Lulea Cosa Vedere

Det här är den version av vår webbplats som är riktad till personer som talar Svenska i Sverige. Om du är bosatt i ett annat land eller en annan region väljer du den lämpliga versionen av Tripadvisor för ditt land eller din region i rullgardinsmenyn.

53 We read about a petition called Save Cinque Terre from Mass Tourism created by Amy Inman in 2015, are you familiar with it? If yes: How did you react? Did the petition make any difference in your work towards sustainability? What are your opinions about the Un Comune initiative (Cinque Terre being one combined municipality)? Conclusion Do you think Cinque Terre could become a sustainable destination through all the dimensions: social, environmental and economic? What are your future plans in the work towards the protection of Cinque Terre? – opportunities/threats/challenges Do you want to add something more? Overview of what we ve talked about. Italiensk intervjuguide för Fabrizia Pecunia, Borgmästare i Riomaggiore Introduzione Inizialmente vorremmo ringraziarvi per averci aiutato con la nostra tesi. Lo scopo della nostra tesi è di analizzare come gli attori turistici lavorano strategicamente per sviluppare una destinazione sostenibile dal punto di vista sociale. Le andrebbe bene se registriamo l intervista? Ciò che dice verrà usato solamente per la tesi. Ci consente di utilizzare il Suo nome nella tesi? Informazione di base Ci vorebbe raccontare un pò di se stesso? È nato qui alle Cinque Terre? / o per quanto tempo ha abitato qui? Quali sono le Sue responsabilità da sindaco? Quanto tempo è stato il sindaco di Riomaggiore? Il turismo alle Cinque Terre Ci vorebbe raccontare un pò del turismo alle Cinque Terre? Come è sviluppato il turismo alle Cinque Terre, e particolarmente a Riomaggiore? Che differenza vede nel turismo di oggi rispetto a 10 anni fa? Quali sono i Suoi pensieri sul turismo nelle Cinque Terre in questo momento? Effetti positivi/negativi Come sono state colpite le Sue attività di lavoro dal cambiamento del turismo? Vedete qualche differenze nel comportamento/impatto di diversi tipi di turisti? Turismo sostenibile & sostenibilità socio-culturale Quali effetti ha il turismo sull ambiente alle Cinque Terre? Quali effetti economici può vedere? Positivi/negativi Quali impatti sociali positivi e negativi vede? 48- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! – Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: [email protected] Forskning om förståelseEn sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner – Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän – för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination
The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast – Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:16 Ovannämnda teorier omfattar problematiken kring turismens utveckling, dess påverkan och hållbarhet. Social hållbarhet är en avgörande faktor för destinationers framtid eftersom bevarandet av kultur och livskvalitet är av vikt för en destinations överlevnad. Vidare är bärighetskapacitet ett viktigt verktyg för hållbarhetsutveckling och strategier för att hantera detta har lyfts fram i avsnittet. Dessa teorier skapar en referensram som utgör grunden för analysen av det empiriska materialet. Nedan beskrivs hur vi gått tillväga för att få fram vårt empiriska material som vi ska analysera med hjälp av variablerna social hållbarhet och bärighetskapacitet. 11Från extern till intern på tre dagar Erfarenheter från externa lärares pedagogiska kompetensutveckling Maria Göransdotter, Designhögskolan, Umeå Universitet Margareta Erhardsson, Universitetspedagogiskt Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 22 transkriberingen som vi sedan jämförde med varandra. Tematiseringen gjordes genom att vi gick igenom varje transkribering för att se vad intervjupersonerna sa om respektive tema som uppkommit under transkriberingen samt analysera om ytterligare teman visade sig. De teman vi valde att utgå från grundades i den teoretiska referensramen och resulterade i tre teman: problematik, trängsel och överbelastning samt strategier och åtgärder. Under tematiseringen valde vi även ut relevanta citat för att stärka analysen. 17 KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer 57 We read about an idea of a mobile app that supervises and controls the tourists and their mobility patterns in the Cinque Terre park. Have you heard about it? If yes; how do you think this could help you and other businesses within the industry? What are your opinions about the Un Comune initiative (Cinque Terre being one combined municipality)? Conclusion Do you think Cinque Terre could become a sustainable destination through the dimensions: social, environmental and economic? What do you think Cinque Terre has to do to stay attractive and sustainable at the same time? Does the collaboration between the public and private sectors need to improve? Would you like to add anything more?/questions? Intervjuguide för Stefano Nicora, Associazione Pro Loco, Monterosso Introduction First we would like to thank you for helping us with our thesis. The aim of our thesis is to analyse how tourist stakeholders strategically work to develop a sustainable destination from a social perspective. (Sustainability consist of three parts: economic, environmental and social sustainability, and we have decided to focus on the social part). Would it be okay for you if we record this interview? What you say will be used for the purpose of our thesis only. Do you want to be anonymous or do you allow us to use your name in the thesis? Background information Can you tell us a little about yourself and the association? Are you born and raised in Cinque Terre? // or for how long have you lived here? What are your responsibilities as president of the local tourist office? For how long have you worked at Pro Loco? Why did you decide to work there? Sustainable tourism What effects does the tourism have on the environment in Cinque Terre? What positive and negative economic effects can you see? What positive and negative social impacts can you see? In what way do you think the increased tourism affects the local people and culture? Have you noticed any change in attitudes of locals towards tourists? Strategies How do you collaborate with the different municipalities and what is your role towards them? 52Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet Unlock: Drivkrafter för en hållbar konsumtion på lokal nivå Karin André, Katarina Axelsson, Elena Dawkins, Åsa Gerger Swartling Den 19 mars 2019 Kommunernas roll? Ansvarar för betydande välfärdsoch samhällsfunktioner

Att välja metod några riktlinjer Kristina Säfsten TD, Universitetslektor i produktionssystem Avdelningen för industriell organisation och produktion Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) Det finns inte
Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.Jämlik hälsa i internationellt och svenskt perspektiv Utveckling, förklaringar och Kommissionens arbete Olle Lundberg, professor och ordförande Centrala utgångspunkter Hälsa är viktigt för människor! 86%

