Kassaflödesanalys Brf Mall

− Det som är nytt jämfört tidigare är att det ska ingå en kassaflödesanalys för en bostadsrättsförening, ett krav som tidigare bara funnits på större företag, säger Birgitta Åhlander.Riksdagen antog under sommaren propositionen Tryggare bostadsrätt, i syfte att stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Bland lagändringarna finns två paragrafer i årsredovisningslagen som är bra att känna till. − Ändringarna påverkar redovisningen i en bostadsrättsförening och ska tillämpas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2023 eller senare, säger Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Bokföringsnämnden kommer att ta fram förslag på ny normgivning för bostadsrättsföreningars upplysningsskyldighet. Som underlag för sitt arbete beställde myndigheten en rapport från Bo Nordlund. I rapporten presenteras förslag på kompletteringar till lagkraven om nyckeltal, kassaflödesanalys och upplysningen när en bostadsrättsförening redovisar förlust. Det är i dagsläget oklart när Bokföringsnämnden har ett förslag på ny normgivning färdigt att skicka på remiss.

− FAR kommer självklart att besvara remissen när det blir dags, men jag skulle säga att det redan nu är en god idé att informera de kunder som berörs av lagförändringarna, säger Birgitta Åhlander.
Om verksamhetens resultat innebär en förlust ska bostadsrättsföreningen också lämna en upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.En bostadsrättsförening ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar om sådana nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat, däribland

Fördelen med fritt kassaflöde är att det inte går att manipulera. Till skillnad från den redovisade vinsten i resultaträkningen som går att förbättra genom exempelvis avskrivningar.
Fritt kassaflöde är ett nyckeltal som används inom aktieanalys. Informationen tas från kassaflödesanalysen i bolagsrapporten. Nyckeltalet syftar till att visa ett bolags verkliga vinst, det vill säga det värde som blir kvar hänförligt till aktieägarna. Som distribueras genom utdelning, återköp av aktier, amortering av lån, likvida medel eller investering i verksamheten.En kontrolluppgift kan sedan göras mot den fjärde gruppen som heter Årets kassaflöde som är summan av löpande, investering och finansiering. Sedan jämför man i en grupp till under årets kassaflöde som heter samma sak, Årets kassaflöde, som är en kontroll om kassaflödet stämmer. Den sistnämnda gruppen anges genom att titta på ökningen/minskningen i Likvida medel som finns i Balansräkningen.

Kassaflöde är ett företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod, gemensamt kallade betalningsströmmar. Kassaflödesanalys görs i årsredovisning och visar förändringen i likvida medel under en period, vanligen ett år. Börsnoterade företag lämnar en kassaflödesanalys kvartalsvis vanligen i förkortad version.På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies.
Dessa kakor är obligatoriska. De ger tillgång till basfunktionerna för webbplatsen och de relaterade tjänsterna. Utan de här kakorna kan inte webbplatsen fungera. Därför går de inte att inaktivera.Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke.Hemsidan är i första hand ert skyltfönster mot omvärlden och vänder sig till potentiella köpare, mäklare och andra som är intresserade av att ta del av vad som händer hos er. Hemsidan stärker på så sätt värdet av er förening. Många föreningar använder hemsidan också som en informationskanal för boende.

Vi erbjuder hemsida för brf i Gävle, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Härnösand, Ljusdal, Sollefteå och Ånge.
Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. Vill du veta mer om hur hemsida för brf fungerar eller om någon av våra övriga tjänster inom ekonomisk förvaltning? Fyll i vårt formulär så hör vi av oss! Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

Statistiska kakor samlar in och rapporterar information om hur du som besökare interagerar med webbplatsen. Informationen hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra ditt besök på webbplatsen.
Cookies som används för marknadsföring i andra kanaler gör det möjligt för oss att kommunicera med dig och visa dig så relevanta annonser som möjligt efter ditt besök på vår webbplats eller våra digitala tjänster.

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.
För det första krävs att er bostadsrättsförening är medlem i HSB Södra Norrland. Ni behöver också ha vårt ekonomiska/administrativa avtal. Om båda dessa krav uppfylls kan ni använda HSBs mall för hemsida. Den är enkel att administrera. Alla i styrelsen har automatiskt redigeringsrättigheter, och vill ni ha en extern webbredaktör går det bra att lägga till. HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies. Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).

