Pyrrhura Rupicola Rupicola

Skapa innehåll som är exklusivt för ditt varumärke genom att ta del av Getty Images globala datadrivna insikter och nätverk med fler än 340 000 skapare. Få tillgång till det bästa från Getty Images med vår enkla abonnemangsplan. Miljontals högkvalitativa bilder och videor samt högkvalitativ musik väntar på dig. Effektivisera ditt arbetsflöde med vårt förstklassiga digitala filhanteringssystem. Organisera, kontrollera, distribuera och mät allt ditt digitala innehåll.Undantag och andra särskilda bestämmelser vid handel behandlas i artikel 7. Bestämmelserna i artiklarna 3, 4 och 5 skall inte gälla vid transit eller transport genom eller inom ett lands territorium så länge ett exemplar är under tullmyndighetemas kontroll. Bestämmelserna i dessa artiklar skall inte heller gälla om de ansvariga myndigheterna kan konstatera att ett exemplar förvärvats innan konventionen var tUlämplig på detta exemplar. Personliga tillhörigheter liksom exemplar som ingår i hushåll skaU också i vissa fall vara undantagna från bestämmelser­na i artiklarna 3, 4 och 5.Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be proteeted for this and the generations to come;(b) I fråga om marina arter skaU Sekreta­riatet efter mottagandet av texten tUl änd­ringsförslaget omgående delge Parterna denna. Sekretariatet skall även rådfråga mellanstatiiga organ som befattar sig med dessa arter i syfte att erhålla sådana veten-

Närvarande: ministern för utrikes ärendena ANDERSSON, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, CARLSSON, FELDT, SIGURDSEN, GUSTAFSSON, ZACHRISSON, LEIJON, HJELM-WALLÉN.
4. Varje administrativ myndighet som avses i denna artikels mom. 2 skall, då Sekretariatet eller en annan Parts admi­nistrativa myndighet begär det, översända avtryck av stämplar eller sigill som an­vänds för att bekräfta tUlståndsbevis eller certifikat.

Jag vill i detta sammanhang anmäla att jag senare ämnar föreslå Kungl. Maj:t att godkänna Sveriges tillträde till en konvention om skydd för vissa fågelmarker. Vid en internationeU konferens i Iran i febmari 1971 utarbetades texten till en sådan konvention. Konventio­nens allmänna syfte är att inspirera partema tUl ett internationellt sam­arbete för att skydda och vårda sjöar och sankmarker, framför aUt
1. The Secretariat shall call a meethig of the Conference of the Parties not låter than two years after the entry into force of the present Convention.Any party may denounce the present Convention by written notification to the Depositary Government at any time. The denunciation shall take effect twelve months after the Depositary Government has re­ceived the notification.

(h) att lägga fram rekommendationer rö­rande genomförandet av konventionens syf­ten och bestämmelser, däribland informa­tionsutbyte av vetenskaplig och teknisk na­tur;
5. För reexport av ett exemplar av art som upptagits i Bilaga II krävs ett i förväg utfärdat och uppvisat reexportcertifikat. Reexportcertifikat skall endast utfärdas då följande villkor har uppfyllts:

Flertalet remissinstanser har behandlat de problem som kan uppstå vid tillämpningen av konventionen. Generaltullstyrelsen påpekar att konven­tionen för tullverkets del torde komma att medföra visst merarbete. Ge­neraltullstyrelsen, liksom flera andra remissinstanser, bl. a. kommerskol­legium, uppmärksammar vidare de svårigheter som kan uppkomma då det gäUer att identifiera vissa varor. Naturhistoriska riksmuseet anför att det härvidlag är nödvändigt för konventionens efterlevnad att tullperso­nal, gränsveterinärer och annan i identifieringen engagerad personal snabbt får goda hjälpmedel i sin hand för identifieringen. Riksmuseet föreslår att en hänvändelse görs tUl lUCN om medverkan för att få fram anvisningar för identifiering av de i bUagorna upptagna arterna jämte produkter av dessa. Museet är berett att i mån av resurser ställa sakkunskap till förfogande. Lantbruksstyrelsen påpekar att ett sätt attKonventionens bestämmelser kan inte bli föremål för allmänna reser­vationer (art. 23). Varje stat kan dock vid deponeringen av sitt instru­ment om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning anmäla en särskild reservation rörande varje art som upptagits i bilaga I, II eller III eller del eller produkt som anges i anslutning till de arter som upp­tagits i bilaga III. Parten skall behandlas som en icke-part med avse­ende på handel med den art, del eller produkt, som anges i reservatio­nen, till dess parten återkallar reservationen.

