Nordsvensk Brukshäst Till Salu

Var särskilt försiktig och uppmärksam så att du inte stör kor, hästar och får under den tid de föder ungar, och när det finns kalvar, föl och lamm i en hage. Gå inte emellan så att du separerar en ko från hennes kalv, ett sto från ett föl eller en tacka från ett lamm. Försök att hitta en annan väg och håll så långt avstånd till djuren som möjligt. Det är speciellt viktigt att ha koll på din hund i områden där det finns unga djur. En förutsättning för att du ska få gå genom en hage är att du inte stör betesdjuren. Det ingår inte i allemansrätten att klappa djuren. Markägaren känner sina djur bäst, fråga därför alltid om lov om du vill klappa djuren. Ibland finns det smala områden i kanterna av fälten där du kan gå. Sådana områden kan vara viktiga för vilt, så gå försiktigt och se till att ha din hund under sådan uppsikt att den hindras från att springa lös. Det innebär oftast att ha den kopplad. Vintertid, när marken är frusen, är skaderisken mindre. Då kan du, med viss försiktighet, till exempel åka skidor över en åker, förutsatt att det inte finns sådda grödor i jorden som kan ta skada.Allemansrätten ger dig rätt att vistas på någon annans mark men vill du till exempel tälta i större grupp eller flera nätter eller klappa djuren på gården måste du fråga markägaren om lov.

En hundägare har ett strikt ansvar att hunden inte orsakar skador eller olägenheter. Det gäller inte bara vilt utan även till exempel betande tamdjur. Även en hund som inte biter djuren, utan bara jagar dem i en hage, är ett exempel på en skada eller olägenhet.

I hjärtat av odlingslandskapet finns ofta en gård. Respektera integriteten och var lyhörd gentemot de som bor och arbetar där. Allemansrätten ger dig inte rätt att vistas på någons tomt eller inom någons hemfridszon.

Odlingslandskapet består av olika typer av marker. Dessa kan vara svåra att skilja åt och därför veta vad som är tillåtet med allemansrätten som stöd. På åkermarken odlas gröda och den marken får därför inte beträdas. Odlad vall är mark där den som brukar marken har sått högt gräs.
Hemfridszonen kan också omfatta den närmaste gårdsplanen. Men du får följa en bilväg, markerad led eller stig som går över en gårdsplan. Se efter om det finns en alternativ väg skyltad, i så fall är det den du ska följa. Var alltid uppmärksam och se upp för traktorer och andra jordbruksredskap. Det kan också finnas lösa djur på en gård som du måste ta hänsyn till.Gräset kan vara djurens vinterfoder och det är inte tillåtet att gå på en vall. Hagar eller betesmarker med betande djur får du korsa så länge du respekterar och inte stör djuren. Finns grindar är det viktigt att noga stänga dem efter sig så att djuren inte smiter ut.

En del odlingslandskap bevaras långsiktigt genom att bilda till exempel nationalparker och naturreservat. Här finns speciella regler som kan begränsa allemansrätten.
Hagar eller betesmarker med betande djur får du korsa så länge du respekterar och inte stör djuren. Finns grindar är det viktigt att noga stänga dem efter sig så att djuren inte smiter ut. Undvik att klättra över grindar, stängsel eller murar.Betesmarker, ängar, stengärdesgårdar, odlingsrösen, diken och andra småbiotoper i och vid åkrar är exempel på kulturmiljöer i odlingslandskapet som har skapats av människan, och som berättar om hur tidigare och nuvarande generationer har brukat marken. De är också naturmiljöer med höga värden för både växter, djur och människor. Lantmäteriet har alla uppgifter om vem som äger en viss mark. Du kan köpa fastighetskartor, digitala eller tryckta, eller information om vem som äger en viss fastighet hos Lantmäteriet. Odlade fält är känslig mark och du riskerar att skada det som växer om du går där. Det är varken tillåtet att plocka grödan eller gå på åkern eller planteringen där den växer. Ofta finns det stigar och vägar på sidan om den odlade marken, använd dem.Du har rätt att vistas i naturen oberoende vem som äger marken under förutsättningen att du inte stör eller förstör. Det är allemansrättens grund. En markägare får därför inte sätta upp stängsel eller förbudsskyltar för att stänga ute människor från mark där allemansrätten gäller.

Hur mycket kostar en nordsvensk häst?
Pris: 30 000 kr. Cachad
I området närmast runt ett bostads- och fritidshus har den boende rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen får ingen vistas utan lov av fastighetsägaren. Inom hemfridszonen gäller alltså inte allemansrätten.

Om du tar bilen för att besöka odlingslandskapet så tänk på att inte parkera så att du skadar terrängen, utgör en säkerhetsrisk för andra trafikanter eller i övrigt stör. På enskild väg kan det vara förbjudet att köra motorfordon.
I våra natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet lever växter, pollinerande insekter och andra djur. I odlingslandskapet produceras livsmedel och djurfoder. Det är också en plats för rekreation och en betydande del av vårt kulturarv.Allemansrätten gäller både på inhägnad och öppen betesmark, men kom ihåg att vissa djur kan bli störda eller reagera aggressivt mot människor. Det gäller särskilt kor med kalvar, men också hästar, grisar och får.

Sverige består av åtta procent jordbruksmark och nästan all mark är privatägd. Några få procent ägs av Svenska kyrkan, staten och övriga allmänna ägare såsom kommuner och regioner.
Det är tillåtet att utföra sina behov i naturen under förutsättningen att det inte blir en sanitär olägenhet. Välj platsen med omsorg, långt från boningshus och stigar och leder. Gräv en grop och täck över den när du är klar. Papper och våtservetter slänger du i skräppåse och tar med.Vad får man plocka i odlingslandskapet? Det bästa är alltid att njuta av blommorna där de står. Vissa växter är fridlysta och får inte plockas eller skadas, till exempel orkidéer. En förutsättning för att du ska få gå genom en hage är att du inte stör betesdjuren. Innan du går in i en beteshage, försök hitta andra vägar runt hagen. Om du är i en beteshage med djur, håll ett så långt avstånd som möjligt, var uppmärksam på djurens beteende och uppträd lugnt. Det är inte tillåtet att jaga eller driva djuren över betesmarken. Att gå in i en beteshage med djur sker alltid på egen risk. År 1903 etablerades hingststationen Wången i Jämtland och blev en milstolpe i den nordsvenska rasens historia. Varje år köptes de bästa hingstfölen i landet in här, och tillsammans med Döle-hingstarna blev de grundstammen för den nordsvenska hästen som vi ser idag. Trots starka protester stängde den svenska regeringen hingststationen 1996 och avelsarbetet är nu i privata händer.Framsynta människor insåg dock snabbt faran för utrotning och räddade i sista stund de sista renrasiga nordsvenska brukshästarna och påbörjade en ordentlig återuppbyggnad av rasen. Södra Dalarnas Hästvänner, som leddes av veterinärprofessorn Wilhelm Hallander, tog täten år 1894. År 1900 blev rasen nordsvensk brukshäst officiell. Rasen var dock fortfarande så liten att man var tvungen att skaffa nytt blod för att undvika inavlade hästar. Man beslöt att införa hingstar av den exteriört mycket likartade norska Guldbrandsdala, senare kallad Döle-hästen, för att bygga upp rasen. Från början kunde man skilja på två typer av nordsvenska hästar, den ena var större och grövre och fanns i och runt Norrland, och den lite lättare typen fanns oftast i Dalarna, Värmland och Dalsland. Människor har alltid varit intresserade av att tävla och när travsporten utvecklades och travbanor uppstod började den lättare typen av nordsvenska hästar användas för travlopp. Samma sak hände med den norska hästen Döle. 1964 beslutades det att separera travhästen från den nordsvenska hästen och att ha separata stamböcker och avel. Det som idag kallas kallblodstravare är en lätt och snabbt travande kallblodshäst med huvudsakligen svenskt och norskt blod i ådrorna och den som vi idag kallar den nordsvenska brukshästen är den som vi kan spåra tillbaka till 1800. Av olika anledningar utsattes rasen för störningar från andra raser på 1800-talet. Krigen i Europa ledde till att många av de existerande raserna avlades till krigshästar. Denna trend kom även till Sverige, där rasen påverkades av ädla hingstar från Strömsholm. Nästa försök att justera dess existens hade en mer jordnära bakgrund. När jordbruksreformen kom och utgjorde grunden för rationalisering och utveckling av jordbruket krävdes en häst med större massa och kraft. Därför importerades större och tyngre raser från England och Centraleuropa. Dessa hingstar svepte praktiskt taget över hela landet under senare hälften av 1800-talet och trängde nästan undan den ”lilla” nordsvenska hästen i de södra delarna av Sverige.Den nordsvenska brukshästen är en medelstor kallblodig häst och kan beskrivas som lätt att samarbeta med, lugn, och vänlig och en perfekt allroundhäst på grund av sitt pålitliga och stabila temperament. Huvudet är medelstort med rak profil och med breda muskulösa käkar som ger ett kilformat utseende. Öronen är korta och ögonen vänliga. Halsen är medellång och muskulös, manen är väl markerad. Ryggen är lång och muskulös, ofta låg utan att vara svajig. Bröstkorgen ska vara bred och muskulös, lårmusklerna ska vara kraftiga. Benen är väldimensionerade med breda leder och starka senor. Gången måste vara energisk och taktfull. Den nordsvenska brukshästen är en frisk och stark ras som anses vara immun mot flera vanliga hästsjukdomar och dessutom är den generellt långlivad. Mankhöjden är 154-157 cm i genomsnitt.