På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används.
De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen.Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).

En kassaflödesanalys handlar kort och gott om pengar in- och ut ur företaget, att helt enkelt följa betalningsströmmarna för att säkerställa att det finns likvida medel vid bestämda tidsperioder. I en kassaflödesanalys delas inbetalningar och utbetalningar in enligt följande uppställning:En kassaflödesanalys innehåller inbetalningar, utbetalningar och mått på kassaflödet, som helt enkelt är inbetalningar minus utbetalningar. Mallen nedan är uppdelad i tre delar enligt standard där du redovisar kassaflöde från din löpande verksamhet, kassaflöde från investeringsverksamheten samt kassaflöde från finansieringsverksamheten. Anledningar till att man delar upp det i dessa tre delar är för att du ska få en tydlig och enkel överblick varifrån det totala kassaflödet i din verksamhet kommer ifrån. Kassaflödesanalys är en mall för att upprätta en analys av pengar som går in och pengar som går ut ur företaget. Genom att göra en sådan kan du säkerställa att du har likvida medel vid bestämda tidpunkter eller tidsperioder under ett år. Översyn över stadgarna bör göras varje år och i förekommande fall revideras för att aldrig vara i konflikt med gällande bostadsrättslagstiftning m.fl. eller medlemmarnas intressen.Revisor kan även ställas till ansvar om hen på felaktig grund skrivit en s.k. oren revisionsberättelse samt avstyrkt ansvarsfrihet eller fastställ­ande av balans- och resultaträkning, eller angivit felaktiga upplysningar i revisionsberät­telsen. Har föreningen och/eller enskild ledamot därav lidit skada, kan revi­sorn även i detta fall bli skadeståndsskyldig.

När ska man upprätta kassaflödesanalys?
Varför behövs uppgifterna? Uppgifter om ett företags kassaflöden kan användas när man bedömer företagets förmåga att generera de likvida medel som krävs för att driva verksamheten vidare, för återbetalning av lån, för betalning av andra förpliktelser samt för utdelning till aktieägarna.
Om revisorns fel inneburit att medlemmar och andra intressenter fått ej oväsentlig och felaktig information avseende föreningens ekonomi och/eller förvaltning, kan revisorn bli skadeståndsskyldig.Ett vanligt exempel på potentiellt sett allvarliga jävsförhållanden är mellan styrelseledamot och leverantör. Om sådant funnits, hur har styrelsen hanterat det? Har styrelsen t.ex. tagit in tre oberoende anbud (jfr. Upphandlingslagen)?

Frånsett kostnadsaspekten för upprättandet av årsredovisningen så går det givetvis inte att rekommendera en förening att inte välja regelverket K3. Med K3 blir årsredovisningen mer tydlig i detaljerna.
Medlemmarna tjänar dessutom privat på att all överlikviditet regelbundet används för att amortera på lånen. Om så inte sker får dessutom inte medlemmar som flyttar någon glädje av överskottet som de bidragit till med sina inbetalda avgifter, vilket även bryter mot likhetsprincipen som styrelsen ska följa.

Många föreningar betalar arvoden och/eller löner. Det kan t.ex. vara arvode till styrelsemedlem eller lön till person som städar eller sköter fastigheten.
En extern revisor är en revisor som valts av stämman men som inte är medlem i eller har annan lojalitet till föreningen eller dess styrelse än uppdraget som föreningens oberoende revisor.Bostadsrättsföreningen (om)taxeras vart tredje år inför fastighetsdeklarationen. Beräkningen fastighetsskatten utgår från fastighetens senaste taxeringsvärde.