En part som är ansluten till ett internationellt avtal enligt vilket de marina arterna i bilaga II skyddas, skall vara befriad från konven­tionens bestämmelser i fråga om handel med sådana arter. En förut­sättning härför är att exemplaren tagits i överensstämmelse med detta andra intemationella avtal av fartyg som är registrerade i den staten.
(b) For marine species, the Secretariat shall, upon receiving the text of the propos­ed amendment, immediately communicate it to the Parties. It shall also consult inter-governmental bodies having a function in relation to those species especiaUy with a7. Where appropriate and feasible a Management Authority may affix a mark upon any specimen to assist in identifying the specimen. For these purposes ”mark” means any indelible imprint, lead seal or other suitable means of identifying a speci­men, designed in such a way as to render its imitation by unauthorized persons as dif-ficult as possible.i synnerhet Internationella naturskyddsunionen (lUCN) bearbetat frå­gan och vid skilda tillfällen lagt fram förslag till överenskommelser i ämnet. Även inom ramen för förberedelserna tiU Förenta nationernas miljökonferens i Stockholm behandlades ett förslag till konvention i syfte att denna skulle föreläggas miljökonferensen för undertecknande. Förberedelserna kunde av olika skäl inte slutföras enligt planerna. Miljökonferensen antog emellertid en rekommendation enligt vilken en mellanstatlig konferens borde sammankallas snarast möjligt för att ut­arbeta och anta en konvention om handeln med vissa vilda djur och växter.

(a) all species which although not neces-sarily now threatened with extinction may become so unless trade in spedmens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and
Efter remiss har yttranden över konventionen avgetts av generaltull­styrelsen, naturhistoriska riksmuseet, lantbruksstyrelsen, fiskeristyrelsen, statens naturvårdsverk, kommerskollegium, statens centrala frökontroll­anstalt, statens växtskyddsanstalt, statens veterinärmedicinska anstalt.3. För import av ett exemplar av en art som upptagits i Bilaga III krävs, med un­dantag för de fall som avses i denna arti­kels mom. 4, ett i förväg uppvisat ur­sprungscertifikat samt, när importen sker från ett land som har infört arten i Bilaga III, ett exporttillstånd.

4. Any copies of a permit or certificate issued by a Management Authority shall be clearly marked as copies only and no such copy may be used in place of the original, except to the extent endorsed thereon.
Enligt lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling gör man sig skyldig till vamsmuggling bl. a. om man uppsåtiigen utan att ge det till­känna hos vederbörlig myndighet tUl riket inför eUer från riket utför gods, som enligt stadgande i lag eller författning inte får införas eller utföras. För normalfall av varusmuggling är straffet lägst tio dagsböter eller högst fängelse ett år. (g) Om Sekretariatet mottar en invänd­ning skall ändringsförslaget underkastas en röstning per korrespondens enligt bestäm­melsema i punkterna (h), (i) och (j) i detta moment. Varje Part kan när som helst säga upp denna konvention genom skriftiigt medde­lande till depositarieregeringen. Uppsäg­ningen ttäder i kraft 12 månader efter det att depositarieregeringen har mottagit med­delandet.

Vad gäller ansvars- eller förverkandepåföljd för olovlig införsel eller utförsel bör bestämmelsema i lagen (1960: 418) om straff för varu­smuggling göras tillämpliga genom hänvisning i kungörelsen. Med tanke på arten av de varor som kan förklaras förverkade, bör lantbrukssty­relsen bemyndigas meddela föreskrifter om hur det skall förfaras med varorna sedan förverkandet skett. I de fall exemplar av djur eUer växt som inte får införas kommer in i landet utan att det är fråga om vam­smuggling, bör det öppnas möjlighet att inom viss kortare tid återatföra exemplaret. Liknande bestämmelser finns i veterinära införselkungörel­sen (1958: 551). AUa arter som redan nu är utrotningshotade och som är eher kan bli påverkade av handel skall enligt artikel 2 införas i bilaga I. Handel med dessa underkastas särskUt strikta bestämmelser och får endast tillåtas i undantagsfall. BUaga II skall omfatta aUa arter som kan komma att hotas av utrotning om inte handeln regleras genom en effektiv kontroll. Bilaga III upptar arter som av en part anges vara föremål för reglering inom landets jurisdiktion i syfte att förhindra eller begränsa exploate­ring, och för vUka krävs andra parters medverkan genom kontroll av handeln. Parterna förbinder sig att inte tillåta handel med exemplar av de i bUagoma förtecknade arterna utom då det sker enligt konventio­nens bestämmelser. Vid handel med stater som inte har tillträtt konventionen kan en part godta en dokumentation som tUl innehållet motsvarar de krav som ställs i konventionen (art. 10). 1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the interpretation or application of the provi­sions of the present Convention shaU be subject to negotiation between the Parties involved in the dispute. vitsord, skall deponeras hos depositariere­geringen, som skall överlämna bestyrkta avskrifter till alla stater som har underteck­nat den eller deponerat anslutningsinstru­ment.