Hur mycket kostar den billigaste hästen i Sverige?
Vi har även tagit fram en prislista på de 15 vanligaste hästraserna i Sverige. En häst kostar vanligtvis mellan 20 000 och 50 000 kronor men varierar beroende hästras, ålder, stamtavla, beteende och vad uppfödaren haft för syfte med hästen. Blandrashästar är oftast billigare än renrasiga hästar.
Nordsvensk brukshäst är en av tre svenska nationella hästraser. Den kan spåras tillbaka i historien som en svensk och möjligen skandinavisk lantras. På grund av de varierande förhållandena och de olika levnadsvillkoren i Sverige har lanthästen avlats i många olika delar med olika förutsättningar, vilket utgör grunden för dagens nordsvenska häst.Hej! Min häst har gått på lösdriftsvila i 2 månader på betäckningsstation. Satte igång henne i veckan och 2a rundan körde jag hårdare. Dagen efter var hon svullen runt kotleden ungefär men varken halt eller påverkad. Hon fick vila och sedan red jag idag, fortfarande svullen men pigg och glad. Hästen ifråga har aldrig haft problem med igångsättning efter vintervila och har aldrig skrittats i 3 veckor med successivt ökad intensitet, utan en stark islandshäst…

Hur högt kan en nordsvensk hoppa?
Maja hoppar högt med sitt kallblod: ”Han är en oslipad diamant” Blixten är en korsning mellan nordsvensk och travare, men det är ingenting som hindrar honom från att hoppa höga hinder. Med Maja Hilding i sadeln hoppar de upp till 1,30 vid träning och nu ska de ge sig ut på tävlingsbanorna.
Hej, jag var på en föreläsning om hyaluronsyra för häst. Det handlade om att man kan ge det oralt och få god effekt på lederna. Jag tänker att det är för bra för att vara sant. Är det vetenskapligt bevisat att det funkar? Det som gör mig skeptisk är att det säljs till människor som kosttillskott och OM det hade varit en medicinsk revolution så borde det gått som läkemedel eftersom tillverkarna bör tjäna mer…Kvarka är en smittsam sjukdom som orsakar näsflöde, feber och svullna lymfknutor. Sjukdomen orsakas av bakterie och smittas både direkt mellan hästar och indirekt via människor och utrustning.

Hej! Jag har lite olika små frågor som jag hoppas att kunna få svar på. Kort info: Maxad D-ponny, sto, 8 år. Min ponny har nyligen börjat med att hon ibland står och hugger i luften när man pysslar om henne, det går förbi en annan häst och ibland till och med i hagen. Hon har även börjat med att vända rumpan till när man har henne lös i boxen och ska sadla. Vad kan…

Veterinären.nu har inte svar på alla problem. Svar på individuella frågor gäller inte alla sällskapsdjur. Om du lägger märke till symptom eller tror att ditt sällskapsdjur är sjukt bör du alltid kontakta en legitimerad veterinär.
Materialet på denna hemsida tillhandahålls enbart i informationssyfte och kan inte ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnostisering samt behandling.Hästar som en gång drabbats av kvickdrag/hosta har mycket lättare att drabbas igen än en häst som aldrig haft liknande problem. Många kräver långa och dyra behandlingar. Av den anledningen är det mycket bättre att förebygga problemen än att behandla. Använder man sunt förnuft kommer man långt! För att kunna ge fölet och stoet de bästa förutsättningarna är det viktigt att ha vissa grundläggande kunskaper om hur en normal dräktighet och fölning skall fortlöpa. Crux är en stilig grabb på 2 år. Han har långa ben med en väldigt nätt och fin kropp. Lång man och lugg. Framåt och trevligt temperament. Han är 100% renrasig falabella, DNA testad och reggad. Båda föräldrarna och syskon finns att se på gården. Blir av större modell, runt 90 cm hög i mankhöjden. Skulle passa fint att köra in honom. Han har en häftig färg som han fått från sin pappa, leopard spottad appaloosa. Prickarna blir allt mer tydliga efter varje fällning. Kan kastreras. e. Merrylegs Jeronimo u. Chica de Mia Crux halvsyster finns även hon till salu. Sista bilden. En nätt liten tjej på knappt 80 cm, super temperament. Svart skäck. En brun nätt och liten kille finns det också, knappt 80 cm. Claro heter han, har underbart temperament. 2 år. Hör av er om bilder så ordnar vi det. Detta är en till salu annons=lämnas inte ut på foder. Har flera falabellor till salu i olika åldrar och storlekar. Våra hästar går i flock med varierande storlekar och åldrar på stora beten på sommaren och fri tillgång på hösilage vintertid. Vid intresse ring mig på 070-5231665. Säljaren har rätt att välja en köpare som passar hästen. Travrekord 2.01 E. Ernst Ronaldo U. Marion Marion är undan ett sto som heter Memory som är SuperELIT-sto och är helsyster med Micklas. Pappa Ernst Ronaldo bör inte behöva ngn närmare presentation. Flertalet syskon och släktingar som presterat bra på travovalen och med den superstam hon har borde hon gå i avel. Mon ami har fått ett föl E. Giganten men gick tom iår. Riden och körd samt hanterad av små barn Tyvärr konstaterades hon med PPID men fungerat super på medicinering på 1/2 tablett om dagen, dock en lättare fång känning men går nu utan munkorg på bete utan problem, inga störningar i fötterna med rotation. Vi har våra på lösdrift där vi har svårt att ge henne medicin varje dag då jag jobbar på annan ort än där damerna står därav att jag ens tänker tanken på att sälja henne. Enligt veterinär kan hon gå dräktig bara man avvaktar medicinen 2 veckor innan beräknad förlossning då den kan hämma mjölken men när den är igång ska det inte vara ngn fara Hoppas ngn vill ge denna fantastiska tjej en chans då hon har massor kvar att ge Toppstammad 1års hingst letar nytt hem. Thor f. -22 e.Tittut u.Miramiss 22-15-0054 ue. Smedsmo Lindar. Mamman är en stamboksfört topp sto med många fina hästar ur samma linje. Pappan är den välkände Tittut som används dagligen i gårdsarbetet på Backfors Gård. Thor är en är lyhörd individ som letar en egen människa att utvecklas med. Gärna till någon som vill prova visa fram honom, men viktigast av allt är ett gott hem. Ring eller sms ägaren Anita Ekström på 070-2089009 för mer informationLizzan är en snäll och social liten dam som söker nytt hem. E. Nisan V.D Gathe U. Fabiola V.D Stationshoeve Snäll och enkel i all hantering som att bindas upp, duscha och lastas. Lizzan är riden men bör uppdateras då hon haft föl här 2 år. Hon är idagsläget betäckt med en minishettis som är skäck (bild i galleriet) och förväntas föla slutet på april 2024 Kan säljas tillsammans med sitt årsföl eller separat,(är då leveransklar november -23) Fölet är ett sto, född maj 2023, fux , ej chippad än. pappan har endast pass så fölet får endast pass också. Priset är för båda , vid köp av endast Lizzan är priset 23.000 :- Lånas ej ut på foder eller prov. Ring eller mejla för mer info , svar via Hästnetchatten garanteras ej då den fungerar dåligt. Hjälp med transport kan ordnas mot ersättning beroende på avstånd, i annat fall kan man mötas upp.

