Gator I Kalmar

Kalmar är en tätort vid Smålandskusten i sydöstra Sverige. Kalmar är centralort i Kalmar kommun, residensstad i Kalmar län samt tidigare stiftsstad i Kalmar stift (som 1915 uppgick i Växjö stift). Kalmar fick en högskola 1977 och blev universitetsstad 2010. Kalmar centralort hade 41 388 invånare år 2020. Kalmar är Smålands tredje största tätort efter Jönköping och Växjö.I kyrkligt hänseende hörde orten före 1925 till Kalmar stadsförsamling och Kalmar landsförsamling, och från 1925 till 1989 till Kalmar församling, därefter delades denna i fem församlingar och även bebyggelse tillkom som hörde till Kläckeberga församling, från 1998 Förlösa-Kläckeberga församling.Namnet Calmar hade länge i genitiv formen Calmare. Ännu i den så kallade Kalmarvisan talas det om ”Kalmare stad”. Ett från tidig svensk emigrationshistoria bekant 1600-talsfartyg hette Calmare Nyckel, ett namn som alltjämt förekommer i olika sammanhang. I dagens normalsvenska får ortnamn som slutar på vokal inte genitiv-s i etablerade fasta sammansättningar, medan ortnamn som slutar på konsonant får det. Det idag bortslipade genitiv-e i ordet Kalmar förklarar varför namnets grammatiska form bryter mot denna regel. Det heter således ”Kalmar län”, ”Kalmar domkyrka”, ”Kalmar slott” och så vidare, utan -s, och resp. ”Blekinge län”, ”Lunds domkyrka” och ”Ovanåkers kommun”, ”Wismars rådhus”. I mera tillfälliga konstruktioner har ordet Kalmar genitiv-s på vanligt sätt, till exempel ”Kalmars befolkning”.

Vad betyder ordet Kalmar?
Kalmar är bildat från kalm, stenröse, och den i svenska ortnamn vanliga ändelsen –arn, grusig ö. Kalmar har börjat som en handelsplats vid en hamn belägen vid en mycket gammal handelsväg i Kalmarsund innanför Öland.
År 1640 beslutade riksrådet att flytta staden till Kvarnholmen. I september samma år inträffade en förödande brand i den gamla staden; en händelse som fick stor betydelse för påskyndandet av överflyttningen. De första byggnaderna i den nya staden började uppföras 1645 och flyttningen anses vara avslutad 1658. Måndagen den 11 augusti 1800 utbröt även en större brand i nya staden där omkring 130 byggnader förutom en del av kronans byggnader blev lagda i aska. Ungefär hälften av staden försvann.I ”Byttans” arkitektur kan man tydligt se det klassiska funktionalistiska formspråket. ”Byttan” visar på Linds ambitioner att kombinera funktion och estetik till en harmonisk enhet. Precis som dekorationen skulle förhöja och inte dominera byggnaden, skulle byggnaden i sig inte dominera landskapet. Detta skiljer sig från den för tiden vanliga tanken att skapa en monumental byggnad som var omgivningens blickpunkt. Stadsparksrestaurangen, som ursprungligen arbetsnamnet var, går än idag under namnet ”Byttan” trots att den nya byggnaden inte har några som helst likheter med den gamla Stadsparkspaviljongen Byttan.

Vem är rikast i Kalmar?
Lista över de 20 med högst inkomst plus inkomst av kapital i Kalmar kommun: 1) Anders Jalmander, 6 012 000 plus 69 194 900 kronor. 2) Kjell Axel Göran Karlsson, 1 491 100 plus 42 985 834 kronor. 3) Per Gustafsson, 3 911 600 plus 27 913 286 kronor.
Till moderna tiders sevärdheter hör Ölandsbron; bygget startade 1967 och bron invigdes 1972. Ölandsbron är över 40 meter hög och fullt synlig över stora delar av staden. Den var med sina 6072 meter under lång tid Europas längsta bro.Ortnamnet stavades från 1200-talet och till mitten av 1800-talet Calmar. Genom initiativ 1851 från tidningen ”Calmarposten” (utgiven 1795-1819) och framför allt genom den 1864 grundade tidningen ”Kalmar” (som 1918 genom sammanläggning namnändrades till ”Kalmar-Kalmar läns tidning”) och dess moderniseringssträvanden övergick man successivt till den nutida stavningen. Stavningen med C- (och även genitivformen Calmare) förekommer alltjämt i vissa företags- och föreningsnamn, t.ex. Calmar stadshotell, Calmareboden, Calmare Internationella Skola.Teleskolan var en stor internatanläggning, som uppfördes att ersätta dåvarande Televerkets utbildningsanstalt i Stockholm, som avvecklades till följd av statsmakternas utlokaliseringsbeslut. Numera kallas byggnaden Kalmar Nyckel och där finns ett hotell samt tre av universitetets fakulteter, Ekonomihögskolan, Fakulteten för konst och humaniora och Fakulteten för teknik.

