorgan Europeiska kommissionen har konstaterat att intervallet inte ger utrymme för flexibla tolkningar, vilket innebär att kontrollen måste utföras inom en period om högst 12 månader efter den dag då den sista kontrollen utfördes. Det innebär att en kontroll måste göras senast samma datum året efter. Den enda mängdgräns som gäller från 1 juli 2017 för 19§ är för arbete med mängder under 5 ton koldioxidekvivalent angivet i 19§ punkt 2 för arbeten under ledning av certifierad person.När anläggningen tas ur bruk ska den skrotas, vilket innebär att den ska tömmas på köldmedium. Detta ska utföras av person med certifikat (f-gas). Det saknas miljösanktionsavgift för denna överträdelse, men det kan vara aktuellt med åtalsanmälan.

Du som arbetar på tillsynsmyndighet, är verksamhetsutövare, operatör, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör. Privatpersoner (sidan om privat installation).Nej, det är inte tillåtet att leverera köldmedier till en icke-certifierad person. Det är heller inte tillåtet att som privatperson fylla på AC-anläggningen på bilen. Det krävs certifikat för att utföra dessa arbeten. Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006 (pdf) De värden som ska användas är de som anges f-gasförordningens (EU/517/2014) Bilaga I och som för blandningar räknas fram enligt Bilaga IV. Dessa är baserade på den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) om inte annat anges. I Köldmedietabellen hittar du de vanligast förekommande köldmediernas GWP-faktor. En del av de köldmedier i tabellen har ett osäkert GWP-värde eftersom det inte är känt om värdena utgår från IPCC:s fjärde utvärderingsrapport eller annan källa. Det gäller främst de värden som har hänvisning till säkerhetsdatablad.Endast certifierad person får installera värmepumpar. Här finns vägledning och information om regler som gäller vid privat installation av utrustning som innehåller f-gaser.

Nej. En utrustning med köldmedier ska läckagekontrolleras, oavsett om det används eller inte. Samma intervall för läckagekontroll gäller för köldmedier när det är kvar i aggregatet. Då utrustningen töms på köldmedier krävs inte läckagekontroller.
Det är fortfarande samma certifieringsorgan som kan utfärda certifikat för arbete med elektriska brytare. Naturvårdsverket bedömer att 22§ i f-gasförordningen innebär att certifieringsorgan som utfärdar certifikat för arbete med kyl- och värmepumputrustning även kan utfärda certifikat för arbete med elektriska brytare. Det vill säga att det är samma krav och rutiner som tidigare.Det är operatören som är ansvarig för att kontroller görs. I de allra flesta fall är det likställt med verksamhetsutövare. Operatör är den som har det faktiska bestämmandet över tekniska funktionerna av utrustningen, tillgång till utrustningen, som beslutar om tekniska ändringar, byten av delar med mera.

Det har dessvärre förekommit olika uppgifter på GWP-faktorn för några vanligt använda köldmedier. Det beror på att man efter hand blivit bättre på att räkna fram dessa värden och man har då justerat i köldmediernas datablad.Stora anläggningar kan omfattas av anmälningsplikt enligt MPF. I 17 § FMH finns också bestämmelser om anmälningsplikt för värmepumpar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Kommunen har rätt att meddela föreskrifter om luftvärmepumpar till skydd för människors hälsa, enligt 40 § FMH. Fluorerad växthusgas (F-gas): fluorkolväten, perfluorkarboner och svavelhexafluorid och andra växthusgaser som innehåller fluor, enligt förteckningen i bilaga I i förordning 517/2014, eller blandningar som innehåller något av ämnena Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalent f-gaser eller mer ska enligt 14 § i svenska f-gasförordningen i god tid informera och samråda med tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller vid konvertering. Detta ger tillsynsmyndigheten vetskap om anläggningen och möjlighet att kunna påverka eller ifrågasätta om det är möjligt att använda alternativa köldmedier.Underhåll och service: allt arbete, utom återvinning i enlighet med artikel 8 och läckagekontroller i enlighet med artiklarna 4 och 10.1 b i förordning 517/2014, som innebär att kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla fluorerade växthusgaser öppnas, särskilt påfyllning av systemet med fluorerade växthusgaser, borttagande av en eller flera delar i kretsen eller utrustningen, hopfogning av två eller flera delar i kretsen eller utrustningen samt reparation av läckor. En bils AC får aldrig fyllas på med något annat än det den är typgodkänd för. Det spelar därför ingen roll om AC:n i princip är tom på F-gaser eller ej. Alla åtgärder samt påfyllnad på AC ska ske av certifierad personal. När det gäller gasol är det dessutom en brandfarlig gas förenad med stora risker vid denna användning. Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft, upphävdes den tidigare 842/2006.