Moa är ett fint, robust kallblod som söker nytt hem. Hon lämpar sig till avel då hon har en bra stam. Ej utbildad men går fint i skog och mark. Tydlig gas och broms. Skön att rida barbacka. Väldigt lydig att köra enligt tidig ägare, passande förstahäst till Trav. Hon är dock en stark häst som behöver hanteras av en vuxen. Går nu på lösdrift. Hög i rang beroende på sällskap. Behöver åka baklänges och med en kompis i transporten. Ring eller pm för mer info! 0706951311, pris kan diskuteras

Får man klappa andras hästar?
Klappa inte djuren En förutsättning för att du ska få gå genom en hage är att du inte stör betesdjuren. Det ingår inte i allemansrätten att klappa djuren. Markägaren känner sina djur bäst, fråga därför alltid om lov om du vill klappa djuren.
Sjöängens Simsalabim ✨ Född 2023, redo att flytta till sitt nya hem i slutet på november. Vi kan tänka oss både försäljning och fodervärd. En social och framåt kille, älskar att bli kliad och kommer alltid fram i hagen. Förväntas bli ca 100cm. Går i dagsläget på lösdrift i fölflock men även van att stå på box. Leds i grimma, lyfter hovar, åkt hästbuss. Kommer vid flytt inneha pass i SSS och vara avmaskad med axilur. e. Up to Date of Shetlane (Super SUCH, visad med 46p, bla lämnat godkänd hingst, diplomston) u. Skärgårdens Sophie RS 7292 (visad med 41p) ue. Componist v.d. Römer RS 248 (SUCH, visad med 42p) 14000:- inkl moms. Vi finns på Väddö, 10mil norr om Sthlm.E. Marott’s Bugatti , Bon Balou x Balou du Rouet x Argentinus x Landadel Tre bra gångarter. Inhoppad på terränghinder. Lätt att klippa, sko, lasta, duscha. Van vid både lösdrift och box. Går att rida ut på både ensam och i grupp. Trygg och stabil, man vet att man kommer hem hel. Tackar inte nej till en galopp barbacka eller en tur till stranden. Tömkörd mycket och dragit plaströr inför inkörning. Startat pay and ride, men sparsamt tiden pga tidsbrist. Säljes endast då jag måste minska hästantalet pga nytt jobb.

Hej! Bernhard är en fin nyinkörd liten ponny med mycket power. Skulle passa sportkörning eller liknande. Ingen direkt barnponny då han gärna hoppar o busar lite. Dock inte i vagn. Där är han bara väldigt pigg och framåt. Barn kan absolut rida, han är inriden men då behöver de vara en van ryttare. Har haft honom sen han va föl och han har ingen skadehistorik. Har dock inte gått på bete.
Vår fina kille kommer eventuellt säljas om rätt hem dyker upp , han är något utöver det vanliga med sitt uttryck och sin färg och denna lilla kille kommer glädja någon väldigt mycket! Hans mamma är helt otrolig och är en super fin barnhäst och körhäst och tror Abbe kommer bli minst lika trevlig och go. Världens bästa kille ! Det allra mildaste temprament älskar att pysslas lätt att hantera i alla lägen . Älskar att gosa hur länge som hellst kommer först fram i hagen . Snäll i all pyssel samma där älskar det .tömkörd är säker på att det inte kommer vara några problem att fortsätta inkörningen och även inridning. Han är Godkännd i Danmark , avelsvärderad i Sverige RS ansökt , fri från SA Han har lämnat flera lovande avkommor . Säljes för att jag inte kommer ha några ston till honom med stor sorg för han är en fantastisk individ . Tankarna har vart att kastrera honom . En fantastisk ponny med en Unik färg Silver Brun . Det allra viktigaste är att han får ett bra hem där han blir högt älskad och får mycket kärlek och pyssel. Welshponny av cobtyp, sto med fin stam, född juni 2022. Le cheval är en trevlig, social, nyfiken och välhanterad åring, welsh sektion C. Förväntas bli ca 137 cm i mankhöjd. E. Talyllyn Abel RWC 7 Han har tävlats i sportkörning med stora framgångar. (Fotot på honom är lånat från fb.) U. Linsa Larochelle (Larochelles far är Menai Christopher KWC 30.) Le cheval säljes endast till gott hem med unghästvana. Denna ponny blir vad du gör henne till! Kan passa till sportkörning, dressyr, hoppning osv. Har pass, är vaccinerad. Försäkrad. Finns utanför Göteborg. Välkommen att höra av dig!Intressekoll för: Järvsö Jomar E.Slått Eld U.Eik Anna Hårfager 11-årig valack som gått på travet större delen av livet och har nu lagt tävlingsskorna på hyllan. Frisk och sund, inget problem att duscha eller sko. Vaccinerad och tänderna är precis kollad. Kastrerades 2020-07-08. Säljes helst till dig som haft kallblodstravare förut och vet vad det innebär. Står nu hos mig i träning till att bli ridhäst. Fin att köra. Har hoppat hinder och tycker det är kul. Hör gärna av er med frågor! /Katarina L