Hur många invandrare bor i Kalmar?
452 personer invandrade till kommunen 2021. Jämfört med 2020 är det främst invandringen från Asien som har ökat och störst är ökningen av personer födda i Syrien. Av de som invandrade 2021 var återvändande svenskar den vanligaste födelselandsgruppen, 55 stycken, följt av personer födda i Syrien, Pakistan och Tyskland.
Smålands enskilda bank hade avdelningskontor i Kalmar från dess start 1837. År 1858 bildades Filialbanken i Calmar. Båda dessa kontor upphörde på 1860-talet och i dess ställe grundades 1866 Kalmar enskilda bank. År 1877 etablerade Oskarshamns enskilda bank ett kontor som mot slutet av 1880-talet ersattes av Smålandsbanken, som därmed återkom till staden. År 1887 etablerade Sveriges riksbank ett kontor i Kalmar. Den år 1903 grundade Västerviks handelsbank öppnade den 15 oktober samma år ett kontor i Kalmar. Efter fusioner hade vid 1910-talets slut Kalmarbanken uppgått i Svenska Handelsbanken och Västerviks handelsbank i Skandinaviska kreditaktiebolaget. I början av 1920-talet kunde man dessutom notera kontor för Mälareprovinsernas bank, Sydsvenska kreditaktiebolaget och Svenska lantmännens bank (öppnat 1917). Mälarebanken uppgick i Svenska Handelsbanken, medan de andra två fortsatte på orten som Skånska banken respektive Jordbrukarbanken/Kreditbanken/PK-banken.Som historiskt betydande residens- och stiftsstad samt tidigare gränsstad har Kalmar flera storslagna byggnader i staden. Kalmar var under medeltiden en av de få städerna i Sverige som omgavs av en riktig ringmur och idag finns fortfarande rester kvar av denna på några platser i Gamla staden. På Kvarnholmen är betydande delar av 1600-talets stadsmur och befästningsanläggningar bevarade. Staden klarade sig hyggligt undan 1960- och 1970-talens rivningsraseri som drabbade många andra svenska städer vid denna tid. De historiskt viktiga områdena Kvarnholmen och Gamla staden vid Kalmar slott skonades relativt väl medan stora delar av Malmen som i huvudsak kom till under sena 1800-talet revs för att få plats med nya komplex för Länsstyrelsen. En stor del av den gamla staden finns alltså kvar i välbevarat skick.

Ölandsbron till Färjestaden och de anslutande lederna går igenom norra delen av staden. Staden ligger vid E22 mellan Malmö och Norrköping och är start/slutpunkt för Riksväg 25 mot Halmstad och Växjö. Inom staden och länet körs stads- och landsbygdstrafik av Kalmar länstrafik.
I Kalmar ligger Barometerns huvudredaktion som är Kalmar läns största tidning. Fram till 2019 gavs även tidningen Östra Småland och Nyheterna ut med bas från Kalmar, men den är nu nedlagd. Varje vecka distribueras gratistidningen KalmarPosten.

År 1994 upprättades ett nytt regemente, med namnet Kalmar regemente, som en försvarsområdesstab med depå. Genom försvarsbeslutet 1996 kom dock regementet att avvecklas den 15 december 1997, försvarsområdet kom att uppgå som Kalmargruppen inom Smålands försvarsområde.Kalmar regemente var ett infanteriregemente i svenska armén som härstammade från 1500-talet, var inblandat i ett antal fälttåg från Nordiska sjuårskriget på 1560-talet till fälttåget mot Norge 1814. Kalmar regemente (I 21) avvecklades 1927 genom försvarsbeslutet 1925.

Volvo hade tidigare bilproduktion i staden vid Volvo Kalmarverken, invigd 1974, och stängd 1994. Likaså fanns en chokladfabrik, invigd 1909, där Nordchoklad länge (tidigare Chokladfabriken Röda ugglan, senare Candelia och Cloetta) hade sin godisproduktion. Denna fabrik stängdes 1998. Tågtillverkaren Kalmar Verkstad invigdes 1902, senare ABB, Adtranz och Bombardier Transportation fanns i Kalmar, men stängdes 2005. Bombardier kom 2017 tillbaks till Kalmar och håller till i en ny tågdepå på bangården söder om Kalmar C. I depån servas Kustpilens Y2 och Itinovagnar samt Krösatågens X11 (motorvagn). Kalmar Varv invigdes 1679 och stängdes 1981.
I staden finns Kalmar konstmuseum, Kalmar sjöfartsmuseum samt Kalmar läns museum, vilket bland annat innehåller permanenta utställningar om Regalskeppet Kronan och Jenny Nyström.

Vad ska man inte missa i Kalmar?
12 Saker att Göra i KalmarStrosa runt i stadsparken.Se insidan av Kalmar Domkyrka.Titta på konst i Kalmar Konstmuseum.Utforska StensöBesök Sjöfartsmuseet.Sola och bada.Se Västerport.Strosa runt i gamla stan.
Kalmar är en av Sveriges äldsta städer, och kan därför visa upp en mängd historiska minnesmärken. I Kalmar stads historia finns både Kalmarunionen, Gustav Vasa och Nils Dacke. Under medeltiden var staden ett gränsfäste mot Danmark, Sveriges nyckel, en betydande hamn, handelscentrum och en av rikets större städer. Under 1200-talet var staden medlem i den mäktiga internationella handelsunionen Hansan. Flera strider om herraväldet över Sverige utkämpades i Kalmars närhet. Dess medeltida läge vid slottet var försvarsmässigt utsatt och efter Kalmarkrigen (1611–1613) började diskussioner ta fart om att flytta staden. Stora delar av den medeltida staden med dess omgivande ringmur hade då förstörts och ingenting av detta är i dag kvar ovan jord.

