Glasräcke Utan Stolpar

Den vanligaste typen av altanr\u00e4cken \u00e4r de i tr\u00e4. \u00c4ven altanr\u00e4cken i glas och st\u00e5l \u00e4r vanliga och finns att tillg\u00e5 i m\u00e5nga modeller och utseenden.Om du bygger en altan som är högre än tre meter från marken behövs vanligtvis ett räcke för att inte riskera att någon ramlar ner. Det finns också specifika lagar och regler som styr om och hur räcken och ledstänger ska användas och hur de ska se ut.

När måste man ha härdat glas?
Säkerhetsglas bör användas i entréer och kommunikationsutrymmen i alla typer av byggnader, om underkanten av glaset sitter lägre än 1,5 meter över golvet eller marken. Med kommunikationsutrymme avses utrymme i byggnad som används främst till förflyttning.
Om altanen däremot räknas som ett byggnadsverk, till exempel om utrymmet under altanen är användbart, kan bygglov krävas. Gränserna är något vaga så man bör alltid kontakta byggnadsnämnden för att se vad som gäller. Altanräcke får nästan alltid sättas upp utan bygglov, så länge som räcket är i normalhöjd (110 – 120 centimeter). Ett altanräcke får inte vara för tätt eftersom det då kan räknas som ett plank, vilket kan kräva bygglov. I vissa kommuner räknas altanräcken som plank om ytan till mindre än 25 % består av luft.

Vad kostar Altanräcke i glas?
Glasräcke – Pris från 2000 kr/m – Rostfritt glasräcke inomhus eller altan.
Bygglov kan i vissa fall krävas för att bygga en altan. Det beror på vilken höjd altanen har. En uteplats som ligger i marknivå kräver inget bygglov. Man får till och med bygga en altan med en höjd på 1,8 meter utan bygglov, dock kan lokala avvikelser förekomma så det är alltid bäst att kontrollera med byggnadsnämnden i kommunen. I regel krävs inget bygglov för altanbygge om:Enligt Boverkets byggnadsregler (BBR) finns det krav på hur höga räcken ska vara och riktlinjer för hur ledstänger ska utformas. Till exempel ska det finnas räcken för trappor och balkonger som inte har några angränsande väggar. Reglerna gäller både för trappor inomhus och utomhus, till exempel entrétrappor. När det gäller altanräcken finns det en rekommendation om att höjden ska vara 1,1 meter. Men reglerna kan variera. Idag är det till exempel vanligt med förskolegårdar på tak, då kan det vara andra krav på hur höga räckena ska vara. Enligt BBR finns det olika föreskrifter och allmänna råd: Om stolparna fästs i en färdigbyggd altan monteras de i en stolpsko som skruvas i trallen. De kan även skruvas in från sidan av altanen med hjälp av en genomgående vagnsbult (den fästs då i altanens bärande reglar). Om stolparna f\u00e4sts i en f\u00e4rdigbyggd altan monteras de i en stolpsko som skruvas i trallen. De kan \u00e4ven skruvas in fr\u00e5n sidan av altanen med hj\u00e4lp av en genomg\u00e5ende vagnsbult (den f\u00e4sts d\u00e5 i altanens b\u00e4rande reglar).Om altanen \u00e4r h\u00f6gre \u00e4n en meter b\u00f6r du ha ett r\u00e4cke eftersom fallolyckor kan bli allvarliga \u00e4ven p\u00e5 den h\u00f6jden.

Boverket har allmänna råd för altaner som har en höjd på mer än tre meter: Räckena ska vara minst 110 centimeter höga. Dessutom ska räckena vara utformade så att barn inte kan klättra på dem eller ta sig igenom springorna.
Överliggaren finns i rostfritt, aluminium, ek, ask och cumaro och kan fästas direkt på glaset eller med toppbeslag. Räcket kan även fästas vertikalt på bjälklagskanten med vertikalfästen, och stolparna kan beställas i fyrkantsrör.

Om platsen där räcket ska monteras ligger nära kusten där det kan utsättas för saltvatten, rekommenderar vi i första hand spegelblank yta på räcket. Den släta ytan förhindrar att saltavlagringar kan fastna.
Jag hjälper dig med frågor om glasräcken och kan boka in ett hembesök där vi samtalar om just din uteplats. Du når mig på 031-388 77 77 eller [email protected].

Vid installation på altan används 12mm eller 15 mm härdat glas. Ska glasräcket installeras på en balkong används 16,76 mm tjockt härdat och laminerat glas. Om installation ska ske på trädäck förstärks alltid den underliggande träkonstruktionen för att maximera stabiliteten, både nu och efter många års användande.
Sereno PostFree Flex är ett elegant glasräcke vars fästen monteras på kanten till altanen eller balkongen (sidomonterat) eller ovanpå (toppmonterat). Därmed skapas maximal utsikt utan varken stolpar eller skenor.Sereno PostFree Flex är ett mycket snyggt helglasräcke med fästen på ytterkant av exempelvis altan eller balkong. Det är även ett mycket flexibelt alternativ då glasets lutning är justerbart både vid installation och i efterhand. De gör det enkelt att få glaset i exakt önskad linje och är en förutsättning vid montering utan handledare.

