Nordost Eco 3x

Antar att det kan attrahera lika mycket som skrämma bort konsumenter beroende på deras personliga preferenser av olika kabelmärken om de får veta vad som finns på insidan. En del gillar kabelmärke x och blir då lätt skeptiska mot högtalarproducent y som har så dåliga smak så deras produkter hamnar t o m utfanför provlyssningsradarn.

Äntligen!!!! Den första högtalarkabeln är byggd. Det var en utmaning att få ihop den då det är en helt unik konstruktion som verkligen inte liknar något jag sett tidigare i sin uppbyggnad. Det är
Jag håller nog bara delvis med här. Det är inte så att det behövs mekanisk rörelse för att laddningen ska byggas upp. Det sker ändå, men den kan förvärras av mekanisk rörelse.

Jag tror det stämmer att antaget samma material så har man en tub-konstruktion så blir ju ytan som kan hålla laddningen större och då kan inbränningstiden potentiellt öka.Jag har börjat fundera på det här med inbränning av kablar. Vilka orsaker kan det finnas? Har börjat läsa lite om något som heter Contact Electrification, CE. Det liknar statisk elektricitet men uppstår när man för samman två material. Inte som statisk elektricitet när två material gnids mot varandra. Det innebär att laddningar förs över från det ena materialet till det andra. Laddningen lägger sig på ytan av materialet i form av elektroner (enligt senare forskning ser det ut att handla om elektroner och inte laddade joner). Hur lätt ett material eller som i detta fall en polymer kan ta emot laddningar finns beskrivet genom en normaliserad term som kallas triboelektrisk laddningsdensitet, TECD. Lite intressant är att PTFE är en av de polymerer som har lättast att ta emot laddningar. Min hypotes är att vid tillverkning av en kabel med isolering av exempelvis PTFE så lägger sig elektroner på ytan av isoleringen mot kopparn. När vi sedan börjar använda kabeln så påverkas antingen det elektriska fältet och/eller energin som transporteras via det elektriska fältet längs kabeln av detta. Men ju mer vi använder kabeln desto mer försvinner laddningarna på ytan som ”stör” det elektriska fältet. Eftersom PTFE har relativt låg dielektricitetskonstant och låga dielektriska förluster samtidigt med en hög benägenhet av att ta emot laddningar på ytan så borde den relativa inbränningseffekt vi hör vara störst med PTFE. Min erfarenhet säger att det var så när jag först körde med Kimber 8VS (PE) och sen Kimber 12TC (teflon). Helt ovetenskapligt, men en notering jag gjort på kabelresan.

” They hold a charge much like a rubbed cat’s fur on a dry day. It takes a while for this charge to equalize in the cable. Better cables often take longer to break-in. The best ”air dielectric” techniques, such as PFA tube construction, have large non-conductive surfaces to hold charge, much like the cat on a dry day.”
Triboelektriskt brus är mig veterligen en term som Cardas hittat på. Baserat på den forskning jag läst så kan effekten kan orsaka distortion och förluster relaterade till det elektriska fältet. Men brus har jag inte sätt några teoretiska belägg för. Vore intressant att veta hur brus kan uppstå av detta.

Jag måste addera en polarisationstyp till utöver de tre jag beskrivit tidigare. Det finns alltså en fjärde polarisationstyp som brukar kallas gränssnittspolarisation. Denna skapas i ledande material där de finns en kristallstruktur men även mellan olika material när dess ytor ligger dikt an mot varandra. För exempelvis koppar finns kristallgränser (Grain boundaries) där denna typ av polarisation är relevant. Polarisationen i detta fall skapas när det finns ett pålagt elektriskt fält. Ett intressant område i sig, men jag lämnar det för nu. Men sen finns en annan gränssnittspolarisation som skapas utan yttre elektriska fält. När man lägger ytor som exempelvis ledande metall och en isolator mot varandra sker en elektrostatisk utjämning som ger en så kallad gränssnittspolarisation. Det är den effekten jag beskrev tidigare som laddningar som lägger sig på ytan av isolatorn mot kopparledaren.
Jag kan inte uttala mig om tid för en kabel att sätta sig eller dess mikrofoniska effekt, men när det gäller påverkan via dielektrikat har vikten av detta påvisats i denna tråd.”There are many small tricks and ways of dealing with the problem. Years ago, I began using PFA tube ”air dielectric” construction and the charge on the surface of the tubes became a real issue. I developed a fluid that adds a very slight conductivity to the surface of the dielectric. Treated cables actually have a better measured dissipation factor and the sound of the cables improved substantially. It had been observed in mid eighties that many cables could be improved by wiping them with a anti-static cloth. Getting something to stick to PFA was the real challenge. We now use an anti-static fluid in all our cables and anti-static additives in the final jacketing material. This attention to charge has reduced break-in time and in general made the cable sound substantially better. This is due to the reduction of overall charge in the cable and the equalization of the distributed charge on the surface of conductor jacket.”

Kanske menar Cardas att ”triboelectric effect” kan tolkas som ett brus ifall det sker nån sorts utjämning av laddningsuppbyggnaden stokastiskt. Jag hade inte hört om detta förrän nu – men känner väl till effekten av elektrostatisk uppbyggnad i vissa material … klassiskt tänker man på ebonitstav och ylletröja där man kan nå höga laddningsnivåer och kännbara urladdningar.Jo, detta är ett ”långskott” i ett område där mina kunskaper inte är speciellt djupa, men jag skulle inte vara förvånad om inbränning har någon koppling till detta. Tycker i alla fall det är så intressant att jag läser vidare i området..