Under 1930-talet blev byggnaden utdömd och den ursprungliga byggnaden revs 1939 för att ge plats åt en modern restaurang. Uppdraget att rita den nya restaurangen gick till arkitekten Sven Ivar Lind. En av de mest kända byggnaderna Sven Ivar Lind uppfört var paviljongen för världsutställningen i Paris 1937, en paviljong som för tiden var en högteknologisk byggnad. Sven Ivar Lind var även arkitekten bakom Råsunda fotbollsstadion.Kalmars stadspark som ligger vid vattnet intill Kalmar slott. Marken som parken ligger på donerades av grosshandlaren Johan Jeansson och parken anlades år 1877-1880. Han hade även tagit initiativet till att samtidigt uppföra den så kallade stadsparkspaviljongen. Byggnaden var en rund träbyggnad med öppna verandor runt om. Formen ledde till att stadsparkspaviljongen i folkmun blev kallad ”Byttan”.

Kalmar stad blev vid kommunreformen 1862 en stadskommun omgiven av Kalmar socken där också delar av bebyggelsen kom att ligga. Staden inkorporerade 1925 Kalmar socken/landskommun och 1965 Dörby socken/landskommun. 1971 uppgick staden i Kalmar kommun med Kalmar som centralort. Tätorten har sedan också expanderat norrut in i området som utgörs av Kläckeberga socken.
Det fornsvenska ortnamnet Kalmarnir eller Kalmarnar innehåller leden kalm, ’stenröse’ och pluralformen arnar av arin, ’grusig ö’. Namnet kan tidigast ha syftat på området Stensö strax söder om staden. Kalmar hade under medeltiden en stor tysk befolkning och möjligen med influens från namnet på den tyska staden Wismar (av fornty. wisa och mara, båda med betydelsen ’träsk’) kan en reducering av efterleden ha ägt rum.

Den tidigare Högskolan i Kalmar ingår sedan 2010 i Linnéuniversitetet. Universitetets verksamhet bedrivs huvudsakligen i Kalmar och Växjö, med campus även i Hultsfred (musikutbildningar). Starka forskningsområden i Kalmar är: akvatisk ekologi, biokemi, biomedicinsk vetenskap, bioorganisk kemi, nanovetenskap/nanoteknik och miljövetenskap
Åren 1942–1979 låg Kalmar flygflottilj i Törneby. År 1962 omlokaliserades Flygvapnets väderskola (VÄDS) från Roslagens flygkår till F 12 och var förlagd dit fram till 1982 (från 1980 som ”F 17K”, ett detachement till Blekinge flygflottilj).Enligt Handeln i Sverige 2009, ökade detaljhandeln i Kalmar centralort med 11 procent 2008 i jämförelse med 2007. En stark bidragande orsak är etableringen av Hansa City, Kalmars just nu mest expansiva handelsområde. Området ligger intill gamla Volvo Kalmarverken.

Enligt SCB:s företagsregister fanns det i december 2009 drygt 6 000 verksamma företag och knappt 6 400 arbetsställen i Kalmar kommun (alla verksamma företag har minst ett arbetsställe). Cirka 4 000 av dessa arbetsställen hade 0 anställda.
Kalmars centrala delar ligger främst på ön Kvarnholmen. Där finns bland annat länsmuseet samt stadshuset och flera andra kommunala inrättningar. Kvarnholmen är den stadsdel i Sverige som har flest kulturminnesmärkta hus. På Kvarnholmen finns även det gamla vattentornet och runtom ön finns delar av stadens ringmur kvar. Nordväst om Kvarnholmen ligger stadsdelen Malmen. På Malmen ligger flera andra inrättningar, bland annat Komvux och Tingsrätten. På malmen finns även stadsbiblioteket och fängelset.

I Kalmar har Sveriges Television en lokalredaktion på Norra Vägen, som tillsammans med huvudredaktionen i Växjö producerar och sänder innehåll i Lokala Nyheter Småland.

Därmed försvinner ytterligare två län, Kalmar och Norrbottens län, från listan med minst en av de 29 folkrikaste kommunerna som tillsammans utgör häften av landets folkmängd. Antalet län med minst en kommun bland de folkrikaste förväntas då vara 15 av 21.– Med hjälp av informationspanelen kan man studera hur befolkningen koncentreras över tid. Genom att välja ett län eller kommun får du den regionala eller lokala statistiken för befolkningsutvecklingen inklusive framskrivningen, säger SCB:s Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem.Antalet kommuner med hälften av landets befolkning i framtiden har beräknats med hjälp av SCB:s regionala framskrivningar för Sveriges län och kommuner. Framskrivningarna bygger på att den observerade utvecklingen fortsätter, ingen hänsyn tas till planerat bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtida mål och förutsättningar. En framskrivning är ingen sanning, det finns många andra beskrivningar av framtiden i länen och kommunerna.– År 2061, om knappt fyrtio år, förväntas 29 kommuner, fyra färre än idag, stå för drygt hälften av Sveriges folkmängd. De kommuner som väntas lämna gruppen är Kalmar, Luleå, Skellefteå och Sollentuna, säger Rasmus Andersson. – Till ytan utgör de 33 kommunerna 9 procent av rikets landareal. Storleken varierar även bland de folkrikaste kommunerna. De sju största kommunerna stod tillsammans för en fjärdedel av Sveriges folkmängd, säger Rasmus Andersson, statistiker på SCB. Den 31 december 2021 bodde drygt 50 procent av landets befolkning i någon av de 33 folkrikaste kommunerna. Dessa är spridda över landet, från Lund i söder till Luleå i norr.Sverige består av 290 kommuner med varierande befolkningsstorlek. Bjurholm, landets minsta kommun, hade vid slutet av 2021 knappt 2 400 invånare. I Stockholm, som är Sveriges största kommun, bodde det vid samma tidpunkt 978 800 personer, alltså nära var tionde invånare. Folkmängden i Stockholms kommun var större än den sammanlagda folkmängden i de 114 kommunerna med minst folkmängd.