En installation görs när två delar, till exempel rör, som innehåller köldmedier, eller är avsedda att innehålla köldmedier, sätts samman på en plats (se definition i artikel 2 i EU:s förordning 517/2014). Om detta inte sker har inte en installation utförts. Inget undantag görs för privatpersoner.
Rapportering år 2017 avseende 2016 ska göras enligt 15§ SFS 2016:1128. Där anges att mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11§ eller artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 ska rapportera. Utifrån11§ omfattas mobil kyl, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som motsvarande stationär utrustning som anges i artikel 3.2, 3.3, 4.1 -4.4 eller 5.1. Rapporteringen ska göras för mobil anläggning som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalent. De som ska rapportera är mobila utrustningar, även fordon, flyg och tåg. Mobila utrustningar för kyla, luftkonditionering eller värme har sedan tidigare varit skyldiga att registrera de uppgifter som ska rapporteras (SFS 2007:846 24§).EU:s och Sveriges f-gasförordningar anger båda att operatörer av utrustning med f-gas ska ha register över utrustning och användning av f-gas. Den svenska förordningen anger även att registrerade uppgifter ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Vilket köldmedium är bäst?
Under många år ansågs R12 och R22 vara de bästa köldmedierna för många kylapplikationer, kompletterat av ett par andra (t ex ammoniak) som täckte in specifika tillämpningar. Några azeotropa köldmedieblandningar (utan glide) användes också (t. ex. R500, R502).
Som stationär utrustning räknas även flyttbar utrustning som normalt inte flyttas under användning (EU 517/2014 art 2, punkt 23). En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör (SFS 2016:1128 4§).Rapportering år 2018 avseende 2017 ska göras enligt 2016:1128, se dock övergångsbestämmelserna. Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalent. Delsystem som omfattas av läckagekontroll ska ingå.

Det finns undantag, bl.a. rapportering för mobil utrustning i fordon registrerade i utlandet. För fler undantag och specifikationer hänvisas till gällande förordningar.
Rapportering år 2017 avseende 2016 ska göras enligt 2007:846 som var gällande förordning under2016. Rapportering ska göras för anläggningar med minst 10 kg köldmedia. Utrustningar under 3 kg ska inte ingå.

Rapportering år 2018 avseende 2017 ska göras enligt 2016:1128, se dock övergångsbestämmelserna. Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Delsystem som omfattas av läckagekontroll ska ingå. För övriga mobila utrustningar är kommunen tillsynsmyndighet. I de fall som ett företag har verksamhet i andra kommuner än där man har sitt säte så är det till den kommun där bolaget har sitt säte som rapporten skickas. Den kommun där verksamheten sker ska, om man upptäcker en överträdelse, informera den kommun där bolaget har sitt säte om överträdelsen. En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör (SFS 2016:1128 4§).Rapportering år 2017 avseende 2016 ska göras enligt 2007:846 som var gällande förordning under 2016. Rapportering ska göras för anläggningar med minst 10 kg köldmedia. Utrustningar under 3 kg ska inte ingå.Hermetiskt tillsluten utrustning är en utrustning som tätats genom exempelvis svetsning eller förslutna ventiler så att läckaget är obetydligt (definition se EU 517/2014 art 2 punkt 11). Om den utrustningen innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter så omfattas den inte av läckagekontroll eller rapportering. Hermetiskt tillsluten utrustning som innehåller minst 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas av läckagekontroll och rapportering.

Vad menas med f-gaser?
Fluorerade gaser (f-gaser) är antropogena gaser, som används i olika industriella tillämpningar. F-gaser används ofta som ersättning för ozonnedbrytande ämnen eftersom de inte förstör atmosfärens ozonskikt. F-gaser är dock kraftfulla växthusgaser med en ännu högre uppvärmningspotential än koldioxid (CO2).
Den svenska f-gas förordningen 2016:1128 15§ anger vad som ska rapporteras, förutom vissa uppgifter som gäller för Sverige ska även uppgifter från EU 517/2014 art 6 ingå i rapporten. Det är sammantaget dessa uppgifter:

