Nybyggnation Härlanda Tjärn

Stadsdelen Kallebäck gränsar till det vackert vilda naturområdet Delsjön. Wallenstam ska göra stadsdelen mer levande och nyskapande för aktiva människor. Här ska byggas 2000 nya lägenheter och lokaler på en yta a v20000 kvadratmeter. De första 270 lägenheterna ska vara färdiga till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Fixfabriken utvecklas av HSB i samarbete med Balder. Här ska byggas 250 bostadsrätter med planerad inflyttning under 2020. Omgivningen ligger mellan hav och stad iden mysiga och numera trendiga stadsdelen Majorna mellan Röda sten och Mariaplan.
På Mandolingatan vid Frölunda torg ska Poseidon bygga nya kvarter med 600 hyresrätter. Området ska ha lugna innergårdar med olika sorters verksamheter på entréplan för att skapa mer liv och stadskänsla.Även nya gång – och cykelvägar ska anläggas. Första byggnationen omfattar 100 lägenheter i fyra hus med tegelfasader och sedumtak för att underlätta vattenavrinning och minska bullernivåerna. Balder utvecklar 550 bostäder på Smörslottsgatan i Björkekärr. Husen kommer att variera i höjd för att komplettera den redan befintliga bebyggelsen. Kvarteret ligger tio minuter från centrala Göteborg och har på gångavstånd tillgång till Delsjöns naturreservat. Mitt emellan city och Frölunda torg ligger området Kaverös. Här, på Tunnlandsgatan, ska Poseidon konstruera 180 nya lägenheter genom att bygga på sina redan befintliga hus med två våningar. Under på byggnaden kommer husen att förses med moderna hissar.I stadsdelen Gårdsten ska SernekeBostad bygga 300 nya bostäder, både lägenheter och radhus.Huset Utsikten ska bli kvarterets högsta hus.Utöver bostadssatsningen utvecklas även ett nytt torg med caféer, restauranger, apotek och butiker. Gårdstensvägenska göras om till en gata med både gång- och cykelbana, parkeringar och nyplanterad träd.

På Merkuriusgatan i Bergsjön planerar HP Boendeutveckling och Ulricehamns Betong att bygga 164 bostadsrätter. I fyra miljösmarta punkthus ska värme, varmvatten och el produceras i form av bergvärme och solceller. Lägenheterna ska ha öppna planlösningar, stora inglasade balkonger och rymliga förvaringsutrymmen.
Framtiden Byggutveckling ligger i startgroparna för projektet på Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan i stadsdelen Björkekärr med när hett ill den vackra naturen kring Härlanda tjärn. Av de runt 280 nya hyresrätterna ska 100 finnasi punkthus och resten i lamellhus.

Projektet Södertullska ligga i den nya stadsdelen Södra centrum mellan Göteborg och Mölndal och utvecklas av JM. De 200 bostadsrätterna kommer att ha mellan ett och fyra rum. Tack vare områdets goda kommunikationer kan man nå Mölndal i söder och Göteborg i norr på tio minuter.

Nymilsgatan i Flatås med sina 154 bostadsrätter är ett projekt som ska uppföras av Lejonstaden tillsammans med Alaska Fastigheter. Visionen är att ett helt nytt bostadsområde ska växa fram här med hus i olika höjd och spatiösa innegårdar.Till stor del ska kvarteret bestå av hus med fem till sju våningar och husen ska ha en klar miljöprofil och certifierassom passivhus.
I Bergsjön på Kosmosgatan ska Balder bygga 150 bostäder med 70 radhus. Balder eftersträvar en mer blandad bebyggelse för att passa olika sorters målgrupper, som barnfamiljer, ungdomar och äldre. Stadsdelen Bergsjön har fin natur. Här finns den högt belägna skogssjön Bergsjön,som gett stadsdelen sitt namn.

Nuvarande förslag hotar de grönkilar som dämpar trafikbuller, rymmer skyddsvärda/fridlysta djurarter, växter och träd, ger värdefull grönska, avkoppling och lekmöjligheter för barn samt bidrar till det gröna stråk som binder samman Delsjöreservatet med andra områden. Det bryter även mot miljöbalken och mot flera miljökvalitetsmål bla ’God bebyggd miljö’ som kräver ”ökade insatser mot buller och dålig inomhusmiljö liksom stärkt samhällsplanering och skyddade tätortsnära grönområden och kulturvärden”
Skicka in mallen som den är, eller klipp och klistra in egna texter. Det viktiga är att du yttrar dig så att du sedan kan vara med i hela processen, och ha möjlighet att ha synpunkter och ev överklaga även senare. Mellan Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan och vid Härlanda tjärn, invid Delsjöns Naturreservat planeras 340 lägenheter och en skola för 550 elever. Den detaljplan som föreslås (Diarienr 1429/15, se länk nedan) innebär en mycket kraftig exploatering i ”ett område som av länsstyrelsen har utpekats som riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård” Vi uppskattar denna motion – och hoppas den leder till positiva beslut för hela Delsjöområdet. Det måste bli slut på fragmentering och exploatering av våra värdefulla stadsnära naturområden. Vi hjälper gärna till i detta viktiga arbete. Här finns Trädplans förra inlägg med all info från Länsstyrelsens tidigare förslag om utökat naturreservat: Trädplan Göteborg vill ha en utökning av Delsjöns naturreservat! Vi vill att byggnadsnämnden stoppar exploateringen av grönområden nära Härlanda Tjärn mellan Smörslotts- och Robertshöjdsgatan genom att utöka Delsjöreservatet enl. Länsstyrelsens förslag 2007, och i detta även inkludera kringliggande grönkilar. Härlanda SDN ställde sig positiva till detta förslag tidigare.

Nybyggnationer väcker alltid olika känslor där behov av bostäder vägs mot effekter på omgivningen. Vi som har tagit fram förslaget är inte negativa till all nybyggnation och förstår behovet av nya bostäder i Göteborg. Men vi menar att vi måste värna de naturskyddsområden som finns, bla runt Delsjön, Härlanda, Kålltorp. Detta är en viktig del i Björkekärrs & Robertshöjds-områdets karaktär. Dessutom är område t redan ett bra exempel på tät bebyggelse med väl fungerande grönkilar.Det finns idag en rik kunskapsbank om naturens roll för att skapa en god bebyggd miljö med rika upplevelser genom variation, avkoppling mm. Likaså om de ekosystemtjänster som staden och vi medborgare får gratis av naturen, tex ren luft, vattenrening, hantering av ökad nederbörd, bullerskydd, biologisk mångfald, för bättrad hälsa, etc, vilka finns prioriterade i de svenska miljömålen.