”Monofilament cable, also known as monofilament line, was a liquid substance often ejected from liquid-cable launchers. After launch and upon atmospheric exposure, the monofilament solidified immediately into a tough yet lightweight and flexible cable. The tensile strength of a monofilament cable was generally strong enough to hold the weight of several Humans and other beings.”
Micro Mono-Filament technology is a proprietary method of manufacturing cables to minimize the influence of the insulation on the conductors. By winding a single, FEP filament in a precise spiral around each conductor, before extruding an outer FEP “sleeve” over the top, Nordost has created a structure combining the best available dielectric material while spacing the insulation away from the core. Thi

”The high input impedance necessary in audio equipment makes uneven dielectric charge a factor. One reason settling time takes so long is we are linking the charge with mechanical stress/strain relationships. The physical make up of a cable is changed slightly by the charge and visa versa. It is like electrically charging the cat. The physical make up of the cat is changed by the charge. It is ”frizzed” and the charge makes it’s hair stand on end. ”PFA Cats”, cables and their dielectric, take longer to loose this charge and reach physical homeostasis.”
”Cables that do not have time to settle, such as musical instrument and microphone cables, often use conductive dielectrics like rubber or carbonized cotton to get around the problem. This dramatically reduces microphonics and settling time, but the other dielectric characteristics of these insulators are poor and they do not qualify sonically for high-end cables. ”YG Acoustics kan leverera med Nordost kablar invändigt. Kablarna i det fallet har utvecklats tillsammans med Nordost eftersom det ställs andra krav på kablarna inuti en högtalare än de som leder fram till lådan. Men när det gäller den laddning som uppstår inne i kabeln på ytan av isoleringen mot kopparledaren hjälper det inte. Det är den inre elektrostatiska laddningen som ser ut att vara orsaken till behovet av ”inbränning”. Antingen får man behanda ytorna vid tillverkning av kabeln eller så är det nog inbränning som gäller (antaget att man har PE eller PTFE som isolering). Dessa material har många bra egenskaper förutom den att de lätt tar upp laddning i form av elektroner eller laddade joner. Undrar om det inte finns utrymme för produktuveckling här genom att sälja olika utgåvor av högtalarmodeller beroende på vilket internkablage som används. Det finns ju till viss del redan med t ex Martens Diamond Edition där det tydligt framgår att man då får Jorma Statement internkablage. Jag tänker att om det finns en marknad för att sälja högtalarkablar för både fem och sexsiffriga belopp borde, rent logiskt, samma betalningsvilja finnas för bättre internkablage (förutsatt att folk tycker det låter bättre).Att någon form av statisk elektricitet kan uppstå på ytan verkar väl inte helt osannolikt och det finns behandling mot detta. Jag har ingen erfarenhet själv men har läst om det. Det är sannolikt dielektriska förluster orsakade av gränssnittpolarisation som minskar genom en behandlning av ytan. Men intressant att yttre behandling skulle kunna påverka. Jag inser inte riktigt hur – på det teoretiska planet. Att de numera använder antistatiska medel vid tillverkning är klokt då detta säkerligen förkortar inbränningstiden eftersom det inte byggs upp lika mycket energi inne i kabeln då. Jag läste en text som George Cardas skrivit om inbränning. Den finns att läsa på Cardas hemsida. Baserat på insikterna genom denna tråd tänkte jag reflektera lite kring en del av den texten.

Bättre dielekrikum som PE och PTFE ger en större hörbar inbänningseffekt än ex PVC och därmed tar det längre tid att få dessa att stabilisera sig. Intressant att en kabel är mer mikrofonisk om den har ett statisk laddning i sig. Kanske inte helt otroligt när man funderar på det. Absolut så blir inbränningstiden kortare om man ex vid tillverkning kan minska denna typ av laddning.
Jag läste i senaste HiFi News att Wilson använder någon av Transparents ”råkablar”, QLN använder Supra och jag vet någon som använder Chord. Förr använde Dynaudio schweiziska Occos (occfiber.com). Vad de har idag vet jag inte.Efter att ha sett ett antal videoklipp från GR Research ser man hela tiden hur dålig kvalité det kan vara på kablar och filterkomponenter i vanliga högtalare. Nu är det inga High-End högtalare han bygger om på GR Research, men ändå.

Kan man inte jorda kabelhöljet som man brukar göra för att förhindra ESD-skador på komponenter? En extra jordfläta som man jordar ner med jämna mellanrum i en jordskena längs golvet. Om jag förstår det rätt så gör man nåt liknande i flygplan för att utjämna potentialskillnader längst planet.Nja de har inte nått med kardeler i ledaren att göra. Mono Filament i Nordostkablar är den tunna FEP tråd som lindas runt ledaren innan man extruderar det yttre FEP höljet över varje ledare. Tråden är den som separerar ledaren ifrån höljet så de inte rör vid varandra.