Den som är operatör för en anläggning ska rapportera. Det är normalt sett den som är ägare som är operatör. Om ägaren inte har rådighet över utrustningen så är operatören den fysiska eller juridiska person som har det faktiska tekniska ansvaret för de produkter och den utrustning som omfattas av denna förordning (EU 517/2014 art 2.8). Inom en anläggning kan det finnas flera operatörer, varje operatör ansvarar då för de utrustningar som man har rådighet över. Om exempelvis en produktleverantör har en tillfällig kylutrustning i en affär så bör parterna komma överens om vem som är operatör.
För att få köpa kemiska produkter som innehåller f-gaser som du ska använda vid installation, service, underhåll eller reparation av utrustning som innehåller eller kräver f-gaser, måste du ha utbildning och certifikat enligt kraven i f-gasförordningen.Produkter som inte anges i bilaga III får du sälja under vissa förutsättningar. Produkter som ska användas vid installation, service, underhåll eller reparation av utrustning som innehåller eller kräver f-gaser får du endast sälja till företag eller privatpersoner som har relevanta certifikat eller intyg. Det gäller till exempel flergångsbehållare för f-gaser.

Vad pruttar kor ut?
Korna får i sig energi genom att bryta ner gräset till koldioxid som de sedan andas ut eller själva ”lagrar” som kött, mjölk och en del som blir till gödsel. Men för att kunna bryta ned gräset har kor en massa mikroorganismer i sina magar som producerar metan. Resultatet blir att korna andas ut metan.
Fler märkningskrav för skum, cellplast, återanvända f-gaser, f-gaser för destruktion, export, militär utrustning, etsning, råmaterial och dosaerosoler finns i artikel 12 i f-gasförordningen.Det finns också en svensk förordning om fluorerade växthusgaser. Den svenska förordningen är ett komplement till EU:s f-gasförordning och reglerar bland annat vem som ska ha hand om certifiering av personal och företag.

Fluorerade växthusgaser, f-gaser, används vanligen för att ersätta ämnen som kan bryta ner ozonlagret. De används till exempel som köldmedier i kylutrustning, luftkonditioneringar, värmepumpar, jäsmedel för skumplast, lösningsmedel, brandsläckare, aerosoler, inom vissa sektorer inom elektronik, eller som isolergas i högspänningsanläggningar.
Om det framkommer att ett företag brutit mot reglerna i f-gasförordningen måste företaget åtgärda bristerna. Företaget kan få försäljningsförbud och bli tvunget att återkalla produkter från sina kunder. Överträdelser kan leda till polisanmälan om brott. Företaget kan även påföras miljösanktionsavgift. Det räcker således inte med att säljaren bara informerar om att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat. Det räcker heller inte att slutanvändaren endast muntligen uppger att ett sådant företag kommer att användas för installationen. Vid försäljning och tillhandahållande av sådana produkter ska du upprätta ett register med relevant information om köparna. Informationen ska inbegripa:

För produkter som du ska sälja i Sverige ska märkningen vara på svenska. Om du ska sälja produkten i annat EU-/EES-land ska märkningen vara på det landets officiella språk.EU:s förordning om fluorerade växthusgaser, f-gasförordningen, innehåller regler om läckagekontroll, läckagevarningssystem, registrering av utrustningar, utsläpp, återvinning, utbildning och certifiering samt kvoter. Vägledning om dessa regler ansvarar Naturvårdsverket för.

Vilka köldmedier är f-gaser?
Köldmedium som skadar ozon-skiktet innehåller klorfluorkarboner (CFC:er) och hydroklorfluorkarboner (HCFC:er) ett exempel på ett sådant köldmedium är R22. Cachad
Förenklat kan man säga att f-gaser består av kolväten som innehåller fluoratomer. Utöver de kemiska namnen har de beteckningar som till exempel HFC-23, HFC-143a, PFC-14, R32, R134a, R404a eller liknande. Svavelhexafluorid räknas också till de fluorerade växthusgaserna.Fluorerade växthusgaser är kemikalier som har stark påverkan på växthuseffekten och alltså påverkar jordens klimat. För att begränsa utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna finns det regler i EU för fluorerade växthusgaser. Reglerna handlar om försäljning och användning av fluorerade växthusgaser och även om utrustningar som innehåller sådana gaser. För utrustningar finns det också regler om underhåll. I bilaga III till f-gasförordningen finns information om samtliga produkter och utrustningar som inte får släppas ut på marknaden om de innehåller fluorerade växthusgaser, och vilka förbudsdatum som gäller. Vissa förbud gäller redan nu, medan andra ännu inte har trätt i kraft. F-gasförordningen innehåller också regler om hur produkter och utrustningar som innehåller fluorerade växthusgaser får släppas ut på marknaden. Kemikalieinspektionen ansvarar för vägledning om dessa regler.