OBS! När man varit inne och röstat på förslaget är det lätt att missa att även själva röstningen skall bekräftas. Detta görs precis nedanför där man röstat. Ju fler som röstar, desto bättre!
Om vi får mer än 200 röster inom 90 dagar, skall berörd nämnd ta upp förslaget. Vi siktar på att få betydligt fler personer som röstar för förslaget. Desto fler desto tydligare visar vi politikerna att det är många medborgare som vill bevara den stadsnära naturen i detta område. För att det ska kunna bli ett utökat naturreservat, i enlighet med länsstyrelsens förslag, krävs ett samarbete med markägaren – Göteborg stad – för att få igenom förslaget. Nedan finns mer info. Det krävs en annan politisk tankelogik, där inte antal bostäder till ett jubileum är det största målet, eller där varje obebyggd grönyta inte per automatik är en yta att bebygga. Ett omtag kan leda till tankar och praktiska experiment om hur ökat bostadsbyggande kan kombineras med ökat bevarande av nuvarande träd och grönområden, en varsam och grön utveckling av staden.Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Lägenheterna fördelas på 2-4:or mellan 55-96 kvm, alltså från rymliga tvåor till luftiga fyror. Några tvåor och treor är etagelägenheter och merparten av lägenheterna har balkong eller uteplats – de flesta har dubbla balkonger i två väderstreck. Alla lägenheter har tillgång till hiss och flertalet av bostäderna erbjuder dessutom härlig utsikt över trädtopparna.
Brf Träkronan ligger på höjden i Östra Kålltorp, en populär och trivsam stadsdel i Göteborg. En idyll där du inte bara bor utan upplever livskvalitet i vardagen. Förutom närheten till city bor du i en levande stadsdel där ni kan mötas på mysiga fik, på kvarterskrogar och upptäcka lokala favoritrestauranger.Ett område som det är lätt att leva bilfritt i – men lika lätt att vara bilburen i tack vare tillgång till eget garage med laddstationer. I området finns såväl förskolor som grundskolor. Alldeles i närheten finns även vårdcentral, apotek och stormarknad. Brf Träkronans nyproduktion i Östra Kålltorp passar dig som älskar att vara spontan. Du som vill ha nära till allt, inte minst tillgång till stadens utbud, restauranger, nattliv, kulturupplevelser och känslan av puls. Östra Kålltorp ligger på bekvämt avstånd från city; enbart en kvart från Göteborgs bästa storstadsupplevelser som du enkelt tar dig till med cykel eller via kollektivtrafik. BRF Träkronan på kullen bland trädkronor. Nu gör man plats åt citymänniskor med lägenheter som ger luft under vingarna. Ett bekymmersfritt boende i ett 8 våningar högt flerfamiljshus i trä som dessutom är uppfört på kullen bland trädkronor i anslutning till Renströmska parken. Lägenheter med utsikt, tilltagen takhöjd, grön uteplats och dubbla balkonger, således kan du bo i genuin kvartersmiljö i nyproducerade bostäder i Östra Kålltorp, bara en kvart från centrala Göteborg.Samtidigt får ni ett liv nära naturen med tillgång till ett levande, aktivt friluftsliv vid Renströmska parken, Delsjön, Härlanda tjärn och Skatås. För dig som uppskattar en aktiv fritid finns även närbelägen tennis- och padel.Nyproduktion i Östra Kålltorp, Göteborg. En kvart från centrala Göteborg bygger man ett 8 våningar högt flerfamiljshus i trä i anslutning till Renströmska parken. Inflyttningen till BRF Träkronan är beräknat till årsskiftet 2022-2023.26 Inom detaljplanerna för BoStad2021 finns hanteringsprinciper framtagna för beräkning av parkeringsbehovet. Antalet parkeringsplatser i förhållande till antal lägenheter grundar sig i stadens gällande vägledning för parkeringstal för bygglov. Har byggaktören en ambition att därutöver sänka antalet parkeringsplatser för att ytterligare främja kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafik, ska en mobilitetsutredning tas fram som visar på åtgärder för det. Dessa åtgärder ska säkras genom avtal. Beräkningen nedan visar att planförslaget uppfyller det behov som finns angivet enligt vägledningen för parkeringstal för bygglov i enlighet med de hanteringsprinciper som finns formulerade för detaljplaner inom BoStad2021. Inför granskning av detaljplanen planeras en parkeringsutredning tas fram som studera möjligheter till mobility management åtgärder inom området. Beräkning enligt parkeringstal för bygglov Antal lgh/bta Antal parkeringar enligt vägledning för p-tal för bygglov. Antal parkeringsplatser enligt planförslaget. Befintliga parkeringar att ersätta. Område A – Lägenheter Punkthus Område B – Lägenheter Lamellhus 116, varav 81 smålägenheter 134, varav 94 smålägenheter 47-26= = Område C Alt 1 – Fyrbohus Område C Alt 2 – Lamellhus 16, varav 11 smålägenheter BmSS (P-tal ej angivet i väg-ledning, uppskattning gjord av stadsbyggnadskontoret) 3-4 (P-tal ej angivet i väg-ledning, uppskattning gjord av stadsbyggnadskontoret) Skola 8000 kvm BTA Förskola 2000 kvm BTA Planförslaget innebär att parkering för bostäderna i område A och B samt ersättningsparkering för de platser som tas i anspråk vid en exploatering ersätts genom parkering i garage under bostadshusen. För boende i område C anordnas markparkeringar i anslutning till bostadshusen alternativt i parkeringsgarage. Parkering för förskolan ska anordnas inom förskolans tomt. Göteborgs Stad, Planhandling 26 (48) PLANBESKRIVNING 1 (5) Strategiska avdelningen 2004-12-21 S-Dp 2004-04194-54 Anna Signal Tfn 08-508 27 565 Plankonsult Sofia Westerlund, Nyréns Arkitektkontor Tfn 08-698 43 75 Förslag Detaljplan för område Förstudierapport för detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3 Projektbeställare Projektledare Maria Bengs Camilla Bennet Datum 2017-02-03 Version 1 Projekt-, ärendenr. 2017/0038 InnehållsförteckningDiarienummer BN 2005/0279 214 Detaljplan för OLOF MARKUSGÅRDEN Del av fastigheten Mark Näktergalen 1 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-06-03 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (8) ANTAGNA PLANHANDLINGAR

1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av
11 nas eller kan förekomma i området är värdefulla kryptogamer, groddjur och insekter; främst vedlevande sådana knutna till död ved av lövträd och tall. Groddjur kan förekomma inom området och vanlig groda, padda, åkergroda och mindre
vattensalamander är sedan tidigare kända från Härlanda tjärn. Vid inventering av åkergroda från 2011 inom kommunen har områden angränsande planområdet pekats ut som fyndlokaler för åkergroda. Området runt Härlanda tjärn består nästan helt av naturmark där levnadsmiljöer för groddjur förekommer. Bebyggelse meter från vattnet bedömer park- och naturförvaltningen dock inte utgöra någon större påverkan på grodbestånden. Vid eventuell påverkan på arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen behövs dispens sökas enligt lagstiftningen. Bilden visar en redovisning av resultatet från naturvärdesinventeringen. (Calluna) Göteborgs Stad, Planhandling 11 (48) Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelarna Sävenäs och Delsjön i Göteborg, en del av BoStad2021 Utökat förfarande Granskningshandling Augusti 2017 KONCEPT Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön i Göteborg, en del av BoStad2021 Utökat förfarande Samrådshandling December 2016 Planprocessen2018-11-12 Diarienummer: 0476/18 Nathalie Mair Telefon: 031-368 18 02 E-post: [email protected] Förprövningsrapport gällande planbesked för bostadshus vid Skytteskogsgatan (Kungsladugård 61:6