I SCB:s nya informationspanel, eller dashboard, kan man se befolkningsutvecklingen och koncentrationen av befolkningen från 1981 fram till 2021 och med framskrivning till 2061. Klicka här för att se hur befolkningsförändringarna har varit i just din kommun eller län.
– För omkring fyrtio år sedan, 1981, bodde hälften av Sveriges befolkning i någon av de 42 folkrikaste kommunerna, nio kommuner fler än 2021. De 42 folkrikaste kommunerna var då spridda över samtliga län, säger Rasmus Andersson.

Historiskt har hälften av Sveriges befolkning över tid koncentrerats till allt färre kommuner. Det är en trend som förväntas fortsätta även i framtiden.
År 2021 hade Gotland, Blekinge, Dalarna och Jämtlands län inte längre någon kommun bland de folkrikaste med hälften av landets invånare. Kungsbacka är den enda kommun som tillkommit. För 40 år sedan fanns den inte med bland de största kommunerna.

Vid slutet av 2021 uppgick Sveriges folkmängd till knappt 10,5 miljoner personer. Mer än hälften av invånarna bodde i någon av de 33 folkrikaste kommunerna, vilka tillsammans utgjorde mindre än en tiondel av landets yta.På SCB använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera och för mätning så att vi vet hur den används. Mätningarna används för att göra förbättringar i innehåll, design och upplevelse.

På kalmar.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder nödvändiga kakor.
En bit in på 1800-talet började Kalmar växa utanför fästningsstaden. Med järnvägen 1874 bröts vallarna framför järnvägsstationen igenom och delar av slottsfjärden utfylldes. Teatern och frimurarehotellet byggdes. Västerport vid fängelsebron nedanför gamla vattentornet var stadens infart på landsidan. Vindbryggan, som en gång fanns där, togs bort på 1800-talets första del och ersattes av den färdiga tullbron 1850. Linné var fascinerad av Kalmar och alla stenhus som var ovanliga utanför Stockholm på 1700-talet. De vittnar om att byggherrarna var rika trots de hårda tiderna. Än idag bär Kvarnholmen en tydlig prägel av gammal handelsstad, inte minst genom de hissbommar, som likt kanoner, sticker ut från gavlar och vindskupor på köpmanshusen. Det var Karl X Gustav som hade beordrat kalmarborgarna att bygga i sten. De som byggde i trä hotades med höga böter, vilket inte var så konstigt eftersom trähusen lätt brann ner under de stora stadsbränderna. Västra Kvarnholmen eldhärjades 1679 och 1765 och de östra delarna 1800. De två kvarteren mellan Lilla Torget och Stortorget är det enda område som helt skonats från eld. I centrum på Kvarnholmen ligger domkyrkan och på andra sidan stortorget rådhuset från 1680-talet. Stortorgets alla byggnader vittnar om att både kronan, kyrkan och borgerskapet tillmätte den nya staden hög status. Kalmars domkyrka var ett skrytbygge, den är byggd av öländsk kalksten, granit och inflätade kalkstenar. Den var 1600-talets och barockens förnämsta kyrkliga byggnadsverk i Sverige, ett stormaktstidens skyltfönster.Vid mitten av 1200-talet var Kalmar en av Sveriges viktigaste städer, en efter nordiska förhållanden blomstrande handelsstad, som dominerades av rika handelsmän av tysk härkomst. I synnerhet anses dessa ha kontrollerat utrikeshandeln. Exporten bestod av tjära, sten och bräder, smör, råg, hudar och tidigt av järn. Stenen bröts ur det öländska kalkberget. Tjära och bräder kom ur Smålands skogar. Saltet var en viktig importvara. Andra vanliga varor som togs hem från utländska orter var öl, vin, tyg, malt och kryddor. Kalmar hade viktiga förbindelser med medeltida Hansan (tyskt handelsförbund). Ända fram mot Gustav Vasas tid tycks handeln till betydande del ha legat i tyska händer.

Under Kalmarkriget 1611–13 förstördes en stor del av dåvarande Kalmar, till stor del på grund av den danska belägringen av staden mellan den 3 maj till den 3 augusti 1611, då staden kapitulerade. Under belägringen skedde även ett fältslag den 17–19 juli, som slutade med en dansk seger. 1611 har ansetts vara stadens genom tidernas olyckligaste år. I myterna om det olyckliga kriget spelar Krister Some, en stor roll. Han sägs vara en förrädare som kapitulerade och uppgav slottet till den danska kungen Kristian IV.
Kalmars äldsta stadssigill härrör från mitten av 1200-talet och är Nordens äldsta bevarade. Det föreställer ett krenelerat torn, möjligen den kastal som funnits på platsen sedan 1100-talet. Under 1200-talet tillkom en stadsmur, liksom ett dominikankloster samt ett helgeandshus. Ett nunnekloster för dominikanorden tillkom även någon gång efter 1299. Kalmar var 1266 mötesplats då kardinal Guido sammanträffade med Birger Jarl och ärkebiskop Laurentius. 1285 höll Magnus Ladulås ett stormöte i Kalmar med representanter för ett flertal hansestäder för att medla mellan dem och norske kungen. 1332 valdes Magnus Eriksson till kung över Skåne på ett möte i Kalmar.