Underhållsplanen bör revideras fortlöpande och minst vart tredje år. Vid revidering av underhållsplanen bör en ny värdering av kostnaderna för komponentbyten göras.
I regel består valberedningen av medlemmar vars huvudsakliga uppgift är att finna lämpliga kandidater till styrelseledamöter. Valberedningen kan även ta fram förslag på övriga funktionärer, samt lämpliga revisorskandidater.Valet av redovisningsregelverk påverkar inte en förenings ”verkliga” ekonomi men är av betydelse för hur byggnadsavskrivningar och utgifter för stora underhållsåtgärder hanteras i årsredovisningarna. Förening som har lokaler kan som tidigare framgått därutöver beviljas frivilligt momsinträde, vilket innebär att moms läggs på lokalhyran/årsavgiften. Momsregistrerade företag kan sedan kvitta denna. Om föreningens befintliga stadgar skiljer sig från Föreningslagens och Bostadsrättslagens krav på revisor, genom att föreskriva att föreningen ska ha auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen, så MÅSTE stadgarna ändras innan ni kan välja en revisor som inte är auktoriserad.(I det fall styrelseledamot inte är tillgänglig för att underteckna årsredovisningen kan en styrelsesuppleant träda in för denne. Då ska det anges att suppleanten skriver under årsredovisningen i rollen av tjänstgörande styrelsesuppleant.)

Varför gör man en kassaflödesanalys?
Genom att göra en kassaflödesanalys får företag en överblick på sina finansiella flöden och förklaringar till förändringar i dem. Analysen visar hur mycket likvida medel som genereras i verksamheten – och det är av intresse också för externa aktörer.
När en suppleant ersätter en ordinarie ledamot på ett styrelsemöte, men inte annars, har suppleanten samma ställning och ansvar som den ordinarie ledamoten, inklusive rösträtt.Föga förvånande har erfarna revisorer som uteslutande arbetar med bostadsrättsföreningar sett hur flera auktoriserade revisorer behållit bolagsglasögonen på när de reviderat föreningar. Riktiga BRF-revisorer har följaktligen fått göra ett och annat för att optimera föreningens ekonomi när de tagit över arbetet efter en sådan auktoriserad revisor. Det har handlat om att föreningen tidigare fått betala onödigt hög skatt, att revisorn inte uppmärksammat styrelsen på att vald finansieringsform påverkat medlemmar negativt privatekonomiskt vid framtida realisation, samt rena felaktigheter.

En auktoriserad revisor har dokumenterad yrkesskicklighet. För medlemmarna i en BRF kan det kännas betryggande att ha en sådan. Men hur förnuftigt är det?
Tips! Med Skatteverkets webbkalkylator kan bostadsrättsföreningen räkna ut ungefärligt hur mycket inkomstskatt föreningen ska betala. Räkna ut bostadsrättsföreningens skatt.Obs! Med hög inflation och en osäker räntebana så är det givetvis annat att tänka på också. Det är självfallet inte hälsosamt att amortera extra på ett befintligt bundet lån med en låg ränta för att ta upp ett öronmärkt lån till väsentligt högre ränta än så.

Det vanligaste motivet till att göra ett direkt kapitalinskott är att avgifterna till föreningen inte täcker de löpande och de beräknade framtida kostnaderna.

Hur läsa kassaflödesanalys?
En kassaflödesanalys fokuserar normalt på tre delar: Den löpande verksamheten som syftar till den huvudsakliga verksamheten och utgörs av försäljningar, kundfordringar, kortfristiga skulder mm. Investeringsverksamheten som utgörs av köp och försäljning av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.
Särskilt aktsamhet bör visas i det fall revisor är adjungerad då revisors medverkan innebär en jävssituation. Revisor bör följaktligen vara adjungerad enbart ha rollen av sakkunnig.Fastighetsavgift ska betalas för fristående bostäder samt för de delar av ytan i flerbostadshus (såsom bostadsrättsföreningens hus) där medlemmar och hyresgäster bor. En likviditetsbudget (likviditetsprognos) är i stället en budget som baseras på föreningens förväntade in- och utflöde av pengar under det kommande året (allt inklusive; amorteringar, intäkt från eventuell avyttring, …). Underhållsplanen är det bästa långsiktiga verktyg en förening kan ha för att säkra såväl fastighetens fortsatta välstånd som föreningens ekonomiska stabilitet.Förvaltningsuppdraget avser beslut om, och handläggning av, den löpande verksamheten. Styrelsens uppgifter kan alltså omfatta en mångfald av praktiska frågor. Förening med nyproducerad byggnad (som inte förväntas kräva utskiftningar på överskådlig tid) samt väl etablerad förening som har avsatt behövliga medel till fond för yttre underhåll borde lika gärna kunna använda K2 som K3 som regelverk. Föreningen får då även göra avdrag för s.k. investeringsmoms för byggnation/ ombyggnad av lokal som ska användas för momspliktig verksamhet. (Sådan gäller även för garage)Om underhåll inte gjorts under verksamhetsåret: finns stödbudget för underhåll? Hur påverkas medlemsavgiften? (Planeras avgiftshöjning under den kommande bokslutsperioden?)Om revisorn gör upptäckter som inte är så allvarliga att hen vill skriva en oren revisionsberättelse utan i snarare belysa smärre fel, påpeka förbättringsområden samt ge förslag på eller utkräva åtgärd, kan revisorn skriva ett revisions-PM till styrelsen.Enligt lag ska bostadsrättsföreningar göra en årlig avsättning till en fond som ska täcka framtida yttre underhåll. Hur mycket som ska avsättas till yttre fond bestäms av stadgarna.