Detaljplan för fastigheten Husensjö 9:48, Gustavslund Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utbyggnadDatum Diarienumme Sida 2004-03-23 478/03 (FII 4761) 1/5 Detaljplan för GRUPPBOSTAD MM VID KRYDDVÄGEN inom stadsdelen Gårdsten i Göteborg PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planområdet är i gällande

Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare10 används av hyresgäster i Bostadsbolagets flerbostadshus. I planområdets södra del finns en obrukad, grusad bollplan. I anslutning till grusplanen ligger två garagelängor som används av boende i det intilliggande radhusområdet vid Robertshöjdsgatan. Delar av grönytan i norr intill befintligt gångstråk har tagits i anspråk för odling. A B C D Bild A visar Robertshöjdsgatan med angränsande grönområde till höger som föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse. Bild B visar den yta som tagits i anspråk för odling intill befintlig bebyggelse. Bild C visar den markparkering som kommer försvinna i och med föreslagen bebyggelse. Bild D visar den grusplan där en ny skola planeras byggas. Naturmiljö Naturmarken och grönytorna inom planområdet har inventerats under sensommaren Sex områden klassades med angiven metod för naturvärdesinventering. Tre områden klassades som klass 3 påtagligt naturvärde och tre områden klassades som klass 4 visst naturvärde. Området har betydelse för biologisk mångfald på spridda geografiska platser inom inventeringsområdet. De främsta naturvärdena i området är kopplade till skogliga ekosystem som dock är i ett relativt tidigt successionstadium. Här har det ändå hunnit skapats flera naturvärden som exempelvis död ved samt en varierad topografi med kala berghällar och mossbeklädda block. Vidare förekommer det områden där naturvärdena är kopplade till en variation av både trädslag och trädens grovlek vilket gynnar flera olika artgrupper. Överlag gäller detta i alla naturvärdesklassade delområden inom inventeringsområdet. Flera områden har betydelse för fågelfaunan där bohål och spår av födosökande hackspettar förekommer samt flerskiktade blandlövskogar med en rik variation på trädslag. Andra artgrupper som gyn- Göteborgs Stad, Planhandling 10 (48)

Planbeskrivning SPN-000/000 tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 26 mars 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-05-19, 117 Laga kraft: 2015-06-25
17 Teknik Vatten och avlopp Det allmänna VA-nätet finns utbyggt för dricksvatten, dagvatten och spillvatten inom planområdet. Befintligt flerbostadskvarter som angränsar till planområdet i väster är delvis anslutet till ett kombinerats ledningsnät vid Spåntorget. I övrigt är planområdet anslutet till ett separerat avloppsnät i Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan Fjärrvärme, el och tele. Fjärrvärme finns inte utbyggt i området idag men det finns framdraget norr om planområdet vid Spåntorget. Det finns en befintlig transformatorstation i den norra delen av planområdet. Störningar Buller Planområdet bedöms idag inte vara bullerstört. En bullerberäkning har upprättats enligt 4 kap 33a. Bullerberäkningen innehåller en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. För en redovisning av bullerberäkningen se sid 32. Göteborgs Stad, Planhandling 17 (48) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen Dnr Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning39 Avtal mellan kommun och byggaktör Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan kommunen och byggaktören angående genomförandet av planen. Avtal angående överlåtelse/upplåtelse av kommunägd mark till byggaktören kommer att upprättas. Avtal ska tecknas angående trygghetsbostäder. Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare Kommunen har till Robertshöjds garage ekonomisk förening och till Robertshöjd radhus ekonomisk förening upplåtit fastigheterna Sävenäs 747:72, Sävenäs 747:206, Sävenäs 747:205, Sävenäs 747:204 och Sävenäs 135:1 med tomträtt. Tomträtternas areal kan komma att justeras, alternativt sägas upp. Vid en justering av arealen ska ett tillägg, till avtalet, upprättas innan detaljplanen vinner laga kraft. Avtal mellan ledningsägare och byggaktör Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelseavtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad. Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen/byggaktören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen/byggaktören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt. Dispenser och tillstånd För planens genomförande krävs dispens från artskydd enligt 15 kap. 11 artskyddsförordningen, gällande borttagande av idegranar. Kommunen genom fastighetskontoret har ansökt om dispens hos Länsstyrelsen. Tidplan Samråd: 1 kvartalet 2017 Granskning: 3 kvartalet 2017 Godkännande: 4 kvartalet 2017 Antagande KF: 1 kvartalet 2018 Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande. Förväntad byggstart: 2 kvartalet 2018 Färdigställande: senaste 4 kvartalet 2021 Genomförandetid Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran- Göteborgs Stad, Planhandling 39 (48)27 För skolan i söder bedöms att parkering kan samordnas med besöksparkeringen till rekreationsområdet. Enligt Parkeringsbolaget som driftar besöksparkeringen är beläggningen generellt ganska låg. Enstaka soliga dagar på sommaren kan det fullbelagt, men då detta är en tidpunkt då varken skolan eller idrottsanläggningen har en hög besöksgrad bör det inte finnas några konflikter. Möjligheten för samordning är avstämd med parkeringsbolaget och park- och naturförvaltningen vilka anser att det finns goda möjligheter för samordning. Cykelparkering för de boende samt elever och anställda vid skolverksamheterna ska anordnas inom kvartersmark i enlighet med stadens vägledning för parkeringstal. Cykel enligt P-tal, bygglov Cykel i förslag Område A Lägenheter punkthus Område B Lägenheter lamellhus 307, Område C Alt 1 Fyrbohus Parkering på egen tomt Parkering på egen tomt Område C Alt 2 Lamellhus 42,5 42 Förskola Skola Tillgänglighet och service Tillgängligheten med kollektivtrafik kan öka genom att detaljplanen ger stöd för en breddning av Smörslottsgatan för framkomlighet och anläggande av busshållplats vid Härlanda tjärn. Tillgängligheten för fotgängare och cyklister säkras genom utbyggnad av det kommunala gång- och cykelstråken och ökar tillgängligheten till rekreationsområdet. Tillgänglighet till service kan öka genom att fler bostäder i området kan ge mer underlag för ökad handel på de intilliggande stadsdelstorgen. Planförslaget medger även att lokaler för centrumändamål och bostadsanknuten verksamhet kan etableras i området. Byggnadernas tillgänglighet blir god genom en anpassning till markens lutning som gör att man kan nå bostadsentréer. Handikapparkering kan anordnas på markparkeringar vid entréer eller i garage. Friytor Planförslaget tar i anspråk områden som tidigare inte varit exploaterade utan fungerat som gröna buffertzoner mellan bebyggelsen och nyttjats för lek- och rekreation av de boende. Stadsbyggnadskontorets bedömning är dock att det fortsatt kommer finnas god tillgänglighet till lek- och rekreationsytor i närområdet särskilt med hänsyn till närhete
n till Härlanda tjärn och Delsjöområdet och bedömer det därmed lämpligt att ta i anspråk mark enligt förslaget. Göteborgs Stad, Planhandling 27 (48)

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län Detaljplan för Detaljplan för Sävast 23:163, Sävast 23:11, samt Sävast 23:12 och Sävast
Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2017-08-15 Handläggare Fredrik Meurling Telefon 08-508 27 225 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Mullvaden andra