Slottet och den brända och förstörda staden var under två år i danskarnas händer. När staden sedan under mycket möda hade byggts upp igen kom den svåra branden 1647. Redan 1639 hade generalkvartermästare Johan Wärnschiöld börjat arbeta på en befästnings- och stadsplan för Kvarnholmen. 1647 togs det slutliga beslutet att staden skulle flyttas, och 1657 var flyttningen i det närmaste fullbordad. Kvarnholmen befästes med vallar och bastioner. Innanför stadsmuren stakades en symmetrisk stadsplan ut med raka gator kring länsresidenset och kyrkan, staden byggdes upp efter ritningar. Det nya Kalmar blev en fästningsstad, riksgränsen flyttades söderut. Sedan blev Sverige större, Kalmar förlorade i betydelse och blev en provinsstad.
Den svenska flottans huvudstation flyttades 1689 från Kalmar till den nya staden Karlskrona. 1786 stadgades i ett kungligt brev att Kalmar inte längre skulle anses som fästning och 1792 drogs garnisonen i staden in. Också den befästa ön Grimskär förlorade sin militära betydelse när huvudfästningen nedlades. 1797 lyftes fästningsportarna av och Kalmar blev för första gången i sin historia en öppen stad, även om stadstullen i princip fram till 1860 krävde kontroll av alla varor och personer som passerade ut och in genom staden. 1822 dömdes fästningsverken ut och murarna som omgav Kvarnholmen lämnades åt sitt förfall fram till 1860-talet då de började rivas. Under några decennier raserades åtskilligt av stadens fästningsverk. I boken Kalmar och kalmarbor under 1600-talet beskrivs Kalmars historia under 1600-talet.

Hur många bor i Kalmar 2023?
Kalmar kommunLänKalmar länCentralortKalmarInrättad1 januari 1971Befolkning, arealFolkmängd72 098 ( 2023-03-31 )
Vid den nuvarande stadens ytterkant, där land och stad steglöst övergår i varandra finns en krans av järnåldersgravfält visar att bebyggelsehistorien i Kalmar sträcker sig tillbaka till förhistorisk tid. De flesta av de flera tusen fasta fornlämningarna som är belägna inom Kalmar kommun härrör från järnåldern.

Kalmar har börjat som en handelsplats vid en hamn belägen vid en mycket gammal handelsväg i Kalmarsund innanför Öland. Den första stadsliknande bebyggelsen var på Slottsholmen där det från början av 1100-talet var riklig bebyggelse och som mot slutet av 1100-talet var tydligt urbaniserad. När slottet byggdes upp flyttade bebyggelsen till fastlandet, det som idag kallas Gamla stan.

Ursprungligen kommer namnet troligen från en ö (Stensö?), som gav namn till sundet (Kalmarsund), som senare gav namn till den medeltida stad som växte fram vid sundet. Kalmar nämns för första gången i kända källor på Södermanlands runinskrifter 333 i Södermanland från tidigt på 1000-talet, där det berättas om en man som ”[…] blev dräpt ute i Kalmarsund […]. I den fornnordiska skaldedikten Sigurðarbölkr från omkring år 1140 nämns platsen: ”[…] Män angjorde den högättade kungens långa skepp vid Kalmarnes.”. Kalmar är bildat från kalm, stenröse, och den i svenska ortnamn vanliga ändelsen –arn, grusig ö.
Slottets äldsta kända del var ett fristående rundtorn, en kastal, rest under 1100-talet. Delar av den finns fortfarande under det nuvarande slottets nordöstra hörn. Kastalen ingick i ett system av torn längst Östersjökusten. Under 1200-talet byggdes kastalen i Kalmar ut till en borg. Här höll till exempel drottning Margareta 1397 rådsmötet som avsåg att förena de tre nordiska rikena till en union för framtiden. Det slott vi ser i dag är en renässansborg, en Vasaborg, även om betydande delar är av medeltida ursprung. Det är Gustav Vasa och hans söner Erik och Johan som har satt sin prägel på det nuvarande slottet. Medeltidsborgen förvandlades till ett renässansslott och en modern försvarsanläggning av Gustav Vasa och hans söner. Runt borgen anlades en kraftign yttre sten- och jordvall till skydd mot artilleriet, vid denna tid ett nytt och fruktat vapen. De fyra hörnen försågs med runda hörntorn, postejer, utrustade med kanoner. Gustav såg mest till slottets nytta, medan hans söner Erik XIV och Johan III svarade för den konstnärliga utsmyckningen m.m. De hade hjälp av utländska arkitekter och konstnärer som inredde slottet. Vid slutet av 1600-talet inleds en lång tid av förfall. Det anrika byggnadsverket som hade belägrats 22 gånger under 394 år, men aldrig tagits genom stormning, degraderades nu till fängelse, spannmålsupplag och kronobränneri. Mycket av den praktfulla inredningen förstördes. Det kom till och med förslag om att slottet skulle rivas. På 1850-talet började ett renoveringsarbete som sedan har fortsatt fram till vår tid.

