Stängsel Runt Gödselbrunn

Men när de kom till platsen hade ägarna redan fått upp två av korna med hjälp av en traktor. Den tredje kon simmade mot ägarna för att få lyftremmar runt sig och kunde lyftas ut.

”Alla är i ladugården och ska få sig en varm dusch. De var nog lite ivriga eftersom de fick komma ut igår (inför sommaren)”, säger insatsledaren Yngve Isaksson vid Räddningstjänsten.
Skyddstäckning eller skyddsnät ska vara avsedd för ändamålet och bör ha ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas. Skyddet måste således klara vikten av ett barn utan att ge vika. Vanliga presenningar kan vara livsfarliga på grund av bland annat tyngden om barn ramlar i vattnet under presenningen.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335) .
Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska en obebyggd tomt som ska tas i anspråk för bebyggelse ordnas på ett sätt så att risken för olycksfall begränsas. Samma krav som gäller för tomter gäller i skälig utsträckning även för allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns regler om skydd mot drunkning på tomter. Det finns krav dels för fasta bassänger avsedda för bad eller simning, dels för dammar, fasta brunnar och fasta behållare. Reglerna är framförallt skrivna för att undvika barnolycksfall. Bestämmelserna gör skillnad mellan bassänger och prydnadsdammar. I BBR omfattar begreppet bassäng endast sådana bassänger som är avsedda för bad eller simning inklusive plaskdamm. En bassäng har skarpare kanter medan en damm kan utformas med mjukare övergång mellan mark och vatten.Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

För brunnar gäller att lock och galler ska ha betryggande hållfasthet och att utformningen ska begränsa risken för barnolycksfall. Brunnslock bör således ha ett lås eller annan typ av skydd eller konstruktion, som gör att det inte kan öppnas av barn. I Boverkets handbok ”Barnsäkra brunnar” kan du läsa mer om olika säkerhetslösningar, ta del an handboken under rubriken ”Publikationer” i ”Relaterad information”.Fasta bassänger på tomter ska ha ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En fast plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meters vattendjup behöver dock inte ha något särskilt skydd.

Dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras, ska ha skydd som begränsar risken för personskador till följd av fall i vattnet eller vätskan.

I BBR ställs krav på att dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras ska ha skydd som begränsar risken för personskador.
Det finns krav i Boverkets byggregler att fasta bassänger för bad och simning på tomter ska ha ett tillfredställande skydd mot barnolycksfall. Kraven omfattar inte lösa pooler. För grunda plaskdammar eller motsvarande med ett vattendjup om högst 0,2 meter finns ett undantag. För sådana dammar behövs inget särskilt skydd.Det finns även krav på att bassängens utloppsöppningar ska utformas så att risken för olyckor begränsas. I allmänt råd anges att där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge en tillfredställande säkerhet, bör utloppsöppningarna förses med galler eller liknande.

Barnsäkerhetsrådet har tagit fram en broschyr ”Barnsäker pool och trädgårdsdamm” som du kan ta del av under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.Regler om skydd mot drunkning finns inte bara i bygglagstiftningen utan även i ordningslagen. Både bygglagstiftningen och ordningslagen innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska beaktas. Ordningslagen innehåller inte samma begränsning i tillämpningsområdet som BBR. Ordningslagens bestämmelser är inte begränsade till fasta bassänger utan gäller för alla bassänger, fasta som lösa, både på tomter och på allmän plats. En annan viktig skillnad är att ordningslagen gäller för alla bassänger, dammar och brunnar, oavsett om de är anlagda före eller efter lagens ikraftträdande. Bestämmelserna i BBR till skydd mot drunkning på tomter gäller däremot vid anläggandet av nya bassänger, dammar och brunnar. Regler om skyddsanordningar för bassänger och brunnar har funnits i byggreglerna sedan mitten på 70-talet. Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn som utforskar sin närmiljö kan av misstag ramla i en bassäng om det saknas skyddsanordningar. Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger, dammar och brunnar på tomter ska ha skydd mot drunkning. Lekredskap för offentlig och gemensam miljö är konstruerade för att klara avsevärt hårdare belastning och slitage än leksaker för privat bruk. För sådana lekredskap gäller produktsäkerhetslagen. I BBR finns krav på fasta lekredskap på tomter med hänvisning till europastandarder för bedömning av produkternas säkerhet.Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls. Polismyndigheten utövar tillsyn enligt ordningslagen och kan förelägga ägaren att vidta nödvändiga åtgärder. I ett rättsfall som avsåg dammar på allmän plats i närheten av ett bostadsområde har det utifrån ordningslagen ansetts nödvändigt med särskilda skyddsanordningar i form av ett staket. (RÅ 1999 ref 40)
Lösa pooler för privat bruk är leksaker som ska vara CE-märkta enligt EU:s leksaksdirektiv (2009/48/EG). CE-märkta lekredskap är inte avsedda för offentliga och gemensamma miljöer som till exempel en gemensam lekplats för flerbostadshus eller en samfällighet.Dalademokraten.se är en nyhetsförmedlare för hela Dalarna. DD har förmedlat nyheter i över hundra år på papper och digitalt till våra läsare i länets 15 kommuner.I dag finns ett antal gödselbrunnar utställda för att förvara svin- och kogödsel. Dels finns brunnar som finansieras med statliga medel och som inspekteras av länsstyrelsen, dels finns privata brunnar som besiktas av ägaren själv. Problemet är att besiktningen är mycket bristfällig och brunnarna uppfyller inte de krav för säkerhet som ställs. Flera tragiska olyckor har inträffat för både djur och människor då omringningen av brunnarna har varit högst bristfällig. Enligt lagen ska brunnarna omringas med ett minst 1,2 meter högt ståltrådsstängsel så att barn inte kan krypa över och trilla ned. Under vinterhalvåret, om brunnarna snöbeläggs, kan dock denna gräns vara väl i underkant. Det finns ett fall där en man körde rakt ned i en brunn som var helt oskyddad och lyckades med nöd och näppe komma upp till ytan och komma levande ur situationen. Den här typen av olyckor kan lika gärna få en dödlig utgång och därför måste något göras åt problemet. Flera djur har plötsligt försvunnit utan att någon vet hur men mycket tyder på att en hel del kan ha fallit offer för gödselbrunnarna. Kommunerna måste ta sitt ansvar så att reglerna efterföljs, annars riskerar nya olyckor att ta vid.Räddningstjänsten i Vara ryckte ut och efter någon timme hade stoet hjälpts upp ur brunnen. – Brunnen var så pass djup att vi fick använda vår båt. Två man fäste en sele runt hästen och sedan lyftes hon upp, berättar Kjell Rotkirk, räddningsledare på räddningstjänsten i Vara, för TT.

Similar Posts