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,
datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligtÄndring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N – O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Läsanvisning Röd text – förslag på DOROTEA KOMMUN 1 Dorotea kommun 2016-03-18 Tfn 0942-14160 Barbro Sundström Tfn 031-141366 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER PÅ DEL AV AVASJÖ 1:18 i Borgafjäll, Dorotea kommun P L A N B E S K Detaljplan för Chalmers studenthem vid Gibraltargatan Antagandehandling December 2009 Innehållsförteckning Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsutlåtande Plankarta Illustrationsritning GrundkartaKort sammanfattning Dialogmöte 24 november 2016 Gällande bebyggelse på Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan 250 nya bostäder i olika boendeformer Den 24 november genomfördes dialogmöten med drygt 150 anmälda

2 Planprocessen Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerat i program. Information Planarbetet startade genom beslut om uppdrag för ärende 1429/15. Ärendet har sedan slagits samman med ärende 1271/15 som fick beslut om uppdrag Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida: Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, Göteborg. Information om planförslaget lämnas av: Robin Sjöström, Stadsbyggnadskontoret, tfn Maria Lejon, Stadsbyggnadskontoret, tfn Sara Gustafsson, Fastighetskontoret, tfn Fredrik Asphult, Trafikkontoret, tfn Samrådstid: 11 januari 22 februari (48)
18 Detaljplanens innebörd och genomförande Planförslaget medger ett tillskott av cirka 250 nya bostäder i olika boendeformer med hyresrätter och bostadsrätter. Bebyggelse föreslås med punkthus, lamellhus och pareller fyrbohus samt ett BmSS-boende med 8 bostäder. Planförslaget medger även utbyggnad av en förskola från 2 till 8 avdelningar samt etablering av en ny skola för ca 550 elever i årskurserna 4-9. Planförslaget möjliggör även breddning av befintliga vägar för att öka tillgängligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter. Kvartersmarken är markanvisad till Förvaltningsaktiebolaget Framtiden av fastighetsnämnden. Byggaktören och kommunen ska verka för att det markanvisade området planläggs för ny bebyggelse med cirka 250 bostäder. Inriktningen är att cirka 70 % utgörs av hyresrätter och 30 % utgörs av bostadsrätter. Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med byggaktörerna. Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Byggaktören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Volymillustration över planområdet, vy mot nordost. Göteborgs Stad, Planhandling 18 (48)

33 Utdrag ur den trafikberäkning som ligger till grund för bullerberäkning. Bullerberäkningen är beräknad på ett förslag för område C enligt alternativ 2, lamellhus, vilket dock inte är planens huvudalternativ för exploatering. Detta på grund av att denna exploatering bedöms vara mer utsatt för buller än alternativ 1, vilket innebär att ur ett bullerperspektiv är alternativ 2 mer intressant. Bullerberäkningen visar att den dygnsekvivalenta ljudnivån överskrider dba i vissa delar mot gatorna. Högst bullernivå är det längs Smörslottsgatan i den backe som går upp mot Spåntorget. Bullerberäkningen visar dock att en exploatering enligt planförslaget är möjligt med vissa åtgärder så som genomgående lägenheter och lägenheter mindre än 35 kvm. Viktigt att beakta är att beräkningen är genomförd på en högre exploateringsgrad än vad förslaget nu redovisar (ca 100 fler lägenheter) och att bullerberäkningen även har tagit hänsyn till busstrafik längs Robertshöjdsgatan vilket inte längre är aktuellt. Detta innebär att det korrekta bullerscenariot bör vara något lägre än det nu redovisade. Även maxnivåer för buller är redovisade i bullerberäkningen och det finns inga hinder för att klara kravet enligt förordningen att ordna bullerskyddade uteplatser i ansluting till bostäderna. Göteborgs Stad, Planhandling 33 (48)
Redaktionellt ändrad 25 januari 2019 Ändring av detaljplan (1283K-12709) för Raus Södra, Ättekulla Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 23 november 2018 Redaktionellt ändradDetaljplan för Parhus vid Askims Krokegårdsväg 10 A&B (Hult 2:79) Enkelt planförfarande Granskningshandling mars 2015 Planprocessen Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-05-25 Handläggare Stella Svanberg Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Åkeshov DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning36 Kommunen, genom park och natur, ansvarar för drift och förvaltning av naturområdet inom allmän plats. Byggaktören ansvarar för drift och förvaltning av kvartersmarken. Fastighetsrättsliga frågor Detaljplanen innebär att mark som är utlagd som allmän plats ska överföras till en lämplig kommunal fastighet som har samma ändamål. Kvartersmarken för bostäder kan delas in i flera fastigheter. Föreslagna u-områden framgår av plankartan. En mer detaljerad beskrivning av planens fastighetsbildande verkan finns i kapitlet Fastighetsrättsliga frågor, nedan. Inom planområdet finns fastighetsgränser som bedöms som osäkra. Hantering av dessa kommer att ske vid förrättningen. Mark ingående i allmän plats, inlösen Detaljplanen medför en rättighet samt skyldighet för kommunen att lösa in mark som utgör allmän plats. Berörda fastigheter framgår av fastighetsrättsliga konsekvenser. Fastighetsbildning Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering, avstyckning, anläggningsåtgärd och ledningsrätt. Fastighetsreglering och avstyckning kommer att ske för att bilda nya fastigheter inom kvartersmark. Fastighetsreglering kommer även att ske för förändring av allmän platsmark. Befintliga rättighet
er kan komma att omprövas, nya rättigheter kan behöva upprättas. Före beviljande av bygglov ska erforderlig fastighetsbildning (fastighetsreglering, avstyckning och ledningsrätt) i enlighet med detaljplanen vara genomförd. Tredimensionell fastighetsbildning Detaljplanen medger bildande av tredimensionella fastigheter. Vid bildande av tredimensionella fastigheter behöver rättigheter säkerställas genom t.ex. inrättande av gemensamhetsanläggningar eller bildande av servitut. Parkeringsplatser för bilar föreslås ordnas i garage. Tredimensionell fastighetsbildning kan ske för hela eller delar av detta. Gemensamhetsanläggningar Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare gemensamt ansvariga för anläggningens utförande och framtida drift. Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas antingen direkt av delägarna i gemensamhetsanläggningen (delägarförvaltning) eller av en särskild bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning). Inom kvartersmark kommer sannolikt flera gemensamhetsanläggningar att inrättas för att reglera gemensamma behov, såsom torggator, gårdar, parkering, teknik m.m. Vid Göteborgs Stad, Planhandling 36 (48)