Det kan vara en bra idé men samtidigt måste man vara medveten om att kabels egenskaper kommer att förändras av jordning. Ofta är det bra och viktigt att jorda för att undvika ESD, för att minimera störningar eller eller för att säkerställa att två olika enheter har samma elektriska potential.
”You never really get all the way there, you sort of keep halving the distance to zero. Some charge is always retained. It is generally in the MV range in a well settled cable. Triboelectric noise in a cable is a function of stress and retained charge, which a good cable will release with both time and use. How much time and use is dependent on the design of the cable, materials used, treatment of the conductors during manufacture, etc.” Insidan av kabeln borde inte ha en stadigvarande uppladdning längs den om inte det ledande materialet har ett isolerande skikt, tråden leder bort statisk elektricitet. Laddningen borde ligga mellan höljets in- och ut-sida och det kan kanske förklara varför antistatbehandling på utsidan kan ge en effekt, då försvinner utsidans skillnader i uppladdning längs kabeln. Men det kan vara så att det är laddade joner som lägger sig på ytan vid gränssnittspolarisation. Om det är så kan dessa joner mycket väl påverka förslustera i det elektriska fältet. Är det bara elektroner så ser jag inte hur dessa skulle få den effekten. Men trots att jag känner viss osäkerhet kring gränssnittpolarisation så menar jag att detta är möjlig eller till och med trolig orsak till inbränningseffekten. En annan möjlighet är den tidigare hypotesen att friktionen som de molekylära vridningarna som sker vid växlande fält avseende organisatorisk polarisation har med detta att göra. Vi får se om jag lyckas komma längre här än så. I vilket fall så har jag under denna resa kring inbränning inte fått något som tyder på att det handlar om något annat än effekter av polarisation som sker i isoleringen i kablar. Jag har till exempel inte sett att det skulle finnas några belägg för att det skulle kunna handla om förändringar i själva ledaren även om det förekommer viss polarisation där med.Byggde klart de första XLR-kablarna ikväll 🙂 Version ”B” med noll dielektriska förluster. Hur kan jag hävda noll förluster? Jag lovar att det inte finns någon ormolja alls i påståendet, utan ett migMycket bra fråga. Jag har inte tillgång till några mätningar eller liknande men kabeln är inte den traditionella konstruktionen som Nordost använder i sina högtalarkablar, utan singelledare, men fortfarande Monofilament teknologin. Ledarna går från ingångarna och används i hela delningsfiltret samt till alla element. Jag vet att de jobbade ihop med detta och testade ett flertal varianter av kabel tills de var nöjda med resultatet.Då var båda kablarna klara och jag har spelat dem några timmar innan lyssning. Om man får säga det – så är jag så himla nöjd med ljudet. Ska försöka beskriva upplevelsen i förhållande till Kimber 12TCIntressant frågeställning. Med den kunskap jag har nu, så nej. Det borde spontant sätt inte finns någon nämvärd inbränningseffekt (med liten reservation för träblocken förstås). Varför inte nämnvärd… det kan lägga sig laddade joner på kopparytan det är det enda jag kan tänka mig..

”The better the dielectric’s insulation, the longer it takes to settle. A charge can come from simply moving the cable (Piezoelectric effect and simple friction), high voltage testing during manufacture, etc. Cable that has a standing charge is measurably more microphonic and an uneven distribution of the charge causes something akin to structural return loss in a rising impedance system. When I took steps to eliminate these problems, break-in time was reduced and the cable sounded generally better. I know Bill Low at Audioquest has also taken steps to minimize this problem.”Om jag tolkar texten rätt så är det just detta konstruktionen hos Zero XLR hanterat. Eller snarare så har jag hanterat de förluster som uppstår genom dielektrikad, men inte den del som har med gränssnittpolarisation att göra.

Det är svårt att göra ytterligare konkreta framsteg på det teoretiska planet när det gäller inbränning. Det finns mycket skrivet kring gränssnittspolarisation, men jag har svårt att hitta relevanta forskningsartiklar. Trots att detta fenomen varit känt i många år så får jag en känsla av att det inte är helt klarlagt hur grunderna kring denna polarisation fungerar i detalj. Jag får olika svar i olika artiklar, vilket är förvirrande. Jag ser därmed en komplexitet som gör att jag kanske måste stanna på grund av att det kräver för mycket tid att göra framsteg.
Dessa skillnader i krav skulle vara intressanta att få kunskap om. Har du någon länk, eller någon info som har faktabotten. Detta vill jag med en gång säga är INTE ett sätt att ifrågasätta ditt inlägg, tvärsom, det gjorde mig nyfiken på vilka egenskaper man värderar högre inuti än utanför.Men som @octavia rs skriver så menar Nordost med Monofilament samma uppbyggnad som en RG-62 coax, vilket för övrigt är eller i alla fall var en populär signalkabel.

Fokus nu är på att studera mera kring hur gränssnittspolarisation mellan olika material påverkas av elektriska fält och hur förluster relaterar till denna typ av polarisation. Jag antar just nu att även denna polarisation orsakar förluster på liknande sätt som övriga polarisationstyper. Om det är så kan den vara en bra kandidat till inbränningseffekten vi hör. Hoppas kunna mäta detta så småningom genom kabelns förlustfaktor.
Prislista Solcellskomponenter Priser och utbud av modeller varierar beroende på den globala marknadsutvecklingen. De modeller som Ni finner här är exempel då vi kan leverera samtliga modeller från dessa

Privatpersoner Funderar du på att investera i en solcellsanläggning? Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig opartiskt stöd i alla steg. Sju tips på vägen: 1. Ta kontakt med en säljare för att
Prislista Solcellskomponenter Företag erhåller rabatt vid köp av material Vi erbjuder rabatt vid köp av kompletta system Solcellsmoduler/paneler 000011 SHARP ND-R 245 A6 (SVART) 8,90kr/Watt Ca 2180,00kr/panel

Solvärmesystem – dimensionering i i – installationsexempel mindre system – Installationsexempel stora system Klaus Lorenz -Forskningsingenjör SERC -Företagsledare Svesol värmesystem – Leverantör av flexibla
Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc – Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassatAquasol Solvärmesystem Paketlösningar Solfångare Teknikmodul Tillsatsvärme Zenit RF SP Aquasol solvarmvattenberedare HW00T Elpatron Big L Aquasol solvarmvattenberedare 00 L Elpatron Big 6 L Aquasol 60

SKORSTENSSYSTEM SCANDINAVISK SPISMILJÖ Rostfri modulskorsten NYA ChimVision är en helt ny stålskorsten där ChimVision V25 monteras med schakt och ChimVision V50 är godkänd för att monteras utan schakt.
5 6 7 8 Vägledande prislista för stålskorstenar 42 41 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ICS Priser i SEK Gäller från 2012-05-01 Version