4. A State party to the present Conven­tion, which is also party to any other treaty, convention or international agreement which is in force at the time of the coming into force of the present Convention and under the provisions of which protection is afforded to marine species included in Ap­pendix II, shall be relieved of the obliga­tions imposed on it under the provisions of the present Convention with respect to trade in specimens of species included in Appen­dix II that are taken by ships registered in that State and in accordance with the provi­sions of such other treaty, convention or international agreement.
(a) stricter domestic measures regarding the conditions for trade, taking possession or transport of specimens of species included in Appendices I, II and III, or the complete prohibition thereof; orsion being equally authentic, shall be de­posited with the Depositary Government, which shall transmit certified copies there­of to all States that have signed it or de-posUed instruments of accession to it.

I fråga om djurarter som tagits upp på bUaga I eller II och i fråga om växtarter som tagits upp på bilaga I är konventionens bestämmelser tillämpliga också på lätt igenkännliga delar eller produkter av dessa arter.
4. In the case of re-export, a certificate granted by the Management Authority of the State of re-export that the specimen was processed in that State or is being re-ex-ported shall be accepted by the State of import as evidence that the provisions of the present Convention have been complied with in respect of the specimen concerned.

(b) the number and type of permits and certificates granted; the States with which such trade occurred; the numbers or quan-tities and types of specimens, names of species as included in Appendices I, II and III and, where applicable, the size and sex of the specimens in question.
Varje part skall utse en eller flera administrativa myndigheter med behörighet att bevilja tillstånd och certifikat (art. 9). Vidare skall en eller flera vetenskapliga myndigheter utses med uppgift att pröva till­ståndsgivningen från vetenskaplig synpunkt.

Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande ar konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och väx­ter; given den 9 januari 1974.
Anas aucklandica aucklandica Anas aucklandica chlorotis Anas bernieri Dendrocygna arborea Sarkidiornis melanotos Anser albiffons gambelli Cygnus buccinator Cygnus bewickii jankowskii Cygnus melancoryphus Coscoroba coscoroba Branta ruficoUisCoahuilix hubbsi Cochliopina milleri Durangonella coahuilae Mexipyrgus carranzae Mexipyrgus churinceanus Mexipyrgus escobedae Mexipyrgus lugoi Mexipyrgus mojanalis Mexipyrgus multilineatus5. Med räddningsinstitution enligt denna artikels mom. 4 förstås en institution som är utsedd av administrativ myndighet för att ta hand om levande exemplar, särskilt såda­na som har konfiskerats.

varje med lätthet igenkännlig del eller produkt därav; och för arter som är upp­tagna i BUaga II och III varje lätt igen­kännlig del eller produkt därav i de fall den är uttryckligt angiven under ifråga­varande art i Bilaga II och III;
Skyddet av utrotningshotade arter av vUda djur och växter framstår som en angelägenhet för oss alla. Rubbningar i den ekologiska balan­sen får ofta vittgående återverkningar. Bristande skydd mot utrotning av vUda djur och växter innebär dessutom en allvarlig inskränkning i våra möjligheter att nyttiggöra det genetiska material de representerar. Denna senare fråga har behandlats av FN:s mUjökonferens som i ett antal rekommendationer uppmanade regeringarna tUl internationell samverkan på detta område.5. Då administrativ myndighet i export­landet har förvissat sig om att ett exemplar av en djurart är uppfött i fångenskap eller att ett exemplar av en växtart har artificiellt förökats, eller att det är fråga om en del av ett sådant djur eller en sådan växt, skall ett certifikat härom godtas i stället för de till­ståndsbevis eller certifikat som krävs enligt bestämmelserna i artiklarna III, IV och V.