29 Bild ska justeras inför utskick i januari med planområdets läge. För området finns 2 skäl för att upphäva strandskyddet. Skäl 1 Redan ianspråktaget: Delar av området är idag ianspråktaget av vägmark och av gång- och cykelvägar. De hårdgjorda ytorna tillgängliggör rekreationsområdet och ligger därmed i linje med strandskyddets syfte gällande allmänhetens tillgänglighet men gör samtidigt att ytorna saknar betydelse för de biologiska värden som strandskyddet avser att skydda. Allmänhetens tillgänglighet bekräftas och säkerställs genom planförslaget. Skäl 5 Tillgodose angeläget allmänt intresse: Kvartersmark S – skola: En del av området där strandskydd återinträder avses planläggas för skolverksamhet. Kommunen bedömer det vara av ett angeläget allmänt intresse att skapa möjligheter för en större skola i stadsdelen. Majoriteten av ytan med kvartersmark S-skola ligger mer än 300 meter från strandlinjen. Det är möjligt att placera hela skolverksamheten utanför strandskyddat område men det skulle ge negativa effekter för skolverksamhetens funktion. Om hela skolverksamheten ligger mer än 300 meter från strandlinjen finns ingen koppling den framtida busshållplatsen eller personalparkeringen som båda kommer hamna inom 300 meter från strandlinjen. Det angelägna allmänna intresset blir därför mer ändamålsenligt om skolverksamheten tillåts att gå in på strandskyddat område. Samma koppling går inte att skapa utanför område med utvidgat strandskydd. Allmän plats GATA: Delar av ytan där allmän plats GATA planeras är idag inte hårdgjord och ryms inte under skäl 1ovan. Ytan bedöms krävas för att möjliggöra en vändplats och busshållplats vilket är ett angeläget allmänt intresse. Placeringen av hållplatsen och vändplatsen går inte att placera utanför strandskyddat område eftersom den är tänkt att ansluta till befintlig parkeringsanläggning och bör ligga söder om den tillkommande skolan samt att det är lämpligt med att hållplatsläget ligger relativt nära Härlanda tjärn. Allmän plats PARK: Delar av ytan föreslås i detaljplanen som PARK. Ytan skulle vara möjlig att behålla inom strandskyddat område. Tanken är att det kan komma att innehålla funktioner med koppling till läget vid Härlanda tjärn och skolan. T.ex. för Göteborgs Stad, Planhandling 29 (48)
Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (7) 2017-11-20 Handläggare Thomas Jansson Telefon 08-508 27 414 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Backtimjan 1 och del av Hässelby1 Detaljplan för Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön i Göteborg, en del av BoStad2021 Utökat förfarande Samrådshandling December 2016

23 Skolverksamheter Den befintliga förskolan med 2 avdelningar föreslås ersättas med en ny förskola i tre våningar i suterräng med totalt 8 avdelningar vilket ger plats för ca 144 förskoleelever. Förskolan får en ny placering något längre söderut vilket ger plats för parkering och lastytor norr om byggnaden. Förskolegården föreslås utökas med cirka 1500 kvm vilket innebär att förslaget ger en gårdsyta om totalt 4700 kvm vilket ger 32,6 kvm per barn vilket är något lägre än stadens riktlinjer om 35 kvm per barn men bedöms som godtagbart. Illustrationsplan till vänster över föreslagen nybyggnation av förskolan. Bilden till höger visar markeringar för redovisad sektion nedan. (Kvarnström arkitektkontor AB) Sektion A:A genom förskoletomten som visar byggnaden i suterräng. (Kvarnström arkitektkontor AB) Den nya skolan i söder föreslås bli en årskurs 4-9 skola, med ca 550 elever. Intill skolan planeras en idrottshall med omklädning. Huvudentrén för skolan är i förslaget orienterat mot norr med en stor och tydlig portik. På förgårdsmarken framför entrén anläggs en vändslinga som kan fungera för hämtning och lämning av skolbarn. Inlastning för varor och avfallshantering föreslås ske vid lastzoner längs Smörslottsgatan. Parkering för besökare och anställda till skolan föreslås samordnas med besöksparkeringen till Härlanda tjärn söder om skoltomten. Göteborgs Stad, Planhandling 23 (48)22 Sektioner över föreslagen bostadsbebyggelse. För redovisning av sektionsparkeringar se illustrationsplan på sid 18. (Norconsult) Göteborgs Stad, Planhandling 22 (48)47 Kl Kl (Norconsult) Ekonomiska konsekvenser av detaljplan Kommunens investeringsekonomi Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av mark till byggaktörerna. Fastighetsnämnden får i egenskap av fastighetsägare utgifter för utbyggnad av allmän plats (breddning av gata, utbyggnad av GC-väg till Partille kommun m.m.), flytt av befintliga ledningar som ligger i konflikt med planförslaget, förrättningskostnader och kostnader i samband med ansökan om dispens från artskyddet. Trafiknämnden får utgifter för anläggandet av cykelbana från korsningen Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan mot Härlanda tjärn. Park- och Naturnämnden får inga utgifter till följd av detaljplaneförslaget. Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter för utbyggnad av allmänna va-anläggningar. Lokalnämnden får utgifter för byggnation av skola, utbyggnad av förskola samt iordningställande av kvartersmarken tillhörande utbildningslokalerna. Lokalnämnden kan även få kostnader för byggnation alternativt hyra av bostäder med särskild service. Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi Fastighetsnämnden kan komma att få intäkter från tomträttsavgälder (om marken för hyresrätt upplåts med tomträtt). Fastighetsnämnden får minskad intäkt i det fall tomträttsavtalet för fastighet Sävenäs 747:72 sägs upp. Fastighetsnämnden bedöms inte få någon ökad kostnad till följd av detaljplaneförslaget. Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och avskrivningar samt för skötsel och underhåll av trafikanläggningar, gata, gång- och cykelväg m.m. på allmän plats. Park- och Naturnämnden får något lägre kostnader för driften av naturmarken. Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta och avskrivningar samt driften av allmänna va-ledningar. Göteborgs Stad, Planhandling 47 (48)

1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR
Tranås kommun Detaljplan för Norrmalm 12 och del av Lövstad 2:1, (Tranåskvarnsgatan), Tranås stad Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 27/10 Planområde Plan-