5 Innehåll 1 INLEDNING PROBLEMBAKGRUND PROBLEMATISERING SYFTE DISPOSITION TEORETISK REFERENSRAM MASSTURISM OCH HÅLLBARHET DEN SOCIALA HÅLLBARHETSDIMENSIONEN BÄRIGHETSKAPACITET Social bärighetskapacitet Bärighetskapacitet och destinationslivscykeln Strategier för att hantera bärighetskapacitet METOD FORSKNINGSANSATS EMPIRISKT OMRÅDE Urval INTERVJUER Utförande REFLEKTION ANALYSMETOD ANALYS MASSORNAS TILLSTRÖMNING I CINQUE TERRE Den ideala turisten PROBLEMATIKENS ALLA SIDOR Ekonomiskt läckage och miljöpåverkan En förändrad vardag Maktens roll inom hållbar turism OKONTROLLERAD TRÄNGSEL En förändrad attityd CINQUE TERRES FRAMTIDA HÅLLBARHETSSTRATEGIER Management En gemensam vision Samarbete och kommunikation Marknadsföring Teknologi Events och aktiviteter SLUTDISKUSSION REFERENSER BILAGOR BILAGA 1 KARTA ÖVER CINQUE TERRE BILAGA 2 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER BILAGA 3 INTERVJUGUIDER BILAGA 4 DIAGRAM ÖVER NATIONALPARKENS FÖRDELNING AV INTÄKTER… 55
Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter26 majoriteten av intervjupersonerna hade en negativ inställning till nationalparkens förvaltning av ekonomin och Cinque Terre Card i synnerhet. The problem with the national park I am personally a little bit against the park. Because there was an article that said, During Easter people walked between Monterosso and Vernazza. They were the first to say not more than people. So, they don t do what they originally should do. But times 16 euro it s much more money. The national park survives in selling tickets. / / Because the director of the national park is not chosen by locals but from Rome / /. (Stefano Nicora ) Brenda Crane och Alessandro Cinque, ägare av Angelo s Boat Tours, ( ) påpekar instämmande att de inte vet vart pengarna tar vägen som kommer in från biljettförsäljningen, en åsikt de delar med flera andra intervjupersoner. Vi blev tilldelade ett cirkeldiagram av både Patricia Gubler och butiksägaren (se bilaga 4a och 4b) som visar på en ojämn fördelning av pengarna som kommer in till Cinque Terre National Park. Patricia Gubler ( ) påpekar att en alltför stor del av inkomsterna går till parkens interna arbete, som exempelvis löner, info-points, och kontorsrelaterade ändamål, i förhållande till den mängd som går till underhåll av själva parken. Weaver (2006, s. 7) menar att lokalbefolkningen bör få en jämn fördelning av inkomsterna från turismen och att läckage måste minskas från den lokala ekonomin för att uppnå ekonomisk hållbarhet. Patricia Gubler talar om pengar som hamnar i fel händer utan att bidra till den lokala ekonomin: / / these cruise ships falsify because they are big hotels on the sea and when their passengers come in just for the day, and during the night they go back, the money they leave there. (Patricia Gubler ) Den ekonomiska problematiken är även nära sammankopplat med de miljömässiga problem som Cinque Terre står inför dagligen. Matteo Perrone ( ) berättar om hur ekonomin har förändrats med tiden och att det har skett ett generationsskifte i området. Samtliga intervjupersoner nämner att det pågår ett skifte i generationernas intresse och att det kan vara en anledning till varför ekonomin har förskjutits till att genereras av turismen istället för av jordbruket. Alessandro Cinque förklarar situationen: You know, in the modern world the younger generation doesn t want to work in the field, there is no worth in working in the country, unless there is money, unfortunately. So it s abandoned. (Alessandro Cinque ) 21 Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod. 52 Bilaga 3 Intervjuguider Intervjuguide för Fabrizia Pecunia, borgmästaren i Riomaggiore Introduction First we would like to thank you for helping us with our thesis. The aim of our thesis is to analyse how tourist stakeholders strategically work to develop a sustainable destination from a social perspective. (Sustainability consist of three parts: economic, environmental and social sustainability, and we have decided to focus on the social part). Would it be okay for you if we record this interview? What you say will be used for the purpose of our thesis only. Do you want to be anonymous or do you allow us to use your name in the thesis? Background information Would you like to tell us a little about yourself? Are you born and raised in Cinque Terre? // or for how long have you lived here? What are your responsibilities as a mayor? For how long have you been the mayor of Riomaggiore? Tourism in Cinque Terre Can you tell us a bit about the tourism in Cinque Terre? How has the tourism developed in Cinque Terre and especially Riomaggiore? What difference can you see in today s tourism compared to 10 years ago? What are your thoughts about the tourism in Cinque Terre right now? Positive/negative effects How has your work tasks been affected by the changing nature of the tourism? Do you see any differences in different types of tourists impact/behavior? Sustainable tourism & socio-cultural sustainability What effects does the tourism have on the environment in Cinque Terre? What positive and negative economic effects can you see? What positive and negative social impacts can you see? In what way do you think the increased tourism affects the local people and culture? Have you noticed any change in attitudes of locals towards tourists? Strategies Do you have any goals to become a sustainable tourist destination? What are your strategies as mayor and municipality, to create/maintain sustainable tourism in the area? Are you collaborating with private tourism businesses to develop sustainable tourism? Do you follow any guidelines to evaluate the level of sustainability? What are your thoughts about a possible limitation of tourists? 47