Fin åring, född 28/5-22. E. Magic Park U. Ridponnysto (fbl*new forest). Korrekt benställning, snygg sida. Innehar pass. Avmaskad, försäkrad. Vaccination påbörjad (2 sprutor i nuläget). Frisk och sund kille, uppvuxen i stora hagar med hästkompisar. Går just nu på bete tillsammans med 1 annan hingståring. Beräknas bli ca 160 cm (mamman mäter ca 155 cm). Hans mamma är en trevlig allroundhäst. Hon visades på 3-årstest bland ridponnyer och belönades med dubbeldiplom. Hon har tävlat både dressyr och hoppning och rids enkelt ut själv i skogen. Cassiel är väldigt lik sin mamma i temperamentet, vaken och uppmärksam men orädd. Först kontakt via sms då jag har oregelbundna tider 070-7793675
Den svarta pärlan- världens finaste och trevligaste häst, allas favorit! G är fyra år, född och fostrad hos mig. Inkörd, lägger sig fint i selen. Riden i skritt, trav och galopp. Ännu inte vidareutbildad p.g.a. hans unga ålder. Enkel att lasta, verka, spola. Inga problem att lämna ensam i stallet eller i hagen. Lämnar gården själv utan problem. Van vid allt man kan tänka sig, från motorcyklar till griskultingar. Funkar med alla hästar (så vitt vi vet), kommer fram i hagen och vill alltid gosa. Aldrig bitit eller sparkat. Pigg, nyfiken och orädd. Aldrig varit sjuk eller skadad. Fullförsäkrad i Sveland. Ca 148 cm i mankhöjd. G är efter ELIT-premierade hingsten ITS Rafferty MY06 och undan Tinkerbell MX40 (de två sista bilderna är på modern och fadern). Båda ridna och körda och finns att se här hemma på gården. Den här hästen kommer bli vad ni gör honom till, han är lugn, lättlärd och alldeles alldeles underbar. Hör av er vid seriöst intresse för fler bilder och videos. Skansens Qrut till salu Qrut är en godkänd russhingst, född 2013 och 123cm. Han är snäll vid hantering, lastning, skoning, dusch osv. Han är en bra allround ponny som tycker om att bli körd, pysslad och riden. Själv har jag tävlat honom i ponnytrav. Qrut har fina gångarter och har även löshoppat och fått bra kritik. Säljer han som avel, brukskörning / ridhäst. Är väldigt mån vart han hamnar. Kontakta vid mer information på 0768916979 Maddi är en jättesöt liten tjej som söker nytt hem. Isabell/ vit skäck. Hon är snäll i all hantering, men kan vara lite blyg i början. Hon är inte riden, då hon har gått som sällskap här. Hon är betäckt med en skäckhingst ( bild i galleri) och beräknas föla april 2024. Ingen rymmare eller fånghäst, har gått på stort sommarbete med både stora och små hästar utan problem. innehar pass, ej härstamning. Lånas ej ut på foder eller prov. Ring eller mejla för mer info , svar via Hästnetchatten garanteras ej då den fungerar dåligt. Hjälp med transport kan ordnas mot ersättning beroende på avstånd, i annat fall kan man mötas upp.Med sorg i hjärtat har jag bestämt mig för att sälja min ögonsten pga sjukdom och att tiden inte räcker till. Han är en varmblodsvalack på ca 170 cm och är 10 år. Jag säljer han som en promenad/körhäst på hobby nivå. Han är väldigt känslig för skänklarna och blir sur om man sätter för höga krav i ridningen så att rida han på volt går inte och jag har inte krävt det av honom men att ta en skogstur lite då och då fungerar lättast att då ha någon mer med sig . Jag har mest kört honom och gått långa promenader och tömkört . Han är jätte snäll i all hantering han är fullt vaccinerad och behövdes inte avmaskas i år . Han är fullt trafiksäker. Han är lite högre i rang i hagen speciellt när det handlar om maten. Han kan stå själv i stallet när man fixar med honom. Jag är väldigt noggrann med vart han hamnar . Hemmet är absolut det viktigaste . Man får med all hans utrustning , sadel,träns,sele,täcken och en rockard som behöver piffas upp lite men den fungerar . Har du ett livslångt hem till min ögonsten så skriv ett meddelande och berätta om dig själv och vad du har att erbjuda . Han är för tillfället inte igång då han går på bete .Hejsan säljer våra
n häst han fungerar inte i travet så han säljs som rid sällskaps häst licens häst?, Han är ca 160-165 hög och är mkt snäll och älskar barn finns inget elakt i han . Snäll att sko och hålla på med . Van vid åka buss men bara åkt i hästsläp en gång tidigare . Han är låg i rang . Säljs pga tiden inte räcker till att hålla igång han som vi vill. Givetvis är han vaccinerad och avmaskad . E: Super Photo Kosmos Ue: Super Arnie Pris: 16000 Sadel o träns mm finns att köpa till om man vill .Cristal Medallion säljs då det behövs nog ett miljöombyte för hitta rätt med henne.Hon står hemma nu o går på bete för återhämta sig . Hon har en del galopper i raden men är en fin travare och bra skalle på henne hon är lätt hanterad och lätt att sko samt lasta . Hon är vaccinerad avmaskad och genom kollad.Hon är även inriden men ej ridits mycket säljs som starthäst/rid och sällskaps häst även avel men hon har en ofarlig cysta på ena äggstocken. Pris: Bud skambud besvaras inte Jag förbehåller mig rätten att neka om det känns fel

Rödblacken Elvis letar nu nytt hem. Normalt hanterad för sin ålder, vaccinerad, avmaskad, verkad och har naturligtvis pass. Social och framåt. Mamman är frisk och trevlig. e: Golden Arrow u: Hagegårds Darlitha ue: Sandbackas Thriller 10 000+moms
Fenja søger en ny familie da vi har for mange ponyer. Hun er en miniature knabstrupper. Hun er sød i al omgang, vil være en perfekt børnepony, show eller køre pony. Er kåret i knabstrupper foreningen. Er vant til både boks og løsdrift. Har aldrig haft en sygedag. Står i 9632 møldrup, Danmark Prisen er i SEK. 5-årig valack inkörd av vuxen och körs nu ca 3 dagar i veckan. Full stam och pass, inga tecken på fång eller eksem. God respekt för staket. Lite känsligare till sättet så ingen ren barnponny idag. En kille med framtiden för sig. Han är idag 170 cm och är snäll att lasta sko och sköta. Är inriden och går i alla gångarter lite löshoppad. Vid fölmönstringen i Norrbotten vann han på fina 80.6,% samt…

Här hittar du hästar till salu och köpes annonser från personer som kanske söker just din häst eller ponny till salu! På vår hästmarknad vill vi att det ska vara…
Gwen är ett SWB sto e. Twiligt och mäter ca 168 cm i mankhöjd. En fin dam i sin bästa ålder som är känslig och har egen motor. Rör sig trevligt, en häst som syns i mängden! Gwen har varit hos mig i 5…

Här hittar du hästar till salu och köpes annonser från personer som kanske söker just din häst eller ponny till salu! På vår hästmarknad vill vi att det ska vara något spännande och kul att finna drömhästen. Samtidigt är det ett stort beslut som innebär en enorm personlig investering och som också kostar mycket pengar. För att hitta den häst som passar just dig, med dina förutsättningar och önskemål, är det därför viktigt att söka brett, bland så många hästar som möjligt, för att hitta den rätta matchningen mellan häst och ryttare. Här på Hästlycka finns hundratals annonser för vackra hästar i olika storlekar och med olika personligheter, inriktningar och utbildningsnivåer. Därför är det lätt att hitta ett brett utbud av hästar av den typen som just du är intresserad av genom att söka i våra underkategorier för saluhästar, t.ex. allroundhästar, dressyrhästar, hopphästar, islandshästar, travhästar, nordsvenska och mycket mer. På samma sätt kan du enkelt söka bland avelshästar eller efter sällskapshästar till de hästar du redan har i hagen. Om du tävlar är det dessutom busenkelt att hitta en häst på din egen nivå genom att söka efter hästar i ett visst spann av tävlingsnivåer, t.ex. från ”MSV C” till ”MSV A”, eller i vissa storleksklasser från Ponny till häst, t.ex. från ”C ponny” till ”D ponny”. Dessutom kan du smidigt välja enskilda hästraser i filtreringen. Vill du exempelvis enbart se svensk varmblodig ridhäst, asvh registrerade hästar, så kallade SWB hästar, så klickar du enkelt fram dessa. Du får snabbt en god överblick över det utbud som är relevant för dig genom kortfattade rubriker och stora bilder och kan lätt klicka dig in på enskilda hästannonser för att läsa mer om de hästar som känns särskilt intressanta för just dig. På Hästlycka är det alltså lätt att snabbt sortera bland ett stort utbud av hästar för att finna de som passar dina önskemål, för att sedan bland dessa finna just den vän som väntar på dig där ute. Letar du efter billiga hästar till salu eller dyra hästar till salu så är det bara att välja ett prisintervall!
Söker genomsnäll trygg och lyhörd häst 💞🐴 Valack eller sto utan olater, får gärna älska mys & pyssel. Frisk och sund såklart, och utan betydande skadehistorik. För hobbyridning och eventuellt mindre tävlingar.…

Av samma anledningar är är Hästlycka en trygg köp- och säljsajt för dig som ska sälja häst. På Hästlycka.se kan du annonsera gratis och få sålt din häst till rätt köpare! Med hjälp av vår smarta sökmotor kommer de köpare som verkligen har tänkt igenom vad de söker att finna era saluhästar; då kan ni som säljare känna er trygga med att er häst kommer att få ett hem där hästen blir förstådd och omtyckt för den individ den är.