7 Planens syfte och förutsättningar Syfte Syftet med detaljplanen är att möjligöra för komplettering av bostadsbebyggelse samt etablering av en skola samt utbyggnad av befintlig förskola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan i stadsdelen Sävenäs och Delsjön. Detaljplanen syftar även till att öka tillgängligheten till rekreationsområdena Härlanda tjärn och Delsjöområdet genom att möjliggöra för kollektivtrafik samt utbyggnad av GC-vägar. Planförslaget innebär ett tillskott av cirka 250 lägenheter i flerbostadshus med både hyresrätter och bostadsrätter samt småhus. En 4-9 skola för cirka 550 elever föreslås uppföras i planområdets södra del och den befintliga förskolan vid Smörslottsgatan förelås byggas ut från 2 avdelningar till 8 avdelningar. Detaljplanen medger att lokaler för centrumändamål får inrättas i lokaler i bottenvåningarna i lamellhusen längs Smörslottsgatan. Där regleras också entréplanet till att vara minst 2,7 meter i rumshöjd. I övriga delar av planområdet kan bostadsanknutna verksamheter anordnas vilket innefattar verksamheter som inte är störande för sin omgivning t ex mindre kontor eller frisersalong. Parkering för tillkommande bostäder i flerbostadshus föreslås huvudsakligen inrymmas i parkeringsgarage längs Robertshöjdsgatan samt under föreslagna punkthus väster om Smörslottsgatan. Parkering för skolan föreslås samordnas med besöksparkering till rekreationsområdet Delsjön och Härlanda tjärn. Robertshöjdsgatan och delar av Smörslottsgatan föreslås breddas för att ge utrymme för utbyggnad av gång- och cykelvägar samt möjliggöra för en framtida kollektivtrafik. Läge, areal och markägoförhållanden Planområdets läge i staden markerat med streckad cirkel. Planområdet är beläget vid Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan, cirka 6 kilometer öster om Göteborgs centrum. Grundkarta med plangräns, kompletteras inför utskick i januari. Planområdet är cirka 7 hektar stort och omfattar 7 fastigheter. Fastigheten Sävenäs 58:4 ägs av Göteborgs stads bostadsaktiebolag och övriga fastigheter ägs av Göteborgs kommun. Planförslaget innebär intrång på ett antal tomträt- Göteborgs Stad, Planhandling 7 (48)20 Bostäder Område A I planområdes västra del planeras tre punkthus i våningar med garage i två våningar under gårdsytan mellan husen. Husen bildar en grupp i den kuperade terrängen och kommer att ha sammanhållen och enhetlig gestaltning. Husens huvudentréer vänder sig mot varandra kring en gårdsyta. På gårdsytan finns lek- och vistelseytor för boende samt cykelparkering för besökare. Nivåskillnaderna tas tillvara genom att huset närmast gatan får entré även i gatunivå. Föreslagen bebyggelse i område A rymmer ca 120 lägenheter. Område B Bebyggelsen i område B avses utgöra en kvartersbebyggelse i 3-5 våningar kring en öppen kuperad grönyta bestående av vistelseytor, gångvägar och bevarad naturmark. Husen avses utföras med sadeltak. Längs Smörslottsgatan följer femvåningshusen gatans lutning i en trappning och längs Robertshöjdsgatan planeras de lägre husen i tre våningar som en anpassning till den befintliga radhusbebyggelsen i öster. Radhusområdet ligger inom stadens bevarandeprogram och bedöms ha kulturmiljövärden varför det är viktigt att hålla ned exploateringsgraden i direkt anslutning till området för att inte ha för stor påverkan på bebyggelsemiljön. Inom lamellhusen längs Smörslottsgatan kan lokaler för centrumändamål inrättas i markplan och detaljplanen reglerar att bottenvåningarna ska ha utrymme för en rumshöjd om 2,7 meter. Föreslagen bebyggelse i område B rymmer ca 140 lägenheter. Parkering utgörs av garage i två plan under trevåningshusen i den östra delen av område B. Montage Norconsult: Vy mot nord-väst över korsningen Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan. På höger sida Smörslottsgatan kan man se lamellhusen i område B och på vänstra sidan kan man se punkthusen i område A. Göteborgs Stad, Planhandling 20 (48)

2014-06-05 Dnr MSN/2014:287 Planutskottet Start-PM Ändring av detaljplan för Kostern 6 Ärendet Baggeby centrum Fastighets AB har ansökt om en ändring av detaljplan för fastigheten Kostern 6 i Baggeby.
STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av FarstaDiarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta
Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

1(6) PLANBESKRIVNING Planavdelningen Inge Almqvist Tfn 08-508 273 82 2009-12-17 Förslag Detaljplan för område vid kv Granholmen i stadsdelen Skärholmen i Stockholm HANDLINGAR Planhandlingarna består av

DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret, Tillägg till Stadsplan för Önnered 97:5 m fl inom stadsdelen Önnered i Göteborg Enkelt planförfarande Området från söder Koncepthandling december 2012 Planprocessen: Detaljplanearbetet är indelat i flera 6 närheten till Härlanda tjärn och Delsjöområdet och bedömer det därmed lämpligt att ta i anspråk mark enligt förslaget. Inom planområdet och de angränsande naturområdena finns områden med naturvärden. En naturvärdesinventering är genomförd och i samråd med park- och naturförvaltningen har bedömningen gjorts att föreslagen exploatering är lämplig men att vissa kompensationsåtgärder kan genomföras för att kompensera för de värden som påverkas. Området ligger delvis inom område av riksintresse för friluftsliv. De värden som definierar riksintresset bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Tillgängligheten till friluftsområdena bedöms också öka med utbyggnad av gång- och cykelvägar samt möjliggörande av att trafikera området med kollektivtrafik. En skola innebär att fler oskyddade trafikanter kommer röra sig i området vilket innebär att det är viktigt för staden att skapa trygga stråk för fotgängare och cyklister. Planförslaget innebär att Robertshöjdsgatan breddas för att ge utrymme för en separerad cykelväg längs gatan. Detta innebär dock att mindre intrång behöver göras på privata samfälligheter och tomträtter angränsande vägområdet. Avvikelser från översiktsplanen Motiven för att avvika från översiktsplanen är att det endast är en mindre del av det område som är utpekat som grön- och rekreationsområde som tas i anspråk för skolverksamhet och det ligger i direkt anslutning till redan planlagt och ianspråktaget område. Det större naturområdet kommer fortsatt vara tillgängligt för rekreativa ändamål och inga rekreationsvärden bedöms påverkas negativt. Det är också av stort allmänt intresse att hitta ytor för skolverksamheter och detta bedöms som ett särskilt bra läge med god tillgång till naturområden med nära tillgång till kollektivtrafik och i anslutning till befintliga bostadsområden. Göteborgs Stad, Planhandling 6 (48)

Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Wennerbergsvägen SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Handlingsförteckning Detaljplanen består av följande
14 Bilden till vänster visar det upphöjda Spåntorget med entréer till verksamheter. Bilden till höger visar flerbostadshus med genomgående lägenheter och balkonger mot den kringbyggda gården i norr. På Smörslottsgatans västra sida ligger ett kvarter med flerbostadshus för bostadsrätter som färdigställdes Husen i ljust fasadtegel är i fyra våningar och har delvis en indragen femte våning. Kvarteret omsluter en bostadsgård med delvis underbyggt garage. Bostäderna angörs med entréer från gatan. Bilden visar Smörslottsgatan med den modernare bebyggelsen till höger och 60-tals bebyggelsen åt vänster. I öster och nordost angränsar planområdet till småskaligare bebyggelse med fristående småhus och radhus. Radhusområdet öster om Robertshöjdsgatan som byggdes består av cirka 30 längor med sex till åtta hus i varje och entréerna med anslutande förråd är placerade längs smala interngator. Husen är av sten i 2 våningar med flacka tegeltäckta tak och fasader av rött tegel. Fönstren saknar omfattningar och är ibland sammankopplade med franska fönster. Karaktäristiska detaljer av trä är trädgårdssidornas uteplatser, entréernas dörrar och gavelpartiernas övre delar. Förrådsutrymmena är klädda med stående panel. Längs Frisgatan i nordost har Egnahemsbolaget uppfört 59 ljust putsade småhus som färdigställdes Göteborgs Stad, Planhandling 14 (48)