39 I m from California and we have an area in Big Sur that was a real secret. Something was posted on TripAdvisor, something like the second most beautiful beach in the world and so many people started to come. It s just a little one-way road and to come in, two cars can t pass each other and this is a disaster now. And the marketing is one of the causes. / / it s similar here. Marketed in
the wrong way. (Birgit Maddox ) Vidare talar butiksägaren ( ), Daniele Moggia och Patricia Gubler ( ) om demarketing. Enligt Swarbrooke (1999, s. 29f.) innebär de-marketing att destinationer försöker minska turisternas efterfrågan för platsen. We need to talk about how steep it is, how difficult it is to make wine and how important it is to drink local wine. (butiksägaren ). Även Daniele Moggia ( ) påpekar vikten av att lyfta fram den svåra terrängen och de smala vägarna för att avskräcka de som inte kan röra sig i denna miljö från att åka dit. Det handlar återigen om att locka de rätta turisterna och minska efterfrågan hos de som inte är intresserade av Cinque Terres kultur och naturliga resurser. At this stage I can say that I wouldn t make any marketing anymore for Cinque Terre for the next five years. Because it needs to fall out of all bucket lists. We don t need this anymore. (Patricia Gubler ) Swarbrooke (1999) menar att de-marketing kan vara en strategi för en destination att påverka efterfrågan och därmed förhindra att bärighetsgränsen överstigs och samhället riskerar negativa effekter. Som tidigare nämnts är detta en önskan hos majoriteten av intervjupersonerna Teknologi Medan marknadsföring är ett sätt att minska efterfrågan för Cinque Terre tror Daniele Moggia ( ) att teknologi är en lösning för att kunna begränsa turistflödet väl på plats. Både Daniele Moggia ( ) och Matteo Perrone ( ) förklarar innebörden i ett projekt som nationalparken genomför vilket innebär ett försök i att mäta antalet turister som rör sig på vandringslederna. Detta projekt är starten för att kunna göra beräkningar för vad områdets natur har för bärighetskapacitet. I sin tur berättar Gianni Capellini ( ) om ett initiativ från kommunen i samarbete med universitet i Genua. Detta samarbete innebär utveckling av en plattform där researrangörer måste registrera sina busslaster som ett steg mot att begränsa antalet bussresenärer som kan besöka Cinque Terre dagligen. Denna plattform ska fungera som ett reserveringssystem för att på så sätt få mer 34
Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort17 3. Metod I följande avsnitt beskriver vi val av metod och urval som båda grundar sig i uppsatsens vetenskapliga problem och syfte för att kunna uppfylla detta på bästa sätt. Vidare beskrivs valet av intervju som metod och genomförandet av dessa. Avslutningsvis sker en reflektion över metodvalet och en förklaring till hur materialet har analyserats. 3.1 Forskningsansats Vår uppsats bygger på en kvalitativ studie där vi har fokuserat på hur offentliga och privata aktörer i Cinque Terre arbetar för att minska den negativa sociala påverkan som turismen genererar. Arbetsprocessen för studien inleddes med att utforma en teoretisk referensram för att skapa en förståelse för det empiriska materialet och hur detta på bästa sätt skulle samlas in. Efter insamlad empiri har den teoretiska referensramen korrigerats för att kunna lyfta fram väsentliga teman som framkommit under intervjuerna. Då uppsatsens syfte är att förstå hur aktörer arbetar för att skapa en socialt hållbar destination har vi utgått från ett tolkande perspektiv. Ett tolkande synsätt har fokus på att förstå människors beteende och försöka fånga den subjektiva innebörden av social handling (Bryman 2011, s. 32). Således har denna metod hjälpt oss att förstå ageranden från turismaktörer i Cinque Terre. Forskningsansatsen är användbar då vi utgått från att sociala företeelser är socialt konstruerade och att individer påverkar sammanhanget (Jfr Bryman 2011, s. 37). Vår undersökning fokuserar på deltagarnas perspektiv och lägger vikt vid vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt, något som Bryman (2011, s. 371) beskriver som karaktärsdrag för kvalitativ forskning. Genom denna metod har vi kunnat tillhandahålla mer djupgående svar och ge en mer dynamisk bild av verkligheten med fokus på samband mellan deltagarnas åsikter. Bryman (2011, s. 373) beskriver även hur kvalitativa forskare studerar människor i deras naturliga miljöer, något som stödjer vårt val av att göra vår studie i Cinque Terre. 3.2 Empiriskt område Det empiriska materialet är insamlat i Cinque Terre i april Cinque Terre är en destination bestående av fem byar, tre kommuner och en nationalpark (se bilaga 1). Parken är en av Italiens minsta nationalparker på hektar och är en av få bebodda parker med omkring invånare ( Dessutom har destinationen cirka 2,5 miljoner besökare per år och både lokalbefolkningen och nationalparken talar om att begränsa antalet turister för att minska 12 54 In che modo pensa che l incremento del turismo colpisce la gente del posto e la cultura? Avete notato qualche cambiamento negli atteggiamenti verso i turisti della gente del posto? Strategie Avete obiettivi per diventare una destinazione turistica sostenibile? Quali sono le vostre strategie da sindaco e comune, per creare / mantenere un turismo sostenibile nella zona? Sta collaborando con le imprese turistiche private per sviluppare un turismo sostenibile? Sta seguendo delle linee guida per valutare il livello di sostenibilità? Cosa pensa dell idea di una limitazione di turisti? Abbiamo letto di una petizione che si chiama Salva Cinque Terre dal turismo di massa creato da Amy Inman nel 2015, conosce la petizione? Se sì: Come ha reagito? Ha fatto alcuna differenza nel vostro lavoro verso la sostenibilità? Quali sono i Suoi pensieri sull iniziativa Cinque Terre Un Comune (Cinque Terre essendo un comune unito)? Conclusione Pensa che le Cinque Terre potrebbero diventare una destinazione sostenibile attraverso tutte le dimensioni: sociale, ambientale ed economica? Quali sono i vostri progetti per il futuro nel lavoro verso la protezione delle Cinque Terre? Opportunità / sfide Vorebbe aggiungere qualcosa in più? / Ha qualche domanda? Intervjuguide för Matteo Perrone, Cinque Terre National Park. Introduction First we would like to thank you for helping us with our thesis. The aim of our thesis is to analyse how tourist stakeholders strategically work to develop a sustainable destination from a social perspective. (Sustainability consist of three parts: economic, environmental and social sustainability, and we have decided to focus on the social part). Would it be okay for you if we record this interview? What you say will be used for the purpose of our thesis only. Do you want to be anonymous or do you allow us to use your name in the thesis? Background information Can you tell us a little about yourself and the association? Are you born and raised in Cinque Terre? // or for how long have you lived here? What are your responsibilities as communications manager? For how long have you worked at the Cinque Terre National Park? Why did you decide to work there? 49 Metoduppgift 4 – PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE – en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias
Linköpings universitet KSM, HT09 P4 Cheap chic – Om den globala finanskrisens påverkan på små och stora modedesigners Henrietta Thönnersten Madeleine Liedberg Inledning Kommer sen Syfte/ Frågeställning45 6. Referenser Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber. ANSAmed. (läst ) Azizpour, F. & Fathizadeh, F. (2016). Barriers to collaboration among tourism industry stakeholders. Case study: Mashhad Metropolis. Almatourism, 7. (13), Boissevain, J. (1996). Coping with Tourists: European reactions to Mass Tourism. Providence: Be
rghahn Books. Bramwell, B. (2004). Mass tourism, diversification and sustainability in southern Europe s coastal regions. I Bramwell, B. (ed.), Coastal mass tourism: diversification and sustainability in southern Europe (pp. 1-31). Clevedon: Channel View Publications. [Elektronisk resurs]. Brown, F. (1998). Tourism Reassessed: Blight or blessing?. Oxford: Butterworth Heinemann. Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. Buckley, R. (2006). Life Cycles and Carrying Capacities in Tourism. Tourism Recreation Research, 31. (2), Buswell, R. J. (2011). Mallorca and tourism: history, economy and environment. Bristol: Channel View Publications. Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: implication for management of resources. Le Geographie Canadien, 24. (1), Butler, R. W. (2007). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. Tourism Geographies, 1. (1), Chakrabarty, A. K. (2016). Negative Social Aspects of Tourism and Sustainable Development: An Empirical Study. Journal of Economics and Business Research, 22. (1), (2016), Change. (läst ). Cimnaghi, E. & Mussini, P. (2015). An application of tourism carrying capacity assessment at two Italian cultural heritage sites. Journal of Heritage Tourism, 10. (3), Cinque Terre National Park. (läst ). Città della Spezia. (läst ). Dempsey, N., Bramley, G., Power, S. and Brown, C. (2011). The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability. Sustainable Development, 19. (5), Doxey, G. (1975). A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences. The sixth annual conference

HÅLLBARHET SOM DET MEST CENTRALA FÖR HÖG KVALITET I FÖRSKOLAN INGRID PRAMLING SAMUELSSON GÖTEBORGS UNIVERSITET SDG målen 4.2 att 2030 försäkra att alla flickor och pojkar har tillgång till god kvalitet
Hur leder vi transformationer? Offentlig chef 14 mars 2019 #offentligchef @gaialeadership Vad är transformation? Hur leder vi en transformation? 7 steg för en lyckad transformation I think there are good2 Förord Detta examensarbete har skrivits under vårterminen 2017 vid institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Båda författarna har till lika stor del varit delaktiga i arbetet. Vi vill rikta ett stort tack till de personer som ställt upp och deltagit i vår studie i Cinque Terre. Dessa personer har delgett avgörande information som varit en förutsättning för uppsatsen. Vi är tacksamma för det engagemang och den tid som intervjupersonerna lade ner för att hjälpa oss genomföra detta arbete. Vi vill även tacka Ulla Urde vid studieverkstaden för ditt fantastiska engagemang. Din granskning av vår uppsats gav oss mycket värdefulla tips. Slutligen vill vi tacka vår handledare Jan-Henrik Nilsson för ovärderlig rådgivning och stöd genom hela skrivprocessen. Din kunskap om fältet och ditt intresse för vår uppsats har gett oss inspiration att pusha oss själva till att färdigställa arbetet. Tack! Emilia Ottocan Karolina Pedersen Helsingborg 24 maj 2017