Kontrollerar att avskrivningar på fastighet, fastighetsförbättringar och inventarier gjorts enligt tillämpligt regelverk (normalt enl. K2) och med rätt avskrivningstid.

För eventuella föreningar – av större storlek än någon befintlig BRF i Sverige – görs ett undantag avseende revisorskravet: auktoriserad revisor skulle behövas i en BRF-bjässe som uppfyllt minst två av följande villkor: a) fler än 50 anställda b) balansomslutning över 40M kr c) nettoomsättning över 80M kr – för vart och ett av två senaste åren.
Styrelsen ska upprätta och skriva under årsredovisningen senast sex månaderna efter utgången av räkenskapsåret (eller en tidigare tidpunkt om sådan inskrivits i stadgarna).

Det finns inget regelverk som styr vem som ska presentera årsredovisningen. Ekonomiansvarig/kassör i styrelsen gör det ofta. Det är ej heller ovanligt att den ekonomiska förvaltaren står för presentationen, då hen i regel har de bästa förutsättningarna för att besvara frågor från medlemmarna som rör (års)redovisningen.Genom årsredovisningen ska föreningens medlemmar, möjliga blivande medlemmar (bostadsrättsköpare) och andra intressenter kunna få en bild av föreningens ekonomi.Det är därför inte konstigt om en modern revisor förutsätter att bli registrerad hos Bolagsverket. Om hen sedan inte registreras av föreningen så är det är det skäligt ifall revisorn begär tilläggsersättning för administrativt merarbete.Därför bör revisorn lägga extra vikt på att granska det bostadsrättsföreningsunika, såsom underhållsplan, budget och vilka interna strategier föreningen har för att kunna finansiera framtidens projekt.

Revisor ”ska ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet krävs för att kunna genomföra uppdraget”. I en BRF bör revisor alltså ha både formell och praktisk ekonomisk kompetens och mer ingående BRF-kompetens.
I roll av adjungerad/inbjuden till styrelsemöte har revisorn i regel yttranderätt och förslagsrätt men hen ska visa aktsamhet med att lämna råd om vad som ska beslutas. Om revisorn påverkar beslutsfattandet uppstår lätt jävssituation, då revisor vid den kommande revisionen står i risk för att granska sitt eget arbete.Å andra sidan: om föreningens ekonomi är god samtidigt som avgiften inte justerats under en längre tidperiod så är faktiskt det i regel ett tecken på att

I noter kan man redogöra för med vilket regelverk årsredovisningen upprättats samt förklara de olika posterna med ord och/eller ytterligare indelning av poster och siffror från underliggande kontoklasser i räkenskaperna).
Vad inte många reflekterat över är dock att auktoriserade revisorer i regel har ringa erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar. Fast hur skulle de kunna bli erfarna? De jobbar ju nästan bara med aktiebolag:Föreningen redovisar momsen i en momsdeklaration, som lämnas en gång per kvartal när momspliktig omsättning understiger 40M kr/beskattningsår (det går att ansöka om månatlig momsredovisning).

Vad menas med kassaflöde?
Ett kassaflöde, även kallat betalström, är ett företags flöde av inbetalningar och utbetalningar, det vill säga flödet av pengar, under en viss tidsperiod (vanligtvis ett räkenskapsår).
När medlem säljer sin bostadsrätt finns uppgiften om dennes samlade indirekta kapitaltillskott med på kontrolluppgiften som skickas till Skatteverket respektive medlemmen.Det finns gott om exempel på föreningar som betalat en auktoriserad revisor flera hundra tusen kr på årsbasis men då har omfattande konsultation utöver årsrevision inkluderats i arvodet.