Hej! Jag söker efter en häst att ta på foder, helst för senare köp om allting funkar bra. Det jag söker efter är en yngre valack (6-10år), som är kring 160-175 i mankhöjden. Ska inte ha någon större skadehistorik,…
Lusitano, PRE, Andalusier, SWB mfl 2-8 år 155-172cm Sto/Val (ev hingst) Trevligt temperament och förutsättning gångartsmässigt för dressyr. Helst i Sverige Till varaktigt & hästkunnigt hem med allra bästa…D söker sin nya människa och förevigt hem. Riden senaste 8 åren. Lämpad som skogsmulle, promenad, sällskap och avelssto. Sto 14 år 170 mkh Grövre modell av vbl. Bettlöst, bett. Ska gå på lösdrift i flock…

Mycket vackert stoföl från en av Sveriges bästa stofamiljer, född 8 maj, skimmel. Feminin, med vackert huvud, korrekt i benen och snygg modell. e. CORNET OBOLENSKY – CLINTON I – IRCO MARCO u. MAIN HILLARY…
Hingstföl född 9/4-2022 E: Cannobio Ue. Happy Wind- Chamberlain Välväxt, korrekt och snygg. Blir ca 170cm. Mamma tävlat svårklass och äldsta avkomman såld till Italien och tävlat svårklass. Mormor gick…

Hur mycket kostar att ha häst i månaden?
Att äga en häst kostar i regel allt från några tusen per månad och uppåt 10 – 20 000 kronor per månad. Det handlar om kostnader för inköp av häst, foder, stall eller stallhyra, veterinäravgifter med mera.
Halis är tävlad med bra resultat upp till Msv:C och bytena och rörelser är påbörjade inför Msv:B, han är en väldigt positiv och personlig häst son ligger oss varmt om hjärtat så säljes endast pga av sjukdom……Elegant och högställt hingstföl med drömstammen e. Emerald van´t Ruytershof – Nabab de Reve – Mr Blue – Baloubet du Rouet – Chin Chin. Född 17 maj. Mor Nova Scotia d´Ive kommer från ett mycket prestationsrikt…

Trevlig, flockuppfödd gulsvart hingst född 2020. Livmodersimport från Island. Bild 1 från i vintras. Bild 2 nyfödd liten Oskar i juni 2020. Bild 3 Oskar den 23 maj 2020.
Nu har jag kommit till den punkten i mitt liv där jag inte har samma tid att avvara till min älskade häst. Hon är en väldigt personlig häst som är lätt att ha att göra med snäll i all hantering och ridning…Hos Djurportal.se bryr vi oss mycket om att alla våra kunder är nöjda, och därför älskar vi när vi får feedback och när kunder berättar om sina upplevelser med Djurportal.se. På Trustpilot så har vi en score på 4,0 som vi är mycket stolta över. Gå gärna in på Trustpilot du också och tala om vad du tycker om oss, så att vår service kan bli ännu bättre!

Vart kan man hitta hästar till salu?
Nedanför hittar du hela vårt utbud på hästar till salu. Du har möjlighet att se var i landet olika hästar finns och eventuellt välja utifrån detta. Under bilderna av hästarna finns särskilda uppgifter om bland annat hästens ålder, ras, och temperament.
Nedanför hittar du hela vårt utbud på hästar till salu. Du har möjlighet att se var i landet olika hästar finns och eventuellt välja utifrån detta. Under bilderna av hästarna finns särskilda uppgifter om bland annat hästens ålder, ras, och temperament.

Hur vet man om man är för tung för en häst?
Enligt en brittisk undersökning ska det inte på hästryggen finnas en last som är tyngre än 10 procent av hästens egen vikt, om sadelns vikt räknas bort. Om hästen alltså väger 500-600 kilo kan ryttaren högst väga 60 kilo.
Hos Djurportal.se ser vi till att både säljare och köpare av sällskapsdjur är i trygga händer. För att göra detta möjligt tar vi ett mindre belopp i kompensation för att kunna sortera bort oseriösa profiler och förfrågningar. Både du som vidareförmedlar sällskapsdjur och du som köper sällskapsdjur blir validerade på förhand, så att alla parter kan känna sig säkra genom hela processen. Tillsammans hittar vi den perfekta matchningen för djur och ägare! Läs gärna mer på vår sida “Om Djurportal.se” för att förstå hur det fungerar.

Hos oss på Djurportal.se är chanserna stora att du hittar den häst som är helt perfekt för dig. I våra annonser finner du massor av olika hästar av många olika raser, storlekar och åldrar. 🐴 Är du i behov av hjälp med att sälja din häst finns vi här för dig. Hos Djurportal.se kan man upprätta en gratis annons för att sälja sitt sällskapsdjur på ett säkert sätt. Djurportal.se är enkel att använda sig av och vi håller alla parter tryggt i handen från början till slut. När hästen blir gammal kan vara mycket individuellt och det beror mycket på vilken ras den är utav. Halvblodshästar räknas som gamla ibland redan före 20 år ålder medans till exempel arabiska fullblod, många ponnyraser och nordsvenska hästar brukar bli mycket äldre, ofta runt 30 år.

Man kan se ungefär hur gammal en häst på kroppens proportioner och hur hästen är musklad. Föl är ganska korta i kroppen och har långa och lite gängliga ben och lång hals. Unghästar växer ibland lite ojämnt, ofta växer bakdelen och blir högre än manken men växer efter ett tag ikapp med framdelen. Unghästen har heller inte hunnit utveckla sin muskulatur.Man kan räkna att hästen blir motsvarande fem människoår varje år dess första tre år. Således är en treårig hingst jämngammal med en femtonårig pojke. Sedan kan man räkna med att hästen blir ungefär tre människoår äldre för varje år.

En vägledning om hästens ålder kan man som de flesta känner till få genom att titta på hästens tänder. Hästens tänder växer ut och slits hela tiden i ett speciellt mönster och med vägledning av detta kan man alltså se på ett ungefär hur gammal en häst är.
Även på hårremmen kan man se hur gammal hästen är. Föl har ullhår och kort luddig pannlugg, man och svans. Unghästar har en fin slät hårrem och manen och svansen har inte hunnit växa sig lång förrän vid treårsåldern. Den vuxna hästen har tjockare skinn och lite grövre hårrem. Manen och svansen är både tjockare och längre än på unga hästar. Riktigt gamla hästar kan få gråa och vita hår i hårremmen, manen och svansen precis som människor blir gråhåriga.Hästens skelett växer ända tills hästen är sju år. Hästen kan för den sakens skull ändå börja ridas in vid tre års ålder, men aldrig tidigare för då kan hästen få skelettskador för resten av livet hur ”vuxen” den tvååriga unghästen än ser ut. Däremot är det väldigt nyttigt för skelettet att hästen tränas och arbetas redan som 1 1/2 – 2-åring för hand bara man inte belastar skelettet med tyngd.

Signa upp dig och få Sportbladets nyhetsbrev varje vecka – helt gratis! Artiklar du inte får missa, heta krönikor från våra experter och en massa smaskigt extramaterial.
När hästen börjar arbeta får den muskler och det syns tydlig skillnad på en fyraåring som just kommit igång med riktigt arbete och en välmusklad häst på nio. Hela hästen blir också grövre när den blir äldre. Äldre hingstar brukar dessutom bli kraftiga i nackpartiet, s.k. hingstnacke. Riktigt gamla hästar blir ofta svankryggiga när de inte längre arbetar.