Ända in på 1950-talet låg 1600-talets stadsplan och bebyggelsetyp orubbad. Under 1960- och 1970-talet revs delar av innerstadens gamla bebyggelse och ersattes av banklokaler, varuhus och parkeringsplatser. Stadssaneringen innebar den häftigaste förändringen av Kalmars stadsbild sedan den medeltida staden demolerades och den nya på Kvarnholmen byggdes. Dock är kulturmiljön bättre bevarad i Kalmar än i många andra svenska städer. En och en halv meter under nutidens ”gamla staden” ligger medeltidens stad. Det som inte kom till användning av de raserade vallarna vid byggandet av den nya staden på Kvarnholmen, jämnades ut som ett täcke över medeltidsstaden, vilken bokstavligt talat försvann under schaktmassorna. Av medeltidsstadens och 1500-talets stad återstår i dag bara obetydliga delar av ringmuren ovan jord, t.ex. vid Skansgatan, och av det sena 1500-talets stadsbefästning, bastionen Skansen.Kungen då var Karl XV.
Stadsingenjören tar fram förslag på tänkbara personer utifrån de nomineringar som kommit in. Sedan är det kommunstyrelsen som fattar beslut utifrån förslaget.Gatunamn är något vi använder i vardagen men kanske inte funderar så mycket över var de kommer ifrån. Namnen kan till exempel hämtas från fornminnen, hur platsen ser ut, gamla gårdar och ibland också från personer.

Kommunen ska enligt lagtext tillämpa god ortnamnssed. Det betyder bland annat att vi inte ska förändra eller byta ut existerande gatunamn utan starka skäl, att namn ska vara lättstavade och att nya namn inte ska vara alltför lika andra namn i staden.
Namn på våra gator, vägar, större parker med mera beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från stadsingenjören. Namnen beslutas oftast i samband med att ett område ska bebyggas.KALMAR.COM är Kalmars officiella besökswebb och innehåller tips för dig som vill uppleva Kalmar. Webbplatsen drivs av Destination Kalmar AB, som utvecklar och marknadsför Kalmar som besöksmål.

Är Kalmar större än Växjö?
Kalmar är Smålands tredje största tätort efter Jönköping och Växjö.
Kan en ö i Östersjön vara destinationen du letar efter? Oavsett om du vill ha en fartfylld eller lugn semester är Öland ett perfekt resmål. En bro från Kalmar förbinder den långa vackra Ön med fastlandet. Under sommartid går det även två färjor till ön, en från Oskarshamn och en från Kalmar. Låt axlarna sjunka ner, fyll lungorna med den speciella öländlska luften och känn dig varmt välkommen till solens och vindarnas ö.

Självklart får du inte missa att besöka Astrid Lindgrens Värld eller Filmbyn Småland i Mariannelund. Du kan också besöka riktiga Bullerbyn, Katthult och bli ännu mer inspirerad av Astrid Lindgrens litterära omgivningar.
I Kalmar finns det mängder av sevärdheter och upplevelser på gångavstånd. Ett riktigt slott, en utställning om ett krigsskepp som sjönk på 1600-talet och ett spektakulärt konstmuseum – bara för att nämna några. Var du än är kan du känna närheten till havet och historiens närvaro.Njut av den svenska kustens läckerheter när den är som vackrast. Västervik ligger i nordöstra hörnet av Småland. Med det karaktäristiska småländska landskapet i sitt stora inland, en pittoresk gammal timmerstad och en stor skärgård som består av 5 000 öar, klippor och skär representerar Västervik det bästa av allt som Sverige har att erbjuda. I den östra delen av Småland hittar du Kalmar län som bjuder in till äventyr både på havet och längs med kusten. Besök den älskade barnförfattaren Astrid Lindgrens hembygd, förtrollas av den vackra skärgården, upplev historiska platser, ta del av kultur och design, njut av naturen och ta bron eller någon av färjorna över till Öland. Här finns äventyr runt varje knut. I Glasriket har man tillverkat handblåst glas sedan 1742. Tillsammans med glasblåsarna tänjer formgivarna kontinuerligt på glasets möjligheter och många glasblåsningstekniker har utvecklats genom experiment i de småländska hyttorna. Som besökare kommer du idag att möta både vardagsglas och glaskonst av världsklass.På Glasbruken kan du se glasblåsning och extrodinära glaskonstutställningar. Du kan även handla handgjort glas till riktigt bra priser och på vissa glasbruk får du till och med chansen att prova på glasblåsning själv.

Längtar du efter äventyr och spänning? Öland är en populär cykeldestination! Med de välkända vindarna är det även en perfekt plats att flyga drake på. Hoppa upp på hästryggen och rid på en guidad tur längs med kusten. Vad du än väljer att göra på ön kan vi lova dig minnen för livet.