Det är förbjudet att släppa ut vissa typer av produkter och utrustningar som innehåller f-gaser på marknaden. För producenter inkluderas även användning för egen räkning i begreppet ”släppa ut på marknaden”.
Icke-hermetiskt sluten utrustning som innehåller f-gaser, till exempel värmepumpar, får du endast sälja till slutanvändare, både yrkesverksamma och konsumenter, om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag eller en privatperson som är certifierad.

I bilaga I till f-gasförordningen finns en lista på vilka ämnen som räknas som f-gaser och som omfattas av kraven i förordningen. Även blandningar och utrustningar som innehåller dessa ämnen omfattas av reglerna.
För att få installera, utföra service, underhålla, reparera eller montera ner utrustning som innehåller f-gaser, till exempel värmepumpar, måste du ha utbildning och certifiering enligt kraven i f-gasförordningen.F-gasförordningen specificerar inte hur slutanvändaren ska bevisa att ett certifierat företag ska utföra installationen. Ett sätt att bevisa detta skulle kunna vara att försäljningen sker med ett servicekontrakt som innebär att ett företag som är certifierat utför installationen eller att slutanvändaren vid köpet uppvisar ett skriftligt bevis från ett företag som är certifierat att det kommer att utföra installationen. Ett sådant bevis bör innehålla företagets certifieringsnummer.

Den nya reviderade förordningen, EU/517/2014, gäller från den 1 januari 2015! Samtidigt gäller de äldre nationella reglerna (såvida de inte motsäger EU/517/2014) fram till dessa har revideras och harmoniserats med den nya förordningen. Detta gör att regelverket för att producera, sälja, installera och använda fluorerade köldmedier är relativt svåröverskådligt idag.
Flera tillverkare av R404A har under 2018 beslutat att upphöra med sin produktion av köldmediet. Vilket med största sannolikhet leder till att det inom en snar framtid uppstår brist av nyproducerat R404A.

Vem ska rapportera köldmedia?
I 15 § i den svenska f-gasförordningen finns krav på rapportering till tillsynsmyndigheten. Det är operatören som är ansvarig för att rapporteringen görs. Rapportering ska göras i de fall då en eller flera utrustningar i en anläggning totalt når upp till 14 ton koldioxidekvivalent f-gaser eller mer.
Vad betyder denna nertrappning av såld mängd f-gaser mätt i koldioxidekvivalenter för din verksamhet? och är det möjligt att dra några slutsatser på kommande prisutveckling för olika köldmedier? och hur påverkas tillgängligheten på olika köldmedier?

Historiskt sett har flera köldmedier haft en negativ inverkan på ozonskiktet när de har läckt ut i atmosfären. Köldmedium som skadar ozon-skiktet innehåller klorfluorkarboner (CFC:er) och hydroklorfluorkarboner (HCFC:er) ett exempel på ett sådant köldmedium är R22.
En del av förordningen förbjuder installationer och service där köldmedium med höga GWP används efter ett visst årtal. Denna del av förordningen är i diagrammet nedan markerat med röda fält. Den horisontella axeln anger vilket år respektive förbud infaller och den vertikala axeln anger hur låga GWP värden som begränsas. Godkända köldmedier är alltså de som har ett GWP värde som är lägre än de röda fälten för det specifika ändamålet. Exempel på några vanliga köldmedium och dess GWP värde finns till höger i diagrammet.Denna hemsida är tänkt som en hjälp att räta ut frågetecken kring vilka regler som finns och för vem och när de gäller. Den ska även vara en hjälp och ett stöd i planeringsarbetet så att utfasningen av de fluorerade köldmedierna kan ske utan oplanerade tvingande driftstopp och oförutsedda kostnader.

Förordningen utgår från ett skattat värde på 2015 års försäljning* av f-gaser mätt i CO2e. Tillåten försäljning minskas därefter stegvis fram till 2030 då försäljningen av f-gaser ska vara 21 procent av 2015 års värden mätt i CO2e enligt figur nedan.
F-gasförordningen undantar regenererade köldmedier från försäljningsbegränsningen. Detta kan eventuellt minska bristen på den Svenska marknaden men det finns idag ingen aktör som regenererar eller tillhandahåller regenererat köldmedium på den Svenska marknaden.1987 skrevs det så kallade Montreal-protokollet under av en lång rad länder. Protokollet beskriver hur en utfasning av köldmedier (och andra substanser) som inverkar negativt på ozon-hålet ska ske. Protokollet är en av de mest lyckade internationella överenskommelserna som gjorts ochvi har genom det lyckats stoppa att ozonlagret skadas yterliggare och idag minskar ozonhålet sakta i omfattning.