Recognizing, in addition, that Internation­al cooperation is essential for the protec­tion of certain species of wild fauna and flora against over-exploitation through In­ternational trade;
(f)’ Om ingen invändning mot ändrings­förslaget har mottagits av Sekretariatet in­om 30 dagar från den dag då Sekretariatet meddelade svaren och rekommendationerna i enlighet med punkt (e) i detta moment, skall ändringen träda i kraft 90 dagar där­efter för alla Parter utom för dem som re­serverar sig i enlighet med denna artikels mom. 3.2. Utöver åtgärder vidtagna enligt denna artikels mom. 1, kan en Part när den finner det nödvändigt, meddela föreskrifter om inhemsk återbetalning av utgifter som upp­stått till följd av konfiskering av exemplar som har varit föremål för handel i strid med åtgärder vidtagna för att genomföra bestämmelserna i denna konvention.

2. Sekretariatet skaU därefter samman-kaUa tUl ordinarie möten minst en gång vartannat år, såvida konferensen inte be­stämmer annorlunda, och till exttaordina-rie möten närhelst minst en tredjedel av Parterna skriftiigen har begärt detta.
4. The import of any specimen of a species included in Appendix II shall re­quire the prior presentation of either an ex­port permit or a re-export certificate.7. Då det är lämpligt och möjligt kan administrativ myndighet förse ett exemplar med ett
märke för att underlätta identifie­ring. Med ”märke” förstås i detta sam­manhang ett outplånligt märke, blyplomb eller annat lämpligt medel för identifiering av ett exemplar, som är utformat på ett så­dant sätt att obehörig efterlikning försvå­ras så mycket som möjligt. 2. A State depositing an instrument of ratification, aeceptance, approval or ac-cession shall at that time inform the De-positary Government of the name and address of the Management Authority authorized to communicate with other Parties and with the Secretariat. Vid export eller reexport till, eller im­port från en stat som inte har tillträtt den­na konvention, kan en dokumentation ut­färdad av denna stats behöriga myndighe­ter i huvudsaklig överensstämmelse med de viUkor som ställs i denna konvention för utfärdandet av tUlståndsbevis och cer­tifikat godtagas av Parterna i stället för så­dana bevis och certifikat.

2. Om tvisten inte kan lösas i enlighet med denna artikels mom. 1, kan Parterna överenskomma att hänskjuta tvisten tUl skUjedom, i synnerhet tUl Permanenta skU-jedomstolen i Haag, och de Parter som så gör skall vara bundna av skUjedomen.
5. The re-export of any specimen of a species included in Appendix II shall re­quire the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following conditions have been met:För att en konvention av här aktuellt slag skall kunna fungera prak­tiskt krävs vissa undantagsbestämmelser. Exemplar och varor i tran-sittrafik, personliga tillhörigheter och flyttgods kan sålunda på vissa villkor undantas från tillämpningen av de strängaste export- och im-portbestämmelsema. Likaså möjliggörs ett enklare förfarande för bl. a. icke-kommersiellt utbyte av vetenskapligt material. Även för cirkusar och kringresande utställningar förutsätts ett särskUt förfarande. Vad gäller i fångenskap uppfödda eller odlade exemplar av de i bilagorna I och II upptagna arterna fömtses att exportlandet utfärdar intyg om att exemplaret är uppfött i fångenskap eller odlat. Sådant intyg skall god­tas i stället för de tUlstånd som krävs för motsvarande vUda exemplar. Med denna ordning anser jag att bl. a. djurparker och pälsbranschen fått sina intressen tillgodosedda.(b) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment; andKonventionen innefattar en reglering av den internationella handeln med särskilt angivna djur och växter. Såsom en särskild form av handel räknas införande från havet av exemplar som tagits inom havsområden som inte faller under nationell jurisdiktion. De utrotningshotade arterna har förts upp på tre olika listor som fogats till konventionen som bi­lagor.4. En asterisk (*) i anslutning till en art eller högre indelnmg, anger att en eller fle­ra geografiskt skilda populationer, under­arter eller arter av ifrågavarande indelning är upptagna i Bilaga I och således undan­tagna från Bilaga II.Lagen (1944: 219) om djurskydd är tiUämplig i fråga om vården och behandlingen av vilda djur som är fångna och föremål för intemationell handel, om djuren finns här i landet. Med stöd av lagen har utfärdats bl. a. kungörelsen (1959: 486) om offentlig förevisning av djur. I kun­görelsen fhins bestämmelser om kontroll av införseln av djur som skall användas vid offentlig förevisning eller filminspelning. 4. An asterisk (*) placed against the name of a species or higher taxon indicates that one or more geographically separate populations, sub-species or species of that taxon are included in Appendix II and that these populations, sub-species or species are exduded from Appendix I. Sveriges deltagande i konferensen föregicks av viss remissbehandling av det då föreliggande konventionsförslaget. Av remissyttrandena framgick bl. a. att någon principiell erinran mot en svensk anslutning till en konvention av avsett slag inte förelåg från de berörda myndig­heternas sida.(b) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting. For these purposes ”Parties present and voting” means Parties present and cast-ing an affirmative or negative vote. Parties abstaining from voting shall not be counted among the two-thirds required for adopting an amendment.