Vilket glas till räcke?
Den allmänna regeln är att för räcken med bottenprofil används härdat laminatglas med en tjocklek på 6+6 mm i bostadsutrymmen (0,5 kN/m), 6+6 mm eller 8+8 mm i offentliga utrymmen (1 kN/m) och 10+10 mm eller 12+12 mm på åskådarläktare (3 kN/m).
Sereno PostFree Flex är ett så kallat helglasräcke. Det betyder att det monteras utan stolpar. Räcket kan beställas med eller utan handledare. Önskas handledare finns flera modeller i rostfritt stål att välja på.De robusta fästena är tillverkade i 2205 Ultramarint rostfritt stål (spegelpolerat) som är helt underhållsfritt även när det används i havsmiljö. Vid installation på altan används vanligtvis 12 mm eller 15mm tjockt härdat glas.Vi erbjuder kostnadsfria och förbehållslösa hembesök där vi tillsammans med er tittar på vad som passar just er fastighet! Där får ni råd och idéer om lämpliga produktval och räckeslösningar. Ni får även veta mer om hur vi arbetar samt hur förloppet med projektering/beställning och installation kommer gå till. Ta kontakt med oss via formuläret etller ring till oss på 031-388 77 77 för att få hjälp direkt!Ramper och trappor ska ha balansstöd i form av ledstänger. I publika lokaler bör ledstång finnas på båda sidor. Andra ramper och trappor som har fler än tre steg, eller motsvarande höjd för ramper, bör ha ledstång på båda sidor. Ledstång bör löpa förbi trappans och rampens början och slut med minst 30 cm, om det inte finns något annat fast stöd att greppa.

Vilken höjd måste man ha räcke?
Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.
Trappor och ramper från bostadslägenheter och övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas så att transport av sjukbår blir säker. Detta gäller dock inte om transporten kan ske med hiss eller någon annan lyftanordning.För ett räcke på mark, till exempel vid en fristående uteplats, finns inga särskilda föreskrifter i BBR om utformning av räcket eller om nivåskillnader. Däremot gäller de allmänna kraven på säkerhet i PBL som anger att risken för olyckor ska begränsas på tomter, allmänna platser och på områden för andra anläggningar. Vid utformning av räcken vid fristående uteplatser eller andra nivåskillnader på mark får därför en bedömning göras av behovet och vad som kan vara lämpligt ur säkerhetssynpunkt. Även små nivåskillnader kan vara en risk beroende på situationen, användning och vilka som är berörda. På tomter och allmänna platser kan till exempel barns lek ställa andra krav på säkerhet än vuxnas beteende. Äldres utsatthet vid sämre rörelse- och uppfattningsförmåga behöver beaktas. Åtgärder mot risk för fall eller andra olyckor vid nivåskillnader utomhus kan därför variera beroende på situationen och vilka alternativa lösningar som är möjliga. Där det till exempel inte finns risk för nedstörtning utan endast fall kan det räcka med en ledstång som balansstöd vid kanter och vid små nivåskillnader.

För altaner och takterrasser saknas särskilda föreskrifter i BBR om utformning av räcken. En bedömning av behovet och utformningen av ett räcke får istället ske utifrån det allmänna kravet i avsnitt 8:1 BBR på att byggnader ska utformas så att risken för olyckor genom fall begränsas. Idag är det inte ovanligt med förskolegårdar och lekplatser på tak. Utifrån användning och verksamhet på en takterrass kan räcket runt terrassen behöva vara betydligt högre än det höjdmått som i allmänt råd anges för balkongräcke, 1,1 meter. Även i den övriga utformningen av räcket måste barnsäkerheten särskilt beaktas, exempelvis utifrån räckets klättringsbarhet. Viktigt att tänka på när det gäller räckesutformningen för förskolegårdar och lekplatser på tak är också risken för att barn kastar saker över eller petar saker genom räcken.I utrymmen där barn kan vistas bör räcken ha de mått och utföranden som framgår av BBR. För öppningar, hål, springor och maskvidd med mera, i räcken som inte ska vara klättringsbara för små barn, finns inga särskilda mått angivna i BBR. Byggherren får göra en bedömning av vad som kan anses lämpligt, till exempel genom att använda någon allmän branschpublikation eller handbok.

Hur högt måste skyddsräcket minst vara?
Skyddsräcken ska normalt vara minst en meter höga, de ska ha tre tvärgående ledare som heter fotlist, mellanledare och överledare, eller bestå av annat motsvarande heltäckande skydd.
Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.Kraven på ledstänger avser balansstöd vid nivåskillnader mellan gångytor. I allmänt råd anges vilka ramper och trappor som bör ha ledstänger på båda sidor och hur ledstänger bör vara utformade och placerade. I vissa fall kan kontinuerliga ledstänger skapa problem både för användbarheten och för brandutrymningen. Det gäller exempelvis trappor som löper längs med åskådarläktare. I sådana fall kan en alternativ utformning av balansstödet göras med en serie kortare stöd som inte hindrar tillträdet till platserna på läktaren. Kraven på ledstänger eller balansstöd avser alla läktare, också de läktare som är exempelvis hopskjutbara, hopfällbara eller möjliga att ställa i ordning efter behov.

När krävs Fallskyddsräcke?
Arbeten med fallrisker ska alltid riskbedömas, oavsett fallhöjd. Om det förekommer arbete med risk för att falla 2 meter eller mer, ska det alltid finnas en arbetsmiljöplan och i den ska det beskrivas hur fallriskerna över 2 meter ska åtgärdas.
Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.Byggnader ska utformas så att risken för olyckor såsom fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elektriska stötar begränsas. Tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska utformas så att risken för olycksfall begränsas.