Sunt förnuft tillsäger att den extra kostnad, det administrativa merarbete som krävs inför valet samt det dubbelarbete som ska utföras av två revisorer vid sådant krav, sällan kan vara i föreningens intresse.
Budgeten utgör planeringsverktyget för finansieringen under denna period. Om budget finns är det viktigt att den efterföljs samt att möjliga resultatavvikelser från budgeten utreds.Enligt de nya bestämmelserna ska bostadsrättsförening i förvaltningsberättelse lämna upplysningar om sådana nyckeltal som kan underlätta en bedömning av föreningens ekonomi, såsom

Vem ska göra kassaflödesanalys?
Även mindre koncerner som frivilligt väljer att presentera en koncernredovisning, ska upprätta en kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen är ett bra verktyg för att på ett strukturerat sätt utvärdera verksamhet och analysera hur ett företaget fungerar, hur likvida medel kommer in från verksamheten och vart de tar vägen.
För auktorisation som revisor krävs minst kandidatexamen (i valfritt ämne) från högskola/universitet, praktisk utbildning om minst tre år på heltid, godkänt prov hos Revisorsinspektionen samt att revisorn yrkesmässigt bedriver revisionsverksamhet.

Hur räknar man ut Årets kassaflöde?
Det fria kassaflödet är de pengar som aktieägarna kan göra vad de vill med. Det är skattat och klart och kan användas för utdelning. Fritt kassaflöde räknas enkelt ut genom att man tar kassaflödet från den löpande verksamheten och drar av kassaflödet från investeringar.
Samtliga medlemmar ska enligt denne behandlas principiellt lika, vilket enligt praxis betyder att medlem varken får ges särskild fördel eller nackdel på bekostnad av övriga medlemmar.

Att i praktiken kräva intern revisor i tillägg till extern revisor är lika förnuftigt som att utse en medlem att klippa medlemmarnas hår varje gång medlemmarna kommer från frisören. Det blir i regel inte bättre!
Styrelsen kan under ordinarie föreningsstämman få stämmans uppdrag att kalla till extra föreningsstämma: för att behandla vissa frågor vid ett senare tillfälle, men innan nästa ordinarie föreningsstämma.I bostadsrättsföreningar förhåller det sig annorlunda: stabilitet är A och O. En BRF kan mycket väl uppvisa negativt ekonomiskt resultat såtillvida att det finns en hållbar budget och finansieringsplan.Likväl som de bästa verktygen för ekonomistyrning i en bostadsrättsförening är underhållsplanen och budgeten så är dessa de bästa verktygen som revisorn har när det kommer till den ekonomiska kontrollen.

Hur räknar man ut Periodens kassaflöde?
Fritt kassaflöde räknas enklast ut genom någon av följande formler:Kassaflöde från verksamheten (efter förändring i rörelsekapital)-kassaflöde från investeringsverksamheten.Rörelseresultat-betald skatt-avskrivningar(både på materiella- och immateriella tillgångar)-förändring i rörelsekapital-capex.
Underhållsplanen bör utarbetas av en kunnig besiktningsperson. Besiktningspersonen bör utöver den tekniska planen beräkna kostnader för olika underhållsinsatser, sådant arbete underlättas av god lokal kunskap.

I en bostadsrättsförening ska samtliga styrelseledamöter vara medlemmar (eller make/maka/sambo till en medlem) om inte föreningens stadgar föreskriver något annat.
De senaste 30 åren har kapitaltillskott gett en långt bättre kapitalavkastning än t.ex. investering i aktiefonder både före och i synnerhet efter skatt.