6. Minustecknet (—) följt av ett tal, i an­slutning till en art eller högre indelning, an­ger att arterna, underarterna eller geogra­fiska populationerna är undantagna från den högre indelningen, nämligen:(b) administrativ myndighet i exportlan­det har förvissat sig om att exemplaret inte förvärvats i strid med landets lagar till skydd för djur- och växthv; samt

2. For each State which ratifies, accepts or approves the present Convention or ac-cedes thereto after the deposit of the tenth instrument of ratification, aeceptance, ap­proval or accession, the present Convention shall enter into force 90 days after the de­posit by such State of its instrument of ratification, aeceptance, approval or acces­sion.Tomistoma schlegelii Osteolaemus tetraspis tetraspis Osteolaemus tetraspis osbomi Crocodylus cataphractus Crocodylus siamensis Crocodylus palustris palustris Crocodylus palustris kimbula Crocodylus novaeguineae mindorensis Crocodylus intermedius Crocodylus rhombifer Crocodylus moreletii Crocodylus niloticus

I artikel 8 anges de åtgärder som parterna skall vidta för att genom­föra konventionens bestämmelser. Handel med eller innehav av exemplar som sker i strid med konventionens bestämmelser skall be­straffas. Exemplaren skall konfiskeras eller återsändas tiU exportiandet. Om ett levande exemplar konfiskeras skall det överlämnas till den ansvariga myndigheten som i samråd med exportlandet skall återsända det till exportlandet på dess regerings bekostnad eller överlämna det till en räddningsinstitution eller motsvarande.

view to obtaining scientific data these bodies may be able to provide and to ensuring co-ordination with any conservation measures enforced by such bodies. The Secretariat shall communicate the views expressed and data provided by these bodies and its own findings and recommendations to the Parties as soon as possible.The present Convention shall be subject to ratification, aeceptance or approval. In­struments of ratification, aeceptance or ap­proval shall be deposited with the Govern­ment of the Swiss Confederation which shaU be the Depositary Government.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemstäUt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bUaga tUl detta protokoll utvisar.
Någon slutlig konventionstext blev inte klar för undertecknande vid miljökonferensen. Konferensen antog emellertid en rekommendation enligt vilken en konferens snarast skulle sammankallas för att förbereda och anta en konvention om handeln med vissa vilda djur- och växt­arter.4. Sådana, för kommersiella ändamål, i fångenskap uppfödda exemplar av en djur­art som upptagits i Bilaga I samt sådana, för kommersiella ändamål, artificiellt för­ökade exemplar av en växtart som upptagits i BUaga I skall betraktas som exemplar av arter upptagna i BUaga II.Parternas rätt att införa strängare nationella föreskrifter rörande handeln med djur och växter påverkas inte av konventionens bestäm­melser (art. 14). Föreskrifter eller förpliktelser enligt andra interna­tionella avtal, såsom tullunion, handelsa-vtal och avtal om tiUl- och 3. Så snart denna konvention träder i kraft skall depositarieregeringen överlämna bestyrkt avskrift av konventionen tUl För­enta nationernas sekretariat för registrering och offentliggörande i enlighet med artikel 102 i Förenta nationemas stadga. 2. För export av ett exemplar av art som upptagits i Bilaga I krävs ett i förväg be­viljat och uppvisat exporttiUstånd. Export­tillstånd skaU endast beviljas då följande vUlkor har uppfyUts:(b) a Managament Authority of the State of re-export is satisfied that any living spe-imen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