I BBR finns krav på räcken och ledstänger för byggnader. Kraven på räcken gäller för trappor, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar. Kraven avser inte enbart trappor inne i byggnaden utan även entrétrappor. I ett allmänt råd anges hur högt räcket bör vara för att skydda mot fall. Det finns också i allmänt råd mått för räcken på balkonger och i trappor som ska förhindra att barn klättrar på räcket eller fastnar med huvudet. Se vidare nedan under Barnsäkra räcken.
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335) .Räcken och ledstänger är viktiga för att undvika fall från höjder och som balansstöd vid nivåskillnader eftersom även små nivåskillnader kan vara riskabla om de inte uppmärksammas. För den som har gång- eller balansproblem är räcken och ledstänger mycket viktiga. För äldre är fallolyckor den vanligaste olycksorsaken, särskilt fall i trappor som ofta får allvarliga följder. Räcken och ledstänger förekommer i många olika sammanhang och med många olika utföranden. Det är därför viktigt att hålla reda på vilka regler som gäller var för olika räcken och ledstänger. För räcken i trapplopp gäller mått enligt BBR. I utrymmen där barn kan vistas bör underkanten på ett räcke vara högst 50 mm över trappstegens stegnos. Samtidigt bör andra öppningar i eller vid räcket högst vara 100 mm, till exempel: Tomter som ska bebyggas ska ordnas så att risken för olycksfall begränsas. Detta gäller också för bebyggda tomter om en byggnad ändras så att lov eller anmälan krävs. I dessa fall gäller kravet endast i den omfattning som är skäligt med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. Det som gäller för tomter tillämpas i skälig utsträckning även för allmänna platser och områden för andra anläggningar som till exempel idrottsplatser, parker eller parkeringar.Det betyder att om underkant räcke placeras 50 mm över stegnos kan öppningen mellan räcket och stegvinkeln blir för stor vid krav på barnsäkerhet, beroende på stegmåttet i trappan.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.Cookies (”kakor”) består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Rapio AB, orgnr. 556920-8605 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Enligt byggnormer bör höjden på glasräcken vara 1100 mm, vilket är den höjd vi levererar våra glasräcken i. Våra glasräckeslösningar har lika stora glas på alla sidor och det stolpfriaglasräcket är dimensionerat i enlighet med lastkategorierna: A, B, C1, C2, C3, C4 och D vid en vindlast om 1kN/kvm. Vad gäller vindlast är det 1KN/kvm som gäller.
Säkerhet är något vi lägger stort fokus på. Alla våra glas till det stolpfria glasräcket är både härdade och laminerade. Lamineringen gör att ingen riskerar att komma till skada om ett glas skulle gå sönder. Våra glasräcken utan stolpar kan med fördel monteras både inomhus och utomhus, allt handlar om att du ska få maximal öppenhet och transparens utan att något stör ditt synintryck. Du kan med detta stolpfria glasräcke från oss på Novoroom känna dig nära naturen och se allt i din omgivning. Glasen monteras i en U-profil som fästs i ett bjälklag, antingen ovanifrån eller ifrån sidan. Allt du ser när du tittar ut är en U-profil vid golvet som är 125 mm hög och 45 mm bred. U-profilen levereras natureloxerad, men kan lackas i den färg du önskar för att passa ditt hus på bästa sätt. Alla glas levereras i samma storlek på samtliga sidor och dess design har tagits fram för att tåla ett tufft klimat med både värme, kyla och blåst. Du behöver således inte oroa dig för att beställa ett glasräcke utan stolpar då det både är stabilt och tåligt i Sveriges/Nordens klimat med olika årstider. Som standard är skenan natureloxerad men vill du välja en egen färg på U-profilen än vår standard hjälper vi dig mer än gärna att ordna detta. Tveka inte att höra av dig till oss för att få ett stolpfritt glasräcke helt i din smak och som matchar ditt hus till max, utefter dina önskemål och preferenser.Vi rekommenderar att du monterar en handledare på ditt stolpfria glasräcke. Vi erbjuder en smäcker liten handledare som enbart är 13mm hög och som täcker glaskanten. Den skyddar emot slag och fukt. Vill ni räkna ut pris på våra uterum, glasräcken eller uterumspartier föreslår vi att ni använder er utav våra produktbyggare. Efter ni har räknat ut ert pris och fyllt i era uppgifter får ni en sammanställning skickad till er med information om ert projekt. Skulle ert projekt inte gå att rita upp i dem så kan ni klicka här och fylla i era uppgifter så kontaktar vi er. Vi på NOVOROOM erbjuder stilrena och eleganta glasräcken utan stolpar för att du ska kunna maximera din vy och få en panoramautsikt och ”nära naturen känsla” från balkongen eller altanen likväl som få den där härliga känslan av öppenhet inomhus, på loftet eller i trappan. Våra räcken är av hög kvalitet och ger, förutom ett gott synintryck, ett alldeles utomordentligt bra vindskydd.

Genom att fylla i min mailadress bekräftar jag att jag vill ha bygghemmas nyhetsbrev och godkänner att bygghemma behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringsmaterial som anpassats till mig enligt bygghemmas integritetspolicy.
Flera olika modeller på entrétak med glas. Välj mellan rostfria, galvade eller lackerade beslag. Vi erbjuder även specialtillverkade entrétak till större objekt. Applicera sedan liten Silicon sträng hela vägen på insida samt utsida mot glaset och kanten på vald handledare för att minimera att glasen tvingar isär handledaren vid rörelser. Magnetlås har en sprint som förs åt sidan. Nyckel ingår om du vill låsa när du behöver, nyckeln behöver inte användas varje gång du skall öppna. Välj öppet eller låst och ta ut nyckeln.Vid högre träreglar eller betonghöjd mer än 195mm är glaset standard 200mm ner på bjälklaget, vid önskemål kan glaset förlängas undertill mot offerttillägg.