Vad är mankhöjden på en nordsvensk brukshäst?
Den nordsvenska brukshästen är en medelstor kallblodshäst. Genomsnittlig mankhöjd för ston är ca 153 cm och hingstarnas ca 157 cm.
SWB är en rikstäckande avelsorganisation med syfte att stödja och utveckla avel, uppfödning, utbildning och marknadsföring av svenska varmblodiga hästar. Swedish Warmblood är internationellt konkurrenskraftiga i hoppning, dressyr och fälttävlan. Svenska varmblod i världsklass produceras av våra SWB -uppfödare. De står för en lång tradition av naturlig och hållbar avel av moderna rid- och sporthästar.Innan man bestämmer sig för att köpa en häst är det därför viktigt att man har bra koll på alla kostnader. Därför är det viktigt att du verkligen vet att du har råd och att din ekonomi är såpass stabil så att du vet att du kommer att fortsätta ha råd med att behålla din häst. Exakt vad en häst kostar per månad är svårt att säga. Om du har en häst som du tävlar med internationellt kan det bli betydligt större kostnader än 10 – 20 000:- per månad. Vad din häst kostar beror alltså helt på vad du har din häst till och hur mycket du gör för den. Men räkna inte med att du kommer att klara av att ta hand om en häst för under 6000 kronor.

Om du hyr stallplats handlar det om var du bor. Ute på landet kan man hitta stallplatser för 500 – 1000 per månad, inklusive hästströ och foder. Nära storstäderna drar kostnaderna för stallhyra upp betydligt mer än så.
Ett alternativ är långtidshyra, leasing eller avbetalning. Då kan du få tag på en vagn av bra kvalitet men behöver då betala ett par, tre tusen kronor per månad. Fördelen är att du kanske kan få en vagn med bättre kvalitet än vad du skulle ha råd med än om du betalade av den direkt.

Tänk på att hovslagare är ytterligare en löpande kostnad ehuru det inte rör sig om någon stor summa utslaget per år. Räkna med en kostnad på några tusen per år.

Hur mycket vikt klarar en nordsvensk?
Man kan räkna att en häst kan bara ca 15-20 % av sin egen kroppsvikt. De flesta nordsvenskar vägen 500-700 kg, så en normalstor nordsvensk kan utan problem bära din dotter.
Att äga en häst kostar i regel allt från några tusen per månad och uppåt 10 – 20 000 kronor per månad. Det handlar om kostnader för inköp av häst, foder, stall eller stallhyra, veterinäravgifter med mera. Vad kostnaden sedan blir löpande per månad beroer på en rad olika faktorer.Hur mycket en häst kostar beror helt på vilken ras och stamtavla. Du kan behöva betala några tusenlappar för en vanlig häst uppfödd här i Sverige och upp till många hundratusentals kronor för en tävlingshäst med bra stamtavla. Så valet är ditt, det beror helt och hållet på vad du vill ha hästen till och vad du ska ha din häst till. På marknadsplatserna i Sverige hittar man hästar från omkring 20.000 uppåt en halv miljon kronor. ”Vanliga” hästpriser i Sverige ligger på omkring 40 – 80 000:- Tävlings- och avelshästar med åtråvärda stamtavlor kan kosta i princip hur mycket som helst.Det kostar att ta hem en häst, så planera tidigt hur du ska få hem den eller till stallet. Många tänker inte på att frakt kommer att bli en löpande kostnad, främst i form av bensin. Det här är en summa som många inte tar med när de räknar ihop sina löpande kostnader.

En försäkring till din häst är nödvändig. En vanlig liv- och veterinärförsäkring för en häst kostar i snitt mellan 15 – 20 000 kronor per år. Om hästen har ett högt värde stiger kostnaderna.
Det kan vara svårt att ha häst om man själv inte har bil eller tillgång till bil. Men om du har bil kanske inköp av en släpvagn är en bra idé så att du kan frakta hästen hem själv, samt transportera hästen vid behov.

Hästsläp som man brukar kalla de släpvagnar som man transporterar hästar på. Här väljer du helt och hållet själv på vilken nivå du vill lägga dig. Ett begagnat släp för en häst kan kosta allt från några tusen upp till tiotusen. Enklare, nya släp för en häst kan man få tag på för drygt tio tusen. Men om du vill ha högre kvalitet eller ha en vagn som tar två eller tre hästar så stiger priserna snabbt. Var inte förvånad om du hittar vagnar för mellan hundra och tvåhundra tusen kronor.
Även om du inte ska träna din häst för tävlingar behöver din häst motion. Om du regelbundet tar din häst på träningar eller har en coach som exempelvis är duktig på konditionsträning för hästar, räkna med en kostnad på minst någon tusenlapp uppåt femtusen kronor per månad. Det är inte ovanligt att hästar avsedda för tävling kostar 10.000:- per månad i träningskostnader.Här går vi igenom olika kostnader för att köpa och äga en häst, så att du ska få en bra överblick och förstå vad det egentligen innebär rent ekonomiskt att äga en häst.

Även om du bara har en häst för sällskaps skull och inte har extrakostnader så kan det ändå bli dyrare än ovan nämnd summa. Många har inte riktig koll på vad deras häst egentligen kostar eftersom de utelämnar kostnader som de faktiskt har men inte alltid tänker på. Så var själv beredd på att det kan komma kostnader, både för punktinsatser och löpande utgifter, som du själv inte har planerat för.
Den största frågan om man äger en häst är nog ändå om var man ska placera hästen. Om man inte har stall, ska man bygga upp ett eget stall eller hyra stallplats av någon? Om du bygger ett stall själv så räkna med en kostnad på 40-50.000:- även om du nog kan komma undan något lägre än så. Men om någon hjälper dig att bygga tillkommer byggkostnader. Om du köper hela arbetet så får du räkna med en kostnad på 200.000:- Om man ska bygga ett stall själv kan det vara en bra idé att bygga ut fler stallplatser så att man själv kan hyra ut platser till andra. Då kan du själv få in en summa per månad som täcker egna kostnader.

sto född 11 juni Contant Q x Baloé HP x Carthino Z x Landkaiser Kommer troligen bli runt 165 i mkh. Mamman Maine Paola och hennes yngre syskon ur samma möderne hoppar mycket trevligt med helt korrekt teknik och ligger lite högre i blod , trevliga och lätthanterliga åt det känsligare hållet. Mormor har själv gått 1.40 innan skada, mormors mor har lämnat flertalet svår klass hästar och elit ston, mycket meriterat möderne. Säljes med alla papper i ordning! Mamman och hennes syskon är alla export röntgade UA Pris – 65.000kr + moms

Hur gammal kan en nordsvensk bli?
Halvblodshästar räknas som gamla ibland redan före 20 år ålder medans till exempel arabiska fullblod, många ponnyraser och nordsvenska hästar brukar bli mycket äldre, ofta runt 30 år. Man kan räkna att hästen blir motsvarande fem människoår varje år dess första tre år.
Nu är Meya på jakt efter ett för alltid hem, hon är ett 14årigt travarsto som tävlade i trav fram till hon var 7år, har även tävlat i distansritt med stor framgång i både 5mil och 8mil. Hon är inte road av att hoppa endast i fall det är något naturhinder i skogen uppskattar hon det, hon har varit med på ett antal hubertusjakter och är framåt och arbetsvillig. Hon har svårt att galoppera på bana med det funkar utmärkt i skogen. Hon gillar att arbeta och är gärna ute själv i skog och mark. Hon är trafiksäker och snäll att sko och lastar sig själv på transporten. Meya är 155cm hög och har lite attityd så hon kräver en stabil och fast ledare. Är detta hästen du letat efter hör gärna av dig så berättar jag mer. Priset kan diskuteras om allt känns rätt.Ella som hon kallas är ett sto e. Warsteiner , u. Bellini. Hon är en arbetsvillig och positiv tjej som tycker om att både ridas på banan och ut i skogen. Hon är inriden som femåring och därefter sparsamt riden. Jag har själv haft henne i tre år men tiden räcker inte längre till pga. studier. Tidigare tränad regelbundet för tränare dock ej under det senaste året. Tävlat ett fåtal starter under 2022. Även hoppad mindre hinder både på bana och i terräng, vilket hon uppskattar. Van att ridas ut både i sällskap och på egen hand. Snäll i all hantering. Innan vi köpte henne opererades en lös benbit bort, har aldrig varit till något problem. Ella söker en ryttare som vill träna och tävla samt har tiden att ge henne den kärlek och omsorg hon förtjänar. Inprovad dressyrsadel, Lippo (värde 25 000 kr) följer med hästen och ingår i priset. För mer info; mejl eller sms