Tillverkare och importörer av f-gaser i EU har tilldelats kvoter som styr hur många ton koldioxidekvivalenter som deras försäljning av f-gaser får ge upphov till. En sådan tillverkare kan fritt välja att producera en mindre mängd (kg) av köldmedium med ett högt GWP värde eller välja att producera en större total mängd (kg) köldmedium givet att detta har ett lägre GWP värde så länge den totala miljöpåverkan (koldioxidekvivalenten) inte överstiger tilldelad kvot. (CO2e = m*GWP).
I takt med att det den totala mängd koldioxidekvivalenter på sålda f-gaser justeras ner, kommer allt fler köldmedier med ett relativt höga GWP värden i förhållande till årsmedelvärdet succesivt att påverkas. I ett första skede med prisökningar och med största sannolikhet därefter med brist. Exakt när och vilka köldmedier som kommer att påverkas är alltså svårt att veta, då det är upp till marknaden att bestämma vilka köldmedier som ska produceras och säljas inom EU inom ramen för nertrappningen. Men generellt gäller att de köldmedier högre GWP värden påverkas först och i takt med att tillåten mängd koldioxidekvivalenter som får säljas inom EU minskas kommer köldmedier med allt lägre GWP värden att påverkas.

2015 stod f-gaserna för ungefär 2% av EU utsläpp av växthusgaser. Sedan 1990 har dock utsläppen från f-gaser ökat med 60% inom EU medan utsläpp från övriga växthusgaser har sjunkit. Den nya f-gasförordningen syftar till att sänka utsläppen av f-gaser med två tredjedelar till 2030 i förhållande till 2015 års nivåer.
Men det är viktigt att komma ihåg att det är just en uppskattning. Om mängden (kg) sålda köldmedier inom EU som omfattas av f-gasförordningen inte kommer vara konstant över tid (vilket är det troliga) förändras ovanstående GWP-värden. Om tillexempel denna mängd skulle halveras i förhållande till referensåret 2015 så kommer årsmedelvärdet för köldmediernas GWP-värde att dubbleras i figuren ovan. (CO2e = m*GWP)

Givet att såld mängd (kg) f-gaser inom EU inte förändras sig i förhållande till referensåret 2015 kan ett medelvärde på alla sålda f-gasers GWP värde för åren räknas fram. Det bör understrykas att det är just ett medelvärde, vilket betyder att f-gaser med både högre och lägre GWP värde kommer att kunna säljas under angivna år.F-gasförordningen innehåller även delar som styr försäljning av f-gaser inom EU, genom att begränsa den totala mängd f-gaser, mätt i koldioxidekvivalent (CO2e) som får säljas ett visst år. För att räkna ut koldioxidekvivalenten för en viss mängd f-gas, multipliceras f-gasens massa (kg) med dess GWP värde (CO2e = m*GWP). Köldmediers miljöpåverkan mäts i ett tal kallat GWP (Global Warming Potential) och anger hur stor växthuseffekt det specifika köldmediet har i förhållande till koldioxid. Ett köldmedium med ett högt GWP värde bidrar mer till växthuseffekten än ett med ett lågt GWP värde. Köldmediernas olika GWP värden hittar du i köldmedielistan. Dessa är baserade på den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC). Vad är då en f-gas? f-gas står för en konstgjord gas som bland annat innehåller fluor. Fluor har kemiskt beteckning F, alltså f-gas! I värmepumpande tekniker så som värmepumpar och kylmaskiner används ett köldmedium. Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser. När dessa f-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten. En skillnad är dock att vissa av f-gaserna är betydligt mycket starkare växthusgaser än koldioxid. Exempelvis ger ett utsläpp på ett kg av köldmediet R404A, ett lika stort bidrag till växthuseffekten som ett utsläpp av 3 922 kg koldioxid. För att minska utsläppen av f-gaserna och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har EU kommissionen beslutat att införa f-gasförordningen.För att ersätta köldmedierna med negativ ozonpåverkan utvecklades nya syntetiska köldmedier. Dessa nya fluorerade köldmedier kunde få liknande egenskaper i form av kokpunkt, ångtryck som de tidigare CFC- och HCFC- köldmedierna, utan att skada ozonskiktet. Däremot fick de den negativa egenskapen att vara starka växthusgaser.