38 Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter. Fastighetsrättsliga konsekvenser Inom planområdet berörs fastigheterna Delsjön 748:6, Sävenäs 747:68, 747:72, 117:5, 747:202, 747:137. Uppdatera inför utskick i januari när vi har ett framtaget trafikförslag. De delar i detaljplanen som utgörs av allmän plats ska överföras till en angränsande kommunägd fastighet. Fastighetsrättsliga konsekvenser kommer att redovisas noggrannare i granskningshandlingen. Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning Delsjön 748:6 X Skoländamål Sävenäs 747:72 X Skoländamål Sävenäs 747:68 X Skoländamål + kvartersmark Sävenäs 117:6 X Skoländamål Sävenäs 747:202 X Kvartersmark Sävenäs 747:137 X kvartersmark Uppdatera inför utskick Avtal Kommuninternt avtal kommer att upprättas för samparkering för skolan/friluftsliv mellan lokalsekretariatet och Park och Natur. Avtal om mobilitetsåtgärder kan komma att upprättas. Befintliga avtal som berörs Kommunintern markupplåtelse till Idrotts- och föreningsförvaltningen, AL , inom fastigheterna Sävenäs 747:68, 747:74, 747:88 och 747:105, ska sägas upp och nytt avtal upprättas för de fastigheter som inte påverkas av detaljplanen. Kommunen har med arrende upplåtit del inom planområdet till Göteborg energi nät AB, AL , för transformatorstation. Kommunen har till två ekonomiska föreningar inom planområdet upplåtit marken med tomträtt, se under rubrik Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare. De elledningar som är placerade inom planområdet omfattas av Markupplåtelseavtal avseende Göteborg Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborg Stad. I planarbetet får det utredas närmare om ledningarna kan ligga kvar eller om de måste flyttas. Inom planområdet har Skanova ledningar. Ledningarna ligger där med stöd av Markavtal för Skanovas ledningar inom Göteborg Stad. I planarbetet får det utredas närmare om ledningarna kan ligga kvar eller om de måste flyttas. Göteborgs Stad, Planhandling 38 (48)
PROGRAM FÖR BOSTÄDER MM VID DECENNIUMPLAN INOM STADSDELEN KORTEDALA NOVEMBER 2008 Tideräkningsgatan Programområdet Decenniumg. Solståndsg. Dagjämningsg. Kortedala Torg Diarienr: 05/0641 B A K G R U NDetaljplan för fastigheten Masten 11, Pålsjö Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter på fastigheten

Detaljplan för Rekreationsområde vid Guldsmedsgatan Normalt planförfarande Granskningshandling juli 2016 Planprocessen Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter
28 För de tillkommande bostäderna kommer även gårdsmiljöer tillskapas med vistelseytor för de boende och med lekytor för barn. Förskolan får enligt planförslaget en utökad gård vilket ger en gårdsyta om 32,6 kvm per barn beräknat på en förskola med 8 avdelningar och totalt 144 barn. Den föreslagna idrottshallen kan utöver skolaktiviteter även användas för andra föreningsaktiviteter i stadsdelen. Naturmiljö Naturmiljö tas i anspråk för ny bebyggelse. En naturvärdesinventering är genomförd som visar på att naturvärden av den lägre graden förekommer i området. Kontoret har i samråd med park- och naturförvaltningen bedömt att de värden som bedöms gå förlorade kan kompenseras genom att säkerställa vissa åtgärder inom de ytor som i planen säkerställs som allmän plats natur. Kompensationsåtgärder kan förslagsvis utgöras av högstubbar, fladderm
usholkar, flytt av död ved m.m. vilket kan innebära att man skapar än lämpligare miljöer för olika arter i området. Text kompletteras inför utskick i januari efter avstämning med Park- och naturförvaltningen. Möjliga kompensationsåtgärder ska studeras mer ingående inför utskick i januari. Strandskydd Länsstyrelsen har fattat beslut om tillfälligt förordnande om strandskydd i Göteborgs kommun vilket bland annat innebär ett utökat strandskydd kring Härlanda tjärn till 300 meter. Ett nytt beslut förväntas fattas under Planområdet omfattar ytor inom 300 meter från Härlanda tjärn. Idag omfattas inte detta område av strandskydd då det ligger inom planlagt området med användingarna gata, park och billuppställning. Vid en ny planläggning ska dock en omprövning ske mot sex särskida skäl för dispens och upphävande av strandskydd enligt miljöbalken. De sex skälen är: 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Göteborgs Stad, Planhandling 28 (48)PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser3 Planhandling Koncept Samrådsskede Datum: Aktbeteckning: 2-xxxx Diarienummer SBK: 1429/15 Diarienummer FK: 5983/15 Handläggare SBK Handläggare FK Robin Sjöström Sara Gustafsson Tel: Tel: Detaljplan för Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/ Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön i Göteborg, en del av BoStad2021 Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) Planbeskrivning Detaljplanen omfattar följande handlingar: Planhandlingar: Planbeskrivning (denna handling) Plankarta med bestämmelser Övriga handlingar: Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) Illustrationsritning Grundkarta Utredningar: Bullerberäkning, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontor, Naturvärdesinventering, Calluna, Dagvattenutredning, kompletteras inför utskick i januari. 3 (48)Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (5) 2017-06-19 Handläggare Inger Bogne Telefon: 08-50815450 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2017-08-24 1:1, område vid kv. Skolvärdinnan

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-08-28 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kurland 14 (1-2 lägenheter) Förslag

34 Bullerberäkning för planområdet. Ekvivalent ljudnivå. Helikopterbuller Området berörs av buller från helikoptertrafik till och från Östra sjukhuset. Ca 730 helikopterrörelser sker per år, d.v.s. en landning/dygn. Användningen är begränsad till helikoptertransporter i samband med allvarliga sjukdoms- och olycksfall samt för akuta transporter av läkemedel, organ och specialistpersonal. Vid inrättande av helikopterflygplats i Västra Götalandsregionen anges att frekvens av landningar vid sjukhuset skall kunna uppgå till i genomsnitt 1 om dagen, med variation på 0-4 landningar per dygn, mer än en landning kan ske nattetid. I förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande framgår att buller från flygplatser inte bör överskrida 55 dba flygbullernivå (FBN) – en medelljudnivå för flygtrafik – och 70 dba maximal ljudnivå flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad. Om bullerni- Göteborgs Stad, Planhandling 34 (48)
46 förskolans gårdsyta. Viss skuggpåverkan blir det även på den befintliga bostadshusen norr om område B. Den skuggpåverkan som förslaget innebär bedöms som godtagbar och nya samt befintliga bostäder bedöms fortsatt ha tillräckligt solljus. De skuggade utemiljöerna vägs upp av att merparten av lägenheterna även har enskilda balkonger. Förskolan kommer ha ytor som inte skuggas av nytillkommande bebyggelse och viss skuggning kan också vara positiv då det kan ge skugga vid varma och soliga dagar. Solstudien redovisar skuggpåverkan vid vår- och höstdagjämning. Kl Kl Kl Kl Göteborgs Stad, Planhandling 46 (48)

D 1 (9) Datum 18-08-16 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Granskningshandling Reviderad 2018-08-16 (ändringar är i granskningshandlingen markerade i
Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR – Plankarta med bestämmelser och illustration – PLANENS SYFTE SyftetDetaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelarna Sävenäs och Delsjön i Göteborg, en del av BoStad2021 Utökat förfarande Antagandehandling April 2018 Planprocessen

Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl. Antagen SBN 2011-05-24, 94 Laga kraft 2011-06-24 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för del av Kv. Aktören m. fl., Lidköpings kommun Detaljplan för del av kv.
Detaljplan för fastigheterna Centern 2 och 3 Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till förtätning med nya bostäderDETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta

Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06
ANTAGANDEHANDLING Kvalitets- och gestaltningsprogram för TOLLARE Upprättad okt 2011 Kompletterad mars 2012 Projekt nr 9309-4 Diarie nr KFKS 2007/492 214 ANSLUTER TILL DELPLAN 4 DEL 2 Till detta kvalitetsprogram

42 Exploateringen kan påverka utsikt/solförhållanden för befintliga bostäder och uteplatser. Förskolegården hamnar nära befintliga bostäder. Fler boende i området kan ge ökat underlag för service och handel vid torgen. Det är positivt om planförslaget innebär trygghetsbostäder för äldre i området vilket kan öka kvarboendet. Genom att bebygga grusplanen tas en social yta tas i anspråk. Fler boende och fler barn innebär större behov av sociala ytor. Det är positivt med BmSS-boende som är en målgrupp med stort behov av bostäder. Identitet Temat utgår från två olika innebörder av identitet. Dels handlar det om människorna och deras identitet, dels om den byggda miljöns karaktär och samspelet där emellan. Karaktär och upplevelse/ värdering och tolkning/ historiskt djup och berättelser/ tillhörighet och delaktighet/ sammanhang och kontinuitet Genom föreslagen exploatering tar man bort ett grönt gaturum, och entrén till grönskan kommer längre bort från Smörslottsgatan och Spåntorget än idag. En tydligare entré kan i och med exploateringen skapas till Härlanda tjärn. Exploateringen kan dock innebära att entrén blir mer sluten och stängd mot Härlanda tjärn. Planförslaget kan skapa attraktiva boenden för naturintresserade. Hälsa och säkerhet Hälsobegreppet handlar om att främja jämlik och god livskvalitet samt att skydda från olyckor och annan negativ påverkan. För att barn ska kunna och vilja vara fysisk aktiva utomhus behöver närmiljö vara stimulerande och trafiksäker. Trafiksäkerhet och hälsoaspekter/ trygghet och öppenhet/ orienterbarhet och överblick/miljöer för fysisk aktivitet och sociala sammanhang Den befintliga GC-vägen längs Smörslottsgatan ligger på samma sida som förskolan. Fler barn innebär fler som ska hämta och lämna på förskolan vilket kan skapa flera risker i trafiken. Det finns en ökad möjlighet i och med planförslaget att skapa trygga miljöer intill Härlanda tjärn. Skolan kommer att generera mycket trafik. Ökad tillgänglighet till och inom bostäderna. Barnkonsekvensanalys För att analysera planförslagets påverkan på barn och ungas situation delades workshopdeltagarna in i olika grupper där de fick analysera konsekvenser utifrån de olika åldersgrupperna, 0-7 år, 7-14 år och år. Göteborgs Stad, Planhandling 42 (48) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-10-14 Handläggare: Erik Isacsson Tfn 08-508 273 41 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Örby 4:1 mm i stadsdelen 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

35 vån om 70 dba maximal ljudnivå flygtrafik ändå överskrids bör nivån inte överskridas mer än sexton gånger mellan kl och tre gånger mellan kl och Planområdet ligger således under angivna riktvärden enligt förordningen med hänsyn till det låga antal flygningar per dygn. Luft Området har god luftmiljö idag och luftmiljön i området bedöms inte påverkas negativt av förslaget. Kompensationsåtgärd Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensationsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekreationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som går förlorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. Dessa åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller byggaktören åtar sig utöver vad som krävs enligt miljöbalken. En utvärdering av behovet av kompensationsåtgärder har gjorts i samråd med berörda kommunala förvaltningar. Följande kompensationsåtgärder föreslås genomföras inom ramen för exploateringen: Högstubbar anordnas inom naturmark som kompensation för naturvärden som påverkas genom föreslagen exploatering. Flytt av död ved anordnas inom naturmark som kompensation för naturvärden som påverkas genom föreslagen exploatering. Fladdermusholkar anordnas inom naturmark som kompensation för naturvärden som påverkas genom föreslagen exploatering. Kompletteras inför utskick i januari då möte om kompensation har genomförts. Fastighetsindelning Planförlaget kommer inte i konflikt med några tomtindelningar. Kvartersmarken för bostäderna m.m. kan delas in i en eller flera fastigheter. Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Anläggningar inom allmän plats Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Anläggningar inom kvartersmark Byggaktörerna ansvarar för utbyggnad av anläggningarna inom kvartersmark. Drift och förvaltning Kommunen, genom trafikkontoret, ansvarar för drift och förvaltning av trafikanläggningar på allmän plats. Göteborgs Stad, Planhandling 35 (48)PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,
D 1 (7) Datum 2018-06-27 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress OfferdalsvägenGranskningshandling Ändring av detaljplan (1283K-12709) för Raus Södra, Ättekulla Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 23 november 2018 STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt avSamrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

32 För skolan planeras upphämtning av avfall ske längs Smörslottsgatan. Vändplats kommer att anordnas söder om skolan. För förskolan föreslås en ny in-/utfart som kompletterar befintlig. Detta innebär att upphämtning av avfall kan ske utan backvändning genom rundkörning över parkeringen. Texten kompletteras inför utskick i januari med tydligare förhållningssätt för föreslagen bebyggelse. Övriga åtgärder Geotekniska åtgärder En geoteknisk utredning har beställts inom planområdet. Utredningen kommer att visa vilka åtgärder som krävs för att marken ska bli lämplig för byggnation. Utredningen kommer även belysa eventuella risker med exploateringen. Inför granskningsskedet behöver en platsspecifik geoteknisk undersökning/utredning tas fram för att fastställa stabilitetsförhållandena inom planområdet samt översiktligt utreda lämplig grundläggning av planerad byggnation. Markmiljö En markmiljöutredning är beställd som kommer att visa på vilka åtgärder som krävs i samband med byggnation. Sanering av asfalten och eventuella föroreningar i underliggande jordlager hanteras lämpligen i samband med områdets utbyggnad och rivningen av befintliga anläggningar. Fastighetsägaren ansvarar för sanering. Arkeologi Inom området finns inga fornlämningar. Det föreligger inget behov av arkeologisk utredning. Trafikbuller Planförslaget är studerat för att kunna genomföras i enlighet med Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Planbestämmelser har införts på plankartan. Bullerberäkning har genomförts enligt 4 kap 33a PBL. I beräkningen har ett framtida trafikscenario för år 2035 legat till grund för beräkning av ljudnivåer i form av dygnsekvivalent och maximal ljudnivå. En trafikberäkning har tagits fram med prognostiserade beräkningar för Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan. Den trafikberäkning som är genomförd är beräknad utifrån en högre exploateringsgrad än vad planförslaget nu redovisar. Detta innebär att den föreslagna exploateringen bör innebära ett lägre framtida trafikscenario än vad som här redovisas vilket i förlängningen också innebär en lägre bullernivå. Trafikberäkningen har inte tagit höjd för en eventuell framtida busstrafik på gatorna. Det har dock bullerberäkningen gjort där ett värde för busstrafik har lagts in längs Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan med 100 fordonsrörelser per dygn. Göteborgs Stad, Planhandling 32 (48)

Similar Posts