Att lackera glasbeslag kan vara vanskligt då lacken ofta släpper med tiden vilket medför krångliga och kostsamma utbytesprocesser. Detta elimineras med en PVD coating och ger en tålig och långvarig produkt även utomhus.

Välj mellan flera olika material i handledare. Rostfri, Ek, Jatoba, Svart, Mässing eller Koppar. Eller välj utan handledare för snyggt och stilrent utseende och fri sikt.
Värt att tänka på är att försöka eliminera risken för rörelser i räcket vid byggnation av underlaget. Extra reglar, extra vinklar och fler skruvar gör att underliggande konstruktion blir styvare och risken för rörelser minimeras eller elimineras helt.Du hänvisas till vår ordersida, där du fyller i dina uppgifter. Vi återkommer sen med ett ordererkännande samt ett CAD förslag på måtten som skall kontrolleras enligt de anvisningar vi bifogar. När måttkontroll och ev frågeställningar är klara går ordern till produktion.

FixPoint beslagen finns även i svart, mässing eller koppar finish. Beslagen är i grunden ett 316 syrafast rostfritt men med en s.k. PVD coating som ytbehandling. PVD coating är en process som ger en tåligare yta än mot tex vanligt lack.

Att använda tunnare glas än 12mm eller endast laminerat glas är inte godkänt och direkt förenat med livsfara. Endast lamellglas spricker dessutom vid installationen.
Till FixPoint glasräcken kan man vid behov beställa till en grind helt i glas. Grindglaset är samma som i räcket du beställer, och med rostfria gångjärn och låsning.Ja tack, mejla mig offerten ovan. Du kan sen också ändra dina val och göra flera offerter. Varje offert får ett eget nummer. Detta offertnummer är det vi refererar till vid senare kontakt. Offerten är giltlig i 30 dagar.Alla handledare har ett spår och monteras direkt på glaset. Rostfri rund har en ändknopp, alla trä har ett avslut i trä, inga öppna ändar. På u-lister är det öppna ändar.

Rostfria 316 syrafasta gångjärn. Ej självstängande för att minimera risken för glaskross men man kan enkelt ställa hårdheten på öppningen med en skruv.
Alla trämaterial har mer eller mindre rörelser vid väderomslag och eventuella sättningar vilket gör att rörelser i räcket kan ske. Hur mycket eller lite eller inte alls är svårt att förutsäga innan beroende på konstruktion, träval och träkvalitet.Om det är ojämnt bjälklag eller lite snett kan vår justerbara Fixpoint 38 vara ett bra alternativ för att underlätta monteringen och för att få ett bra slutresultat.

Inoxa AB erbjuder ett av Sveriges bredaste utbud inom räcken för offentlig och privat miljö. Färdiga modeller eller specialanpassat till större objekt.
Glaset slipas manuellt i fabriken med sandpapper. Hörnen och kanterna blir något rundadade. Avdragen kant är ”rå” och har gropar. De vassaste kanterna är bortslipade.Vi \u00e4r glasm\u00e4staren p\u00e5 n\u00e4tet och levererar alla typer av glas i hela landet. V\u00e5ra glas tillverkas lokalt i Sverige f\u00f6r milj\u00f6n och kvalit\u00e9n.

Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa. Dynamisk påverkan innebär i detta fall krafter som uppkommer av personer i snabb, kraftig rörelse som hopp, språng, fall eller liknande. BBR anger inte storleken på de dynamiska lasterna. Vad gäller räcken till balkong, terrass och liknande kan dock viss vägledning hämtas i den upphävda författningen Boverkets konstruktionsregler, BKR. Där finns regler om dimensionering av last för sådana räcken.
Termer som inte särskilt förklaras i huvudförfattningarna eller i dessa föreskrifter och allmänna råd, har den betydelse som anges i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

I ett allmänt råd till det övergripande kravet gällande glas i byggnader hänvisas till provningsmetoden för motstånd mot tung stöt och klassindelningen i SS-EN 12600.
Ett allmänt råd till bestämmelsen till skydd mot skärskador anger miljöer där särskild hänsyn till risken för skärskador bör tas. För glasytor i sådana miljöer bör säkerhetsglas därför användas. När en dörr eller ett parti är glasad med små rutor kan dock glas som inte klassas som säkerhetsglas användas. Där det allmänna rådet anger ett mått från glasytans underkant relateras det inte bara till golvet inne i byggnaden utan också till marken utanför. Det finns situationer där man kan komma i kontakt med glaset både från utsidan och insidan och där det kan vara motiverat med högre kvalitet på glaset ifrån båda håll.I BBR finns det regler om glas i byggnader. Reglerna är utformade för personsäkerhet vid användning och omfattar byggnadsdelar och fast inredning. Reglerna omfattar inte egendomsskydd som till exempel inbrottsskydd. Reglerna gäller för oskyddade glasytor som är placerade så att man kan komma i kontakt med dem. Tre olika risker behandlas och det är sammanstötning, fall genom glas vid höjder samt skärskador.