Svensk forskning näst bäst i klassen? – ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm
59 Sustainable tourism What effects does the tourism have on the environment in Cinque Terre? What positive and negative economic effects can you see? What positive and negative social impacts can you see? In what way do you think the increased tourism affects the local people and culture? Have you noticed any change in locals attitudes towards tourists? Strategies How do you collaborate with the different municipalities and what is your role towards them? Do you have any goals to promote Cinque Terre as a more sustainable destination? Any strategies? How? Are you collaborating with private/public tourism organisations to develop social sustainable tourism? Do you follow any guidelines to evaluate the level of sustainability? We read about the national park s strategy to limit the influx of tourists, what are your thoughts about this strategy? How do you think this will affect the destination? We read about a petition called Save Cinque Terre from Mass Tourism created by Amy Inman in 2015, are you familiar with it? If yes: How did you react? Conclusion Do you think Cinque Terre could become a sustainable destination through the dimensions: social, environmental and economic? What are your future plans in the work towards the protection of Cinque Terre? – opportunities/threats/challenges Would you like to add anything more? / Questions? 54Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning51 Patricia Gubler – vice ordförande för organisationen Un Comune och tidigare hotellägare i Vernazza. Un Comune är en organisation som drivs privat i syfte att sammanföra de tre kommunerna i Cinque Terre till en gemensam. Denna organisation tror att en starkare gemenskap ska förbättra den sociala situationen i Cinque Terre och därför var organisationen av intresse. Intervjun gjordes tillsammans med Daniele Moggia. Daniele Moggia – ordförande för STL, Sistema Turistico Locale (System of Local Tourism). Organisationen har till syfte att föra samman privata och offentliga turismaktörer som är huvudpersoner i turismens utveckling. Daniele föll inte under vårt målinriktade urval utan deltog i intervjun med Patricia Gubler. Borgmästaren i Monterosso ansåg att Daniele var lämplig att representera vad han själv skulle ha svarat. Organisationen STL utgjorde relevans och hade vi haft kunskap om den hade den varit en del av vårt målinriktade urval. Brenda Crane – delägare i Angelo s Boat Tours, ett företag som erbjuder guidade turer och matupplevelser på främst vatten, men även i land mellan de fem byarna. Företagets aktiva roll inom turism gjorde dem intressanta för undersökningen. Intervjun genomfördes tillsammans med Brendas man Alessandro Cinque. Alessandro Cinque – delägare i Angelo s Boat Tours och gift med Brenda Crane. Stefano Nicora – ordförande för organisationen Pro Loco som arbetar för att föra samman privata turismaktörer i syfte att stärka deras roll i turismutvecklingen. Stefano och organisationen ingick i vårt snöbollsurval då vi fick kontakt med honom genom ett av hotellen som inte hade möjlighet att göra en intervju. Organisationen blev lämplig på grund av dess arbete inom turism och samarbete mellan olika aktörer. 46

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE SocialSocial Marknadsföring genom Evenemang Henrik Jutbring, forskare Centrum för Turism, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2017-08-28 Externa relationer Social Marknadsföring the adaptation of traditional

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin
Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik [email protected]

Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen
55 Sustainable tourism What effects does the tourism have on the environment in Cinque Terre? What positive and negative economic effects can you see? What positive and negative social impacts can you see? In what way do you think the increased tourism affects the local people and culture? Have you noticed any change in attitudes of locals towards tourists? Strategies How do you collaborate with the different municipalities and what is your role towards them? Do you have any goals to become a sustainable tourist destination? What are your strategies as a national park, to create/maintain sustainable tourism in the area? Are you collaborating with private tourism businesses to develop sustainable tourism? Do you follow any guidelines to evaluate the level of sustainability? We read about the park s strategy to limit the influx of tourists, what are your thoughts about this strategy? How will this affect the destination? We read about a petition called Save Cinque Terre from Mass Tourism created by Amy Inman in 2015, are you familiar with it? If yes: How did you react? Did the petition make any difference in your work towards sustainability? We read about the idea of a mobile app that supervises and controls the tourists and their mobility patterns in the Cinque Terre park. Can you tell us a bit more about it? How will this tool help you to reach your sustainability goals? What are your opinions about the Un Comune initiative (Cinque Terre being one combined municipality)? Conclusion Do you think Cinque Terre could become a sustainable destination through the dimensions: social, environmental and economic? What are your future plans in the work towards the protection of Cinque Terre? – opportunities/threats/challenges Would you like to add anything more?/questions? 50Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Syns du, finns du? – En studie över användningen av SEO, PPC och sociala medier som strategiska kommunikationsverktyg i svenska företagKursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Sida 1(5) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå
Samverkan på departementsnivå om Agenda 2030 och minskade hälsoklyftor Resultat från en intervjustudie i Finland, Norge och Sverige Mötesplats social hållbarhet Uppsala 17-18 september 2018 karinguldbrandsson@folkhalsomyndighetenseHjälpmedel och Välfärdsteknik beslutsstöd Doktorand: Huvudhandledare: Handledare: Katarina Baudin Christine Gustafsson Maria Mullersdorf Angelina Sundström Doktorandprojektet Övergripande syftet är att Då vårdpersonal tolkar äldres behov av välfärdsteknologi – Hur blir det? Kistamässan M5 kl 11.00-11.45 24 januari 2017 Isabella Scandurra Marie Sjölinder 1 MVTe nyhetsbrev Redan i augusti 2016 2 18 72 Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red OceanUTVÄRDERING – VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs
Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter44 hänger samman. Att inte ta hänsyn till en destinations bärighetskapacitet kan leda till att turismen förstör vad besökarna ursprungligen kom för att se. Genom att lyfta fram strategier för hur en småskalig destination med begränsad kapacitet kan använda sig av bärighetskapacitet som ett verktyg för hållbar turismutveckling har denna studie bidragit med en ökad förståelse för vikten av implementering av policys. Det har redogjorts för strategier för att hantera de negativa sociala effekterna av överexploaterad turism. Vidare har studien visat att kommunikation och samarbete mellan offentliga och privata aktörer är ett krav för att finna den sociala bärighetskapaciteten. Likaså är detta samarbete av vikt för att finna balansen mellan destination och bostadsort. Slutsatserna hade möjligtvis blivit annorlunda om fler personer inom målgruppen deltagit i undersökningen vilket leder in på förslag till framtida forskning. Uppsatsens syfte var att bidra med strategier för hur en destination med utvecklad massturism kan hantera kapacitetsproblem för att skapa en framtida hållbar destination. Genom en studie i Cinque Terre, en väletablerad destination i mognadsfas, har syftet besvarats och slutsatser har gett en indikation på vikten av policys och en definierad bärighetskapacitet. Då vår studie utgått från ett exemplifierande fall hade vidare forskning kunnat gjorts på fler destinationer, förslagsvis där turismen ännu inte nått sin fulla kapacitet för att således visa på proaktiva strategier istället för reaktiva som är fallet för vår studie. Att vår studie gjorts på ett empiriskt område minskar dess generaliserbarhet. Dock lyfter intervjupersonen Matteo Perrone ( ) fram hur de samarbetar med andra destinationer i liknande situation som råder i Cinque Terre, vilket visar på att resultaten av studien även skulle kunna användas för andra destinationer. Dock innebär den italienska politiken ytterligare ett hinder för studiens generaliserbarhet då få andra länder har samma politiska system. Vidare visade resultaten av studien på politikens inverkan på turismutveckling och således hade ytterligare fördjupning kunnat göras genom att analysera hur politiska organ kan arbeta för att bättre kunna kontrollera turismen och inte bara se till ekonomisk vinning. 39Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI [email protected] Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars – 165 in private carCancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta Every utopia is a fiction, with necessary flaws that prevent it from ever becoming real. I have not met a utopia I would even want to live in. H O W T O B U I L D A G E N C Y I N T H E F A C E O F U N