Var äter man bäst i Kalmar?
Här kan du äta lunch eller fika med vacker utsikt över både golfbanan och Kalmarsund.Slipkajen.Restaurang & Kafé Ångkvarnen.Café Lotsutkiken.Bryggan.Blomlöfs i Kalmar.Zegel.Restaurang L.Bistro Wud.
Vimmerby är staden där Astrid Lindgren växte upp. Det är också där hon är begravd. Mycket är kvar som det var när Astrid Lindgren bodde här. Njut av en promenad i centrum och upplev miljön som inspirerat berättelserna. Kalle Blomkvists gränder, Emil i Lönnebergas marknad och huset med godisbutiken från historierna om Pippi Långstrump är bara några av de platser man kan besöka.Kalmar är en stad full av kontraster. Det är en mötesplats som förenar historiens vingslag med nutid. Kullerstensgator, gamla byggnader och vackra parker ger staden charm och karaktär. Samtidigt finns det ett brett utbud av restauranger, barer, butiker och gallerior. Det finns multinationella företag, ett modernt universitet och en flygplats bara en kvarts bussresa från stadens centrum. Konst, kultur, design, mat, underhållning evenemang och shopping är de saker som symboliserar Kalmar.

Här i Glasriket finns självklart kulturhistoria, ett överflöd av naturaktiviteter samt ett stort utbud av shopping och andra aktiviteter. Varför inte fiska i några av de många sjöarna, åka dressin på någon av de gamla järnvägsspåren eller gå en kurs för att lära dig själv grunderna i glasblåsning?
Hit kommer varje år besökare till ett litet område i Kronobergs län och Kalmar län i Småland som omfattar kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge. Många återkommer gång på gång. Det är lätt att förstå varför. Att se glödhett smält glasmassa förvandlas till ömtåliga kristaller eller robusta skålar är ett spektakel som man aldrig tröttnar på.Hyr en stuga vid havet och njut av solnedgången. Ta en promenad i en liten by eller varför inte räkna väderkvarnarna. Se på horisonten och ta ett uppfriskande dopp. Här kan du uppleva världsarvet till fots eller njuta av god lokal mat på en restaurang i närmaste hamn.De mest besökta öarna är Hasselö, Idö och Rågö. Hasselö är den största ön och har gästhamn, en populär strand, café, restaurang och cykeluthyrning. Idö ligger i den södra delen av skärgården och har en bedårande restaurang högt upp med utsikt över farleden. Rågö ligger i norra skärgården och har också en populär restaurang.

Var du än är i Kalmar kommer du att känna dig nära havet. Här kan du bada i anslutning till centrum. Eller bo på gästhamnen mitt i stan. Kalmar är omgivet av vatten. Själva stadskärnan, Kvarnholmen, ligger till och med på en egen ö.
I länet är det Utrustningskajen i Kalmar som toppar listan. Där har en bostad ett genomsnittspris på 5 532 222 kronor. Samma adress har även länets dyraste kvadratmeterpris, 54 032 kronor/kvm.På andra plats kommer Varvsgatan, 4 910 714 kr, som följs av Skogsliden, 4 700 000 kr och Strandvägen i Oskarshamn, 4 245 000 kr. Av de tio gator med högst genomsnittspriser i länet ligger nio i Kalmar.När det kommer till de dyraste kvadratmeterpriserna i länet står sig Kalmar starkt även där. Åtta av tio adresser är i Kalmar, och de andra två är i Borgholm.

– Att få bo i anslutning till havet står högt på mångas önskelista. När man kombinerar det med ett modernt och bekvämt boende centralt i Kalmar möter vi en köpstark målgrupp som är villiga att betala priset. Det är faktiskt inte så förvånande, säger Rickard Öberg, franchisetagare och kontorschef på Fastighetsbyrån Kalmar i ett pressmeddelande.
Utrustningskajen och Varvsgatan är dyrast även när det gäller kvadrat meterpris. Utrustningskajen i Kalmar med ett genomsnittspris på 54 032 kr/kvm, Varvsgatan har ett genomsnittspris på 49 909 kr/kvm, följt av Sparregatan på en tredjeplats, 46 668 kr/kvm och fjärde plats Erik Dahlbegs Väg i Kalmar, 45 783 kr/kvm. På en femte placering kommer Hamngatan på Borgholm, 43 743 kr/kvm.Det är Fastighetsbyrån som har sammanställt siffror från Svensk Mäklarstatistik. Siffrorna baseras på försäljningar av bostadsrätter och villor de senaste två åren, april 2020 till mars 2022.

Vad är Kalmar känd för?
Kalmar – den historiska staden vid havet Kalmar är en stad full av kontraster. Det är en mötesplats som förenar historiens vingslag med nutid. Kullerstensgator, gamla byggnader och vackra parker ger staden charm och karaktär.
Stadsparken är Kalmars gröna oas och ligger intill det vackra slottet. År 1985 blev den utnämnd till Sveriges vackraste stadspark och har länge lockat turister för att strosa runt i dess fina omgivningar.Konstmuseet i Kalmar är ett av Sveriges mest omskrivna konstmuseer. Här finner man utställningar med konst som är inriktad på att väcka och vrida på frågor som rör människans framtid och regionens utmaningar. Denna gamla stadsdel går tillbaka till medeltiden och ligger intill Kalmar slott. Här kan man titta på välbevarade hus från 1700- 1800-talen och gå på mysiga promenader längs kullerstensgatorna. Kalmar är en populär sommardestination då det finns många bra badplatser. Här finner man badplatser mitt i centrum och stränder och badplatser som är lite mer avlägsna. Vill du veta vad som finns att göra i Kalmar? Kalmar är en populär sommarstad i Sverige där det finns gott om badplatser, vacker natur, intressanta museer och roliga aktiviteter för hela familjen. När man kliver in i denna trädgård och besöker den Krusenstiernska Gården känns det nästan som att man åker tillbaka i tiden. Huvudbyggnaden är välbevarad och är ett utmärkt exempel på hur 1800-talets överklass bodde.