Med utrymmen där barn kan vistas avses rum, delar av rum eller utrymmen där barn i förskoleåldern ska kunna vistas eller kan tänkas uppehålla sig utan ständig tillsyn av vuxna.
Både laminerat och härdat säkerhetsglas ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt. Krav på märkning av själva glaset finns för härdat säkerhetsglas enligt standarden SS-EN 12150-2 men inte för laminerat säkerhetsglas enligt standarden SS-EN 14449. Det är dock inte säkert att en sammansatt produkt där ett säkerhetsglas ingår, till exempel ett fönster, har en märkning som visar att det ingående glaset är ett säkerhetsglas. Något sådant krav på märkning av själva glaset finns inte enligt produktstandarden för fönster, SS-EN 14351-1. Standarden beskriver märkningen av den sammansatta produkten som säljs och inte att de ingående komponenterna ska märkas. Information om det ingående glaset kan dock finnas i fönstrets prestandadeklaration och CE-märkning.Om glasprodukter testas mot andra standarder än de som anges i BBR bör byggherren försäkra sig om att standarderna är likvärdiga med de standarder som BBR anger.

När krävs räcke utomhus?
När behövs räcken utomhus? Om du bygger en altan eller trappa som är högre än tre meter behöver du ha ett räcke som är minst 1,1 meter.
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239) .Före den 1 juli 2009 var det godkänt med 4 mm tjockt planglas i fönster och dörrar i bostäder oberoende av avståndet från glasytan till golvet om glasbredden var högst 1,0 meter. Glas i bostäder från före 2009 är därför ofta inte härdat säkerhetsglas utan vanligt glas, 4 mm tjockt planglas. Det kan vara svårt att avgöra om en äldre glasruta är säkerhetsglas eller inte, om den inte är märkt. Äldre säkerhetsglas kan också vara av lägre kvalitet. En glasmästare kan kontrollera härdningen med polariserat ljus, men det tar inte hänsyn till kvaliteten på härdningen, som kan variera för äldre glas. Glasytor som är oskyddade och så placerade att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa. Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glaset begränsas där det är risk för fallskador. Det anses finnas risk för fallskador där fallhöjden är mer än 2,0 meter och avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter. Det kan till exempel röra sig om ett räcke med glasfyllningar som en person kan bli knuffad emot och falla igenom. Ett annat exempel är ett fönster, som är tillräckligt stort för att en människa ska kunna trilla ut genom det – och att fönstret sitter så lågt att det finns en reell risk för att man verkligen ska kunna falla ut. Laminerat säkerhetsglas, räcke eller motsvarande kan då fungera som skydd mot fall genom glas.Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om säkerhet vid användning. Enligt plan- och byggförordningen, PBF, ska byggnadsverk vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att de vid användning eller drift inte innebär oacceptabel risk för olyckor. I Boverkets byggregler, BBR, finns regler för personsäkerhet och särskilda krav på glas i byggnader. Som övergripande krav för personskydd och glas gäller att glasytor som är oskyddade och så placerade att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas.

Säkerhetsglas bör användas i entréer och kommunikationsutrymmen i alla typer av byggnader, om underkanten av glaset sitter lägre än 1,5 meter över golvet eller marken. Med kommunikationsutrymme avses utrymme i byggnad som används främst till förflyttning. Exempel på glasytor som omfattas av regeln är glasytor i vindfång, entréer, trapphus och loftgångar med mera som leder till bostäder, bostadskomplement och lokaler för olika verksamheter som till exempel butiker, kontor eller klassrum.
I ett allmänt råd anges vilken sorts säkerhetsglas som kan uppfylla föreskriftens krav att begränsa risken för skärskador. Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)3 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i de miljöer som utpekats som särskilt riskfyllda i det allmänna rådet.I BBR finns krav på skydd mot sammanstötning. Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar kan vara svåra att upptäcka, särskilt i invändiga och publika miljöer med varierad belysning, bländande lampor, reflexer och olika reflekterande material och inredningar. I BBR finns därför krav att sådana glasytor ska vara tydligt markerade.

I ett allmänt råd till bestämmelsen till skydd mot sammanstötning anges att markeringarna av glasytor bör avvika från bakgrunden och vara synliga för både stående och sittande personer. Reglerna anger inget värde för ljushetskontrast enligt NCS-systemet vid markering av glasytor, eftersom ljusförhållanden och bakgrund för glas varierar. Reglerna anger inte heller hur markeringen bör göras utan det kan anpassas efter behov och situationen. Det kan vara i form av markeringar, mönster eller logotyper och dylikt. Markeringar bör anpassas både för gående och för personer som sitter i rullstol och som därför håller blicken lägre, vilket även gäller för personer med rullator.
Skärskador vid fall genom glas i byggnader kan ge upphov till mycket allvarliga skador för den som råkar ut för det. I BBR ställs därför krav på att glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. Där det är risk för olyckor bör termiskt härdat säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas enligt angivna standarder användas.Reglerna i detta avsnitt gäller för byggnader, för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader samt för andra anläggningar än byggnader på tomter. Reglerna för tomter och andra anläggningar än byggnader finns samlade i avsnitt 8:9. I vissa angivna fall gäller reglerna endast för sådana utrymmen i byggnader där barn kan vistas . (BFS 2014:3).När kulturvärden används i dessa föreskrifter och allmänna råd menas byggnadens byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och arkitektoniska värden.

Laminerat glas håller ihop om glaset brister och skyddar på så sätt mot fall genom glaset. Enligt BBR uppfyller laminerat säkerhetsglas enligt standarden SS-EN 14449 som klarar klass 2(B)2 enligt standarden SS-EN 12600 krav på skydd mot fall genom glas.I glasytor i andra utrymmen där barn kan vistas än bostäder bör säkerhetsglas användas om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,8 meter. Glasytor i dörrar i skolor och förskolor bör dock ha härdat eller laminerat glas om glasytans underkant sitter lägre än 1,5 meter.