Denna konvention skall ratificeras, god­tas eller godkännas. Instrument om ratifika­tion, godtagande eller godkännande skall deponeras hos den schweiziska regeringen, som skall vara depositarieregering.
Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Lundkvist, anmäler ef­ter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om god­kännande av konvention om internationell handel med utrotningsho­tade arter av vilda djur och växter och anför.(b) administrativ myndighet i det reex-porterande landet har försäkrat sig om att varje levande exemplar kommer att behand­las och transporteras på ett sådant sätt att risken för skada eller djurplågeri blir så li­ten som möjhgt. (a) a Scientific Authority of the State of import has advised that the import will be for purposes which are not detrimental to the survival of the species involved; (b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the proposed redpient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; andtion shall in no way affect the provisions of any domestic measures or the obligations of Parties deriving from any treaty, con­vention, or International agreement relating to other aspects of trade, taking possession, or transport of spedmens which is in force or subsequeiitly may enter into force for any Party induding any measure pertaining to the Customs, public health, veterinary or plant quarantine fields.1. Any party may at any time submit to the Secretariat a list of species which it identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose men­tioned in paragraph 3 of Artide II. Appen­dix III shall include the names of the Parties submitting the species for indusion therein, the scientific names of the species so submitted, and any parts or derivatives of the animals or plants concerned that are spedfied in relation to the species for the purposes of sub-paragraph (b) of Ar­tide I.

Where export or re-export is to, or import is from, a State not a party to the present Convention, comparable documen-tation issued by the competent authorites in that State which substantially conforms with the requirements of the present Con­vention for permits and certificates may be accepted in lieu thereof by any Party.
(b) administrativ myndighet i införsellan­det har försäkrat sig om att den angivna mottagaren av ett levande exemplar förfo­gar över en tUlfredsställande utrustning för att hysa och sköta det; samt

6. Intet i denna konvention skaU före­gripa havsrättens kodifiering och utveck­ling vid den havsrättskonferéns som Fören­ta nationerna skall hålla enligt Förenta nationernas generalförsamlings resolution 2750 C (XXV), ej heUer föregrips någon stats nuvarande eUer framtida anspråk och
5. Minustecken (—) följt av ett tal i an­slutning till en art eller högre indelning, anger att arten, underarten eller geografisk population är undantagen, nämligen5. A rescue centre as referred to in para­graph 4 of this Artide means an instUution designated by a Management Authority to look after the welfare of living specimens, particularly those that have been confis­cated.

Som jag nämnt i det föregående kan nationella skyddslistor tillföras bilaga III. Preciserade önskemål om en svensk skyddslista har inte framförts av någon remissinstans. Naturvårdsverket har dock förklarat sig berett att i samråd med övriga berörda myndigheter och organisa­tioner upprätta förslag till sådan lista. Jag anser det lämpligt att ett så­dant förslag utarbetas och att man därvid i den utsträckning som krävs samråder med andra nordiska länder. Konventionen skall ratificeras, godtas eller godkännas. Instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande skall deponeras hos den schweiziska regeringen, som skall vara depositarieregering (art. 20). Konventionen är ständigt öppen för anslutning (art. 21). (a) strängare inhemska föreskrifter röran­de villkoren eller totalförbud för handel med, besittning eller transport av exemplar av arter som är upptagna i BUaga I, II och III; dier2. Thereafter the Secretariat shall con-vene regular meetings at least once every two years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at any time on the written request of at least one-third of the Parties. 1. Bestämmelserna i artiklarna III, IV och V skall inte gälla vid transit eller transport av exemplar genom eller inom en Parts territorium så länge exemplaren är under tullmyndigheternas kontroll. 7. Varje organisation eller institution tUl­hörande någon av nedan angivna kategorier, som är tekniskt kvalificerad i fråga om skyddet, vården eller handhavandet av vilda djur och växter, och som till Sekretariatet har anmält önskemål om att vara represen­terad av observatörer vid konferensens mö­ten, skall få tillträde såvida inte minst en tredjedel av de närvarande Parterna mot­sätter sig det:3. Any changes in the designations or authorizations under the provisions of this Artide shall be communicated by the Party concerned to the Secretariat for transmis­sion to all other Parties.(b) den administrativa myndigheten skall, efter samråd med exportstaten, återsända exemplaret till denna på dess bekostnad el­ler överlämna det till en räddningsinstitu­tion eller annan plats som den administra­tiva myndigheten finner lämplig och över­ensstämmande med denna konventions syf­ten; och