Granne med gamla Varmbadhuset på Södra Långgatan 81 finner man Kalmar Sjöfartsmuseum. Det är ett fantastiskt museum där man kan titta på artefakter från sjöfartens historia.Denna kyrka är en av de få oförändrade byggnaderna från stormaktstiden, så är man intresserad av historia och religiösa byggnader så är det ett måste att besöka.

Om väderprognosen ser dålig ut, oroa dig inte, det finns gott om saker att göra i Kalmar när det regnar. Här finns det ett flertal museum, butiker, caféer, restauranger och historiska byggnader att besöka. Utöver det finns det även flera roliga inomhusaktiviteter i Kalmar.

Om man känner för en dagsutflykt kan man alltid åka över bron till vackra Öland. Det är en av Sveriges vackraste och mest älskade öar och här finner man allt från vacker natur och loppisar till vackra byggnader och historiska platser.Sjöfartsmuseet är ett populärt museum i staden bland både vuxna och barn där man kan ta sig guidade turer och lära sig mer om hur livet var till sjöss.Det är en härlig stad som har mycket att erbjuda sina besökare, oavsett intresse och budget. Här är mina bästa tips på saker att göra i Kalmar som turist:Den vackra stadsporten Västerport är en av stadens största sevärdheter. Den går tillbaka till 1658 och var en huvudinfart till Kvarnholmen fram till 1870.

Vilket är Sveriges minsta stad?
Jerle är nu Sveriges minsta stad, med ca 30 invånare.
Kalmar är en utmärkt stad att resa till med sina barn. Här finns det allt från lärorika museum och badplatser till båtturer och trevliga parker där barnen kan leka.

Vilken stad har minst invånare i Sverige?
Sverige består av 290 kommuner med varierande befolkningsstorlek. Bjurholm, landets minsta kommun, hade vid slutet av 2021 knappt 2 400 invånare. I Stockholm, som är Sveriges största kommun, bodde det vid samma tidpunkt 978 800 personer, alltså nära var tionde invånare.
Stensö är ett friluftsområde som ligger 2,5 kilometer från centrala Kalmar. Det är ett av stadens mest älskade områden där man kan campa, bada, motionera, spela golf och njuta av den vackra naturen.

Denna trädgård var en gång privat, och därför är det ett högt plank runt trädgården. Idag är trädgården öppen för allmänheten där man kan ta sig härliga promenader och ta en fika på den trevliga uteserveringen.
Det är inget snack om saken, Kalmar slott är stadens största sevärdhet. Detta slott går tillbaka 800 år i historien och har länge fungerat som ett försvar för staden.

Sightseeingbåten Flundran är ett populärt sätt bland turister att utforska staden och dess sevärdheter. Denna båttur tar dig runt Kvarnholmen, vilket är ön där Kalmars centrum ligger.Idag kan man besöka slottet och gå på guidade turer, titta på olika utställningar och barnen kan gå på äventyr med slottsmusen Petit. Detta är en sevärdhet som du inte vill missa i Kalmar! Naturligtvis måste man följa naturen när man lägger ut gator och kvarter. Alla städer kunde inte byggas efter samma system. Många städer fick därför ett mer oregelbundet gatusystem än vad man hade tänkt från början. Framför allt i utkanterna av städerna blev gatorna mer krokiga och vindlande. Huvudgatan kunde vara ganska bred, 8-12 alnar (5-7 meter), och den var fint stenlagd. Ibland löpte en rännsten i mitten på gatan som samlade upp vatten och skräp. De övriga gatorna var smalare, ibland stenlagda, ibland belagda med träplank eller stockar. Mellan gatorna fanns smala gränder och passager, som ofta var leriga och smutsiga eftersom de saknade beläggning. De flesta av de städer som anlades runt Östersjön på 1200-talet hade raka gator med ett torg i mitten. De byggdes efter tyskt mönster där ett fyrkantigt torg var i centrum. Torget var stadens marknadsplats med fasta handelsbodar. Från torget utgick gatorna till stadens olika delar. De flesta städerna låg vid vattnet. Gatan från hamnen upp till torget blev därför en viktig gata. I många äldre städer kan man se en tydlig huvudgata och tvärgator utgående från denna. Så är det exempelvis i Visby och Sigtuna. Huvudgatan går ofta parallellt med stranden och fungerade som marknadsgata. I anslutning till pensionsavgången 1991 fick Jarlbo kommunens uppdrag att skriva en bok om gatunamnen i hela kommunen. Anledningen till detta uppdrag torde bl.a. ha varit att så många nya gatunamn tillkom under Jarlbos tid som stadsingenjör. Detta beroende på kommunsammanläggningar och kraftig utbyggnad i många kommundelar. Jarlbos förmåga att skapa nya fantasieggande gatunamn, som många människor tagit till sig, torde också ha spelat in.Per Jarlbo tillträdde tjänsten som stadsingenjör i Kalmar den 1 jan 1964. Enligt tjänsteinstruktionen ålåg det stadsingenjören förutom de omfattande arbetsuppgifterna med bl.a. kartläggning, fastighetsbildning och registrering att föreslå gatu och kvartersnamn och handlägga dessa namnärenden. Gatunamnen fastställdes av stadsfulllmäktige och kvartersnamnen av byggnadsnämnden.

Similar Posts