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknarSocial innovation – en potentiell möjliggörare En studie om Piteå kommuns sociala innovationsarbete Julia Zeidlitz Sociologi, kandidat 2018 Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialtSPRÅKET ETT (ONÖDIGT) HINDER FÖR INTEGRATION? En rapport från Ledarna inom privat tjänstesektor Innehållsförteckning BAKGRUND OCH METOD 5 INTRODUKTION 6 UNDERSÖKNING, CHEFER INOM PRIVAT TJÄNSTESEKTORTitel Mall för Examensarbeten (Arial 28/30 point size, bold) SUBTITLE – Arial 16 / 19 pt FÖRFATTARE FÖRNAMN OCH EFTERNAMN – Arial 16 / 19 pt KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ELEKTROTEKNIK OCH DATAVETENSKAP

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more theInstitutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare: Hur undervisar du om viktiga framtidsfrågor? Jag vill! Jag kan! Vad vi menar med handlingskompetens Alla elever som lämnar skolan ska göra det med en känsla av handlingskompetens. Begreppet är centralt Kursplan FÖ1038 Ledarskap och organisationsbeteende 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Leadership and Organisational Behaviour 7.5 Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomförd kurs skall studenterna06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människorStort Nordiskt Vänortsmöte 19 21 maj Rundabordssamtal Hållbar stadsutveckling, attraktiva städer 20 maj 2016 Main findings What makes cities attractive for resicents? Life between the houses is importantRutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter 47 O Reilly, A. M. (1986). Tourism carrying Capacity: Concept and issues. Tourism Management, 7. (4), Annals of Tourism Research, Pjerotić, L., Rađenović, M. & Tripković-Marković, A. (2016). Stakeholder Colaboration in Tourism Destination Planning – The Case of Montenegro. Economics (Bijeljina), 4. (1), Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber. Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. Annals of Tourism Research, 33. (4), Saveriades, A. (2000). Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of the Republic of Cyprus. Tourism Management, 21. (2), Sayre, F. N. (2008). The Genesis, History and Limits of Carrying Capacity. Annals of the Association of American Geographers, 98. (1), Scheyvens, R. (2011). The challenge of sustainable tourism development in the Maldives: understanding the social and political dimensions of sustainability. Asia Pacific Viewpoint, 52. (2), Sharma, R. (2016). Evaluating total carrying capacity of tourism using impact indicators. Global Journal of Environmental Science and Management, 2. (2), Smith, M. K. (2015). Tourism and Cultural Change. I Hall, M. C, Gössling, Stefan & Scott, D. (red..), The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability (ss ). London: Routledge. [Elektronisk resurs]. Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management. Wallingford: CABI. Travis, S. A. (2011). PLanning for Tourism, Leisure and Sustainability: International Case Studies. Oxfordshire: Marston Book Services Ltd. UNESCO. (läst ). Urry, J. & Larsen, J. (2011). The Tourist Gaze. London: Sage Publications Ltd. Viñals, M. J., Planelles, M., Alonso-Monasterio, P. & Morant, M. (2016). Recreational carrying capacity on small mediterranean islands. Cuardernos de Turismo. (37), & Vujko, A., Plavša, J., Petrović, M. D., Radovanović, M. & Gajić, T. (2017). Modelling of carrying capacity in National Park – Fruška Gora (Serbia) case study. Open Geosciences, 9. (1), Weaver, D. (2006). Sustainable Tourism: Theory and Practice. Oxford: Elsevier. Zacarias, D. A., Williams, A. T. & Newton, A. (2011). Recreation carrying capacity estimations to support beach management at Praia de Faro, Portugal. Applied Geography, 31. (3), Zelenka, J. & Kacetl, J. (2014). The Concept of Carrying Capacity in Tourism. Amfiteatru Economic, 16. (36), 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvisWorkplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

49 7. Bilagor Bilaga 1 Karta över Cinque Terre ( Kommuner: 1) Monterosso, 2) Vernazza, inkluderande Corniglia och 3) Riomaggiore, inkuderande Manarola. 44Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Om organisering av turism Studier av turismens samarbetsorganisationer i Sverige Per Grängsjö INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Prolog iii xi Kapitel 1, Organisering av turism i Sverige 1 Inledning, bakgrund
Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligenSamhällsvetenskapliga fakulteten SGMFU, Kandidatprogram i Equality and Diversity Management, 180 högskolepoäng Bachelor of Science Programme in Equality and Diversity Management, 180 credits Program utan

Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen Silva Bolu, Roxana Espinoza, Sandra Lindqvist Handledare Christian Kullberg
Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Kvalitativ design Carita Håkansson Designval Ert syfte styr o Kvantitativ design o Kvalitativ design Kvalitativ design Svarar på frågor som börjar med o Hur? o Vad? o Syftet är att Identifiera Beskriva
KVALITATIVA INTERVJUER EN INBLICK I ATT GENOMFÖRA OCH ANALYSERA 7.4.2015 Elisabeth Hästbacka VARFÖR FORSKA OCH I VAD? Samhällsvetenskaplig forskning står ofta som grund för olika politiska beslut Genom

Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn
Kvalitativ design Jenny Ericson Medicine doktor och barnsjuksköterska Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ forskning Svara på frågor som hur och vad Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera56 Intervjuguide för Pall Forloney, Trekguyd, Brenda Crane, ägare av Angelo s Boat Tours och Butiksägaren i Manarola Introduction First we would like to thank you for helping us with our thesis. The aim of our thesis is to analyse how tourist stakeholders strategically work to develop a sustainable destination from a social perspective. (Sustainability consist of three parts: economic, environmental and social sustainability, and we have decided to focus on the social part). Would it be okay for you if we record this interview? What you say will be used for the purpose of our thesis only. Do you want to be anonymous or do you allow us to use your name in the thesis? Background information Can you tell us about yourself? Are you born and raised in Cinque Terre? // or for how long have you lived here? Tell us about your company! For how long have you had this business? What made you want to start a business in Cinque Terre? What is your personal opinion about sustainable tourism? Sustainable tourism What effects have you noticed the tourism has on the environment in Cinque Terre? What positive and negative economic effects can you see? What positive and negative social impacts can you see? In what way do you think the increased tourism affects the local people and culture? Have you noticed any change in attitudes of locals towards tourists? Strategies How much influence do you have as a private company on the destination s sustainability development? Is there any collaboration between the private and public tourism sector Is there any sustainability restrictions or rules set by the park that you have to adjust to as a private tour operator? Do you see yourself as a sustainable business owner? In that case, how? We read about the park s strategy to limit the influx of tourists, what are your thoughts about this strategy? How do you think this will affect the destination? We read about a petition called Save Cinque Terre from Mass Tourism created by Amy Inman in 2015, are you familiar with it? If yes: Do you think this had any effect on the park s and municipalities action towards sustainability strategies? 51 34 destinationslivscykel. Denna irritationsnivå är beroende av turistvolymen och de hot som den innebär för livskvaliteten på värddestinationen (ibid.). Som tidigare nämnts har intervjupersonerna talat om olika bärighetsgränser. Den sociala bärighetsgränsen innebär att attityden och toleransnivån hos lokalbefolkningen sätter gränserna för turismutvecklingen (Saveriades 2000, s. 149). Simone Castiglione ( ) uttrycker att attityden gentemot turismen varierar hos lokalbefolkningen vilket gör det svårt att mäta den sociala bärighetsgränsen. Detta är även något som Matteo Perrone ( ) påpekar; It is not easy to measure and to make a crossmatch between negative and positive because it is absolutely personal. Vidare menar Simone Castiglione ( ) att den lokalbefolkning som tjänar pengar på turismen är de som uppskattar den mest. Detta är även något som Buckley (2006, s. 73) påpekar och som skapar svårigheterna i att mäta den sociala bärighetsgränsen. Trots Saveriades (2000, s. 149) uttryck om att lokalbefolkningens attityd sätter gränserna för turismutvecklingen var det flertalet av våra intervjupersoner som ansåg att så inte är fallet i Cinque Terre. Brenda Crane uttrycker vid frågan om vad privata och offentliga aktörer kan göra för att utveckla Cinque Terre till en socialt hållbar destination: Together would be first, if the National Park would actually collaborate and listen. (Brenda Crane ). Som tidigare nämnts är den politiska situationen i Italien en grund till en del av den problematik som uppstått i Cinque Terre. Både Simone Castiglione ( ) och butiksägaren ( ) anser att politikerna och främst nationalparken inte lyssnar eller tar hänsyn till lokalbefolkningens åsikter, vilket resulterar i en låg påverkningsgrad för lokalbefolkningen på turismens utveckling i området. Daniele Moggia uttrycker hur STL till största del styrs av politiker: Our STL is a society, but it s not so considered, we don t have power. Because we have a board, it s composed by the National Park by 66 percent and each municipality of Cinque Terre have eight percent each. The total of the public is 90 percent. Then it s just ten percent represented by the private. (Daniele Moggia ) Således har politikernas agerande större påverkan på turismens begränsning, eller snarare obefintliga begränsning, än lokalbefolkningens toleransnivå. 29 Examensarbete Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Malin Carlström, Sandra Mårtensson 2010-05-21 Ämne: Informationslogistik Nivå: Kandidat Kurskod: 2IL00E ProjektmodellSida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål 41 Vad gäller utbildning talar Vittoria Capellini ( ) om vikten att även utbilda lokalbefolkningen och att allting har en början i skolan. Vidare anser hon att det krävs resurser för att barnen ska få lära sig om sitt eget arv för att kunna bevara detta. Dessutom anordnar kommunen i Riomaggiore event baserade på Cinque Terres kulturarv och inkluderar alla byarna. Under eventet sker teaterföreställningar som arrangeras för lokalbefolkningen. Dock menar hon att turisterna är varmt välkomna och tror det hade stär
kt relationen och förbättrat attityden mellan turister och lokalbefolkning om de hade kunnat interagera under eventet (Vittoria Capellini ). Som tidigare beskrivits så anordnar butiksägaren tillsammans med andra privata aktörer i Cinque Terre ett lopp för att stärka gemenskapen. Brenda Crane ( ) tycker detta event är en fantastisk idé och påpekar att Cinque Terre behöver fler aktiviteter av denna sort för att lokalbefolkningen ska kunna få tillbaka en del av sitt samhälle som just nu tillhör turisterna. Samtidigt anser Brenda Crane att turisterna behöver bli mer inkluderade i lokalbefolkningens liv och arbete. En strategi för detta skulle kunna vara att låta turisterna hjälpa till att restaurera kallmurarna (Alessandro Cinque ). Denna idé bygger på att kallmurarna håller på att rasa vilket skapar jordskred och att det inte finns resurser till att restaurera alla. Turister skulle då kunna erbjudas exempelvis mat och vin för upplevelsen att få vara med att återbygga murar som från början byggdes för år sedan. Detta skulle skapa en mer hållbar miljö samtidigt som turisterna får lärdom om Cinque Terres historia och lokalbefolkningen får nytta av turisterna på mer än bara ett ekonomiskt sätt (Alessandro Cinque & Brenda Crane ). Dessa aktiviteter kräver dock att turisterna har tid och intresse för att stanna mer än en dag i Cinque Terre och återigen kan vi koppla tillbaka till att Cinque Terre har olika typer av turister där dagsbesökarna anses vara det största hotet mot Cinque Terre som turistdestination och bostadsort. 36 
5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennesExamensarbete Magisterprogrammet Digital Affärsutveckling, kurs uppgift 3 teori-reflektion. Kritisk reflektion av använd teori för införande av digitala teknologier, Tidsläckage Teorin. Författare: Magnus

Introduktion UHU/ESD Hållbar utveckling A den 25 augusti 2010 Petra Hansson. Dagens föreläsning Vad är UHU/ESD? MU vs UHU/EE vs ESD UHU/ESD i styrdokumenten UHU/ESD som en av flera undervisningstraditionerAlla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

MIK i skolans styrdokument MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET Att förstå mediers roll Att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information Att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika
Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement AStudien Arbetsintegrerande sociala företag – styrformer, ledarskap och utveckling Huvudsyftet att undersöka hur styrformer och ledarskap inverkar på de arbetsintegrerande sociala företagens utveckling

Hållbar utveckling i kurser lå 16-17 : Jag tillhör akademin / My position is in the School of Jag tillhör akademin / My position is in the School of Humaniora och medier / Humanities and Media Studies
Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. ”Högskoleförordningen”) 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brettIsometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

DISKUSSIONSUNDERLAG Planerar någon i klassen/publiken att åka ut och ”backpacka”? Vart och varför? Vad är målet med resan? Äventyr/Vila upp sig/se hur andra lever/få nya vänner/lära känna en ny kultur?
Att skriva uppsats Magnus Nilsson Karlstad universitet Vad är en uppsats? Uppsatsen är en undersökning av något och baseras på någon form av empiriskt material. Uppsatsen ska visa på: Tillämpning av vetenskapligWorkshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Titel Undertitel (Titel och undertitel får vara på max 250 st tecken. Kom ihåg att titeln på ditt arbete syns i ditt slutbetyg/examensbevis) Författare: Kurs: Gymnasiearbete & Lärare: Program: Datum: Abstract
Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellanVätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer
1 Institutionen för service management och tjänstevetenskap Examensarbete för kandidatexamen Ett liv i trängsel En studie om kapacitetsproblem och strategier för social hållbarhet på en småskalig destination Emilia Ottocan Karolina Pedersen Gruppnr: 35 Handledare: Jan-Henrik Nilsson Antal ord: Examensarbete VT 201748 Zolfani, S. H., Sedaghat, M., Maknoon, R. & Zavadskas, E. K. (2014). Sustainable tourism: a comprehensive literature review on frameworks and applications. Economic Research, 28. (1), Muntliga källor Butiksägaren; butiksägare i Manarola Intervju 26 april Capellini, Gianni; turismansvarig vid kommunen i Riomaggiore Intervju 26 april. Capellini, Vittoria; kulturansvarig vid kommunen i Riomaggiore Intervju 26 april. Castiglione, Simone; butiksägare i Riomaggiore Intervju 26 april. Cinque, Alessandro; ägare av Angelo s Boat Tours Intervju 27 april. Crane, Brenda; ägare av Angelo s Boat Tours Intervju 27 april. Forloney, Pall; ägare av Trekguyd Intervju 26 april. Gubler, Patricia; vice ordförande för Un Comune Cinque Terre Intervju 27 april. Maddox, Birgit; guide för Trekguyd Intervju 26 april. Moggia, Daniele; ordförande för STL Intervju 27 april. Nicora, Stefano; ordförande för Pro Loco Intervju 27 april. Pecunia, Fabrizia; borgmästare i Riomaggiore Intervju 26 april. Perrone, Matteo; ansvarig för marin miljö och biologisk mångfald vid Cinque Terre National Park Intervju 26 april. 43

Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det
4 Sammanfattning Titel: Ett liv i trängsel. En studie om kapacitetsproblem och strategier för social hållbarhet på en småskalig destination. Författare: Emilia Ottocan och Karolina Pedersen Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, VT 2017 Handledare: Jan-Henrik Nilsson Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, institutionen för Service Management och tjänstevetenskap Nyckelord: hållbar turism, sociokulturell hållbarhet, bärighetskapacitet, massturism Problembakgrund: Turismens extrema framfart under okontrollerade former har lett till att ett flertal destinationer i medelhavsområdet upplever överexploaterad turism idag. Som följd bidrar överexploateringen med sociala problem som orsakar missnöje hos lokalbefolkningen, vilket hindrar tillväxten av hållbar turismutveckling utifrån värddestinationens begränsade kapacitet. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur offentliga och privata aktörer på små destinationer strategiskt arbetar för att hantera kapacitetsproblem och på så sätt skydda den sociala hållbarheten. Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer använts för empiriinsamling. Slutsatser: Att kontrollera turismutveckling är av stor relevans för hållbarhet. Destinationer måste ta hänsyn till alla aspekter av bärighetskapacitet och det krävs tydliga policys och gemensamma visioner för att finna destinationens bärighetsgräns. Samarbete och kommunikation är avgörande för en gemensam hållbarhetsstrategi där den politiska faktorn har en kritisk inverkan på turismutveckling.

10 Begreppet hållbar turism har delvis uppstått som en negativ reaktion på massturismens konsekvenser för miljön, samhället och traditionella kulturer (Zolfani et al. 2014, s. 3). Fenomenet grundar sig i tanken om hållbar utveckling i form av att människors behov idag inte ska påverka att människor i framtiden inte ska kunna uppfylla sina behov (Swarbrooke 1999, s. 3). Hållbar turism kräver således långsiktiga perspektiv för planering och beslutsfattande. Dessutom innefattar hållbarhet tre dimensioner; ekologiska, sociala och ekonomiska där samtliga är viktiga för att förstå hållbarhet (Brown 1998, s. 112; Swarbrooke 1999, s. 47; Weaver 2006, s. 25; Zolfani et al. 2014, s. 3). Hållbarhetsforskare har tenderat att fokusera på den ekologiska dimensionen som innebär bevarandet av miljön och omgivningen på en destination (Swarbrooke 1999, s. 49). Då omgivningen är huvudattraktionen för många turister är det avgörande att främja optimal användning av ekologiska resurser för hållbar turismutveckling (Zolfani et al. 2014, s. 17). Den ekonomiska dimensionen omfattar i sin tur turismens ekonomiska effekter, positiva som negativa (Swarbrooke 1999, s. 59, Weaver 2006, s. 5ff.). Destinationer behöver utveckla turism som optimerar ek
onomiska fördelar och reducerar kostnaderna samt att lokalbefolkningen får en jämn fördelning av inkomsterna och minskar läckage från den lokala ekonomin (Weaver 2006, s. 7). Nedan kommer den sociala dimensionen att presenteras mer djupgående. 2.2 Den sociala hållbarhetsdimensionen Social och kulturell hållbarhet kan definieras som ett koncept som försöker bibehålla ett stabilt socialt och kulturellt system (Erol 2012, s. 347). Vidare förklarar Erol (2012) och Chakrabarty (2016, s. 256) att hanteringen av sociala effekter är en viktig faktor för att kunna utveckla hållbar turism när det gäller att skydda autentiska samhällen och människorna som bor och arbetar på en turistdestination. Om detta inte iakttas kan turismen ligga till grund för att lokala identiteter och värderingar försvinner. Den sociala dimensionen har även blivit åsidosatt till förmån för de ekologiska och ekonomiska dimensionerna på grund av att dessa har tydligare effekter. Dempsey, Bramley, Power & Brown uttrycker: /…/ social sustainability is neither an absolute nor a constant. Social sustainability has to be considered as a dynamic concept, which will change over time / / in a place. (Dempsey et al. 2011, s. 292) 5
Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa Och Samhälle Arbetsvetenskapligt Program 120 p Sociologi C 41-60 p Vad motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken? En studie om snickare3 Abstract The aim of this paper was to analyse how stakeholders such as municipalities and tourism operators at small-scale destinations strategically work to handle issues regarding carrying capacity in order to protect the social sustainability. The paper examines the world heritage site Cinque Terre in Italy, which has experienced a major change in tourist flows during the last decade. The comprising five villages have a limited capacity, predominantly due to their small-scale and fragile environmental structure. The increase in mass tourism has caused severe crowding and overloading of the villages. This, in turn, has led to the destination suffering from negative social effects such as exodus, frustration and dejection of locals caused by an uncontrolled tourism development. The empirical research shows a lack of communication between public and private operators in Cinque Terre. The lack of communication together with an absence of clear policies and guidelines for destination management creates both political and social fragmentation, which in turn results in economic leakage. Furthermore, collaboration is of importance in order to find a balance between being both a tourist destination and a residential area. By illustrating strategies for how a small-scale destination with a limited capacity can use carrying capacity as a tool for sustainable tourism development, this study offers a deeper understanding for the importance of implementing policies to improve and protect the social environment. The study proposes limitations of visitors as a strategy to decrease overcrowding and thus improve the social situation in the villages. Another strategy is to map down visitor groups through technology, using a mobile app to control the fluxes. By developing strategies for de-marketing, destinations in situations like Cinque Terre s can eventually decrease tourist demand. Furthermore, the study resulted in carrying capacity being a complex tool with several aspects to consider. The study also resulted in the importance of a mutual vision for the future of both private and public operators in order to handle the phenomena of carrying capacity.

LÄRARUTBILDNINGENS SKRIFTSERIE 8 Daniel Pettersson och Linda Magnusson (Red.) Förskolans kommunikationsmiljö Betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter Forskning av
58 Do you have any goals to promote Cinque Terre as a more sustainable destination? What are your strategies as a tourist association, to create/maintain sustainable tourism in the area? Are you collaborating with private tourism businesses to develop sustainable tourism? Do you follow any guidelines to evaluate the level of sustainability? We read about the national park s strategy to limit the influx of tourists, what are your thoughts about this strategy? How do you think this will affect the destination? We read about a petition called Save Cinque Terre from Mass Tourism created by Amy Inman in 2015, are you familiar with it? If yes: How did you react? Did the petition make any difference in your work towards sustainability? What are your opinions about the Un Comune initiative (Cinque Terre being one combined municipality)? Conclusion Do you think Cinque Terre could become a sustainable destination through the dimensions: social, environmental and economic? What are your future plans in the work towards the protection of Cinque Terre? – opportunities/threats/challenges Would you like to add anything more? / Questions? Intervjuguide för Patricia Gubler, vice president of Cinque Terre Un Comune Introduction First we would like to thank you for helping us with our thesis. The aim of our thesis is to analyse how tourist stakeholders strategically work to develop a sustainable destination from a social perspective. (Sustainability consist of three parts: economic, environmental and social sustainability, and we have decided to focus on the social part). Would it be okay for you if we record this interview? What you say will be used for the purpose of our thesis only. Do you want to be anonymous or do you allow us to use your name in the thesis? Background information Can you tell us a little about yourself and the association? Are you born and raised in Cinque Terre? // or for how long have you lived here? What are your responsibilities as vice-president of Un Comune Cinque Terre? For how long have you been in the association and why? 53Second handbook of research on mathematics teaching and learning (NCTM) The effects of classroom mathematics teaching on students learning. (Hiebert & Grouws, 2007) Inledande observationer Undervisningens