Kungl. Maj:t vUl härmed, under åberopande av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden, föreslå riksdagen att bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.
Vid import av exemplar av art i bUaga III krävs ursprungscertifikat liksom också exporttillstånd om importen sker från ett land som har infört arten i bilagan. I det fall exemplaret har reexporterats skall dock ett i reexportlandet utfärdat certifikat erkännas av importlandet som bevis för att konventionen har följts.

Kungörelsen innehåller vidare bl. a. bestämmelser om veterinärbesikt­ning och karantänsbehandling. Det åligger tullmyndighet att övervaka att införsel inte sker i strid med kungörelsen eUer föreskrifter som med­delats med stöd av kungörelsen. Påföljd för olovlig införsel eller försök därtill följer bestämmelserna i lagen (1960: 418) om straff för varu­smuggling. Den som bryter mot kungörelsen utan att samtidigt göra sig skyldig tUl brott som avses i nämnda lag kan dömas tiU böter. I sådant fall kan domstol förordna att den vara förseelsen avser skall åtemtföras ur landet. Kan detta inte ske får domstolen efter lantbruksstyrelsens hörande förordna om varan på sätt domstolen finner lämphgt. Om inte annat följer av kungörelsen eller eljest är stadgat, får gods som kommer till landet åtemtföras inom 30 dagar från den dag det mottogs av tull­anstalt. Lantbruksstyrelsen får bestämma hur det skall förfaras med gods som inte återutförs inom nämnda tid och inte heller förklaras förverkat.

4. Any Party submitting a list under the provisions of paragraph 1 of this Artide shall submit to the Secretariat a copy of all domestic laws and regulations applicable to the protection of such species, together with any interpretations which the Party may deem appropriate or the Secretariat may request. The Party shall, for as long as the species in question is included in Appendix III, submit any amendments of such laws and regulations or any new inter­pretations as they are adopted.
(U) i fråga om djur: för de arter som är upptagna i Bilaga I och II varje med lätthet igenkännlig del eller produkt därav och för de arter som är upptagna i BUaga III varje med lätt­het igenkännlig del eller produkt därav i de fall den är uttryckligt angiven im­der ifrågavarande art i BUaga III; och

Strigops habroptilus Rhynchopsitta pachyrhyncha Amazona leucocephala Amazona vittata Amazona guUdingii Amazona versicolor Amazona imperialis Amazona rhodocorytha Amazona petrei petrei Amazona vinacea Pyrrhura cruentata Anodorhynchus glaucus Anodorhynchus leari Cyanopsitta spixii Pionopsitta pileata Aratinga guaruba Psittacuia krameri echo Psephotus puicherrimus2. Depositarieregeringen skall underrätta alla stater som har undertecknat eller an slutit sig till konventionen samt Sekretaria tet om undertecknanden och depositione: av instrument om ratifikation, godtagande godkännande eller anslutning, om konven­tionens ikraftträdande, om ändringar i den och om anmälningar och återtaganden av reservationer samt om uppsägningar.

(b) the Management Authority shall, after consultation with the State of export, return the specimen to that State at the expense of that State, or to a rescue centre or such other place as the Management Authority deems appropriate and consistent with the purposes of the present Convention; and
1. Bilaga I skall omfatta aUa arter som hotas av utrotning och som är eller kan bli påverkade av handel. Handel med exemplar av dessa arter måste underkastas särskilt strikta bestämmelser för att inte deras över­levnad skall ytterligare hotas och får en­dast tUlåtas i undantagsfall.