Tysktillverkad kvalité på solceller från Heckert Solar modell NeMo P60 Solceller för elproduktion Vårt sortiment består av två olika varumärken för solceller, nämligen Heckert Solar och JA solar. Våra
Solvärme för större fastigheter Klaus Lorenz – Solvärme jämfört med solel – Tumreglerna och förutsättning för rätt dimensionering – Vad påverkar kostnader för en större solvärmeanläggning – Exempel påAnvändningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning i enfamiljshus. Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och rören ansluts neråt. Den kombinerade

Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på

5 Montagesystem för platta tak (max lutning 5 grader), viktbaserat 10 grader mot söder : Tric F duo A (start) syd Tric F duo B (f-norr) syd Tric F duo C (f-öst) syd Tric F duo D (f-nordost) syd grader mot söder: Tric F duo A (start) syd Tric F duo B (f-norr) syd Tric F duo C (f-ost) syd Tric F duo D (f-nordost) syd öst-väst montage: Tric F duo A (start) öst-väst Tric F duo B (f-norr) öst-väst Tric F duo C (f-öst) öst-väst Tric F duo D (f-nordost) öst-väst Forts. D Forts. B Forts. D Forts. D Start A Forts C cc mått per modul: ca 1,75 meter i bredd cc mått per modul: ca 1,5 meter Prislista Grossist ÅF xlsSida 5Solpaket för produkter Innehållsförteckning Solpaket för NIBE Split…1 Solpaket för NIBE F370/470…2 Solpaket för F1145/VPBS…3 Solpaket för F1145/VPAS…4 Solpaket för ackumulatortank med solslinga…5Roth Solvärme Produktsortiment… living full of energy! 1 Roth Solfångare Roth Heliostar plan solfångare Absorbator med högselektiv ytbehandling, 4 mm prismaslipat säkerhetsglas, svartfärgat hölje av Kundprislista Ulma2018 ULMA AB of Sweden PAKETLÖSNINGAR PELLETSELDNING Pelletspaket Ulma Ladd Mini TCA 1 st Ulma2000 TCA2 20 kw pelletsbrännare 1 st Ulma Laddpanna Mini 1 st Rökrör 1 st Matarskruv 1,7 Systemförslag Hej Vi på Nordic Värmesystem levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning.

Prislista Nordic Värmesystem 2015-01-01 Vattenmantlade kaminer fristående modell Braskamin Caron Aqua – stålsidor/ståltopp Braskamin Caron Aqua – stålsidor/täljstenstopp Braskamin Caron Aqua – täljsten
Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktionUtbildningskompendium Solvärme Allmän information: – Vi pratar termiska system inte solceller inte luftburna system… – Vi pratar indirekta system inte direkta. D.v.s. Vi har ett värmebärarmedium i solfångaren

Solenergigrossist för alla Svesol har affärsområden SVESOL-grossist, SVESOL-komplett och SVESOL-projekt. SVESOLgrossist Vi säljer till installatörer och till dig som är privatperson och installerar i egen
Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar energilagstiftningen om minskad energianvändning Er kontaktOffert Hej Tack för er förfrågan. Vi på Nordic Värmesystem levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el) Artikellista Solfångarprodukter Innehållsförteckning Paketlösningar 2 FKT Solpaneler 2 Montagetillbehör för FKT 3 Röranslutningar 3 Skenor och fästelement 3 Sluttande tak Plana tak alternativt fasadmontageOffert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 140201 Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VARMVATTENBEREDARE 3 TILLBEHÖR FÖR ELPANNOR UTAN VARMVATTENBEREDARE Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligtPrislista Vattenmantlade kaminer från Erwin Koppe Braskamin Caron Aqua – stålsidor/ståltopp grå eller svart Braskamin Caron Aqua – täljsten sidor/topp Braskamin Caron Aqua – kakel sidor/topp latte/macciatoför grossistkunder 2018 12 Prislista för grossistkunder gäller från 2018-05-18 tills ny prislista fastställs Denna prislista gäller för både företagskunder och för de kunder som genomför sin installation 3 Del 1: SOLEL: Best. nr. Solelsystem för småhus och fastighet Solpaneler från tyska LUXOR Mörkblå med blank ram: poly Hel svart med svart ram: mono Standartstorlek 1640 x 992×40 mm Eco Line LX 265 W poly Eco Line LX 260 / 280 W mono black/black SECURE Line glas-glas transparent 270 W mono pall (25 stk) Ecoline 265 poly pris per stk pall (26 stk) Ecoline 260/280 MONO Vi kan erbjuda solpaneler i flera olika mått, här några exempel: Mått: Eco line 48 (200 W): mindre högdmått poly 1324 x 992 x 35 Eco line 72 (200 W): mindre storlek än standart mono 1580 x 808 x 35 Eco line 72 (300 W): större höjdmått mono 1956 x 992 x 50 (pris på begäran) Solpaneler från KIOTO, Österrike Kioto 260 W poly Kioto 280 W mono Black/black Solpaneler från norska REC: REC 265 PE poly REC 290 TwinPeak2 BLK poly Solpaneler med extrem hög verkningsgrad från LG: exempel LG320N1C, NeON2, 320Wp, mono exempel LG320N1C, NeON2, 300Wp, mono, BLACK Exempel på kompletta solel paket OBS.: se priset!! (inklusive solpaneler, montagesystem, växelriktare Fronius med webbfunktion, kablar, teknisk support ingår) Pris per kw: Villapacket solel 6,2 kw på tegeltak Gårdspaket 12,5 kw på TRP plåt Gårdspaket 19 kw på TRP plåt Lantbrukspaket 29 kw på TRP plåt Solelanläggningar i paket är ca 10% billigare än summan av ingående artiklar! Prislista Grossist ÅF xlsSida 3 CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar JockePRISLISTA SOLENERGI 2016-03-01 Alla priser är inkl. moms effecta.se SOLCELLER & INVERTERS Poly Artikel Pris Glas folie SW 265 Wp 7330 2 650:- Glas folie SW 270 Wp 7331 2 720:- Glas Glas SW 265 Wp 7332