8 1.3 Syfte Som beskrivits ovan består hållbarhet av tre dimensioner; ekonomisk, ekologisk och social. En turistdestination behöver beakta samtliga dimensioner för att kunna forma en hållbar destination. För att skapa ett djup i uppsatsen kommer fokus att ligga på den sociokulturella hållbarhetsdimensionen. Ytterligare avgränsning har gjorts utifrån den sociokulturella dimensionens två perspektiv: turisternas upplevelser samt lokalbefolkningens reaktioner. Vårt fokus riktar sig mot lokalbefolkningen. Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka hur aktörer som kommuner och turismverksamheter på små destinationer strategiskt arbetar för att hantera kapacitetsproblem och på så sätt skydda den sociala hållbarheten. Vårt syfte mynnar ut i frågeställningen: Hur arbetar offentliga och privata aktörer strategiskt i Cinque Terre för att hantera och åtgärda destinationens sociokulturella hållbarhet? 1.4 Disposition I kommande avsnitt kommer teorier som berör massturism och hållbarhet, den sociala hållbarhetsdimensionen samt olika aspekter av bärighetskapacitet och strategier för att hantera detta att presenteras. Teorierna kommer ligga till grund för den senare analysen. Följande avsnitt beskriver vårt metodval och tillvägagångssätt. Utifrån vårt syfte har en kvalitativ forskningsansats valts för att på bästa sätt ta fram relevant material för uppsatsen. Vidare analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramens teman med en inledande del om turismens utveckling och hållbarhet i Cinque Terre, den befintliga problematiken utifrån den sociokulturella aspekten, hur bärighetskapacitet hanteras samt övriga strategier för utveckling av en socialt hållbar destination. Avslutningsvis besvaras våra frågeställningar genom en presentation av våra slutsatser och resultat. Vi för även en mer generell diskussion kring ämnet och ger förslag på vidare forskning. 346 Erol, D. (2012). Protecting Social and Cultural Identity in Sustainable Tourism: The Case of Gökçeada, Turkey. I Hyde, K. F., Ryan, C. & Woodside, A. G. (red.) Field Guide to Case Study Research in Tourism, Hospitality and Leisure (ss ). Bringley: Emerald Group Publishing Limited. [Elektronisk resurs]. La Repubblica. (läst ). George, W. E., Mair, H. & Reid, D. G. (2009). Rural Tourism Development – Localism and Cultural Change. North York: Channel View Publications. Gössling, S. (2011). Carbon Management in Tourism: mitigating the impacts on climate change. London: Routledge. Hannam, K. & Knox, D. (2010). Understanding tourism: A critical introduction. London: SAGE. Hui, C. (2005). Carrying capacity, population equilibrium, and environment s maximal load. Ecological Modelling, 192. (1-2), The Italian Tribune. (läst ). Landguiden. (läst ). Lindberg, K., McCool, S. & Stankey, G. (1996). Rethinking Carrying Capacity. Annals of Tourism Research, 24. (2), Malik, M. I. & Bhat, M. S. (2015). Sustainability of tourism development in Kashmir – Is paradise lost? Tourism Management Perspectives, 1. (16), Mansperger, M. (1995). Tourism and Cultural Change in Small-Scale Societies. Human Organization, 54. (1), Martin, B. S. & Uysal, M. (1990). An examination of the relationship between carrying capacity and the tourism lifecycle: Management and policy implications. Journal of Environmental Management, 31. (4), Mrđa, A., Šćitaroci, B. B. O. & Carić, H. (2014). The importance of the concept of tourism carrying capacity for spatial planning: Previous research, development and methodological approaches. Prostor, 22. (2), Nationalencyklopedin. (läst ). Navarro Jurado, E., Damian, I. M. & Fernández-Morales, A. (2013). Carrying Capacity model applied in coastal destinations. Annals of Tourism Research, Navarro Jurado, E., Tejada Tejada, M., Almeida García, F., Cabello González, J., Cortés Macías R., Delgado Peña, J., Fernández Gutiérrez, F., Gutiérrez Fernández, Luque Gallego, M., Málvarez García, G., Marcenaro Gutiérrez, O., Navas Concha, F., Ruiz de la Rúa, F., Ruiz Sinoga, J. & Solís Becerra, F. (2012). Carrying capacity assessment for tourist destinations. Methodology for the creation of synthetic indicators applied in a coastal area. Tourism Management, 33. (6), Fallstudier Fallstudier Studieobjekt: Samtida fenomen/företeelser i deras verkliga miljö Djupgående undersökning Exempel på forskningsfrågor: Hur? Varför? Forskaren styr eller kontrollerar inte studieobjektet En annan viktig aspekt av att ta hand om en nyfödd är att ge dem den sömn de behöver. När det gäller nyfödda, ska de få mellan 12 och 16 timmar sömn per dag. Detta hjälper till att säkerställa att de får den återhämtning och vila de behöver för att utvecklas och växa friskt. Det är viktigt att följa ett regelbundet sömnschema för att hjälpa den nya lilla familjemedlemmen att hålla sig väl vilande.Det första du behöver veta om att ta hand om en nyfödd är att de flesta nyfödda äter cirka 8 gånger per dygn. Det är viktigt att följa näringstillförseln noga, eftersom det hjälper till att säkerställa att barnet får tillräcklig näring. För att kontrollera att barnet får tillräcklig mat, är det viktigt att våga att be en läkare eller barnmorska om råd om hur mycket barnet ska äta och när.

Att ta hand om en nyfödd är en stor uppgift som är laddad med känslor. I denna artikel kommer vi att titta på allt som är viktigt att tänka på för att ta hand om en nyfödd. Allt från kost och sömn till att hjälpa till med att välja rätt produkter för den nya lilla familjemedlemmen.
Du bör även vara medveten om vilka produkter som är bäst för din nyfödda. Det är viktigt att köpa produkter som är säkra och som hjälper till att ge den nya lilla familjemedlemmen så mycket komfort som möjligt. Det är en god idé att göra lite research för att se vilka produkter som är bäst lämpade för din specifika situation och som passar dina specifika behov. Det är också viktigt att alltid köpa produkter som är lämpliga för åldern på barnet.Att ta hand om en nyfödd är både utmanande och roligt. Det är viktigt att komma ihåg att varje nyfödd är annorlunda och har olika behov. Så det är viktigt att ta tid att förstå ditt barns specifika behov och att anpassa ett sätt att ta hand om det som bäst passar dina behov. Genom att följa dessa tips kommer du att få den bästa möjliga upplevelsen av att ta hand om en nyfödd och se till att din lilla älskling mår bra.Närmast sörjande är frun Fiorella, deras söner Francesco och Riccardo samt sex barnbarn, där Cristian, Chanel och Isabel är barn till Francesco Totti och frun Ilary Blasi.

Similar Posts