Femgångare riden som fyrgångare. Mankhöjd uppskattad. Ryttaren på bilderna/filmerna är 174 cm. Behöver en ryttare som är tydlig i sin ridning och som inte är rädd för fart. Lugn i all hantering och orädd. Van vid barn, hundar och stora maskiner. Inte van vid att lastas på transport, men står lugnt när hon gått på. Ingen eksem eller fång, men åt det lättfödda hållet och har gått på magert bete. Gått på lösdrift året runt. Kan stå på box, men trivs bäst ute. Har gått barfota hos oss och går fram på alla underlag. Regelbundet vaccinerad. Sparsamt riden det senaste året och säljes pga att tiden och intresset inte längre räcker till. Lämnas ej ut på foder. Hör endast av dig vid seriöst intresse.
Nu har det blivit dags att sälja vår fina dressyrponny eftersom jag i år är för gammal för att tävla ponny. Vi önskar att hon får komma till en duktig ryttare som vill fortsätta att träna och tävla henne. Girl är en Welsh Partbred efter Speyksbosch Diablo och vi köpte henne utav uppfödaren som femåring. Hon har ingen skadehistorik och är snäll och okomplicerad i all hantering. Hon är tävlad både LA och LA.p1 med bra resultat. En välriden och trevlig ponny att arbeta med dagligen. Hon är ambitiös och vill alltid göra rätt för sig. Snäll att rida ut på både själv och i grupp. Inga problem att lasta och ha med på nya platser. E. Speyksbosch Diablo BRP 11 U. Elegant Angel, E. Okänd Ring eller sms:a vid intresse till ägare/Mårten på: 070 659 70 12 eller till ryttare/Lova på: 070 566 59 47

Fantastisk tävlingsponny och bästa kompis. Nu är det dax att låta en ny liten ryttare ta över fina Johnny Maxad c ponny, valack 14 år Snäll och trygg men med egen motor, Perfekt läromästare. 100% snäll, passar även en lite osäker ryttare och som förälder behöver man inte vara orolig. Det är en ponny man lär sig rida på. Johnny är snäll att rida ut på både själv och i grupp, en enkel , stabil ponny i allt det vardagliga ,snäll att sko, klippa och står snällt på transporten. Har startat Msv b med både vinst och placering , men där krävs det mer av ryttaren. Har varit med i Hebys elitlag i hoppning 2022 och 2023 Vi vill att Johnny hittar en ryttare som vill börja i de lägre klasserna och sedan jobbar sig uppåt, någon som söker en tävlingskompis och bästa vän . Vill ha kompis i hagen och varierad ridning, fin i dressyren, skulle även passa den som vill träna och tävla dressyr. Säljs endast till 5* hem med hästkunniga föräldrar. Säljes pga övergång till D-ponny Film 1: Msv b Film 2: LA Fler filmer finns på instagram @mollinano All kontakt av vuxen Kontakt : 073 3388456
Top hesten Eagle in sky sælges, hesten er bror med verdens stjernen mister f dag , eagle har kæmpe kapasitet, men vi får den inte at fungere Har vundet 9 af 42 starter rek 13,2 og indvundet 215000 dk kr, han findes i Danmark , en virkelig top hest om man hitter hans problem Evt noget af pris på indkørt, evt bytte Utrolig skøn hest og holde på medPris diskuterbart då försäljning är något brådskande. Hon kommer att besiktas, få första vaccinsprutan och idkontrolleras för tilläggsregistrering 3/7. En mycket trevlig och snäll ponny som lämpar sig väl till ridskola/verksamhet eller som barn/nybörjarponny. Kan ridas och hanteras av alla. Väl grundriden. Enkel och rar I all hantering såsom att sko, duscha, klippa mm. Finns verkligen inget ont i henne. Går lika bra att ta in i stallet själv som med sällskap, samma sak I ridningen. Trafiksäker, även med tunga fordon. Bryr sig inte om någon går upp i svansen på henne eller tvärtom, går också snällt på led. Är lagom framåt att rida och med tydlig broms. Väldigt snäll även där och hittar inte på massa bus. Tycker om skogen, är lite piggare där men inte på något sätt het eller busig. Kontakt via sms, meddelande eller ring. Om ej svar vid uppringning så skicka gärna ett sms så ringer jag upp! Smidig snabb affär prioriteras. Avmaskad och nyligen skodd. Ridskolor/verksamheter som finns långt bort och har svårt att komma och prova kan erbjudas två månaders bytesrätt.Quinn är en valack född 2014 e: Quinaro – Iroko. Han ska enligt uppgifter gått 110cm hoppning i Tyskland. Guda snäll i hantering och gör inget dumt i ridningen heller men blir lätt stressad och förstår inte riktigt. Som sagt gör han inget dumt, han kan stanna (inte på hinder) eller trippa. Han söker ett snällt hem med en förstående och lugn ryttare. Besiktad ua 2/6 Perfekt för den duktiga ryttaren med mindre plånbok. Skicka ett sms till 0723114426 om du har några funderingar eller frågor. Snabb & smidig affär prioriteras Här har vi en grabb med hjärtat på rätt ställe. Han är väldigt snäll och försiktig. Finns inget ont i honom. Redo att ridas in. Gillar att gå promenader och bli pysslad med. Okomplicerad med andra hästar. Går just nu på bete och har tidigare gått på fri tillgång torrt hösilage. Söker någon som vill ge denna underbara lilla sötnos ett bra hem. Storhästen som är fux som är med på bild är 170cm. Sargon är uppskattad mkh 125cm. Hör av er för frågor! Vänligen Ina Valack e Careful – Cardento, 10 år, ca 170 cm. Uppfödd hos oss. Tävlad 130-hoppning med bra resultat, på det stora hela för mycket nedslag, säljes billigt därav och att vi behöver tiden till de andra hästarna. Mycket ärlig på hinder. Var som ung lite dum att rida ut på, fungerar nu i allt såsom uteritt, skoning, lastning, klippning osv. Perfekt för den som vill rida lättare klasser och utvecklas en liten bit upp alt passar bra på ridskola.Can Do It , är en mycket snygg individ med härlig utstrålning. Han är orädd, tuff och framåt. Han har mycket fina gångarter och har en galopp med tryck i. Can Do It beräknas få en mankhöjd på ca 160-165 cm Can Do It kommer de närmaste veckorna löshoppas och filmer kommer då att kunna tillgå. Vid seriöst intresse ring Diana 0722231343, så berättar vi mer.