För föreningen är det lönt att amortera närhelst utrymme finns. Föreningar är sällan skuldfria och kreditgivarnas utlånsränta är högre än inlåningsränta. Det är alltså dyrt att ha för mycket pengar på bok även om det teoretiskt förhålla sig annorlunda vid deflation, alltså negativ inflation.Bostadsrättsföreningar är återkommande i behov av underhåll på huset och det kan även vara aktuellt att göra investeringar i sådant som föreningen inte haft förut (nya komponenter, t.ex. att man önskar bygga en hiss). När revisorn mottar utkast till årsredovisningen samt övrigt material från föreningen eller föreningens ekonomiska förvaltare så upptäcker hen ganska ofta mer eller mindre allvarliga felaktigheter. Föreningen/förvaltaren har då, såtillvida att felet inte är graverande, möjlighet att göra korrigeringar innan den slutliga årsredovisningen är klar att undertecknas. Därför blir revisionsberättelsen som oftast ren i slutändan. Lagkravet på registrering av bostadsrättsföreningens revisor är identiskt med lagkravet på auktoriserad revisor, nämligen när minst två av följande villkor uppfylls för vart och ett av två senaste åren: a) fler än 50 anställda b) balansomslutning över 40M kr c) nettoomsättning över 80M kr. Och någon så stor bostadsrättsförening finns inte i Sverige.

Vad är en bra kassaflödesanalys?
En kassaflödesanalys fokuserar normalt på tre delar: Den löpande verksamheten som syftar till den huvudsakliga verksamheten och utgörs av försäljningar, kundfordringar, kortfristiga skulder mm. Investeringsverksamheten som utgörs av köp och försäljning av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.
Revisorn överlämnar ett dokument – revisorns revisionsberättelse för räkenskapsåret – till föreningens stämma. Av revisionsberättelsen framgår huruvida revisorn anser årsredovisningen överensstämma med faktiska förhållanden eller ej samt om den ger en rättvis bild av föreningens ekonomiska ställning och resultat.

Regeringen har bl.a. föreslagit att det i den ekonomiska planen ska ingå en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov de kommande 50 åren. Bestämmelser om den ekonomiska planens innehåll i övrigt ska tas in i lagen.I det fall föreningens stadgar råkar föreskriva att föreningen ska ha auktoriserad revisor, behöver stadgarna uppdateras inför val av revisor med annan formell kompetens. Mall för stadgar finns på Bolagsverket.se.

Beslut om ändrade stadgar kan fattas vid endast EN föreningsstämma (ordinarie eller extra stämma) om samtliga röstberättigade önskar den föreslagna ändringen.Revisorssuppleantens uppgift är att utföra revisorns arbete om revisorn inte kan uppfylla sitt uppdrag. Man kan alltså se suppleanten som en reserv för och eventuell ersättare till den valde revisorn under den aktuella året.Både ”äkta” och ”oäkta” bostadsrättsföreningar lyder under Bostadsrättslagen och de förvaltas enligt samma grundläggande principer. De har emellertid olika beskattningsregler, ytterst förenklat:

Stämmoordföranden (sådan kan även vara extern) ansvarar för att protokoll förs vid stämman. I regel utser ordföranden en protokollförare, då det kan vara jobbigt att både leda stämman och föra protokoll.
Fastighetsskatten för hyra av lokal debiteras ofta hyresgästerna under s.k. fastighetsskatteklausuler, och alltid i det fall lokalhyresavtalet gäller längre tid än 3 år.Samtliga personer ska ha skrivit på årsredovisningen inför stämman och medlemmarna ska ges tillgång till kopia av det påskrivna dokumentet minst två veckor innan stämman.

(HSB t.ex. har sådant krav i sina ”mönsterstadgar” – av många kallat ”monsterstadgar – som dessutom föreskriver att HSB ska utse en av föreningens revisorer. Detta kan knappast sägas vara annat än ett fräckt sätt att tjäna pengar, eftersom ett externt revisionsuppdrag då går till HSB-bolaget Borevision som på denna väg blivit Sveriges största BRF-revisor.)För att bostadsrättsföreningen ska klassificeras som “äkta” av Skatteverket ska minst 60 procent av verksamheten bestå i s.k. “kvalificerad användning”, dvs. tillhandahållande av bostäder till medlemmar som är fysiska personer, alltså inte företag/organisationer.

Användning av fastigheten enligt kraven i Inkomstskattelagens 2 kap. 17 § kallas för “kvalificerad användning”, vilket i huvudsak handlar om tillhandahållande av bostäder till medlemmarna. Gemensamma utrymmen som har ett naturligt samband med bostaden (såsom trapphus, cykelrum, hiss och tvättstuga) kan ingå i den kvalificerade användningen.
Förening som betalar en person mer än 1000 kronor under ett kalenderår ska registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket samt betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag.