Ibland kan gemensam fallskyddsutrustning behöva kompletteras med personlig fallskyddsutrustning vid vissa moment. Detta gäller bland annat vid arbete från stege, som däremot ska undvikas så gott det går eller bara utföras under kortare perioder.
Annonscookies används för att förse besökare med relevanta annonser och marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökare över webbplatser och samlar in information för att tillhandahålla anpassade annonser.

Om arbete utförs med risk att falla till en nivå på 2 meter eller mer, ska det enligt Arbetsmiljölagen alltid finnas en arbetsmiljöplan som beskriver hur fallrisker ska hanteras. En arbetsmiljöplan kan också vara aktuell för fall från lägre nivå än 2 meter, om det är motiverat enligt genomförd riskbedömning.

En av de vanligaste orsakerna till att människor skadas allvarligt eller till och med dör i byggbranschen är just fall från låg höjd. Arbetsmiljöverket vill verka för att ingen ska skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete, varför det finns krav på förebyggande fallskyddsarbete, även om det är från lägre nivå. Arbetsgivare riskerar sanktionsavgift om man bortser från fallskydd vid byggnads- eller anläggningsarbete över 2 meters nivåskillnad.Prestandacookies används för att förstå och analysera de viktigaste prestandaindexen på webbplatsen som hjälper till att leverera en bättre användarupplevelse för besökarna.

Byggnads- och anläggningsarbete innebär ofta många risker för tillbud eller allvarligare olyckor, vilket gör det ännu viktigare att Arbetsmiljölagen följs för att minimera skador i arbetet. Ett byggföretag kan få sanktioner om byggherren inte har föranmält ett större byggprojekt till Arbetsmiljöverket, om det krävs en arbetsmiljöplan men ingen sådan har tagits fram eller om byggnads- eller anläggningsarbete utförs där fallrisk finns men fallskydd saknas.
Analyscookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om mätvärden, antal besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla etc.Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, anonymt.

Alla arbeten där det finns risk att falla ska riskbedömas, oavsett fallhöjd. Vid alla arbeten med en nivåskillnad på 2 meter eller mer, eller där risken finns att falla ska det alltid upprättas en arbetsmiljöplan. Det kan finnas byggnads- eller anläggningsarbete där det finns risk att falla till lägre nivå än 2 meter men där det är motiverat att också ta fram en arbetsmiljöplan. Det kan handla om takarbeten, fasadarbeten, arbete från stege, bergarbete eller annan byggarbetsplats med kanter, håligheter eller öppningar.Om du ska bygga en altan till någon annan byggnad än till ditt en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadshus bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls. Det kan till exempel vara om du vill bygga en altan till ditt garage på tomten. Det gäller oavsett hur hög eller stor altanen är. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov.

Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för att med en mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får då inte vara högre än 1,8 meter. Om muren eller planket byggs närmare gräns än 4,5 meter så krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.
I många fall är höjden på din altan avgörande för om den kräver bygglov eller anmälan. Du mäter höjden på din altan från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. Om marknivån ska ändras i samband med att altanen byggs ska höjden mätas från den nya marknivån.Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv bör du fråga din kommun om det krävs bygglov om altanen:

Hur högt får man jobba utan sele?
Om arbete utförs med risk att falla till en nivå på 2 meter eller mer, ska det enligt Arbetsmiljölagen alltid finnas en arbetsmiljöplan som beskriver hur fallrisker ska hanteras. En arbetsmiljöplan kan också vara aktuell för fall från lägre nivå än 2 meter, om det är motiverat enligt genomförd riskbedömning.
Boverket kan bara ge dig allmän information om de regler som gäller altaner. Vi kan inte säga något om ditt specifika fall. Det beror bland annat på att vi är en expertmyndighet och kan bli ombedda att yttra oss om ditt ärende blir överklagat. Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadshus kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov eller inte. En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Det gäller oavsett om den kräver bygglov, anmälan eller inget alls.

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv krävs aldrig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om altanen:
För att veta om din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv är det alltid bäst att fråga din kommun.Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadhus och altanen ska sträcka sig ut längre än 3,6 meter från bostadshuset bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls. Det gäller oavsett hur hög altanen är tänkt att bli. Om altanen blir högre än 1,8 meter krävs vanligtvis bygglov. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov.

Om altanen inte kräver bygglov kräver den inte heller anmälan och den behöver heller inte följa bestämmelserna i detaljplanen eller områdesbestämmelserna som gäller för området.Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Hur hög får en altan vara utan räcke?
Om altanen blir högre än 1,8 meter krävs vanligtvis bygglov. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov. En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
Om du ska bygga en altan behöver du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov. Om du bygger utan att ha något bygglov kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.Om du ska bygga en friliggande altan på din tomt så bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls. En hög friliggande altan kan kräva bygglov som nybyggnad. Det kan till exempel vara om du ska bygga din altan i en sluttning där ena sidan blir hög. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå på tomten krävs oftast inte bygglov. Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls. Det gäller oavsett hur stor eller hög altanen är tänkt att bli och oavsett var på tomten den byggs. Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.Muren eller plankets höjd ska räknas från marken. Om du vill bygga ett plank uppe på din altan så får altanen och plankets höjd högst vara 1,8 meter. Om altanen och planket tillsammans är högre än 1,8 meter krävs alltid bygglov för planket. Detsamma gäller om du vill bygga en mur uppe på din altan.