Prislista Vattenmantlade kaminer från Erwin Koppe Braskamin Caron Aqua – stålsidor/ståltopp Braskamin Caron Aqua – täljsten sidor/topp Braskamin Caron Aqua – kakel sidor/topp Braskamin Nexus Aqua – stålsidor/ståltopp
PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME 2010 1 Innehåll Sidan 3 4 Solfångare Sidan 4 5 Drivpaket Sidan 5 6 Drivpaket tillbehör Sidan 7 Special kopplingar Sidan 7 Solautomatik Sidan 8 Övriga tillbehör Sidan 8

9 Solvärmesystem för större fastigheter (se även Svesols fastighetskatalog!) Favorit max är en fastighetssolfångare som installeras ”stående”,upp till 12 solfångare (30 m2) kan kopplas till en enhet. Fastighetspaketen nedan innehåller solfångare med kopplingar, solkretsarmatur ”solex” med värmeväxlare, pumpar för primär- och sekundärkrets samt alla armaturer som behövs i solkretsen. Lägg till rör, isolering och fästmaterial! Favorit Max 10 (10 paneler, 25 m2, solex MINI) Favorit Max 20 (20 solfångare, 50 m2, solex MIDI ) Favorit Max 36 (36 solfångare, 90 m2, solex MAXI) Större anläggningar (standart upp till 400 m2 med solx MEGA): vänd dig till vår projektavdelning! Montagesatser för fastighetssolfångare, Favorit Max För fastighetssystem med Favorit Max 1400FM 6 1 Ovanpåliggande montage, tegeltak, 6 st FM 7 1 Ovanpåliggande montage, tegeltak, 7 st FM 8 1 Ovanpåliggande montage, tegeltak, 8 st FM 9 1 Ovanpåliggande montage, tegeltak, 9 st FM 10 1 Ovanpåliggande montage, tegeltak, 10 st FM 11 1 Ovanpåliggande montage, tegeltak, 11 st FM 12 1 Ovanpåliggande montage, tege
ltak, 12 st För fastighetssystem med Favorit Max 1500FM 6 1 Ovanpåliggande montage, plåttak 6 st FM 7 1 Ovanpåliggande montage, plåttak 7 st FM 8 1 Ovanpåliggande montage plåttak, 8 st FM 9 1 Ovanpåliggande montage, plåttak 9 st FM 10 1 Ovanpåliggande montage, plåttak 10 st FM 11 1 Ovanpåliggande montage, plåttak 11 st FM 12 1 Ovanpåliggande montage, plåttak 12 st För fastighetssystem med Favorit Max 1405FM 6 1 Uppvinklat montage, tegeltak, 6 st FM 7 1 Uppvinklat montage, tegeltak, 7 st FM 8 1 Uppvinklat montage, tegeltak, 8 st FM 9 1 Uppvinklat montage, tegeltak, 9 st FM 10 1 Uppvinklat montage, tegeltak, 10 st FM 11 1 Uppvinklat montage, tegeltak, 11 st FM 12 1 Uppvinklat montage, tegeltak, 12 st För fastighetssystem med Favorit Max 1503FM 6 1 Uppvinklat montage, fristående 6 st FM 7 1 Uppvinklat montage, fristående 7 st FM 8 1 Uppvinklat montage, fristående 8 st FM 9 1 Uppvinklat montage, fristående, 9 st FM 10 1 Uppvinklat montage, fristående 10 st FM 11 1 Uppvinklat montage, fristående 11 st FM 12 1 Uppvinklat montage, fristående 12 st Prislista Grossist ÅF xlsSida 9
Prislista Solenergilösningar 2015 JANUARI Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och ren naturresurs. Nyttjande av solenergi i form av uppvärmt vatten eller elektricitet ökar energieffektiviteten.PRISLIST 2018-04-01 lla priser är inkl. moms ffecta nergy Soluti ons ffecta Lambda 35 + ffecta nergy Soluti ons ffecta Lambda 60 + ffecta nergy Soluti ons ffecta Lambda 35 + ffecta nergy Soluti ons ffectaSolvärmepaket Färdiga paketlösningar 2 Innehållsförteckning 3. Paket med vakuumrörsolfångare 4. Paket med plansolfångare 5. Solpaket med optimaltank 6. Solpaket för varmvattenberedare 7. Solpaket för värmepump