En bostadsrättsförening definieras av Skatteverket antingen som Privatbostadsföretag, vad som allmänt kallas ”äkta bostadsrättsförening” eller som Oäkta bostadsföretag, vad man brukar kalla ”oäkta bostadsrättsförening”.
Bostadsrättsföreningen är en form av ekonomisk förening. Bostadsrättsföreningens ändamål är att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt, utan tidsbegränsning. Under 2022 har många föreningar tvingats revidera sina tidigare beräkningar påtagligt till följd av snabbt ökade räntekostnader samt kraftiga ökningar i energipriser. Vanligtvis kräver stadgarna två justeringspersoner, men om stadgarna enbart kräver en sådan så kan stämman vara giltig med ordförande som protokollförare och justerare.Låt valberedningen (om föreningen har sådan) hitta goda kandidater till ny revisor – sådana som inte bara är duktiga på ekonomi i allmänhet utan som verkligen kan just BRF-ekonomi.Vid förslag på ändring av stadgarna ska kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma skickas ut senast fyra veckor och tidigast sex veckor innan stämman. (Kallelse får skickas senast två veckor före stämman om sådan kortare tidsfrist inskrivits i stadgarna).Om föreningen har en medlem som utöver behörighetskraven är duktig inom bostadrättsekonomi, som inte är jävig och som vill verka som föreningens revisor för ingen eller en symbolisk ersättning så bör föreningen välja den personen till revisor.Bostadsrättsföreningen kan som oftast distribuera information till medlemmarna elektroniskt (t.ex. med e-post), inklusive kallelse till föreningsstämma, även om stadgarna skulle föreskriva annat. Följande förutsätts då:Fastighetsavgiften har därutöver ett tak på 0,3% av taxeringsvärdet och kan således vara lägre än 1.429 kr för lägenheter med ett värde som underskrider 635.000 kr (år 2020).Revisor får av och till dylik förfrågan från styrelser och bör då tacka nej. Det är inte mer motiverbart att revisorn ska föredra årsredovisningen än att bilprovningens testansvarige (läs: revisorn) ska redogöra för bilens konstruktion när ansvarig konstruktör (läs: styrelsen) finns närvarande.

Styrelsens förvaltningsberättelse ger en allmän beskrivning av föreningen och fastigheten: såsom antal lägenheter och medlemmar under föregående år, vilken/vilka fastigheter föreningen äger samt vilka som är styrelsemedlemmar.
Det ställs inte lagkrav på att någon svensk bostadsrättsförening ska ha auktoriserad revisor. I Sverige finns nämligen ingen bostadsrättsförening som är så stor att lagkravet på auktoriserad revisor uppfylls! I ett (teoretiskt) undantagsfall ska visserligen föreningens revisor ha revisorsexamen, nämligen när minst två av följande villkor uppfylls för vart och ett av två senaste åren: a) fler än 50 anställda b) balansomslutning över 40M kr c) nettoomsättning över 80M kr.Styrelsen kan även själv vara initiativtagare till en extra stämma, när den anser det vara behövligt, eller önskvärt, i enlighet med aktsamhetsprincipen:Det vidimerar behovet av att ha viss höjd för dylika makrogrundade faktorer i föreningens framtidskalkyler för att kunna upprätthålla en hyggligt stabil avgiftsnivå utan att medlemmarna behöver göra kapitaltillskott. Ett s.k. direkt kapitaltillskott – även kallat insatshöjning – innebär att medlemmarna gemensamt tillför föreningen pengar utöver de medel som uppgick vid upplåtelsen. Styrelsen får inte ensam ansvara för valet av revisor, det är föreningens stämma som ska utse revisorn. Ett undantag finns: om stämman delegerat till styrelsen att utse revisor och att stämmobeslutet protokollförts och signerats.För oäkta bostadsföretag görs inkomstberäkningen, till skillnad från i en äkta BRF, utifrån de verkligen intäkterna och kostnaderna (driftskostnader är avdragsgilla) och skatt ska betalas på verksamhetens överskott.

När det gäller större investeringar så finns ett och annat att tänka på – utöver att det, beroende på föreningens ekonomi, kan komma att påverka skuldsättningen och medlemmarnas framtida avgifter till föreningen.