Intressekoll! Catwalk är en trygg, cool kille som är lätthanterad i allt man gör, lasta, sko osv. Han blev inriden Dec. -22. Löshoppad kontinuerligt med fin tek
nik. Visar hög ridbarhet. Exportröntgad hösten 2022 ua. Breeders ansluten. Catwalk är mycket välmeriterad på båda sidor. På mödernesidan finns Careful, Robin Z, Irco Marco. Fädernet kanske inte behöver någon större presentation: Copycat, Comme il Faut, Cornet Obolensky Catwalk ’s moder har syskon som går internationell hoppning svår klass ( exporterad) samt ett syskon som gått internationell fälttävlan med placeringar. Momsregistrerad. 0768-752238 Monica
Connemarasto, född 2008. 147 cm. Imp Irland. Letar nytt hem. Älskar att komma ut i skogen. Gått som ridskolehäst vilket gjort att ridbanan blivit en negativ plats för henne. Detta är något vi påbörjat att jobba bort så att hon kan trivas på ridbanan. Arbetas en del för hand från marken, vilket lett till att hon gjort framsteg i form av att själv börja ta för sig mer i form av att så smått börja bjuda framåt av egen maskin. Gediget genomgången av osteopat vid flertalet gånger det senaste året. Förutom som lyxig skogsmulle, eller projekt, skulle hon nog passa inom aveln. Tre fina gångarter och en talang för hoppning. E. Tullykyne Prince UE. Abbeyleix Owen Äldre skadehistorik finns som ej märks av idag. Röntgenfynd finns från denna äldre skada. Var i gång och reds kontinuerligt när hon såldes till mig. Trivs i lugn miljö, kan gå på fri tillgång. Ser gärna att det är lösdrift, då hon trivs med det. Stått på större anläggning i sthlm vilket gjort henne stressad och gjort att hon fått kolik. Ej haft kolik det senaste året hos mig. Otroligt glad och tillgiven ponny, som trots att hon inte haft det lätt tidigare, ändå behållit viljan att umgås med människor. Upplever henne som väldigt trafikvan. Har hos oss inte ens blinkat åt rejäla tyngre fordon som kört förbi, varken vid ridning eller promenad. Kunnat ridas ut direkt vid tillfällen då hon stått ett tag. Dock ej igång för tillfället pga tidsbrist. Kan lämnas ensam i stallet, ofta går det bra att lämnas ensam i hagen också om hon får något att tugga på. Speciellt om det är en lugn och harmonisk flock. Låg i rang Van vid att åka transport mellan fastlandet och ön. Priset är diskuterbart vid rätt hem och smidig affär. Säljes på grund av tidsbrist samt för många hästar. Dettar en toppenponny som förtjänar att vara någons nummer ett! Ser gärna sms som första kontakt 0762056042

Super snäll och enkel ponny i både ridning och hantering, pigg och frammåt men lydig, välriden och välskolad, bringar bra ridning till ryttaren, supersnäll att rida ut på osv. Skulle passa perfekt till ridskola/verksamhet, mor/dotter, familjeponny. Vetcheckad UA, gjort tänderna Vaccination och mätintyg iordning Instagram @stalltyrsellPriset är sänkt och gäller enbart fram till onsdag nästa vecka 5/7 Då vi skulle behöva ha en färdig lösning för henne senast onsdag. Okomplicerad, arbetsvillig, fantastisk med barn. Väl grundriden i alla gångarter. Finns mkt att berätta om denna vackra själ. Hemmet är viktigt Vid intresse Skicka ett meddelande med en kort presentation av er och vad planen är vid ett eventuellt köp.

Superfint sto e Bravour – Irco Mena, 7 år, ca 165 cm till salu. Hoppar med väldigt fin teknik och bär sin ryttare väl. Egensining men fungerar i allt som skoning, klippning, uteritt, lastning osv. Har tävlat lätta klasser men kan plötsligt bestämma sig för att inte hoppa. Fungerar hemma och när man åker iväg och hoppar men min tid finns inte att vänta längre på tävlingsbiten och därav priset. Tillfälle för den som har tiden och tålamodet att vänta på denna fina häst, även för den som vill ha ett fint sto att avla på. Passar även ridskola. Var tidigare såld men föll på böjprov vilket är åtgärdat.
Trevligt 2-årigt sto söker nytt hem som sällskapssto ,familjens häst eller embryosto… Fungerar inte som travhäst men är färdigutbildad och väldigt trevlig och supersnall med andra hästar och små barn. Okomplicerad i alla hantering, skoning, lastning etc. För mer information ringer mig.Meet very handsome Puck He is 16 years old and 80 cm high, and such a beautiful color Puck loves childeren he is a real barnhäst ❤️ Loves to be brushed and cuddled all day long Small children can ride on him Social with other horses 🦄 Puck is chipped, passport, dewormed and vaccinated For more info, pictures and videos send me a pm 😃 Finns I Ekshärad Transport within Sweden can also be arranged depending where you live in SwedenSto e: Carrera vdl (Cardento-Baloubet du rouet) – Canturano, kommer ur en fantastiskt mödre linje som lämnat flertalet svårklass hästar samt godkända hingstar. Köpt direkt från uppfödaren. Snäll att hantera, leda, stå uppbunden osv. Men inridning är ej påbörjad ännu. Frisk & skadefri Röntgad ua, besiktigad ua maj 2023Säljes för att han tyvärr blivit ensam då hästsällskapet avlivats. Har gått på lösdrift hela livet och blivit väldigt lite hanterad, men är mycket social och vill alltid vara med. Behöver mycket aktivering, och är en charmig kille med potential. 1985 köpte Rickard den första Nordsvenska Brukshästen till Solberga. 1991 träffades Eva och Rickard. Från början har det varit körningen som intresserat oss och vi har bägge gått olika körkurser hos olika föreningar. De senaste åren har även avelsintresset väckts. Rickard har gått Kuskutbildningen på Strömsholm 2012-2013. Till hjälp har vi även våra tre barn. Krister Johnsson har fött upp den utrotningshotade rasen nordsvensk i över 20 år. Något som är extra ovanligt är att flera av hans hästar dessutom är skimlar. Madelene Olsson äger en skimmel-nordsvensk och här berättar hon mer om sin ovanliga ögonsten och hur hon jobbar med miljöträning i deras vardag.Den 13 till 15 mars är det dags för avelsvärdering för nordsvenska brukshästar, ardenner och gotlandsruss. Närmare 120 hingstar deltar i eventet, som väntas bli en folkfest.

Halvblod, nordsvenskar, ardennrar och minishettisar. Hos Peter och Helene Karlsson finns flera olika typer av hästar. De vurmar för allsidighet så körning, hoppning, dressyr och miljöträning finns med i hästarnas dagliga arbete. Detta gör dem motiverade och glada, menar paret.

Nordsvenska brukshästen Trimma är inte bara rid- och körhäst. På gården behövs varken traktor eller fyrhjuling – för Trimma harvar både ridhus och utebana med hjälp av matte Sara Viberg.
På Orust kan man hela påskhelgen ge sig ut på tur för att leta påskägg, dragen av trygga och stabila nordsvensken Erok. Det är Jenny Olsson som traditionsenligt ordnar påskäggsjakt.Mildare vintrar och hårdare miljökrav gör att skogsbruket får anpassa sig. Där stora maskiner inte kan ta sig fram, eller där tunga fordon inte får lämna spår efter sig i naturen, använder man nu sig av brukshästar i stället. Detta rapporterar Sveriges radio P4 Västernorrland.

Att hitta en mer mångsidig tävlingskompis än nordsvensken Rainy blir svårt. Tillsammans med sin ryttare Ann-Ida Fasth tävlar hon hoppning, dressyr, sportkörning och bruksridning. Ekipaget hoppar dessutom terräng och Rainy är så klart även en hejare på att dra hem timmer från skogen.Blixten är en korsning mellan nordsvensk och travare, men det är ingenting som hindrar honom från att hoppa höga hinder. Med Maja Hilding i sadeln hoppar de upp till 1,30 vid träning och nu ska de ge sig ut på tävlingsbanorna. Här berättar Maja mer om hästen och framgångarna, men även om fördomarna som hon har stött på.Hippson är sajten med inspiration, kunskap och nytta för dig som ryttare och hästägare. Här publiceras dagligen nyheter, reportage, frågespalter, expertsvar, ridövningar och snackisar från hela hästvärlden. Hippson ger även ut flera populära ridövningsböcker med konkreta tips och steg-för-steg-instruktioner.

Similar Posts