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING Rev. EA.013-01-08 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av ackumulator. Effecta ackumulatortank är utvecklad för att ge Er SV In cooperation with sustainable energy solutions 2 Innehållsförteckning Sid 3 Innehållsförteckning Sid 4 Varför ackumulatortank? Sid 5 Varför Laddotank? Sid 6-7 Volymtank, PUFFER (500-2 000) Sid 8-9 8 Infällt montage i tegeltak Endast solfångare ”Premium” För solfångaren Premium, 2 moduler Monteringssats infällt, röd, 1x Monteringssats infällt, svart, 1x För solfångaren Premium, 3 moduler Monteringssats infällt, röd, 1x Monteringssats infällt, rsvart, 1x Monteringssats infällt röd 3×1 Exempel 1x Monteringssats infällt, svart, 3x För solfångaren Premium, 4 moduler Monteringssats infällt, röd, 2x Monteringssats infällt, rsvart, 2x Monteringssats infällt röd 1x Monteringssats infällt, svart, 1x För solfångaren Premium, 6 moduler Monteringssats infällt, röd, 2x Monteringssats infällt, rsvart, 2×3 Exempel 2x Monteringssats infällt röd 3x Monteringssats infällt, svart, 3x Uppvinklat montage 30-60, en sats per solfångare 1503 F 1 Monteringssats uppvinklat på plåt, Favorit S 1 Monteringssats uppvinklat på plåt, Premium S F 1 Monteringssats uppvinklat på tegel, Favorit S 1 Monteringssats uppvinklat på tegel, Premium S F 1 Monteringssats fristående för plintar/balkar, Favorit S 1 Monteringssats fristående för plintar/balkar, Premium S 793 Solkretsarmaturer för ackumulatortankar med solvärmeslinga Solkretsarmaturer: SKA Sencon HE (Grundfoss UPM ) mm anslutning SKA Sencon HE (Grundfoss UPM ) mm anslutning Reglercentraler: Deltasol SLL (används för solkretsarmatur och 1603), med 3 givare Deltasol BS plus (äldre modell, utbytesmarknad), med 3 givare Solkretsarmaturer med integrerad värmeväxlare för tankar utan solslinga, villasystem 5-20 m 2 Solkretsarmaturer: Solex Mini Premium med termisk ventil Solex Mini Premium med två elektriska ventiler Uppgradering till solex mini (1607) i solpaket Uppgradering till solex mini (1609) i solpaket Reglercentraler: Deltasol SL (till solex mini), med 4 givare Solex Mini Premium, inkl fastighetsreglering SC5:14, el-ventiler Prislista Grossist ÅF xlsSida 8CTC EcoLogic Pro Kortfattat systemval (Klicka på lämpligt system) System 1 Används till en värmepump som ska kopplas mot befintlig panna. System 2 System för värme med gradminutstyrning och en mindre spets7 Del 2: SOLVÄRME Solvärmesystem för småhus Best. nr. Solfångarpaket Favorit Favorit solfångaren monteras ovanpåliggande tegel eller plåttak. Det ingår solfångare, pumpkoppel, reglercentral, 25 m rör, isolering till rören samt expansionskärl. Bör kompletteras med montagesats på det tak du har (tegel, plåt) Solpaket Favorit 2 Paket med 2 solfångare Solpaket Favorit 3 Paket med 3 solfångare Solpaket Favorit 4 Paket med 4 solfångare Solpaket Favorit 6 Paket med 6 solfångare Solpaket Favorit 8 Paket med 8 solfångare Solfångarpaket Premium Premium solfångaren monteras antingen med infällt montage (se plåtsatser) eller ovanpåliggande tegel eller plåttak. Det ingår solfångare, pumpkoppel, reglercentral, 25 m rör, isolering till rören samt expansionskärl. Bör kompletteras med montagesats. solfångaren: Premium AR-s (Solvis) Solpaket Premium 2 Paket med 2 solfångare Solpaket Premium 3 Paket med 3 solfångare Solpaket Premium 4 Paket med 4 solfångare Solpaket Premium 6 Paket med 6 solfångare Monteringssatser för ovanpåliggande montage för Premium / Favorit Monteringssatserna benämns beroende på hur de monteras på taket (kolumn x rad). Exempel 1×4 Exempel 3×2 För två solfångare 1412 F 1 Favorit, ovanpåliggande montage, tegel 1x S 1 Premium S, ovanpåliggande montage, tegel, 1x F 1 Favorit, ovanpåliggande montage, plåt 1x S 1 Premium S, ovanpåliggande montage, plåt 1×2 980 För tre solfångare 1413 F 1 Favorit, ovanpåliggande montage, tegel 1x S 1 Premium S, ovanpåliggande montage, tegel, 1x F 1 Favorit, ovanpåliggande montage, plåt 1x S 1 Premium S, ovanpåliggande montage, plåt 1x För fyra solfångare 1414 F 1 Favorit, ovanpåliggande montage, tegel 1x S 1 Premium S, ovanpåliggande montage, tegel, 1x F 1 Favorit, ovanpåliggande montage, plåt 1x S 1 Premium S, ovanpåliggande montage, plåt 1x Ovanpåliggande 2×2: beställ 2 x 1412! Ovanpåliggande 3×2: beställ 3 x 1412! Takgenomföringar Takgenomföring Vilpe Solar, tegeltak, Röd Takgenomföring Vilpe Solar, tegeltak, Svart Takgenomföring Vilpe Solar, plåttak, plegel, Svart Prislista Grossist ÅF xlsSida 7

Ansluts mot värmesystemet Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin En vattenmantlad braskamin
för grossistkunder 2018 1 Prislista för grossistkunder Denna prislista gäller för både företagskunder och för de kunder som genomför sin installation i egen regi. Grossistprislistan gäller för privatpersoner Roth Solvärme Produktsortiment… living full of energy! 200 Roth Boken 2012-2013 Roth Solfångare Roth Heliostar S4 plan solfångare Absorbator med högselektiv ytbehandling, 4 mm prismaslipat säkerhetsglas, SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.Solvärmepaket – färdiga paketlösningar Solpaket med vakuumrörsolfångare…1 Solpaket med plansolfångare… 2 Solpaket med Optimaltank…3 Solpaket för varmvattenberedare…4 Produktblad Intelli-heat ST/AL…5Prislista Vattenmantlade kaminer fristående modell Braskamin Caron Aqua – stålsidor/ståltopp Braskamin Caron Aqua – täljsten sidor/topp Braskamin Caron Aqua – kakel sidor/topp Braskamin Nexus Aqua – stålsidor/ståltopp

för grossistkunder ÅF0 2018 2019 1 3 Prislista för grossistkunder gäller från 2019-05-23 tills ny prislista fastställs Denna prislista gäller för både företagskunder och för de kunder som genomför sinPRODUKT KATALOG SUNCARRY SOLVÄRME 2013 01 1 Innehåll Sidan 3 4 Solfångare Sidan 4 5 Drivpaket Sidan 5 6 Drivpaket tillbehör Sidan 7 Special kopplingar Sidan 7 Solautomatik Sidan 8 Övriga tillbehör Sidan