glasräcke utan stolpar går att använda där du vill ha det. Det eftersom det finns olika sätt att montera det på. Givetvis kan du välja att ha stolpar med om du föredrar det. Du som behöver delar för att skapa ett snyggt glasräcke, du kan vända dig till EASYSTEEL. Hos dem finns det glasräcken utan stolpar så väl som med och det för altanen, balkongen och trappan. Du kan kombinera delar på det sätt du vill. Alla produkter hos EASYSTEEL är alla i hög kvalitet samt att de har en hög estetisk tidlös design. Tänk på att ditt räcke ska vara i rätt höjd om det sitter högt upp, så det inte finns risk för fallolyckor. Det ska även monteras så att det inte går att komma mellan. Glasräcken som kommer utan stolpar kan du ha både ute och inne. Det ger ett modernt, snyggt utseende och gör en bra detalj i hemmet. Hos EASYSTEEL får du ett räcke med bra kvalitet, som är väldigt säkert samt estetiskt tilltalande.
Ett glasräcke utan stolpar är ett räcke som finns där, men utan att de allt för stor plats. Det ger en luftigare känsla att ha ett stolpfritt glasräcke. Att montera ett glasräcke utan stolpar är inga problem, bara du väljer rätt tillbehör. Du kan behöva skenor samt klämfästen för att sätta samman glasskivorna med varandra. Det fungerar även väl att använda en bottenprofil om du ska ha ett glasräcke utan stolpar på balkongen. Glasräcken i sig är ett bra val. Det är ett säkert alternativ så väl som det är snyggt att se på. Det ger en modern känsla till altanen, balkongen eller i trappan. För ett mer svävande utseende så är det inte fel att sätta up ett glasräcke utan stolpar. Då får du et räcke som ger dig en säker plats så väl som det är tilltalande att se på. De delar du behöver för att skapa ett stolfritt glasräcke, de hittar du hos EASYSTEEL. De har ett stort utbud av produkter som du kan kombinera på egen hand. De erbjuder inga färdiga lösningar, utan har istället unika modulsystem.

Kan man alls sätta upp ett räcke utan stolpar? Självklart kan man det, genom att ha rätt lösningar. Även om räcken och staket vanligtvis kommer med stolpar, så finns det andra sätt att göra på. När det gäller glasräcke utan stolpar så sätts dessa samman via en aluminiumskena till exempel. Det går utmärkt att ha denna lösning för altanen. Din altan får då ett svävande utseende, men är även säker att vistas på. Det går även att montera med runda punktfästen i rostfritt stål, som gör att glaset fäster utanpå underlaget. Sedan finns det golvfästen. Då är det så att varje fästs i två golvfästen i aluminium antingen utanpå eller ovanpå underlaget. Stolpfria glasräcken är snyggt att ha, eftersom de tar liten plats, märks inte så mycket men ändå ger altanen eller balkongen den säkerhet som krävs.Det finns en frivillig europastandard med säkerhetskrav och provningsmetoder samt säkerhetskrav vid montering av skyddsnät som heter SS-EN-1263. Standarden är normalt lämplig att följa om skyddsnät ska användas.

Innan man väljer att använda ett skyddsnät måste man noggrant undersöka att förhållandena lämpar sig för nät genom att kontrollera de yttre förutsättningarna.Skyddsnät kräver att minst följande förutsättningar finns:
Om ett skyddsräcke inte monteras längs med exempelvis hela taket, utan bara där arbeten utförs, är det viktigt att räcket går tillräckligt långt utanför det aktuella arbets­området för att verkligen kunna fånga upp en person som faller. Det innebär att bredden på skydds­räcket behöver vara betydligt bredare än arbets­områdets bredd. Det är för att man säkert ska veta att räcket fångar upp någon som faller. En tum­regel är att bredden på skydds­räcket ska vara: arbets­områdets bredd + 2 x (avståndet mellan skyddsräcke/takfot och ”vertikalt” upp till arbetsområdet, L i figuren nedan).Personlig fallskyddsutrustning kan man bara använda i undantagsfall om gemensamma fallskyddsanordningar inte är möjliga att använda, eller där tiden för att få dessa anordningar på plats är betydligt längre än tiden det tar att utföra det aktuella arbetet.

Ibland kan skydds­räcket behöva vara högre än 1 meter, exempelvis när arbetet utförs på branta tak. Om skydds­räcket är permanent och ingår i en byggnads ordinarie utrustning så är de ofta högre samt kan sakna fotlist.
En skyddstäckning används för att täcka en öppning eller någon annan slags hålighet som det finns risk att trampa eller falla ner i. Skydds­täckningen ska alltid vara hållbar, stabil och ligga på plats. Den ska vara tydligt utmärkt så att den inte kan miss­uppfattas. Den ska kunna bära upp de laster som den kan komma att utsättas för.

Skyddsräcken ska vara hållfasta och tillräckligt höga (minst 1 m). De ska vara utförda så att det hindrar fall över, genom och under räcket. Skydds­räcket behöver därför minst bestå av tre tvär­gående ledare (fotlist, mellan­ledare och över­ledare), eller ha motsvarande skydds­konstruktion som förhindrar fall (exempelvis helt tätt). Fot­listen ska normalt vara ca 0,15 m hög, mellan­ledaren ska vara placerad på mitten och över­ledaren i överkant av skyddsräcket. Om det finns lösa föremål som kan falla genom skydds­räcket så ska räcket vara inklätt eller helt tätt. Om räcke ska skydda mot fall från ytor som inte är plana eller låg­lutande behöver räckena utformas på ett annat sätt (tätare mellan räckes­­detaljerna).Tänk på att man alltid måste uppfylla de minimivillkor som finns i 60 a och 92 a §§ för att undvika sanktionsavgift vid arbete med 2 meter fallrisk eller mer. Reglerna innebär att man ofta måste komplettera gemensam fallskyddsutrustning med att använda personlig fall­skydds­utrustning vid vissa moment. Som exempel krävs det att man använder personlig fall­skydds­utrustning vid en förflyttning längs en stege med rygg­skydd eller längs en tak­brygga.