Några internrevisorer som är medlemmar i sin förening utför revisionsarbetet gratis, andra får betalt några tusenlappar. Det är rimligtvis ingen skälig eller marknadsmässig ersättning för en yrkesrevisor.
I propositionen till den nya stämmolagen har Justitiedepartementet refererat till pågående översyn av möjligheten att i framtiden permanent tillåta digitala stämmor.(Vi har märkt oss att sådana revisorer tillåtit att hela kostnaden bokförts på konto 6421 Revision, vilket inte är korrekt. Det ska antingen debiteras den övre kontoklassen 6420 Ersättningar till revisor, eller helst, delas upp på underkontona 6421 Revision och konto 6422 Rådgivning. Dessa föreningar har alltså haft en både dyr, slarvig … och auktoriserad revisor …)

Hur man gör en kassaflödesanalys?
Du räknar fram kassaflödet från den löpande verksamheten, före betalda räntor och skatter. Det enklaste sättet att göra en kassaflödesanalys är att utgå ifrån en mall, för att du inte ska missa något. Du har också mycket att vinna på att använda ett budget- och prognosverktyg som stödjer kassaflödesanalyser.
Sedan 2020 har föreningar som tillhandahåller och tar betalt för el, värme och/eller vatten utifrån individuell förbrukning, varit momsskyldiga och måste momsregistreras.Även om föreningen är överlikvid (har en stor kassabehållning) så lönar det sig för de befintliga medlemmarna att föreningen inte använder de pengar man har på bok för att betala för projektet.

Hur vet man att en kassaflödesanalys stämmer?
En kontrolluppgift kan sedan göras mot den fjärde gruppen som heter Årets kassaflöde som är summan av löpande, investering och finansiering. Sedan jämför man i en grupp till under årets kassaflöde som heter samma sak, Årets kassaflöde, som är en kontroll om kassaflödet stämmer.
Revisorns/revisorernas uppdrag är att oberoende granska föreningens ekonomi (ekonomisk kontroll) och styrelsens förvaltning (förvaltningskontroll), enligt lagen och i medlemmarnas intresse.Om föreningen får inkomst av annat än fastigheten, t.ex. att föreningen hyr ut parkeringsplats till annan än boende i fastigheten eller hyr ut bilar från en bilpool. En bostadsrättsförening är skyldig att självmant skicka in årsredovisningen till Bolagsverket enbart om föreningen når upp till mer än ett av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: När det sagts: en BRF bör ha en revisor som både kan och vill ge föreningen goda råd. Det är därför lönt att välja en extern revisor som är expert på just bostadsrättsekonomi. Behöver bostadsrättsföreningen låna pengar för att betala för driften betyder det då i regel att avgiften behöver höjas. Ett tillfälligt minusresultat behöver däremot inte betyda detsamma. Registrerad revisor kan lättare få access till registrerad information om föreningen hos Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet m.fl. – vilket kan underlätta revisionen.parkeringsplatser eller garage som upplåtits till extern part som hyr ut den enligt avtal med medlem (upplåtelse direkt till medlemmar kan dock vara kvalificerad, jfr. om gemensamma utrymmen ovan)

Vi rekommenderar att skriva om stadgarnas revisorsparagraf om denna är kontraproduktiv genom att kräva flera revisorer och/eller att minst en revisor är medlem i föreningen; ställ då i stället krav på revisorssuppleant(er)!
Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Om föreningen har registrerad revisor hos Bolagsverket som inte valts om, så måste den förra revisorn avregistreras när ny revisor valts. Då är det lönt att registrera den nya revisorn samtidigt. Avgiften blir hursomhelst densamma.
Däremot blir det något mer arbete för den ekonomiska förvaltaren (redovisningen) och för revisorn (kontrollen) om regelverket K3 tillämpas. K3-redovisning kan alltså vara något dyrare.

För en förening som har extern revisor blir det i regel långt dyrare att även ha intern revisor, dels för att det är skäligt att ge den interna revisorn ersättning, dels för att den externa revisorn får använda extra tid på kommunikation med och ”utbildning” av den interna revisorn.För att revisorn ska kunna bli skadeståndsskyldig förutsätts att hen fått ett sanningsenligt, komplett och överskådligt underlag från föreningen och/eller ekonomiförvaltaren – och sedan klantat till det ganska rejält:

Similar Posts