2 Prislista för grossistkunder Denna prislista gäller för både företagskunder och för de kunder som genomför sin installation i egen regi. Grossistprislistan gäller för privatpersoner från inköpsvolym :- Obs: alla angivna priser är exklusive moms! A Vill du maila direkt till grossistavdelningen: [email protected] [email protected] information, administration teknisk support, offerter Är du installatör och vill etablera ett samarbete med oss på Svesol så kan du få specialpriser som är beroende på din omsättning och ditt avtal med oss. Är du privatperson och önskar en komplett installation av ett solenergisystem (el eller värme) så ber vi dig att ta kontakt med vår avdelning ”komplett”, ring eller maila till [email protected] kundbesök och komplett-offerter A A Prislista Grossist ÅF xlsSida 2
4 Montagesystem solpaneler på tegeltak (betongpannor) x x x x x x x x x x x x Montagesystem solpaneler utan takankare x x x x x x x x x x x Välj till takankare: stockskruv M12 x 250 med adapter Takankare för plegeltak (vinklar med adapter) Takankare för lertegel (tegeltak) Takankare för falsad plåttak 62 Montagesystem solpaneler på TRP plåttak (stål) x x x x x Prislista Grossist ÅF xlsSida 4

Prislista Nordic Värmesystem 2013-06-01 Prislista Nordic Värmesystem Att kombinera ett värmesystem med olika värmekällor gör att man kan få ett energismart värmesystem med låga energikostnader. EnergismartaOffert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar energilagstiftningen om minskad energianvändning Märke:

PRISLIST 2019-01-01 lla priser är inkl. moms ffecta nergy Soluti + ffecta Lambda 60 ffecta nergy Soluti + ffecta Lambda 35 VPNNOR Vedpannor rtikel Pris e ffecta Lambda II 35 kw, inkl. lucksotning 51118

13 Pris i kr / kw; OBS: streckade linjer (7.8) (9.1) (10.4) 8.2 Pris för solelanläggningar, Grossist, ex frakt 45 (11.7) (13.0) (14.3) (15.6) (16.9) (18.2) (19.5) (20.8) (22.1) (23.4) (24.7) (26) 20.0 Antal moduler a 265 Watt (anläggningens effekt) / växelriktarens storlek 105 (27.3) 20ä (28.6) På tegeltak [kr] På plåttak (plegel) [kr] Fäst med stockskruvar [kr] På TRP (stål) [kr] Platta tak syd 10 ex vikt [kr] På tegeltak [kr/kw] På plåttak (plegel) [kr/kw] Fäst med stockskruvar [kr/kw] På TRP (stål) [kr/kw] Platta tak syd 10 ex vikt [kr/kw] Pris i kronor ex moms OBS: heldragen linje! Prislista Grossist ÅF xlsSida 13
K-FLEX SOLAR SYSTEM Komplett utbud av ISOLERINGSPRODUKTER Utformat för solvärme-system Snabb & enkel installation UV-beständig Utformat speciellt för SOLFÅNGARE L’ISOLANTE K-FLEX Erbjuder ett komplettSolenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

SveSol fastighetssystem Solfångare: 30 st SveSol Favorit Max Acktank: 2 x 2250 l Styrning: solex premium Plats för anläggningen Sverige STOCKHOLM Longitud: 18,08 Latitud: 59,35 Meter över havet: 15 m Denna
Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivarenFÖRDELAR Stilren design Komplett monterad vid leverans Låg vikt Inbyggd avluftare Enkel installation Reglercentral med bl.a. – Varvtalsstyning av pump – 13 förprogrammerade system FAKTA ARTIKELNUMMER 81600

4kW Solcellspaket Produktblad Innehållsförteckning: Översikt över inkluderade produkter och garantier Teknisk Specifikation Utförande av montering & Installation Försäkringar & Ansvar 4kW Solcellspaket
för grossistkunder 2018 2019 10 Prislista för grossistkunder gäller från 2019-01-01 tills ny prislista fastställs Denna prislista gäller för både företagskunder och för de kunder som genomför sin installationför grossistkunder Prislista för grossistkunder Denna prislista gäller för både företagskunder och för de kunder som genomför sin installation i egen regi. Grossistprislistan gäller för privatpersonerINSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Kundprislista Ulma 2015 ULMA AB of Sweden Paketlösningar pelletseldning Pelletspaket Ulma Ladd Mini TCA 1 st Ulma2000 TCA 20 kw pelletsbrännare 1 st Ulma Laddpanna Mini 1 st Rökrör 1 st Matarskruv 1,7