Köldmedier med höga GWP värden kommer att öka i pris då tillgängligheten av dessa minskar på marknaden. Som exempel kan nämnas R404A (GWP 3922) som ökade i pris med över 500 procent under 2017 som en konsekvens av f-gasförordningens begränsning av försäljning av växthuspåverkande f-gaser.
Idag jobbar forskare och företag på att ta fram alternativa ofta naturliga köldmedium och värmepumpande tekniker som i inte skadar ozonskiktet och i mindre utsträckning bidrar till växthuseffekten. Ett exempel på ett sådant framsteg är att använda koldioxid i kylmaskiner. Detta ställer nya krav på bland annat kompressorer och värmeväxlare på grund av det högre arbetstrycket men visar att det är fullt möjligt att ställa om. Sverige ligger idag långt framme på flera områden inom kyl och värmepumpande tekniker, bland annat tack vare den forskning som har bedrivits genom Energimyndighetens forskningsprogram Effsys Expand.

Många har hört talas om F-gasförordningen som började gälla 2015, men ännu har inte så många påverkats. Betyder det att din verksamhet inte påverkas? Om du har värmepumpar, kyl- eller frysutrustning som innehåller köldmedium i din verksamhet är svaret med största sannolikhet, att du snart kommer att påverkas av förordningen. Detta beror på att f-gasförordningen succesivt begränsar försäljningen av f-gaser i EU och förbjuder köldmedier med hög miljöpåverkan vid nyinstallation och service.
Detta betyder att kyl och värmepumpar som enligt f-gasförordningen är tillåtna att installeras och underhållas trots allt kommer att påverkas i allra högsta grad på grund av försäljningsbegränsningen av f-gaser inom EU!Har din kyl- och frysanläggning ett köldmedium med högt GWP (över 2500) bör du redan nu undersöka och planera för ett byte till annat köldmedium eftersom det från 2020 inte kommer vara tillåtet att fylla på med nytt köldmedium vid service.

F-gasförordningen infördes 2015. Sedan detta test gjordes har ny lagstiftning som påverkar värmepump införts. F-gasförordningen berör främst de köldmedier som finns i värmepumpar och syftar till att minska utsläpp och klimatpåverkan av köldmedier. Det är bra att kontrollera att köldmediet kommer vara godkänt över tid, då vissa typer av köldmedier förbjudits i olika steg. Vid reparation av äldre värmepumpar bör detta också kontrolleras, då exempelvis påfyllningsförbud kan bli aktuellt. I vissa fall kan det vara rimligt att byta maskin om den är behäftad med ett större fel. Läs mer om f-gasförordningen på alltomgas.se.

I samband med klimatfrågor talar man ofta om GWP-faktorn, Global Warming Potential, för en växthusgas. GWP-faktorn anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. Som jämförelse kan nämnas att GWP-faktorn för koldioxid är ett (1). Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man enkelt jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten.
Från och med 2020 får vissa nyproducerade F-gaser inte användas till påfyllnad av utrustning. Påfyllnadsförbudet gäller då båda dessa kriterier är uppfyllda:Sedan 1 januari 2020 är det förbjudet att fylla på vissa nyproducerade F-gaser i utrustning. Exempel på två vanliga köldmedier som ingår i påfyllnadsförbudet är R404A samt R507A.

Med den nya förordningen förbjuds installationer och service med köldmedier med höga GWP efter vissa årtal. Tanken är att köldmedier med stor miljöpåverkan ska fasas ut i etapper och bytas ut till mer miljövänliga köldmedier.

Sedan 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC i aggregat som rymmer 3 kg eller mer. Detta innebär att befintliga anläggningar med HCFC ska ha skrotats eller konverterats.
Behöver man byta ut köldmediet i en värmepump när den varit i drift några år? Vår luft/luftvärmepump LG ger inte lika bra effekt som tidigare. Den är snart 5 år gammal. Sätter den på 18C men luften som kommer ut från innedelen känns inte lika kall som den gjort tidigare.Klimatexperten gör service, förebyggande underhåll, felsöker, reparerar och byter ut värmepumpar, luftkonditionering, fläktar och ventilationsaggregat hos villaägare i Skåne.

Similar Posts