(1) Om den föreslagna ändringen antas, skall den träda i kraft 90 dagar efter Sek­retariatets meddelande härom för alla Par­ter utom för dem som reserverar sig i en­lighet med denna artikels mom. 3. 1. Upon entry into force of the present Convention, a Secretariat shah be provided by the Executive Director of the United Nations Environment Programme. To the extent and in the manner he considers appropriate, he may be assisted by suitable inter-governmental or non-governmental In­ternational or national agendes and bodies technically qualified in protection, conser­vation and management of wild fauna and flora. 1. Då denna konvention träder i kraft skall ett Sekretariat ställas till förfogande av exekutivdirektören för Förenta nationer­nas mUjöprogram. I den omfattning och på det sätt han finner skäligt, kan han bi­stås av lämpliga internationella och natio­nella institutioner eller organ, statliga eller icke-staUiga, som är tekniskt kvalificerade i fråga om skyddet, vården eller handha­vandet av vilda djur och växter.

1. Bestämmelserna i denna konvention kan inte bli föremål för generella reser­vationer. Särskilda reservationer kan göras i enlighet med bestämmelserna i denna ar­tikel och artiklarna XV och XVI.1. Ett extraordinärt möte med Parter­nas konferens skall sammankallas av Sekre­tariatet på skriftiig anmodan av minst en tredjedel av Parterna för att behandla och anta ändringar i denna konvention. Såda­na ändringar skall antas med två-tredje­delars majoritet av de Parter som är när­varande och röstar. I detta sammanhang skall med ”Parter som är närvarande och röstar” förstås Parter som avger en jakande eller nekande röst. Parter som avstår från att rösta skall inte inräknas bland de två­tredjedelar som krävs för att ändringen skall antas.

(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora;
Statens veterinärmedicinska anstalt fäster uppmärksamheten vid de problem som hänger samman med s. k. enskild karantän för exotiska djur och framhåller att arrangemang med sådan karantän i djurparker eller hos djurhandlare knappast synes kunna fungera vid beslag. Anstal­ten hävdar därför att frågan om karantänsanläggningar bör övervägas snarast möjligt.

4. Varje Part som inlämnar en lista enligt bestämmelserna i denna artikels mom. 1 skall tillställa Sekretariatet ett exemplar av alla inhemska lagar och förordningar som är tUlämpliga på skyddet av sådana arter, jämte de kommentarer som Parten fiimer skäliga eller som Sekretariatet kan begära. Parten skall, så länge arten i fråga är upp­tagen i Bilaga III, anmäla alla ändringar i dessa lagar och förordningar eller nya kom­mentarer, när sådana har antagits.

Hippotragus niger variani Gryx leucoryx Damaliscus dorcas dorcas Saiga tatarica mongolica Nemorhaedus goral Capricornis sumatraensis Rupicapra rupicapra ornata Capra falconeri jerdoni
6. The provisions of Artides III, IV and V shall not apply to the noncommercial loan, donation or exchange between scien-tists or scientific institutions registered by a Management Authority of their State, of herbarium specimens, other preserved, dried or embedded museum specimens, and live plant material which carry a label issued or approved by a Management Authority.Phasianidae Francolhius ochropectus Francolinus swierstrai Catreus wallichii Polyplectron malacense Polyplectron germaini Polyplectron bicalcaratiun Gallus sonnerati Argusianus argus Ithaginis cruentus

1. Varje Part kan när som helst till Sek­retariatet inlämna en lista, i vilken anges ärter som är föremål för reglering inom dess jurisdiktion för det ändamål som nämns i artikel II mom. 3. Bilaga III skall innehålla namnen på de Parter som anmält arterna för införande i denna, dessa arters veten­skapliga namn, och de delar och produkter äv berörda djur eller växter, som är ut­tryckligt angivna för dessa arter i enlighet med artikel I punkt (b).
2. Varje lista som inlämnats i enlighet med bestämmelserna i denna artikels mom. 1 skall av Sekretariatet snarast möjligt eftei mottagandet delges Partema. Listan trädet i kraft såsom del av BUaga III 90 dagar efter dagen för deriria delgivning. När som helsl efter mottagandet av en sådan lista kan en Part genom skriftlig underrättelse till de­positarieregeringen anmäla en reservation angående en art eller delar eller produkter därav. TUl dess att en sådan reservation har tagits tillbaka, skall staten behandlas som såvida inte den administrativa myndig­heten är förvissad om att exemplaren för­värvats innan bestämmelsema i denna kon­vention var tillämpliga på ifrågavarande exemplar. 4. Specimens of an animal species in­cluded in Appendix I bred in captivity for commerdal purposes, or of a plant species included in Appendix I artifidally propa-gated for commerdal purposes, shah be deemed to be specimens of species included in Appendix II.

Similar Posts