Värme – som framtiden älskar KATALOG 2008 VILLA SVESOL KATALOG 2008 VILLA 1 Välkommen Svesols nya hus värms först och främst av solfångare. Ett säsongsvärmelager under huset lagrar överskottsvärmen från
AQUASOL Rekommenderade priser 2010.02.20 Återförsäljare För ytterligare information om priser och möjliga systemkombinationer – kontakta din närmaste Aquasol återförsäljare. Solfångare Aquasol Big AR Liggande SOLFÅNGARPAKET HEAT-PIPES LILLA PAKETET Solvärme till sommarhuset eller den lilla familjen, för uppvärmning av varmvatten mm. Ett utmärkt komplement till luft/vatten värmepumpar. PRISER SOLFÅNGARPAKET TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött 11 Ackumulatortankar och värmecentraler för villor Svesol vitvarutankar med under- och överskåp l acktank, vit plåt, 60 x 60 med solslinga och dubbla vv-slingor Med under- och överskåp, monterat BIV shunt, EP 6 kw, l acktank, vit plåt, 70 x 70 med solslinga och dubbla vv-slingor Med under- och överskåp, monterat BIV shunt, EP 6 kw, 2210RF l, bara acktank med slingor, 60 x RF l, bara acktank med slingor, 70 x Svesol 500 ST, fyrkantig, anslutning framåt/på gaveln Ackumulatortank ST, 3 slingor, 74x74cm Ackumulatortank ST, slavtank 74x74cm Svesol 750 liter rund (Dalatanken) Standartfärg röd, PU skum, andra färger som tillval) Ackumulatortank röd 3 slingor 93 cm i diameter Ackumulatortank slavtank, röd, 93 cm i diameter Svesol Alpha 800 liter Ackumulatortank 800 TEKNIKTANK Solvärmeväxlare, stor rostfri genomströmningsvärmeväxlare för tappvatten, isolering Ackumulatortank 800 SLAV, isolerard Ackumulatortankar för större varmvattenflöde (fastighet) Utdragna parallella slingor, kontakta Svesol för dimensionering Ackumulatortank 750-1, isolerad, 93 cm i diameter Ackumulatortank 750-2, isolerad, 93 cm i diameter Ackumulatortank 750-3, isolerad, 93 cm i diameter Tillbehör för ackumulatortankar Bivalent shuntventil, ESBE VRB Shuntautomatik Thermomatic EC Home Utegivare till EC Home Cirkulationspump Wilo RS 25/ Laddomat med spakventiler Laddomat för vattenmantlade kaminer Blandningsventil grader Elpatron 6 kw standard Elpatron 6 kw, standard med inaktiv del Elpatron 9 kw 4-stegs, inaktiv del Elpatron 6 kw, för TIDA vitvarutankar Elpatron, 6 kw, 1,5″, för Alpha tank Elpatron, 9 kw, 1,5″, för Alpha tank Prislista Grossist ÅF xlsSida 11 IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt…3 Material…4 Rörinkoppling…4 Elektrisk inkoppling…5 Inställningar i värmepumpen…5 Styrning…610 Solkretsarmaturer för anläggningar större 20 m 2 inkl. integrerad värmeväxlare, reglercentral och reglerventiler Solex Midi, reglering SC 5.14, 25-50m Solex Maxi, reglering SC 5.14, 50-90m Tillbehör solkretsarmaturen Luftfång Solex 3/4″ Luftfång Solex 1″ Elektrisk växelventil 3/4″ Elektrisk växelventil 1″ Filterenhet sek.krets (DN 20) 428 Övriga reglercentraler och tillbehör Reglercentral DeltaSol E inkl 6 givare Reglercentral DeltaSol MX RTA 11- externkontroll för värmekrets Datalogger -DL2 ansluts via LAN Dataloger – DL Givare FRP 6 silikonisolerad för solfångare Givare FRP 6 max 80 C Givare för rör max 80 C SD 3 – Visningstavla 150×165 mm GA3 – Visningstavla stor 530 x 630 mm Rör och kulvert Mjukglödgade rör och isolering Solrör 12 mm, 25m, inkl. isolering Armaflex HT Solrör 15 mm, 25m inkl isolering Armaflex HT Expansionskärl för solvärmesystem Expansionskärl 18 liter sol Expansionskärl 25 liter sol Expansionskärl 35 liter sol Expansionskärl 50 liter sol Expansionskärl 80 liter sol Expansionskärl 105 liter sol Expansionskärl 150 liter sol Expansionskärl 200 liter sol Expansionskärl 250 liter sol Expansionskärl 300 liter sol Värmebärare Tyfocor LS, pris per dunk á 10 liter Levereras på 10 litersdunk, färdigblandad Prislista Grossist ÅF xlsSida 10 PRISLISTA 2014-07-01 Pelletskaminer Insatser Vedkaminer Oscis AB Svetsarevägen 3 686 33 Sunne Tel: 0565-502 60 Fax: 0565-155 01 E-post: [email protected] WWW.OSCIS.SE 1 PRISLISTA – innehållsförteckning 2014-07-01 AQUASOL Prislista exkl. moms 2014.11.01 Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare. Leveransvillkor: Frakt tillkommer Leveransbestämmelser: NL01 Betalningsvillkor: 30 dagarPRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS Innehåller information om olika systempaket som nyttjar solenergi! NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER MED SOLVÄRME! SOLVÄRMESYSTEM Här följer grundläggande beskrivningar av de vanligaste systemen
Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 120201 Moms 25% Elpatroner 2 Elkassetter 2 Tillbehör för elpatroner och elkassetter 3 Villapannor el, utan varmvattenberedare 3 OBS! Ersätter Cirkaprislista med tryckdatumVärme – som framtiden älskar Välkommen Svesols nya hus värms först och främst av solfångare. Ett säsongsvärmelager under huset lagrar överskottsvärmen från sommaren vilken hämtas upp igen under höst och

AQUASOL Prislista exkl. moms 2012.03.01 Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare. Leveransvillkor: Frakt tillkommer Leveransbestämmelser: NL01 Betalningsvillkor: 30 dagar

Similar Posts