Det finns inga exakta krav Arbetsmiljö­verkets regler på hur skyddsräcken ska vara dimensionerade för att vara hållfasta i. Det finns däremot en frivillig Europa­standard för temporära skydds­räckes­system (SS-EN 13374:2013) som många tillverkare har valt att utforma sina räcken utifrån. Ett skydds­räcke utformat enligt en standard ger även användaren ett stöd vid val av produkter.Arbeten med fallrisker är normalt olämpliga att utföra som ensam­arbete. Används personlig fallskyddsutrustning ska en räddningsplan om någon faller och blir hängande, alltid finnas. Läs mer om personlig fallskyddsutrustning här. Arbete från stege ska om möjligt undvikas och bara användas vid kortvariga, enstaka arbeten där man inte kan välja andra bättre alternativ. Läs mer om krav på stegar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar. OBS! Från 1 januari 2015 kan den som arbetar utan något slags fallskydd få betala en sanktionsavgift. Se mer i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) där du bland annat hittar mer information i 56 a, 60 a, 86 a och 92 a §§.Eftersom det förekommer många riskfyllda arbetsmoment som faller inom tillämpningsområdet för AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningarbete, utfärdas sanktionsavgifter vid följande brister:

Att använda sig av fallskyddsnät för personskydd kan vara en lämplig arbetsmetod vid vissa sorters arbeten med fallrisker, som exempelvis hallbyggnationer.
När personlig fallskyddsutrustning används är det viktigt att utrustningen är anpassad för arbetet och arbetstagaren. Utrustningen måste också sitta säkert fast i en godkänd förankrings­punkt.

Arbeten med fallrisker ska alltid riskbedömas, oavsett fallhöjd. Om det förekommer arbete med risk för att falla 2 meter eller mer, ska det alltid finnas en arbetsmiljöplan och i den ska det beskrivas hur fallriskerna över 2 meter ska åtgärdas.
Oftast behöver en byggnadskonstruktion, till exempel ett byggelement, förberedas för infästning av skyddsnät redan då den konstrueras och innan den skickas till byggarbetsplatsen. Nätet måste enkelt kunna fästas in i förankringspunkter på byggarbetsplatsen.När man använder trä­virke i skydds­räcken är det viktigt att välja rätt sort. Man måste alltid ha konstruktions­virke (eller motsvarande), och normalt rekommenderas att man väljer klassat så kallat konstruktions­virke i minst klass C16 enligt SS-EN 338:2009 för att få tillräcklig håll­fasthet. Ofta behövs högre håll­fasthets­klass. Fall till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade i byggbranschen. Det finns därför krav på att man alltid ska förebygga fallrisker till lägre nivå. Kom ihåg att tiden inte bara innefattar till exempel ett särskilt arbete på ett tak, utan alla arbeten som behöver utföras där. Läs mer i 57-58 och 88-89 §§ i AFS 1999:3.

Vad kostar glas per kvadratmeter?
Floatglas – Pris 390 kr/kvm. Fönsterglas – Svensk tillverkat.
Vid fallrisker ska man i första hand använda gemensamma fallskydds­anordningar, det vill säga skyddsanordningar som skyddar flera personer mot risken att falla. Om det inte är möjligt, ska personlig fallskyddsutrustning användas.Klass B-räcken är lämpliga att använda i miljöer där nivåskillnaden från golv till mark är 0,5-3 meter. Våra B-klassade räcken klarar minst 0,5 kN/m i linjelast och i de fall räcket har glas är detta ett säkerhetsglas som förhindrar personskador vid en eventuell stöt. Kvadratiska stolpar av aluminiumprofil med måtten 50×50 mm och med godstjocklek på 2,5 mm. Aluminiumprofilen är anodiserade med en ytskikt 20 µm. Det är samma princip som man använder sig av på masten på en segelbåt, vilket är motståndskraftigt mot väder och vind. I vårt designverktyg anpassar du själv ditt glasräcke efter dina mått och designar det utifrån en rad olika valmöjligheter. Att skapa sitt personliga räcke är enkelt. I designverktyget får du både se ritningar och en 3D-modell av ditt stolpfria glasräcke. Vår 3D-generator ger dig en unik möjlighet att se ditt räcke innan du beställer det. Om du sparar ditt räcke kan du sedan öppna det på en annan dator, surfplatta eller mobil.För eventuella hörn på räcket medföljer detaljer för överliggare i rostfritt och aluminium. Träöverliggare giras på egen hand för att säkerställa att passformen blir exakt. Ett A-klassat räcke uppfyller Boverkets krav på räcken vid en fallhöjd på över 3 meter från golvnivå till marknivå, och är därför lämpliga att använda i alla typer av bostadsmiljöer. Våra A-klassade räcken klarar minst 0,5 kN/m i linjelast och i de fall räcket har glas är detta ett säkerhetsglas som förhindrar personskador vid en eventuell stöt. När du anger dina mått i vår konfigurator anger du alltid kantmåtten på platsen där du ska ha räcket. Vår konfigurator gör sedan de indrag som krävs. För ditt räcke anpassar vi sedan sektionsmåtten så att varje sektion på respektive sida blir lika långa. Vi anpassar alltså räcket efter dina mått och inte tvärtom.

Similar Posts